مقاله با موضوع کیفیت حسابداری، کیفیت افشا، کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

آمریکا و انگلستان بیش از 75 درصد سرمایهگذاريها، از طریق سود انباشته تأمین مالی شده است.
یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.
شرکتهاي کوچک و متوسط نسبت به شرکتهاي بزرگ از منابع خارجی بیشتری استفاده نموده و در این تأمین مالی بیشتر با بانکهاي تجاري ارتباط داشته و کمتر از اوراق بهادار جهت تأمین مالی استفاده مینمایند.
سینگ106 و حمید107 (1992) و سینگ (1995) ساختار سرمایه 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد، شرکتهاي واقع در کشورهاي در حال توسعه، بیشتر از منابع خارجی براي تأمین مالی استفاده میکنند و براي افزایش خالص داراییهاي خود، بیشتر به انتشار سهام جدید روي میآورند.
لیو و همکاران108 (2003) رابطه بین بازار رقابتی محصول و نسبت بدهی را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها دریافتند که نسبت بدهی به طور مثبت و با اهمیتی به درجه رقابتی بودن بازار محصول مرتبط است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این شرکت‌ها‌ از اهرم مالی به طور استراتژیکی استفاده میکنند تا ماهیت ملایم یا شدید رقابت بازار محصول را تحت تاثیر قرار دهند
اندرسون و همکاران109 (2004) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگیهای هیأت مدیره و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که هزینه تأمین مالی از طریق بدهی به طور معکوس و معناداری به اعضای غیرموظف، اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی و تعداد جلسات هیأت مدیره بستگی دارد.
بیدل و هیلاری (2006) در پژوهشی به بررسی کیفیت حسابداری و سطح سرمایهگذاری شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه بین جریانهای نقدی ایجاد شده داخلی و سرمایهگذاری در زمانی که کیفیت حسابداری بالاتر است، ضعیفتر است. همچنین، نتایج پژوهش بیدل و هیلاری نشان داد که رابطه قوی بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در کشورهایی که تأمین مالی آنها بهوسیله صاحبان سهام انجام میشود، برقرار است. این در حالی است که این رابطه برای کشورهایی که تأمین مالی شرکتها در آنها به وسیله بانکها صورت میگیرد ضعیفتر است.
مکنیکولز و استیوبن (2008) تاثیر مدیریت سود بر تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها را مورد بررسی قرار دادند. یافتههای آنها نشان داد که در دورهای که گزارشهای نادرست ارائه شده سرمایهگذاری بیس از حد انجام شده است اما در دورههای بعد از دوره فوق سرمایهگذاری کاهش داشته است.
هوپ و همکاران110 (2009) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تأمین مالی شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهایی که دارای شفافیت بالای اطلاعات مالی هستند از محدودیت کمتری در تأمین مالی برخوردارند.
دز111 (2010) نظریه توازی ایستا و نظریه ترجیحی بر روی 121 نمونه از شرکتهای غیرمالی سوئدی در طی سالهای 2000 تا 2009 مورد بررسی قرار داد. یافتههای وی نشان داد، رفتار تأمین مالی شرکتهای سوئدی با پیشبینیهای هر دو نظریه سازگار است. طبق نتایج، در کل شرکتها و شرکتهای کوچک، رفتار تأمین مالی شرکتها با نظریه توازی ایستا مطابقت دارد. در حالیکه، شرکتهای بزرگ در تصمیمات تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی پیروی میکنند. همچنین این پژوهش نشان داد، از آنجاییکه، در یک زمان، پیشبینیهای هر دو نظریه وجود دارد، تحت شرایط خاص، هر دو نظریه ممکن است با هم مطابقت داشته و مانعهالجمع نباشند. بهطور کلی، این نظریه در شرکتهای بزرگ تائید شد.
پالگورا112 و یانگ113 (2011) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی، رقابت در بازار محصول و هزینه بدهی پرداختند. نتايج حاکي از آن است که سیستم دفاعی در خرید شرکت تنها در صنایع رقابتی باعث افزایش هزینه بدهی میشود.به طور کلی در صنایع رقابتی دارندگان اوراق قرضه به دلیل ترس از قبضه شرکت هزینه بدهی بیشتری را به شرکتها تحمیل میکنند.
