مقاله با موضوع کتاب الکترونیک، کتاب الکترونیکی، اعضای هیات علمی، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

ی استفاده از کتاب الکترونیکی
792/0
استفاده از متن کتاب الکترونیکی
868/0
استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی
782/0
تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی
837/0

نتايج حاصل از جدول3- 6 حاکي از اين است که تمام متغيرها تحت يک عامل اساسي (متغير مستقل) قرار دارند که مي‌توان اين عامل اساسي يا متغير مستقل را مولفه های کتاب الکترونیکی ناميد.
3-5-2- پایایی پرسشنامه
پايايی155 يکی از ويژگیهای فنی ابزار اندازهگيری است و با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگيری درشرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی بهدست میدهد. روشهای مختلفی برای تعيين پايايی ابزار اندازهگيری وجود دارد که در اين تحقيق با توجه به اينکه ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته و در اين پرسشنامه خصيصهها و مؤلفههای مختلفی اندازهگيری شده است، از فرمول آلفای کرونباخ156 برای تعيين پايايی استفاده شده است. برای محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا واريانس نمرههای هر زير مجموعه سؤالات پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس کل محاسبه شد و سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا محاسبه گرديد (گودرزی، 1388، ص23).
ra = j/(j-1))1-(∑▒s^2 j)/s^2 )
ra= ضريب پايايی کل پرسشنامه (ضريب آلفای کرونباخ)؛
j = تعداد زير مجموعه سؤالات پرسشنامه؛
S2 j= واريانس زيرپرسشنامه jام؛
S2= واريانس کل پرسشنامه.
با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب پايايي پرسشنامه مربوطه 950/0 برآورد گرديد که در سطح آلفاي 1% معنادار بوده است و حاکي از پايايي بالاي ابزار اندازه‌گيري است. جدول 3-7 ضريب پايايي هر يک از مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی در پرسشنامه مي‌باشد.

جدول 3-7. ضريب پايايي مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی
مولفه های کتاب الکترونیکی
ضریب پایایی
روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی
80/0
روش های استفاده از کتاب الکترونیکی
70/0
استفاده از متن کتاب الکترونیکی
87/0
استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی
91/0
تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی
60/0
همچنين ضريب پايايي پرسشنامه در فعالیت های پژوهشی 952/0 برآورد گرديد و جدول 3-8 ضريب پايايي هر يک از مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی را در فعالیت های پژوهشی در پرسشنامه نشان مي‌دهد.
جدول 3-8. ضريب پايايي مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی در فعالیت های پژوهشی
مولفه های کتاب الکترونیکی
ضریب پایایی
روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی
80/0
روش های استفاده از کتاب الکترونیکی
69/0
استفاده از متن کتاب الکترونیکی
87/0
استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی
92/0
تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی
62/0
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات و رعایت جنبه های اخلاقی
پژوهشگر به منظور آغاز فعاليتهای عملی و ميدانی پژوهش، جهت اطلاع از جامعه آماری مورد نظر به ریاست هر دانشگاه مراجعه کرد. همچنين به منظور اجتناب از کاهش حجم نمونه به جهت احتمال عدم برگشت تعدادی از پاسخنامهها، تعداد 250 پرسشنامه در بين اعضای نمونه آماری پژوهش توزيع گرديد که از اين تعداد، 214 پاسخنامه صحيح عودت داده شد. بنابراين ضریب بازگشت پاسخنامه ها 90 درصد می باشد که بعد از جمعآوری پاسخنامهها، مبادرت به تجزيه و تحليل دادهها شد.
به جهت رعايت جنبههای اخلاقی، شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه مبادرت به پر کردن پرسشنامهها میورزيدند و هيچ اجباری در پاسخگويی به سؤالات وجود نداشت.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفی و استنباطی، با استفاده از نرمافزار اس. پی. اس. اس 18( 157SPSS-18 ) صورت گرفته است. در سطح آمار توصيفی از فراوانی، درصد، ميانگين، انحراف معيار و واريانس در قالب جدول و نمودار و در سطح آمار استنباطی نظر به اينکه استفاده از آزمون پارامتريک مستلزم اطمينان از نرمال بودن توزيع دادهها بوده ابتدا آزمون کولموگروف- اسميرنف اجرا و پس از آن برای تجزيه و تحليل دادهها با توجه به متغيرهای مورد بررسی از آزمونهای t، t2 هتلینگ158، تحليل واريانس يک راهه، آزمون تعقیبی ال.اس.دی استفاده شد.
الف.آزمون t: آزمونt یک آزمون پارامتری است که به منظور تعیین معناداری تفاوت بین دو میانگین به کار می رود( گودرزی، 1388، ص 23). در این پژوهش از آزمون t تک نمونه ای159 برای تعیین این که آیا میانگین مشاهده شده هريک از پنج مولفه کتاب الکترونیکی در مقايسه با ميانگين فرضي متفاوت است يا خير استفاده شد و از آزمون مستقل160 به منظور مقايسه نظرات پاسخگويان با توجه به جنسيت، میزان تحصیلات، و کشور محل تحصیل آنان استفاده شد.
ب- آزمون تحلیل واریانس یک راهه: برای آزمون تفاوت معناداری بین چند میانگین، یعنی زمانی که متغیر مستقل دارای دو سطح یا بیشتر باشد، معمولاً از آزمون تحلیل واریانس یک راهه که به اختصار161ANOVA ناميده مي‌شود، استفاده می شود تا مشخص شود که تفاوت های مشاهده شده بین میانگین ها، حاصل شانس است یا نتیجه عمل آزمایش. در این آزمون این فرضیه که همه میانگین های جامعه با هم برابرند در برابر این فرضیه که دست کم یکی از میانگین ها با میانگین دیگر تفاوت دارد مورد آزمایش قرار می گیرد( هومن،1377، ص 347-349). در این پژوهش، این آزمون به منظور مقایسه نظرات پاسخگویان با توجه به سابقه دانشگاه محل خدمت، رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، و سن آنان استفاده شده است.
ج. هتلينگ162: هدف از اجراي آزمون هتلينگ، مقايسه ميانگين وابسته به هم مي‌باشد تا مشخص کند تفاوت بين ميانگين‌ها معنا دار بوده است يا خير (حافظ نيا، 1387، ص 157). در اين پژوهش، اين آزمون براي مشخص کردن اين موضوع که تفاوت مشاهده شده بين ميانگين‌هاي مولفه‌هاي کتاب الکترونیکی معنا دار بوده است يا خير، به کار رفته است.
د. آزمون تعقيبي ال.اس.دی163: براي بررسي الگوي تفاوت ميانگين مورد استفاده قرار مي‌گيرد (واگان، 1384، ص198). در اين تحقيق از اين آزمون براي تعيين تفاوت گروه‌هاي متفاوت در ويژگي‌هاي جمعيت شناختي سابقه خدمت و سن بهره‌جويي شد.
3-8- جمع بندی
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصيفی- پيمايشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر 1705 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان که 238 نفر به عنوان نمونه آماری، از طريق فرمول تعيين حجم نمونه کوکران برآورد و از طريق روش نمونهگيری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته با 30 سؤال گزینه ای بود. روايی پرسشنامه توسط کارشناسان و متخصصان مورد تأيید قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه نيز بر اساس ضريب آلفای کرونباخ برآورد گرديد و همچنين برای تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار آماری SPSS-18 استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافتهها

مقدمه
در فصل حاضر داده‌هاي جمع‌آوري شده با توجه به سوال‌هاي پژوهش، توصيف و تجزيه و تحليل شدهاند. در ابتدا به وضعيت جمعيتشناختي نمونه پژوهش مبادرت شده و سپس نتايج مربوط به هر يك از شش سوال اصلي پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
4-1- بررسي وضعيت جمعيتشناختي
در اين بخش اطلاعات جمعيتشناختي اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، طي جدولهاي 4-1 تا 4-7 و نمودارهای 4-1 تا 4-7 ارائه شده است.

4-1-1- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب جنسيت
جدول 4-1. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب جنسيت نمونه پژوهش
جنسيت
شاخص آماري

فراواني
درصد
زن
48
43/22
مرد
166
57/77
مجموع
214
100
نتايج جدول4-1 نشان مي‌دهد از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان 48 نفر(43/22 درصد) از آزمودني ها زن و 166 نفر (57/ 77 درصد) زن مي‌باشند.

نمودار 4-1. درصد فراواني آزمودنيها برحسب جنسيت
4-1-2- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب میزان تحصیلات
جدول4-2. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب میزان تحصیلات نمونه پژوهش
میزان تحصیلات
شاخص آماري

فراواني
درصد
کارشناسی ارشد
17
94/7
دکترای تخصصی
197
06/92
جمع
214
100
برابر آنچه در جدول 4-2ارائه شده، از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان 17نفر(94/7 درصد) از آزمودني ها دارای مدرک کارشناسی ارشد و 197 نفر (06/ 92 درصد) دارای مدرک دکترای تخصصی مي‌باشند.

نمودار 4-2. درصد فراواني آزمودني ها برحسب میزان تحصیلات
4-1-3- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل
جدول4-3. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل
کشور محل تحصیل
شاخص آماري

فراواني
درصد
ایران
149
63/69
خارج از ایران
48
43/22
بی جواب
17
94/7
مجموع
214
100

برابر آنچه در جدول 4-3 ارائه شده ، از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، 149 نفر (63/69 درصد) از آزمودني ها در کشور ایران ، و 48 نفر (43/22 درصد) در خارج از ایران تحصیل نموده و 17 نفر (94/7 درصد) به این سوال پاسخ ندادند.

نمودار 4-3. درصد فراواني آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل
4-1-4- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب دانشگاه محل خدمت
جدول4-4. توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب دانشگاه محل خدمت
شاخص آماري
دانشگاه
فراواني
درصد
اصفهان
80
38/37
صنعتي اصفهان
58
10/27
علوم پزشکي اصفهان
76
52/35
جمع
214
100

بنابر اطلاعات جدول 4-4، از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان ، 80 نفر (38/37 درصد) در دانشگاه اصفهان، 58 نفر (10/27 درصد) در دانشگاه صنعتي اصفهان، و 76 نفر (52/ 35 درصد) در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مشغول خدمت بودند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع اعضای هیات علمی، جامعه آماری، علوم پزشکی، تحلیل عامل Next Entries منبع تحقیق درباره حاتمی کیا، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایدئولوژی