مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط معنی دار

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر است:

با توجه به جدول (4-7) آزمون ضریب همبستگی پیرسون که بین الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت رابطه معناداری میزان رابطه برابر با 4/54 در صد است که بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین دو متغیر است . این نشان می دهد که الگوی کسب و کار کارایی محور که باعث کاهش هزینه های عملیاتی می شود ، برای مدیران شرکت های مورد مطالعه روشن است . شرکت ها تنها چیزی را که باید در نظر داشته باشند ، نحوه طراحی این الگو و اجرای آن در معاملات است . مطالعات قبلی (زات و آمیت 2001) نشان دادند که نیاز شرکتها به الگوی کسب و کار کارایی محور بسیار زیاد است . در پژوهشهایی که توسط برتل(2012) انجام شد ، رابطه مذکور نیز مورد تایید قرار گرفت . بنابراین مطالعه حاضر از این نظر در رابطه بین دو متغیر با دیگر مطالعات انجام شده هم راستا است .
با توجه به جدول (4-8) آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشاهده می شود که بین الگوی کسب و کار نوآوری محور بر عملکرد شرکت رابطه برابر با 3/53درصد است که تایید کننده رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر است . الگوی کسب و کار نوآوری محور با جذب مشتریانی که قبلا جذب نشده اند یا پیوند دادن شرکای معامله به روش های جدید اعتبار ایجاد می کند . در این زمینه هنوز تحقیقات مناسبی در جامعه آماری و حتی جوامع دیگر صورت نگرفته است که وضعیت واقعی چگونه است . در این راستا آمارهای دقیقی در ارتباط با رابطه بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد مالی شرکت ها وجود ندارد ، با این حال وجود رابطه نسبتا قوی بین الگوی کسب و کار نوآور و عملکرد شرکت نشانگر این است که به اجرای الگوی کسب و کار نوآور موجب بهبود عملکرد شرکت می شود .زات و آمیت (2001) و برتل (2012) نیز در پژوهش های خود رابطه مذکور را تایید نمودند.
برای تعیین اینکه کدام بعد الگوی کسب و کار بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت دارد از رگرسیون چند گانه استفاده شد نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را الگوی کسب و کار کارایی محور دارا می‌باشد. از طرفی تاثیر همه متغیر ها مثبت می‌باشد یعنی با افزایش آن‌ها عملکرد نیز افزایش می‌یابد.

بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
بین الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق
با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده این امر آشکار شد که برخی از شرکت ها در زمینه الگوی کسب وکار توجه لازم را مبذول نمی دارند ، لذا با توجه به این امر پژوهش حاضر اقدامات زیر را توصیه می کند :
توجه شرکت ها به رابطه بین الگوی کسب و کار کارایی محور
نظر به اینکه رابطه بین این متغیر با عملکرد شرکت نسبت به دیگر متغیر پژوهش قوی تر بوده است توجه به این مولفه در جهت کاهش هزینه عملیاتی و سرعت در ارائه کالا یا خدمات در عملکرد شرکت تاثیر مثبت دارد . شرکت های تاسیس شده هرچه بیشتر بر کارایی محوری تمرکز کنند با این الگوی کسب و کار از عملکرد شرکتی بالاتری بهره می برند . همانطور که ویلیامز (1975) بیان می کند تعهد و اعتماد مشتری با کاهش هزینه های کنترل باعث افزایش کارایی معاملات می شود .
توجه شرکت ها به رابطه بین الگوی کسب وکار نوآوری محور
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این امر است که بین این متغیر و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد . شرکت های نوآوری محور تمایل به طراحی الگویی کسب و کاری دارند که منجر به مزیت نوآوری و در نتیجه عملکرد بالا می شود . از آنجاییکه نوآوری در الگوی کسب وکار نسبت به دیگر نوآوریها کم هزینه تر است به شرکتها پیشنهاد می شود که نوآوری را در الگوی کسب وکار خود تبیین کنند.
یافته های تحقیق در بخش میانگین و خلاصه های آماری نشان داد که همه آیتم های مرتبط با عملکرد شرکت های مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط طیف هستند. با توجه به اینکه شرکت ها تصمیم به بالا بردن عملکرد خود دارند لذا به شرکت ها توصیه می شود که در طراحی و اجرای الگوهای کسب و کار فعالیت داشته باشند.
5-5 ) محدودیت های تحقیق
مطالعه حاضر به نتایج ارزشمندی دست یافته است ، البته محدودیت هایی نیز در این مطالعه وجود دارد که جای بحث دارد :
محدودیت اول تحقیق به دلیل تفکیک نکردن جامعه به صنایع مختلف و بر اساس شاخص های گوناگون مثل اندازه و سن شرکت متغیر عملکرد بالاتر از حد مورد انتظار ارزیابی شده است ، بنابراین پیشنهاد می شود که برای هر صنعت تحقیق مجزایی صورت گیرد .
محدودیت دوم پژوهش حاضر این است که این پژوهش در بین شرکتهای فعال در صنایع فلزی و غذایی انجام شده است ، بنابراین جهت نتیجه گیری بهتر توصیه می شود پژوهش حاضر بین دیگر شرکت ها نیز انجام شود .
محدودیت دیگر مربوط به این است که بیشتر متغیرهای پژوهش بصورت کیفی سنجیده شده است. برای دستیابی به اعتبار بیشتر توصیه می شود پژوهشگران در پژوهش های آتی تلاش خود را به جمع آوری داده های ثانویه معطوف کنند ، همچنانکه از داده های عینی مربوط به عملکرد شرکت در پژوهش حاضر استفاده شده است .

5-6 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
مطالعه بهتر و کامل تر زمانی است که رابطه بین الگوهای کسب و کار و عملکرد شرکت در جامعه آماری که شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آن شرکت دارند صورت گیرد .
پیشنهاد می شود هر یک از الگوهای کسب و کار را جداگانه و در پژوهش های مجزا در جامعه همگن مورد بررسی قرار دهند .
در پژوهش حاضر هر متغیر بوسیله چند گویه اندازه گیری شده است . در مطالعات آتی پیشنهاد می شود گویه های بیشتری برای سنجش متغیرها استفاده شود ، چرا که این امر اعتبار اندازه گیری را بالا می برد .
ابزار و روشهای ترکیبی برای اندازه گیری الگوی کسب و کار نوآور ، کارا و عملکرد در شرکت ها استفاده شود .

فهرست منابع

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، انحراف معیار، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تئوری نمایندگی، عملکرد شرکت، روش پژوهش، صنعت بانکداری