لین و همکاران114 (2011) در پژوهشی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محدودیت در تأمین مالی خارجی شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای با تمرکز مالکیت بالاتر نسبت به شرکتهای با تمرکز مالکیت پایینتر از محدودیت مالی خارجی بیشتری برخوردارند.
والتا115 (2012) در پژوهشی به بررسی رابطه بین رقابت و هزینه بدهی پرداخت. نتايج حاکي از آن است شرکتهایی که در بازارهای رقابتی فعالیت میکنند، با استفاده از پرو کسی‌های مختلف برای رقابت در بازار محصول و با کاهش نرخ تعرفه واردات برای دست‌یابی به تغییرات برونزا در محیط رقابتی شرکت، رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر روی هزینه بدهی بانکی دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد، در صنایعی که شرکتهای کوچک با رقبای مالی قوی مواجه هستند و همچنین در صنایعی که تعاملات استراتژیک زیاد بوده، اثر رقابت بر روی هزینه بدهی بیشتر است.
آترو و همکاران116 (2014) در پژوهشی به بررسی اثرات دادخواهی اوراق بهادار بر تأمین مالی برونسازمانی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهایی که اخیراً دارای سابقه دادخواهی اوراق بهادار هستند، به خصوص در مورد آنهایی که دادخواهی شدیدتر است، کمتر احتمال دارد که از طریق بدهی یا سهام تأمین مالی انجام دهند. افزونبر این، شواهد موجود در پژوهش آترو و همکاران حاکی از آن است که این رابطه منفی برای شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، قویتر است.
سان و همکاران117 (2015) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیمهای تأمین مالی شرکتهای انگلیسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که یک رابطه غیریکنواخت بین مالکیت مدیریتی و نسبت بدهی وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش سان و همکاران نشان داد که بین مالکیت نهادی و سطح اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

2-3-1-2- کیفیت گزارشگری مالی
کوک118 (1989) به بررسی تأثیر نوع صنعت و نقدینگی بر کیفیت افشای اطلاعات پرداخت. یافتههای پژوهش وی حاکی از آن است که شرکتهای غیرتجاری در مقایسه با شرکتهای تجاری، اطلاعات بیشتری را افشا میکنند. افزون بر این، نتایج پژوهش کوک نشان داد که بین نقدینگی و کیفیت افشا رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
رافورنير119 (1995) عوامل مؤثر بر افشاي مالي (اختياري) شركتهاي سوئيسي را مورد بررسي قرار داد. یافتههای پژوهش وی حاکی از آن است که نوع صنعت برحدود افشا تأثیری ندارد.
میخائیل و همکاران120 (1999) نیز یکی از پیشگامان پژوهش در زمینه کیفیت اطلاعات مالی بودهاند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکتهای دارای کیفیت سود بالا عکسالعمل نشان میدهد.
اوسه-آنسه121 (2000) عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي را مورد بررسي قرار داد. نتايج تحليلهاي توصيفي مربوط به بررسي 47 شركت غير مالي در سال 1994 بيانگر آن است كه 98% شركتهای مورد بررسي، در مهلت مقرر به عموم گزارش ميكنند. يافتههاي رگرسيون نيز حاكي از آن است كه اندازه، سودآوري و سابقه شركت، رابطه معناداری با به موقع بودن گزارشهاي سالانه آن دارد اما هيچگونه شواهدي دال بر وجود رابطه معنادار بين اهرم مالي و گزارشگري مالي به موقع وجود ندارد.
ریاحی بلکویی122 (2001) به بررسی عوامل مؤثر بر افشای اختیاری اطلاعات (امتیازهای ارائه شده توسط فدراسیون تحلیلگران مالی123) ارائه شده به وسیله شرکتها پرداخت. یافتههای پژوهش وی حاکی از آن است که رابطه مثبت معناداری بین اندازه، فرصتهای رشد (مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری) و بینالمللی بودن (نسبت سود خارجی به کل سود) با میزان افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.
لوبو124 و ژو (2001) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت افشا و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدیریت سود، کیفیت افشا کاهش مییابد.
چوا125 و گري126 (2002) به بررسي رابطه ساختار مالكيت و افشاي اختياري شركتهاي پذيرفته شده در بورسهاي هنگگنگ و سنگاپور پرداختند. در اين راستا، گزارشهاي مالي سال 1997 براي 60 شركت چيني و 62 شركت سنگاپوري مورد بررسي قرار گرفت. تحليل رويههاي گزارشگري سالانه شركتهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه ميزان مالكيت غير خانوادگي به طور مستقيم (همجهت) و ميزان مالكيت خانوادگي به طور معکوسی به سطح افشاي اطلاعات، مربوط است.
السعيد127 (2005) تأثير ويژگيهاي خاص شركتهاي عربستان سعودي را بر ميزان افشاي اختياري آنها مورد بررسي قرارداد. يافتههاي پژوهش وی حاکی از آن است که نوع صنعت، تأثير با اهميتي برميزان افشا ندارد.
بیدل و هایلاری (2006) به بررسی کیفیت حسابداری و سطح کارایی سرمایهگذاری شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ارتباط میان جریانهای نقدی ایجاد شده داخلی و سرمایهگذاری در زمانی که کیفیت حسابداری بالاتر است، ضعیفتر است. بیدل و هایلاری، همچنین، دریافتند که بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایهگذاری در کشورهایی که تأمین مالی آنها از طریق صاحبان سهام انجام میشود، ارتباط قوی برقرار است. این در حالی است که این ارتباط برای کشورهایی که تأمین مالی شرکتها در آنها از طریق بانکها انجام میشود، ضعیفتر است.
فارینها128 و موریرا129 (2007) به بررسی سود سهام و کیفیت سود با استفاده از دادههای مربوط به شرکتهای آمریکایی در طی سالهای 1987 تا 2003 پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهایی که دارای کیفیت سود بالاتری هستند، سود تقسیمی بیشتری پرداخت میکنند و برعکس. همچنین، نتایج پژوهش فارینها و موریرا نشان داد که بین کیفیت سود و افزایش سود تقسیمی از سالی به سال دیگر رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، لی130 و ژائو131 (2008) در پژوهشی به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها بر سیاست تقسیم سود آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه منفی معناداری بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود شرکتها وجود دارد.
بارث و همکاران (2008) در پژوهشی تحت عنوان استانداردهای حسابداری بینالمللی و کیفیت حسابداری نشان دادند که بین مدیریت سود و کیفیت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.
راینزباری و همکاران132 (2009) به بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و هزینههای حسابرسی با استفاده از دادههای مربوط به 87 شرکت زلاندنویی در سال 2001 پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این بود که بین کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج ارتباط بسیار ضعیفی بین کیفیت کمیته حسابرسی و هزینههای پرداخت شده به حسابرسان مستقل (هزینههای حسابرسی) را نشان داد.
لیو133 و سان134 (2010) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی با استفاده از دادههای مربوط به 405 شرکت چینی در سال 2005 پرداختند. یافتههای پژوهش آنان حاکی از آن است که کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهایی که در نهایت توسط کنترلکنندگان خصوصی کنترل میشوند نسبت به شرکتهایی که در نهایت توسط دولت کنترل میشوند، پایینتر است.
چن و همکاران135 (2011) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور با استفاده از دادههای 79 کشور در طی سالهای 2002 تا 2005 پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
دو136 و ژوو137 (2012) با بیان این که عملکرد تصمیمگیری مالی تحت تأثیر اطلاعات ارائه شده است و کیفیت اطلاعات یک عامل کلیدی برای کارایی تصمیمگیری است، نشان دادهاند که یک چارچوب مبتنی بر معرفتشناسی138 منجر به بهبود کیفیت دادههای مالی ارائه شده از سوی شرکتها میشود.
نتایج پژوهش چنگ و همکاران (2013) با استفاده از دادههای مربوط به بازه زمانی 1996 تا 2005 نشان داد که در شرکتهای آمریکایی رقابت در بازار محصول اثرات مثبتی در بهبود شاخصهای کیفیت سود دارد.
گوش139 و تانگ140 (2015) در پژوهشی به بررسی کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای خانوادگی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی Next Entries مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار