مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند . به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوتهای اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیطهای مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است. در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی. ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان ) . اهداف سازمان نمایانگر انتظارات و تمایلات ذی نفعان کلیدی است و ذی نفعان کلیدی تمام قدرت را از طریق ساختار حاکمیت سازمان برای هدفگذاری اعمال می کنند و ذی نفعان غیر کلیدی چندان در هدفگذاری قدرتمند نیستند و در عوض از طریق مکانیسم‌های خارجی بر روی استراتژی های سازمان اثر گذارند واز این طریق چگونگی رسیدن به اهداف با توجه به محیط خارجی را مشخص می کنند. لذا سیستم ارزیابی عملکرد از استراتژی ها شروع شده و به عنوان پلی بین رفتار مدیران و انتظارات ذی نفعان عمل می کند (لی ، 2001،ص667) .
یکی دیگر از مدلهای اندازه گیری شناخته شده که بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد مدل تعالی سازمان22 است. این مدل شامل دو دسته عوامل جدا از هم است که به صورت کلی به «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می شوند. توانمندسازها عبارتند از: رهبری ، کارکنان ، سیاستها و استراتژی ها، منابع و ذی نفعان و فرایندها . همچنین نتایج عبارتند از: نتایج حاصل از افراد، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج کلیدی عملکرد. تئوری سازنده و پشتیبان این چهارچوب است که توانمندسازها مانند اهرمهایی هستند که مدیران می توانند از آن برای رسیدن سریعتر به نتایج آتی استفاده کنند.
یکی از نقاط ضعف این مدل مشکل عملیاتی کردن آن است، چرا که عبارتها و مفاهیم به کار رفته در این مدل به قدری کلی است که به گونه های مختلفی می توانند تفسیر شوند و هر سازمانی قادر خواهد بود با این سرعنوانها ، شاخصهای ارزیابی متفاوتی را ایجاد کند (اکبریان،1388،ص21) .
مدل مدوری و استیپل (2000) یکی از مدلهای جامع و یکپارچه برای ممیزی و ارتقای سیستم های ارزیابی عملکرد است. این رویکرد شامل شش مرحله به هم مرتبط است . مانند اغلب چارچوبهای دیگر نقطه آغاز این مدل نیز تعریف استراتژی سازمان و عوامل موفقیت آن است( گام1) . در گام بعدی الزامات استراتژیک سازمان با شش اولویت رقابتی که عبارتند از کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، زمان، تحویل به موقع و رشد آینده مطابقت داده می شوند (گام 2) . سپس انتخاب شاخصهای مناسب با استفاده از یک چک لیست که شامل 105 شاخص با تعاریف کامل است آغاز می شود (گام 3) . بعد ازآن سیستم ارزیابی عملکرد موجود ممیزی می شود تا شاخصهای مورد استفاده فعلی شرکت شناسایی شوند(گام4) . در گام بعد ، به چگونگی به کارگیری واقعی شاخصها پرداخته می شود و هر شاخص با هشت جزء تشریح می شود که عبارتند از عنوان، هدف، الگو، معادله، دفعات، منبع اطلاعات، مسئولیت و بهبود (گام5) . مرحله آخر به بازنگریهای دوره ای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت می پردازد (گام6) (کریمی، 1385، ص18) .
برعکس بسیاری از مدلهای دیگر، این مدل فراتر از راهنماییهای ساده بوده و می تواند توسط کاربران ارزیابی عملکرد ، در عمل مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین مزیت این مدل آن است که می تواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود به کار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر به فرد از چگونگی درک شاخصهای عملکرد آمده است. اما محدودیت اصلی این مدل در گام دوم رخ می دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده است. چرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده شد، شاخصهای عملکرد باید به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند.
عملکرد شرکت ارتباط مثبتی با مدل های کسب وکار نوآور محور داشته و اگر این نوع از مدل های کسب وکار ،از یک راهبرد بازاریابی مناسب تبعیت نمایند ، این ارتباط مثبت تقویت می شود (منطقی ، 1392،ص 45) . نتایج حاصل از تحقیقات زات و آمیت در سال 2008 نشان می دهد که عکس العمل متقابل بین مدل کسب وکار و راهکار کسب وکار ، به بهبود کارایی و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت می انجامد (منطقی ، 1392،ص 45) .

2-3) تعریف مدل کسب وکار
با آنکه طی سالیا ن مختلف مفهوم مدل کسب و کار توسط محققان متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است ، برای مدل کسب و کار یک تعریف استاندارد وجود ندارد . با نگاهی به تعاریف مدل کسب وکار می بینیم که نقطه شروع هر یک از تعریف ارائه شده ، اشاره به مفاهیمی نظیر منطق ، درک ، سیستم ، الگو ، شرح و مواردی از این دست داشته است . آفوا و تاچی (2001) مدل کسب و کار را روشی که یک شرکت به ساخت و استفاده از منابع خود می پردازد تا از آن طریق بتواند ارزشی بهتر نسبت به رقبای خود را به مشتریانش ارائه دهد .زات و آمیت (2008) مدل کسب وکار را به عنوان ساختار ، محتوی و کنترل معاملات میان شرکت مرکزی و شرکای معامله که نشان دهنده درک الگوی پیوند های معاملاتی بین شرکت و شرکای معامله می باشد . لمبرت (2003) اذعان می دارد که تمام توصیفات مختلف محققان ، تعریف مدل کسب را ، راهی که کسب و کار انجام می پذیرد و توصیفی از این که چگونه شرکت منتظر ایجاد سود است و چگونه با سایر نهادها در یک شبکه ارزش در ارتباط می باشد در نظر گرفته است ( منطقی ، 1392،ص42) . با مروری بر ادبیات موضوعی ارائه شده در خصوص مدل های کسب وکار، مشاهده می شود که تعاریف بسیار زیادی در خصوص این مفهوم ارائه شده است. چسبر و گور و سنبل و منیز معتقدند مدلهاي کسب وکار موفق ، با ايجاد منطق هاي ابتکاري ، قابليتهاي فني را با ارزشهاي واقعي اقتصادي مرتبط مي نمايند (نوردلند23 ، 2007) . تسی 24مدل کسب وکار را منعکس کننده فرضیه مدیریت در مورد آنچه مشتریان می خواهند ، چگونه آنها آن را می خواهند و چگونه یک شركت می تواند به بهترین نحو این نیازها را برآورده كند و برای ارائه ي آنچه پرداختي بايد انجام دهند ، مي داند ( تسی ، 2009، ص 201) .

2-3-1 ) ابعاد مدل کسب و کار
طبقه بندی مدل های کسب وکار ، پیش درآمدی بر دیگر پژوهش ها در حوزه مدل کسب و کار می باشد . طبقه بندی مدل های کسب و کار ، راه های جدید تقسیم جمعیت شرکت به گروه های همگنی که موضوع دیگر مطالعات مدیریتی از قبیل تحقیق درباره روابط بین مدل های کسب و کار و عملکرد شرکت و نوآوری مدل کسب و کار می باشد را فراهم می کند . از آنجا که مطالعات پژوهشی ، وجود رابطه بین نوع مدل کسب و کار و موفقیت شرکت را تایید نموده اند . طبقه های مختلف مدل کسب و کار ، پیش بینی کننده ای برای عملکرد انواع مدل های کسب و کار می باشند . همچنین حاصل از تحقیقات نشان می دهد که مدل های کسب و کار به طور بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند و پیش بینی کننده بهتری از عملکرد مالی نسبت به طبقه بندی صنعت هستند .نتایج حاصل از مطالعات زات و آمیت (2008) نشان می دهد که عکس العمل متقابل بین مدل کسب و کار و راهکار کسب و کار ، به بهبود کارایی یک شرکت می انجامد . همچنین عملکرد شرکت ارتباطی مثبت با مدل های کسب و کار نوگرا داشته و اگر این نوع از مدل های کسب و کار ، از یک راهبرد بازاریابی مناسب تبعیت نمایند ، این ارتباط مثبت تقویت می شود .

جدول شماره( 2-1) ابعاد مدل کسب و کار
بعد
اجزا
گروه
ارزش پیشنهادی
محصول یا خدمت اصلی

بسته محصول و خدمات

سیستم ارزش
کنشگران
نقش عملکردی هر یک از کنشگران

نقش راهبردی هر یک از کنشگران

پیکر بندی شبکه کسب و کار
منافع و مزایای هر یک از کنشگران

میزان وابستگی کنشگران

ساز و کار هماهنگی و اداره امور

مزیت رقابتی حاصل از منابع و ارتباطات بین سازمانی
طرح بازار
نوع بازار
مشتریان هدف

جایگاه مشتری در زنجیره تامین

محیط فعالیت
پویایی رقابتی

فرصت بازار

گزینه های راهبردی

قوانین ، زمان و سایر عوامل تاثبر گذار
تعامل با مشتری
ارتباط با مشتری

کانال ها
ارتباطی

توزیع

فروش
فرایند ارزش افزاینده
نوع سازمان

استراتژی رقابتی
راهبرد اصلی

ماموریت کسب و کار

چشم انداز

اهداف

مزیت رقابتی در مرزهای شرکت
قابلیت های مبتنی بر منابع /شایستگی های محوری/قابلیت های پویا

