مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش

دانلود پایان نامه ارشد

معماری ارزش شامل  منابعی است که شرکت می تواند به واسطه آنها طرح ها و فعالیت های خاصی را برنامه ریزی و هماهنگ سازی کند . همچنین نوع معماری می تواند نمایانگر درجه دوام و مقاومت مدل کسب و کار باشد . همچنین تعیین کننده فعالیت هایی است که می تواند با امکانات درونی و یابا برون سپاری انجام شود . مدل درآمدی شامل توصیف روش هایی است که شرکت برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار می دهد . کسب و کار می تواند منابع درآمدی مختلفی داشته باشد . روش درآمدی مختلط باید با دقت گزینش شود و موجب تداوم فروش و حفظ روند رشد شود (سمیع زاده ، 1390، ص34) .
چارچوب توصيف ماسانل در سال۲۰۱۰ ميلادي توسط ماسانل و ريكارت پيشنهاد شده است . آنها با استفاده از قانون “علت و معلول ” اجزاء مدل كسب و كار يك سازمان را انتخاب هاي آن سازمان (علت) و پيامدهاي آن انتخابها (معلول) پيشنهادكرده اند (عماد زاده،1391،ص 6) .
بررسي حوزه عملكرد دو چارچوب توصيف استروالدر و ماسانل
دوتعريف متفاوت از مدل كسب وكار ارائه و اجزاء متفاوتي را براي آن پيشنهاد كرده اند . همچنين جايگاه مدل كسب وكار در سازمان و رابطه آن با استراتژي را از دو ديدگاه متفاوت مشاهده مي كنند . مقايسه اين دو چارچوب توصيف نشان مي دهدكه حوزه عملكرد آنها متفاوت است . حوزه عملكردچارچوب توصيف استروالدركاملاً در سطح معماري سازمان قرار گرفته است. اما حوزه عملكرد چارچوب توصيف ماسانل از سطح برنامه ريزي شروع مي شود و به سطح معماري سازمان ختم مي گردد . در واقع انتخابها در سطح برنامه ريزي و پيامدهاي انتخابها در سطح معماري سازمان واقع مي گردد و چرخه هاي بالندگي ، لايه هاي استراتژي و مدل كسب و كار سازمان را به هم ممزوج مي نمايند. در ديدگاه ماسانل ، انتخاب مدل كسب وكار مناسب سازمان ، استراتژي ، سازمان مي باشد (عماد زاده،1391،ص 7) .

جدول (2-2) نُه سنگ بناي مدل کسب وکار ماخذ استروالدر (2004)

ارکان
سنگ بنای کسب وکار
شرح
محصول
ارزش قابل ارائه
نمای یک لیازمحصولات وخدمات یک شرکت است که براي مشتري داراي ارزش هستند.
واسط مشتری
مشتری هدف
بخشی از مشتریان هستندکه یک شرکت میخواهد به ارائه ارزش به آنها بپردازد.

کانال توزیع
ابزاری است برای در ارتباط بودن با مشتری

ارتباط
نوع پیوندي که یک شرکت بین خود ومشتري ایجادکرده را توصیف می کند.
مدیریت زیر ساخت
پیکربندی ارزش
چیدمان فعالیتها و منابع ضروري در خلق ارزش براي مشتري را توصیف می کند.

قابلیت
توانایی اجراي الگویی تکرار پذیرازاقداماتی است که درخلق ارزش براي مشتري ضروری هستند.

شراکت
یک موافقتنامه همکاری داوطلبانه بین دو یا چند شرکت با هدف خلق ارزش برای مشتری است.
جنبه های مالی
ساختارهزینه
نمایش تمامی تمهیدات به کار گرفته شده در مدل کسب وکاربراساس پول است.

مدل درآمدی
روش کسب درآمد یک شرکت ازطریق جریانهاي درآمدي مختلف را توصیف می کند.

2-3-4 ) الگوهای طراحي کسب و کار
در اين بخش به شناسايي و بررسي جمله چارچوب مدل کسب و کار فابر25،MAPIT،IDEA VISOR،FBBM و چارچوب ديناميک پرداخته مي شود .
الگوی فابر چارچوبي را براي طراحي مدل كسب و كار ارائه نموده اند كه شرکتها را قادر خواهد ساخت بهترين مدل کسب وکار را با توجه به شرایط بازار و در چهار بعد خدمات ، سازمان ، مالي و فناوري طراحي نمايند . در این چارچوب ، مساله اصلی که مورد توجه قرار گرفته این فرض است که با توجه به تغییرات رو به گسترش محیط ، طراحي مدل هاي کسب و کار در حال پيچيده تر شدن است . به عنوان مثال ، در آينده هريک از شرکا بايد قادر به انجام وظايف بيشتري بوده تا بتوانند در جايگاه ي که قرار مي گيرند به خوبي به ايفاي نقش بپردازند. آنها بايد قادر به پرکردن شکافهاي حاصل باشند و بتوانند در ارائه عقايد و نظرات کارشناسي مورد نياز اين صنعت که مرتبا ًدر حال تغيير است ، با يکديگر همکاري نمايند ( فابر ، 2003، ص 201) .
الگویMAPIT ، كه از 5 واژه , Market, Actor Product, Influence , Transactionگرفته شده ، توسط متلی و پدرسون به منظور درک شرایط ساختاری ، استراتژیها ، نقش و وظایف کسب و کار ارائه شده است. در بعد بازار به تفکيک ، دانش مورد نياز بازار، فني و مشخص نمودن حوزه کسب وکار/ ارزشهاي مشتري ، بعد دست اندرکاران به مدلهاي هزينه و درآمد و مقياس و محدوده اقتصادي ، بعد محصول به انواع محصول شامل فيزيکي ، اطلاعاتي و خدمات و پيچيدگي محصول شامل توانايي متمايز سازي بازار خريد و توليد آنلاين ، بعد تأثير به اثرات حاصل از ارتباطات شبکه ، اعتماد حاکم و وابسته ، رابط قبلي ، روابط شخصي و اطلاعات ناموزون و بعد معاملات به ريسك معاملات ، استاندارد نمودن معاملات ، تكرر معاملات پرداخته می شود ( گریس گارد26 ، 2003 ،ص 139) .
الگوی IDEA : واژهIDEA از حروف اول این چهار ماژول گرفته شده است . این چارچوب پس از بررسی ماژولهای 4 گانه شناسایی ، طراحی ، ارزیابی و جمع آوری ، مدل کسب و کار را از 2 بعد زنجیره ارزش و مالکیت ، بررسی می کند .
ماژول شناسايي27 : نام این ماژول از لغت گرفته شده است. در اين مرحله فناوري جديد مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مدلهاي کسب و کار جديد براساس فناوري جديد طراحی شود. با توجه به آنکه مدلهاي کسب و کار براساس مفروضات مکانيسمهاي صنعت ساخته مي شوند و تا اين مفروضات تغيير نکنند ، نيازي به تغيير مدلهاي کسب و کار آن وجود ندارد . بنابراين اولين گام ، شناسايي نوآوري در فناوری صنعت و کارساز تغيير مفروضات است .
ماژول طراحي28 : دراين ماژول ، به منظور استفاده از قابليتهاي بالقوه تغییرات و نوآوری در فناوری ، مدلهاي کسب و کار جدید و مناسب با صنعت طراحي مي شوند. عنصراصلي اين مرحله ، تعيين ابعاد و گزينه هاي هريک و در نهايت مرتبط نمودن اين گزينه ها به يکديگراست. در اين مرحله توجه به عوامل ، به منظورجلوگيري از هرگونه سردرگمي ، تعيين مهمترين نوآوريهاي بالقوه در مدل وتعيين عملکرد هريک از مدل هاي کسب و کار ، لازم است که هم به ابعاد مدل و هم به عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مدل توجه ویژه شود .
ماژول ارزيابي29 : دراين فاز، مدلهاي طراحي شده در مرحله قبل مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا احتمال موفقيت آنها در بازار بررسی شود ، سپس مدلهای طراحی شده با توجه به عملکردشان در سناريوهاي فرض شده بازار ، درجه بندي می شوند. دراين ماژول توجه به منطبق کردن مدلهاي کسب و کار با سناريوهاي بازار و مکانيسم درجه بندي ، مد نظرقراردادن تمام ابعاد مدلها در درجه بندي و انتخاب مدلهايي که شماره احتمال موفقیت دارند و تجزيه و تحليل آنها الزامي است.
ماژول تجميع30 : این چارچوب حاصل تلاش صاحبنظرانی چون اسلوتزکی، استاهلر،آفوا وتوکی و پورتراست. در اين ماژول ، مدلهاي کسب وکار در زنجيره ارزش جمع آوري و یکپارچه مي شوند . مبناي قرارگرفتن مدلها در زنجيره ارزش ، ارزشي است که توسط آنها ايجاد مي شود . نکته قابل توجه در استفاده از این چارچوب این است که فرایند با 4 ماژول فوق باید به طور مستمر تکرار شود ، هرتمرین و تکرار به درک بهتر صنعت جدید و زنجیره ارزش آن کمک می كند . برخلاف چارچوبهای تولید ایده آل ، این چارچوب به دنبال جستجوی یک راه حل ایده ال یا تلاش جهت حل یک مشکل واقعی نيست. بلکه تمرکز این چارچوب برکشف فضای جدیدی از نوآوری برای مدلهای کسب و کار است که به پیروی از فناوریهای جدید ایجاد می شود. به طور کلی هر نوع صنعت و مدلهای کسب و کار آن براساس مفروضات خاصی که درباره مکانیسمهای آن صنعت وجود دارد ، ساخته می شود و درنتیجه تا این مفروضات تغییر نکند نیازی به پیاده سازی مدلهای کسب وکار جدید نیز نیست( شوبر31 ، 2004 ) .
الگوی32VISOR :
این الگو که توسط امرالساوی ارائه شده مبتنی براصل مشتری مداری بوده و دارای 5 عنصراست . این الگو یکی از الگوهای ارزشمند در طراحی مدل کسب و کار است که سعی در یکپارچه سازی رویکردهای مختلف توسعه مدل کسب و کار و توجه به مواردی چون تجارب کاربر و فاکتورهای اینترفیس دارد. عناصراین الگو شامل زنجيره ارزش ، مشتری ، خدمات ، مدل درآمد و مدل سازماندهي است و روش پاسخگویی شرکت به نیازهای پنهان وآشکار مشتریان را به منظور ارائه بالاترین ارزش به مشتریان ، با روشی سود آور و مستمرکه ارزش را بهینه می نماید ، تعیین می کند . با توجه به این الگو موفقترین مدل کسب وکار ، مدلی است که با هماهنگ کردن عناصر الگو بیشترین ارزش ممکن را به منظور بر آورده نمودن آرزوها و نیازهای کاربران تا بالاترین حد ممکن فراهم نماید و از سویی دیگر بتواند هزینه های واقعی محسوس و نا محسوس ، ارائه این خدمات را تا آخرین حد ممکن کاهش دهد . البته این کاهش هزینه از طریق ترکیب بهینه تجربه اینترفیس، پلتفرم خدمات و مدل سازماندهی امکانپذیرمی گردد ( فیف33 ، 2006 ) .
الگویFBBM 34 : توسط بومن ، هاکروديواس (2007) ارائه شده و با تمرکز برحوزه های خدماتی ، نوع کارگروهی ، محتوا ومسائل مربوط به آن به طراحی مدل کسب وکار می پردازد . اين الگو روشی جامع و عملي براي طراحي مدلهاي کسب و کار شبکه هاي ارزش پيچيدهاي است که به ارائه خدمات مي پردازند. بر اساس نظرصاحبنظران این الگو ، دنياي امروز به جاي مد نظر قرار دادن زنجيره هاي ارزش سنتي استاتيک وخطي، شبکه هاي ارزش انعطاف پذير، بايد مورد توجه قرارگيرند . در شبکه هاي ارزش هر يک از دست اندرکاران ، منابع و قابليتهاي ويژه اي دارندکه با استفاده از نوآوري و ترکيب اين منابع و قابليتها ، اين شبکه ها مي توانند به موفقيت برسند. درک ارزش همکاري توسط دست اندرکاران مختلف شبکه ارزش کار راحتي نيست ، دليل آن اين است که هريک از عوامل شبکه ارزش در حوزه هاي متفاوتي مشغول به کار بوده و در نتيجه مدلهاي کسب و کار متفاوتي را دنبال مي نمايندکه در صورت مشارکت در شبکه ارزش ، بايد مدلهاي کسب و کار خود را با مدل کسب وکار شبکه ارزش مورد نظر هماهنگ نمايند. به طورکلي با استفاده از اين الگو ، رابطه بين حوزه هايي که در آن خدمات و مدل کسب و کار ارائه مي شوند ، نوع کار گروهي ، محتوا ودر نهایت مسائل مرتبط به فرايند و میزان خلاقیت شرکای گروه و کشف مدلهای کسب وکار، مشخص مي شود ( بوام35 ، 2007 ) .
الگوی پویا: این الگو با الگوی فابر ،شباهت اندکی دارد. بر اساس اين الگو ، طراحي مدل کسب وکار با توجه به عوامل پوياي محيطي و درطي فازهاي مختلفي صورت مي گيرد (زعفریان، 1391،ص8) .
طراحي خدمات: مسأله اصلي در خدمات ارزش است. ارزش از نظر جهت ديد ارائه دهنده و دريافت کننده به چهار گروه تقسيم مي شود که در طراحي خدمات بايد مورد توجه واقع شود: نخست ارزش مورد نظر كه منظور از آن ، ارزشي است که تهيه(ارائه)کننده خدمات قصد دارد در بالاترین میزان به مشتريان و يا کاربران نهايي ارائه دهد. اين هدف غایی نقطه شروع نوآوري بوده و منجر به ارائه ارزش مي گردد. ارزشي که ارائه کننده ارزش ، به مشتريان خدمات ارائه مي دهد ، ارزش ارائه شده ،نام دارد. ارزش مورد انتظار ، ارزشي است که مشتريان انتظار دارند از خدمات دريافت نمايند. اين نوع ارزش تحت تأثير تجارب قبلي مشتري و يا خدمات مشابه قرار مي گيرد. ارزش گرفته شده ، ارزشي است که مشتري(کاربرنهايي)هنگام استفاده از خدمات ارائه شده ،دريافت مي کند . اين بعد ارزش،خط پايان است و مشتري پسازآن به ارزيابي نوآوري مي پردازد (زعفریان، 1391،ص8) .
طراحي سازماني: به تشريح شبکه ارزشي مي پردازد که براي ازقوه به فعل در آوردن ارزش مورد نظر الزامي است. يک شبکه ارزش شامل دست اندرکاران با منابع و قابليتهاي ويژه است که در تعامل با يکديگر وانجام فعاليتهاي ارزشي به ايجاد ارزش براي مشتريان مي پردازند تا بتوانند استراتژيها و اهداف خود را از قوه به فعل در بياورند. دست اندرکاران اين شبكه ارزش با توجه به منابع و قابليتها ممکن است قدرت بيشتر يا کمتري در شبکه ارزش داشته باشند. بر اساس نظر هاوکينز، شرکاي هر شبکه ارزش شامل سه گروه شرکاي ساختاري که داراييهاي محسوس و غيرمحسوس غيرقابل جانشين را

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزیابی عملکرد Next Entries مقاله با موضوع مدل کسب وکار، کسب و کار، الگوهای طراحی، زنجیره ارزش