مقاله با موضوع کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتاب های الکترونیکی، اعضای هیات علمی

دانلود پایان نامه ارشد

ی …………………………………………………………………………………………..141
پیوست شماره 7: منابع پولی کتاب های الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………..142
پیوست شماره 8: ناشرین کتاب های الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………….144
پیوست شماره 9: تصاویر چند نمونه کتابخوان الکترونیکی……………………………………………………………………………………..147
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1. درصد فراواني آزمودنيها برحسب جنسيت ………………………………………………………………………………………….57
نمودار 4-2. درصد فراواني آزمودني ها برحسب میزان تحصیلات …………………………………………………………………………….58
نمودار 4-3. درصد فراواني آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل …………………………………………………………………………59
نمودار 4-4. درصد فراواني آزمودنيها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………………….60
نمودار 4-5. درصد فراواني آزمودنيها برحسب رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………………..61
نمودار 4-6. درصد فراواني آزمودني ها برحسب سابقه خدمت ………………………………………………………………………………..62
نمودار 4-7. درصد فراواني آزمودني ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………………..63

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول3-1. توزیع فراوانی و درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های مورد مطالعه………………………………………………………47
جدول 3-2. حجم نمونه به تفکیک دانشگاه های مورد مطالعه ………………………………………………………………………………….48
جدول 3-3. توزیع فراوانی جامعه، نمونه، و پاسخنامه های دریافتی از جامعه پژوهش …………………………………………………49
جدول 3-4. تناظر سؤالهای پرسشنامه با متغيرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….50
جدول 3-5. آزمون کمو و بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………………..51
جدول 3-6. ماتريس مولفه ………………………………………………………………………………………………………………………………….51
جدول 3-7. ضريب پايايي مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی ……………………………………………………….53
جدول 3-8. ضريب پايايي مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی ……………………………………………………….53
جدول 4-1. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب جنسيت نمونه پژوهش ………………………………………………………..57
جدول4-2. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب میزان تحصیلات نمونه پژوهش ……………………………………………..57
جدول4-3. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل……………………………………………………………….58
جدول4-4. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………59
جدول4-5. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب رتبه دانشگاهی …………………………………………………………………….60
جدول4-6. توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب سابقه نمونه پژوهش ……………………………………………………………61
جدول4-7. توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب سن نمونه پژوهش ………………………………………………………………62
جدول4-8. نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنف ………………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-9. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول 4-10. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه روش های آگاهی و دستیابی در فعالیت های پژوهشی…..65
جدول 4-11. نتايج آزمونتك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (3X=) ……………………………………………………66
جدول 4-12. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4-13. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4- 14. نتايج آزمون تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (3X=) …………………………………………………69
جدول 4-15. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4-16. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
جدول 4- 17. نتايج آزمون تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (3X=) ………………………………………………….72
جدول 4-18. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول 4-19. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
جدول 4- 20. نتايج آزمون تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (3X=) ………………………………………………….75
جدول 4-21. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-22. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها نسبت به مولفه تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول 4-23. نتايج آزمونتك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (3X=) …………………………………………………….77
جدول 4-24. مقايسه ميانگين نمره مولفه‌هاي میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی اصفهان …………………………………………………………………………………………………………………………78
جدول 4-25. مقايسه ميانگين نمره مولفه‌هاي میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول 4-26. آماره آزمودني‌ها برحسب جنسيت با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های آموزشی ……………………….80
جدول 4-27. آماره آزمودني‌ها برحسب جنسيت با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های پژوهشی……………………….81
جدول 4-28. آماره آزمودني‌ها برحسب میزان تحصیلات با توجه به مولفههاي کاربرد پژوهش در فعالیت های آموزشی ….82
جدول 4-29. آماره آزمودني‌ها برحسب میزان تحصیلات با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های پژوهشی…………….83
جدول 4-30. آماره آزمودني‌ها برحسب کشور محل تحصیل با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های آموزشی………..84
جدول 4-31. آماره آزمودني‌ها برحسب کشور محل تحصیل با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های پژوهشی ………85
جدول 4-32. آماره آزمودني‌ها برحسب دانشگاه محل خدمت با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های آموزشی………86
جدول 4-33. آماره آزمودني‌ها برحسب دانشگاه محل خدمت با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های پژوهشی……..87
جدول 4-34. آماره آزمودني‌ها برحسب رتبه دانشگاهی با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های آموزشی ………………88
جدول 4-35. آماره آزمودني‌ها برحسب رتبه دانشگاهی با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های پژوهشی………………89
جدول 4-36. آماره آزمودني‌ها برحسب سابقه خدمت در کتابخانه با توجه به مولفههاي پژوهش در فعالیت های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول 4-37. مقايسه زوجي اختلاف ميانگين نمره مولفه های روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی، روش های استفاده از کتاب الکترونیکی، استفاده از متن کتاب الکترونیکی، و تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی با توجه به سابقه خدمت در فعالیت های

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع اعضای هیات علمی، کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، دانشگاهها Next Entries مقاله با موضوع کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، اعضای هیات علمی، کتاب های الکترونیکی