فرایندهای کلیدی
فعالیت ها و فرایندهای اصلی

فعالیت ها و فرایند های پشتیبانی

منابع کلیدی
دارایی های کلیدی

قابلیت ها

پیکر بندی
پیکر بندی فعالیت ها

دانش
دانش سازمان
کسب ارزش
عملکرد مالی
سرمایه

هزینه

قیمت گذاری

درآمد

سود آوری

اهرم های مالی و عملکردی

عملکرد غیر مالی
شهرت نام تجاری

سهم بازار

سایر
2-3-2 ) چارچوبهاي توصيف مدل كسب وكار
یکی ديگرازحوزه هاي اختلاف نظر صاحبنظران حوزه مدل كسب وكار ، اجزاء مدل كسب و كار مي باشد . صاحبنظران اجزاء متفاوتي را براي مدلهاي كسب وكار پيشنهاد مي نمايند . از آنجائيكه توصيف مدل كسب وكار ماحصل تشريح اجزاء و روابط مابين اجزاء مدل كسب وكار مي باشد ، پيشنهاد اجزاء متفاوت ، چارچوبهاي متفاوتي را براي توصيف مدل كسب وكار پديد آورده است . تعداد چهارچوبهاي توصيف مدل كسب وكار كه تاكنون پيشنهاد شده اند ، بسيار زياد مي باشند (عماد زاده،1391،ص 6) .
چارچوب توسط اُستروالدر و پیگینور در سال2004 میلادی پيشنهاد شده است . از نظر اُستروالدر ، مدل کسب وکار داراي ماهیتی پویا بوده و صرفاً به تبیین مدل منتهی نمی شود ، بلکه پس ازتبیین مدل ارزیابی شده و درگام بعدي اصلاحات ونوآوريها لحاظ می گردد (شاملو ، 1387،ص35) . براي این که مدل مبنایی کسب و کار در این سطح از کلیات باقی نماند ، چهار ستون آن به نُه سنگ بناي مرتبط با هم تحت عنوان ارکان مدل کسب و کار تقسیم شده است . طراحی مدل کسب و کار ، راهبرد را به طرح اولیۀ مدل کسب وکار ترجمه می کند ، سپس منابع مالی مدل را از طریق سرمایه گذاري داخلی و یا خارجی تأمین می کند و درآخر ، آن را پیاده سازي وتبدیل به سازمان کسب وکار واقعی می کند . جدول زیر نه سنگ مدل کسب وکار را نشان می دهد (شاملو ، 1387،ص33) . بلوکهای مدل استرولدر شامل : 1- محصول: شرکت در چه کسب و کاري فعال است و چه محصولات و پیشنهادهاي ارزشی به بازار عرضه می کند . 2- مشتري: مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آنها بر قرار می شود. 3- مدیریت زیر ساخت : شرکت چگونه فعالیتهاي زیر ساختی یا تدارکاتی را انجام می دهد و چگونه در قالب سازمانی شبکه اي عمل می کند . 4- جنبه هاي مالی : مدل در آمدي و ساختار هزینۀ مدل کسب وکارچیست ؟ (ششمین کنفرانس مدیریت دانش، 1392)
اهداف ومقاصد ارزشی شامل دو بخش عمده به نام های مشتریان و شرکا و تشریح منافعی که هر یک از آنها از مدل کسب و کار به دست می آورند می شود . تعریف اهداف و مقاصد ارزشی به طور خودکار آنچه را که شرکت قرار نیست به مشتری ارائه کند معرفی خواهد کرد. یک مدل کسب و کار همچنین باید اهداف و مقاصد ارشمندی برای شرکای تجاری به همراه داشته باشد . این اهداف بایدبه اندازه کافی قوی و مناسب باشند تا باعث تحریک شرکا به شرکت در فرآیند خلق ارزش بشود . عامل ارتباط بین شرکت با مشتریان بر اساس محصولات و خدمات پایه ریزی می شود . این کار باعث اجرایی شدن اهداف ارزشی و خلق سود تضمین شده برای مشتریان می شود . سومین عامل یک مدل کسب وکار معماری خلق ارزش است . شرکت باید تصمیم بگیرد در چه بازاری قصد خدمات رسانی دارد . بازار ها می توانند بر اساس جغرافیا ، آمار جمعیتی ، ویژگی های فیزیولوژیکی و… تقسیم بندی شوند . تصمیم گیری در مورد حضور و عدم حضور در یک بازار نیز در این بخش صورت می گیرد .

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، دارایی ها Next Entries مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش