مقاله با موضوع کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه را کاهش میدهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخابهای تأمین مالی و سرمایهگذاری این دسته از شرکتها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقهای تأثیر میپذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).
از دیدگاه استیگلیتز16 و ویس17 (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکتها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آنها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آنها کاهش مییابد، دوم، در غیر اینصورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا میکند. در ایران نیز، نتایج پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع میدانند که سازمانهای تأمینکننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، میتوان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکتها بهگونهای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آنها میتوانند فعالیتهای تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکتها و تأمین مالی آنها وجود داشته باشد.
با وجود این که پژوهشهای انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری را تأیید کردهاند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعهیافته نظیر آمریکا است و از همه مهمتر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعهیافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا میتوان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییهای وثیقهای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش داراییهای وثیقهای اثرهای متفاوتی بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکتهای با کیفیت گزارشگری بالا و پایین میگذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک میکند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری کمک میکند. بسیاری از پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیشسرمایهگذاری18 را کاهش میدهد (هوپ19 و توماس20، 2008؛ مکنیچولز21 و استابن22، 2008؛ و فرانسیس23 و مارتین24، 2010). با این حال، پژوهشهای کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بیدل و همکاران (2009) نشان دادند که در میان شرکتهایی که دچار کمسرمایهگذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی بهصورت مثبت بر سرمایهگذاری تأثیر میگذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیتهای تأمین مالی بهمنظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کمسرمایهگذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا میتوان از کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان جایگزینی برای وثیقههای مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.
دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیینکننده سیاستهای افشای شرکتها کمک میکند (بهعنوان نمونه، هیلی و همکاران25، 1999؛ و لئوز26 و ورچیا27، 2000) علیالخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا میکند، شناسایی عوامل تعیینکننده سیاستهای افشای شرکتها میتواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیقتر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها را بهعنوان یک رویداد بیرونی در نظر میگیرد که میتواند بر تغییرات سرمایهگذاری، تأمین مالی و تصمیمهای کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.
سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش میشود آن است که در راستای ادامه کار پژوهشگران پیشین (بهعنوان نمونه، گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ چانی و همکاران، 2012؛ و بالاکریشنان و همکاران، 2014) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی میکند که تأثیر وثیقه بر تصمیمهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها چگونه است.

1-4- اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش داراییهای وثیقهای در کاهش محدودیتهای تأمین مالی و افزایش ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش داراییهای وثیقهای بر سرمایهگذاری شرکتها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکتها بر رابطه بین داراییهای وثیقهای و تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری آنها برمیگردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکتها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیتهای تأمین مالی آنها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، میتوان از این طریق به مدیران شرکتها و بانکها در خصوص تصمیمهای تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علیالخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیمهای منطقی برای قانونگذاری در حسابداری برای شرکتها کمک شایانتوجهی کند.

1-5- سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا ارزش داراییهای وثیقهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری آنها تأثیری دارد؟ همچنین، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ارزش داراییهای وثیقهای و تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری تأثیری میگذارد؟ در نهایت، سؤال سوم پژوهش حاضر این است که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکتها از میزان داراییهای وثیقهای آنها تأثیری میپذیرد؟
1-6- فرضيههای پژوهش و مبانی نظری
در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده، فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:
فرضیه اول: در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی پایینتر، اثر تغییر در ارزش وثیقههای شرکتها بر تصمیمهای تأمین مالی کمتر است.
فرضیه دوم: در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نسبت به شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی پایینتر، اثر تغییر در ارزش وثیقههای شرکتها بر تصمیمهای سرمایهگذاری کمتر است.
فرضیه سوم: بین تغییر در ارزش وثیقه شرکتها و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7- روش انجام پژوهش
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها
از لحاظ طبقهبندی پژوهش بر مبنای هدف، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ طبقه‌بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی میباشد. در تحقیق پس رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص که قبلاً وجود داشته یا رخ داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنهاست، لذا محقق در پی بررسی امکان وجود روابط علّت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علّت وقوع پدیده یا عمل است. به عبارت دیگر، محقق در روش تحقیق علّی-مقایسهای به دنبال مطالعه و بررسی علل احتمالی متغیر وابسته میباشد. زیرا متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ دادهاند و بر همین مبنا این نوع تحقیق را غیر آزمایشی (تجربی) یا پس از وقوع (پس رویدادی) مینامند.
از سوی دیگر، این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی میباشد. تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویههای حسابداری میپردازد. این تئوری برای توضیح و پیشبینی رفتار شرکتهایی که از یک رویه خاص استفاده میکنند، و همچنین شرکتهایی که نمی‌خواهند از یک رویه مشخص استفاده کنند بکار میرود. این تئوری در مورد اینکه شرکتها از چه رویهای باید استفاده کنند، توضیحی نمیدهد (تئوری دستوری). تئوری اثباتی به روابط میان تأمین‌کنندگان مختلف منابع واحد تجاری توجه داشته و چگونگی کمک حسابداری در انجام این وظیفه را توضیح میدهد. همچنین، این تحقیق از نوع تحقیقات شبه‌تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد. در واقع تحقیقات شبه‌تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی بهکار گرفته می‌شود که امکان کنترل یا به‌کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. براي نگارش و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از مجلات تخصصي داخلی و خارجی، و برای گردآوري سایر داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار تدبیرپرداز گردآوری شده است.

1-7-2- متغیرهای پژوهش
1-7-2-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل مورد استفاده در این پژوهش تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها است.
1-7-2-2- متغیرهای وابسته
در این پژوهش متغیرهای تأمین مالی و سرمایهگذاری در خصوص آزمون فرضیههای اول و دوم بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند. افزونبر این، برای آزمون فرضیه سوم پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته ایفای نقش میکند.
1-7-2-3- متغیر تعدیلکننده
در این پژوهش متغیر کیفیت گزارشگری مالی در خصوص آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش بهعنوان متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته شده است.

1-7-2-4- متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که بهنحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: متغیرهای اندازه شرکت در سال قبل، عمر شرکت در سال قبل، بازده کل داراییها، جریانهای نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تقسیم شده بر کل داراییها، کیوتوبین سال قبل و اهرم مالی شرکت در سال قبل. شرح و دلایل استفاده از این متغیرهای کنترلی در فصل سوم ارائه میشود.
1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه، گروه کوچک‌تری از جامعه می‏باشد که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل‏ انتخاب می‏گردد و در صورتی که نمونه با دقت و به روش علمی انتخاب شود، نتایج‏ آن می‏تواند به کل جامعه مربوطه تعمیم داده شود. در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت عناصر جامعه، کل عناصر جامعه مشروط به داشتن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند:
با توجه به این که دوره مورد مطالعه در این پژوهش دوره هفت ساله 1386 الی‏ 1392 می‏باشد، شرکت‌هایی که حداکثر تا تاریخ 29 اسفندماه سال 1385 در بورس‏ اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عناوین آن‌ها در تابلوی بورس درج و سهامشان‏ مورد معامله قرار گرفته باشد.
معاملات آن‌ها نباید به‏طور مداوم متوقف و یا نماد معاملاتی آن‌ها بسته و یا طبق‏ تصمیمات شورای بورس از لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حذف و خارج‏ شده باشند.
سال مالی آن‌ها به پایان اسفندماه ختم شود.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد 65 شركت در دوره زماني 1386 الي 1392 حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.

1-7-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
برا

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، آزمون فرضیه Next Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، قلام تعهدی