مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، انحراف معیار، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

نوع صنعت ، سابقه شرکت ، اندازه شرکت کنترل شد زیرا این متغیرها می توانند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهند .

جدول(3-1) توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده
ردیف
متغیر
ابعاد
سازه
تعداد سوال
1
الگوی کسب وکار
نوآوری
کارآیی
تولید محصولات جدید ونوآوری معامله
کاهش هزینه عملیاتی-سرعت در ارایه خدمات /کالا
12
9
2
عملکرد
عملکرد بازار
عملکرد مالی
حفظ مشتری-جذب مشتری جدید
سهم بازار- رشد فروش
4
2

3-6) روایی وپایائی ابزار اندازه گیری
روایی
مفهوم روایی به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد . به عبارت دیگر روایی اندازه گیری عبارت است از میزانی که ابزار مورد نظر آنچه را برای اندازه گیری آن تخصیص یافته است را اندازه بگیرد . بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوا است . روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد . اگر سؤال ها معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته ، آزمون دارای اعتبار محتوا است . اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود . از این رو ، اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران ، 1380 ، ص 171) . روال کار به این گونه بود که پرسشنامه طراحی شده با توجه به اینکه از منابع خارجی ترجمه شده بودند در اختیار استاد راهنما و اساتید و خبرگان رشته مدیریت قرار گرفته و پس از تائید ، مورد استفاده قرار گرفته است .

پایایی:
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شد، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخومردار باشد (حافظ نیا،1387،ص155) . ضریب پایایی نشان گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد . (سرمد و دیگران،1380،ص 166) برای محاسبه پایایی ، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، که در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر محاسبه خواهد شد . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد . سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم .
ra=j/(j-1)(1-(∑▒s^2 j)/S^2 )
ra : ضریب پایایی کل آزمون
J : تعداد سؤالات پرسشنامه
s^2 j : واریانس پاسخ های همه آزمودنی ها به سوالات
s^2: واریانس نمرات کل آزمون
مطابق جدول شماره (3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر عملکرد 89/0 و برای متغیر کسب و کار نوآوری محور 85/0 و متغیر کسب و کار کارایی محور 91/0 می باشد که بالاتر از 7/0 است بنابراین ابزار سنجش این پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است .

جدول شماره ( 3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه
متغیر ها
تعداد سوالات
ضریب آلفای کرونباخ
عملکرد
6
89/0
الگوی کسب و کار نوآوری محور
9
85/0
الگوی کسب و کار کارایی محور
12
91/0

3-7)روشهای آماری تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات
در این تحقیق ابتدا هر متغیر را در قالب جداول و شاخص آماری، توصیف کرده وجهت تجزیه وتحلیل داده ها وبرای تعمیم نتایج حاصله از آزمون نمونه به کل جامعه آماری از روش آزمون همبستگی خطی پیرسون استفاده شده است که فرمول آن بصورت زیر می باشد :
“rxy=cov(x,y)”/δxδy
در این پژوهش از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . این نرم افزار در بررسی آزمون وجواب برای قضاوت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر آماری ، یک مقدار را در خروجی ارائه می دهد . چنانچه P-Value بزرگتراز 5 درصد باشد فرض صفر پذیرفته شده ودر غیر اینصورت رد می شود (نگهبان، 1382،ص177) .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار18 spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیرهای کنترل :
در این بخش به توصیف متغیر های کنترل تحقیق پرداخته می شود:

توصیف نوع صنعت شرکت ها

باتوجّه به نتایج جدول (4-1) مشاهده می شود که از تعداد 151 شرکتی که در آمارگیری شرکت نموده و پرسشنامه را تکمیل کرده اند از دیدگاه نوع صنعت تعداد 63 شرکت ( 7/41 درصد) از شرکت ها در بخش صنايع فلزي و تعداد 88 شرکت ( 3/58 درصد) نیز در بخش صنايع غذايي فعالیت می کنند .
جدول4-1) توصیف نوع صنعت شرکت ها

فراوانی
درصد
صنايع فلزي
63
7/41
صنايع غذايي
88
3/58
کل
151
100

توصیف متغیر سن شرکت

با توجه به نتایج جدول (4-2 ) میانگین سن شرکت 2053/8 ، انحراف معیار 8416/5 و واریانس برابر 124/34 می باشد. و همچنین کمترین سن شرکت برابر 3 سال و بیشترین سن شرکت 30 سال می باشد.
جدول4-2) توصیف متغیر سن شرکت

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
سن شرکت
151
3
30
2053/8
8416/5
124/34

توصیف متغیر اندازه شرکت بر اساس تعداد پرسنل

با توجه به نتایج جدول ( 4-3 ) میانگین امتیاز متغیر تعداد پرسنل از نظر پاسخ دهندگان 8675/56 ، انحراف معیار 37992/97 و واریانس برابر 849/9482 می باشد. و همچنین کمترین تعداد پرسنل برابر 10نفر و بیشترین تعداد برابر با 853 نفر می باشد.
جدول4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
تعداد پرسنل
151
10
853
8675/56
37992/97
849/9482

4-3) توصیف متغیر های اصلی تحقیق:

در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف متغیر عملکرد شرکت

با توجه به نتایج جدول( 4-4 ) میانگین امتیاز متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان 0839/4 ، انحراف معیار 80734/0 و واریانس برابر 652/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد شرکت از نظر پاسخ دهندگان معادل 33/2 و بیشترین امتیاز معادل 83/4 می باشد.
جدول4-4) توصیف متغیر عملکرد شرکت

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد شرکت
151
33/2
83/4
0839/4
80734/0
652/0

توصیف متغیر الگوی کسب وکار نوآوري محور

با توجه به نتایج جدول ( 4-5 ) میانگین امتیاز متغیر الگوی کسب و کار نوآوري محور از نظر پاسخ دهندگان 1236/4 ، انحراف معیار 5287/0 و واریانس برابر 28/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به این متغیر از نظر پاسخ دهندگان معادل 42/2 و بیشترین امتیاز معادل 67/4 می باشد.
جدول4-5) توصیف متغیر الگوی کسب وکار نوآوري محور

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
نوآوري
151
42/2
67/4
1236/4
5287/0
28/0

توصیف متغیر الگوی کسب و کار کارايي محور

با توجه به نتایج جدول (4-6 ) میانگین امتیاز متغیر الگوی کسب و کار کارايي محور از نظر پاسخ دهندگان 1604/4 ، انحراف معیار 64184/0 و واریانس برابر 412/0 می باشد. کمترین امتیاز مربوط به این متغیر از نظر پاسخ دهندگان معادل 44/2 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

جدول4-6) توصیف متغیر الگوی کسب و کار کارايي محور

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
کارايي
151
44/2
5
1604/4
64184/0
412/0

4-4) آزمون فرضیات تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود:
جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود:
فرضیه های این تحقیق عبارت است از:
فرضیه1- بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
بين الگوی کسب و کار کارايي محور و عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد :H_0
بين الگوی کسب و کار کارايي محور و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد :H_1
با توجه به جدول(4-7) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت ميزان همبستگی بین دو متغیر الگوی کسب وکار کارايي محور و عملکردشرکت 544/0درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش الگوی کسب وکار کارايي محور، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 296/0 می باشد که این نشان می دهد که کارايي 296/0 درصد می تواند عملکرد شرکت را پیش بینی کند.

جدول4-7) ضریب همبستگی بين الگوی کسب و کار کارايي محور و عملکرد شرکت
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
الگوی کسب و کار کارايي محور و عملکرد شرکت
151
544/0
296/0
000/0
تائید فرضیه

فرضیه 2- بین الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

بين الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد رابطه معنادار وجود ندارد :H_0
بين الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد :H_1
با توجه به جدول(4-8) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد و فرض H1تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت ميزان همبستگی بین دو متغیر الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت 533/0 می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. یعنی در صورت افزایش الگوی کسب وکار نوآوري محور، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 284/0 می باشد که این نشان می دهد که نوآوري 4/28 درصد می تواند عملکرد شرکت را پیش بینی کند.
جدول4-8) ضریب همبستگی بين الگوی کسب و کار نوآوري محور و عملکرد شرکت
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
نتیجه
الگوی کسب و کار نوآوري محور و عملکرد شرکت
151
533/0
284/0
000/0
تائید فرضیه

4-5) سایر یافته ها: کدام بعد تاثیر بیشتری بر عملکرد شرکت دارد.؟
مدل رگرسیون معناداری برای بررسی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بدست آمده است. با توجه به جدول (4-9 ) مشاهده می شود سطح معنی داری برای هر دو متغیر الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور کوچک تر از پنج صدم می باشد ميزان ارتباط در مدل فوق برابر 4/57 درصد می باشد، ضریب تعیین نیز برابر 329/0 درصد می باشد به این معنی که متغیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مدل کسب وکار، کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش Next Entries مقاله با موضوع عملکرد شرکت، رگرسیون، کسب و کار، ضریب تعیین