مقاله با موضوع پرخاشگری، وضعیت اقتصادی، ارتکاب جرم، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

بیشتر به سطح خرد توجه دارد و بیان می دارد این ویژگی های شخصیتی افراد است که به واکنش آنان در برابر فشار می انجامد.از نظر وی فشار می تواند ناشی از شرایطی باشد که افراد را از دستیابی به اهداف مهم باز می دارد یا شرایطی که افراد چیزی را از دست می دهند که برایشان با ارش است و این تجربه فشار ممکن است به شرایطی منفی شامل عصبانیت ، افسردگی و ناکامی منجر شود که زمینه انحراف را ایجاد می نماید. 60
مرتون و دورکیهام در مورد فقر معتقدند: «فقر وقتی تاثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل فقر آرزوهای بلند پروازانه مطرح گردد، در این صورت فقر غیر قابل تحمل است »61. آبیگل و همکارانش دریافتند وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده تعامل بین اعضای خانواده را کاهش داده و منجر به تضعیف احساس امنیت در خانواده می گردد. 62وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده نیز بر رفتار والدین تاثیر نامطلوب می گذارد به طور مثال پدری که برای تامین درآمد به شغل های خشن و سخت با ساعات کاری طولانی روی می آورد دیگر زمانی برای پاسخ دهی به نیازهای فرزندان را نداشته یا به طور سرد و خشن با آنان رفتار می نماید؛ بنابراین ممکن است در چنین خانواده هایی الگوی صحیح تربیتی در مورد فرزندان اعمال نشود و همچنین امکان فراهم آوردن تفریحات سالم و بهینه سازی اوقات فراغت نباشد در نتیجه فرزندان ببه انحراف و جرم کشیده شوند.
گفتارسوم: عدم پایبندی به مسائل مذهبی
عامل دیگری که می تواند در ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته باشد عدم پایبندی به مسائل مذهبی می باشد . چنانچه افراد به آموزش مسائل مذهبی و آموزهای اسلام پایبند نباشند نمی توانند هنجارهای اخلاقی، اجتماعی را به خوبی یاد بگیرند و در نتیجه جامعه پذیری آنان با مشکل روبه رو خواهد شد و زمینه انحراف و قانون شکنی ها را فراهم می آورد. در این زمینه می توان به نظریه ی یادگیری مشاهدهای روانشناسی به نام بندورا اشاره نمود، وی معتقد بود هر فردی رفتارهای مثبت و منفی خود را از طریق مشاهده و تقلید از افراد سرمشق می گیرد. بنا بر نظر وی عامل مشاهده و تقویت در یادگیری رفتارها موثر است. بندورا سه گونه مختلف از الگو گیری را معرفی می نماید:
1. یادگیری از طریق مشاهده به معنای فراگیری رفتارهایی است که در خزانه یادگیری یادگیرنده وجود ندارد.
2. تشویق و تنبیه والدین و یا دیگر افراد در تقویت و ادامه عمل یا بازدارندگی از آن.
3. درجه اعتبار و نفوذ الگو که بر اساس آن یاد گیرنده به جهت اهمیت و احترامی که برای وی قائل است از رفتار او تقلید می کند. 63
گابریل تارد نماینده مکتب روان- پیوندی نظریه قوانین تقلید را مطرح می کند و بر اساس آن معتقد است: فرد ایده های خود را از طریق تداعی یاد می گیرد و طبق آنها عمل می کند این نظریه در بردارنده دو مولفه است: 1- مردم به تناسب میزان ارتباط فیزیکی که باهم دارند از یکدیگر تقلید می کنند.2- معمولا فرودستان از فرا دستان تقلید می کنند.64 از نظر وی افراد به لحاظ روانی با یکدیگر در ارتباط هستند و رفتارهای یکدیگر را تقلید می کنند؛ بنابراین رفتارهای نابهنجار افراد می تواند ناشی از این ارتباط روانی و تقلید از اطرافیان باشد.
گفتارچهارم: روش های تربیتی نامناسب والدین
رفتارهای نامناسب والدین که درذیل به برخی مصادیق آن نیز اشاره می کنیم می تواند بستر مناسب برای ارتکاب جرم در افراد در بزرگسالی گردد .این عام به طور کلی و تحت عنوان روش های تربیتی نامناسب والدین با تعیین برخی مصادیق آن نظیر تبعیض بین فرزندان، محدودیت و آزادی بیش از حد، افراط در محبت در پرسشنامه گنجانده شده است.
الف: افراط در محبت
همان گونه که پیش تر بیان کردیم، نیاز به محبت یکی از اساسی ترین نیازهای روانی انسانها می باشد.گاهی والدین آگاهانه یا غیر آگاهانه در تامین این نیاز بر اساس تصور غلط خود عمل نموده و راه افراط و تفریط را در پیش می گیرند. افراط در محبت سبب میگردد فرزند وابستگی بیش از حد به والدین پیدا کند، درهمه مراحل زندگی وابسته و نیازمند والدین خود باشد؛ این وابستگی قدرت ابتکار و خلاقیت را از او گرفته و مانع پیشرفت وی خواهد شد.65 چنین فرزندی که با یک سیستم وابسته مدار تربیت شده باشد، احساس ترس و اضطراب ناشی از جدایی و طرد والدین دارد، اعتماد به نفس پایینی داشته و نمی تواند مستقل تصمیم بگیرد؛ زیرا والدین با محبت بی جا، به جای وی دیده اند، شنیده اند و حتی درس خوانده اند و لذت درس خواندن را از او گرفته اند. چنین فرزندانی خودخواه و پرتوقع بوده، پرخاشگری می کنند و چون هرچه خواسته و گفته اند والدین آن را برآورده ساخته اند نمی توانند به قوانین و مقررات جامعه پایبند باشند.
گاهی تک فرزند بودن دلیل محبت بیش از حد والدین است، آلفرد آدلر معتقد است افرادی که تک فرزند هستند تحمل انتقاد را ندارند و همواره ترس از عدم کفایت و رسوایی دارند که این به گوشه نشینی و انزوا طلبی آنها میگردد.66 افراط در محبت منجر می شود فرزندان لوس و ناز پرورده بار بیایند، مغرور بوده و در مقابل والدین بایستند و کم کم این تصور برایشان ایجاد شود که خواسته های آنها قانون است و باید اجرا شود.67 مرحوم کی نیا بیان نموده اند« کودکان نازپروده امروز، کژ خویان فردایند، اینان افرادی کژ خلق، عصبانی، کینه توز، پرتوقع و خود خواه ، سوظنی ، وسواس، تنبل ، حسود، جاه طلب، بی وجدان و خطرناک هستند.»68 در رابطه با افراط در محبت امام محمد باقر (ع) می فرمایند: «بدترین والدین کسانی هستند که محبت را به افراط بکشانند.»69 هر چند از منظر اسلام محبت به فرزندان دارای اهمیت فراوان است؛ اما باید توجه داشت محبت به آنان به معنای غفلت از تربیت آنها نیست اظهار محبت نباید مانع تربیت باشد بلکه باید وسیله تربیت باشد.70
ب:آزادی و محدودیت بیش از حد
دیگر روش تربیتی آسیب زای والدین آزاد گذاشتن و محدود نمودن بیش از حد است، در این ارتباط می توان از الگوها و رژیم های حاکم بر خانواده بحث نمود.
الگوی خانواده سهل گیر: در چنین خانواده ای قوانین و مقررات محدوداست، هر یک از افراد خانواده در انجام کارهایش آزاد است تا بر طبق میل و سلیقه خود عمل نماید، کسی در کار دیگری دخالت نمی کند، کنترل و نظارتی وجود ندارد و منافع فردی بر مصالح عمومی خانواده ترجیح داده می شود. در چنین خانواده ای کارکرد مهم خانواده که تربیت نسل آینده است تامین نخواهد شد و یک حالت آنارشی در خانواده وجود دارد.71 برخی خانواده ها بر اساس این تصور اشتباه که منع فرزند از آزادی منجر به عقده ای شدن وی خواهد شد یا دلایل مختلفی همچون بی حوصلگی در کنترل و نظارت بر رفتارهای فرزند، او را بیش از حد آزاد می گذارند، بدون توجه به خطراتی که می تواند او را تهدید کرده و به منجلاب فساد بکشاند.72
الگوی خانواده مستبدانه: در این گونه خانواده غالبا فرد مستبد پدر است که دستورات وی باید بی چون و چرا اجرا گردد.فرزندان در چنین خانواده هایی حق نظر نداشته و در تصمیمات خود باید تابع اراده سرپرست خانواده باشند.73 در این ارتباط هافمن بیان می دارد: فرزندان این خانواده ها اگرچه فرمان بردار و مطیع هستند اما از ثبات عاطفی برخوردار نبوده، انتقاد پذیر نیستند و در رفتارهایشان گرایش به پرخاشگری دارند.74 در چنین خانواده هایی تحمیلات متعددی در زمینه تحصیل (انتخاب رشته)، انتخاب دوست، ازدواج و غیره بر فرزندان می شود که زمینه عقدهای شدن آنان را فراهم نموده و این عقده ها روزی منفجر می شود و عکس العمل های زننده ای را در پی خواهد داشت.
سختگیری بیش ازحد والدین سبب روی آوردن فرزند به دروغ می شود زیرا او می بیند با بیان واقعیت با تنبیه و سرزنش و محدودیت بیشتر روبرو می شود75. بیشتر اوقات احساس یاس و نا امیدی کرده و در رفتارهایش رنگی از شادی به چشم نمی خورد.در واقع شخصیت و استقلال نوجوان با این شیوه تربیتی نابود گشته و او قدرت تشخیص را از دست می دهد.76 در مورد روشهای سختگیرانه امام علی(ع) می فرمایند: « انسان به حکم این که انسان است و دارای شعور و اندیشه است، از طریق پند و اندرز و ادب شایسته تربیت است، نه از طریق زور گویی و تنبیه بدنی.»77
بنابراین باید گفت والدین بایدبه گونه ای عمل کنند که در نظر فرزندان نفوذ مناسب را داشته باشند و در این زمینه از افراط و تفریط پرهیز نمایند. نفوذ والدین بر فرزندان عبارت است از « شایستگی بلا تردید و قدرت و ارزش بزرگترها که به اصطلاح با چشم گفتن فرزندان قابل رویت است » 78آنتون ماکارنکو برخی از اقسام نفوذ آسیب زای والدین بر فرزندان را بیان می دارد که هریک می تواند زمینه انحراف فرزندان را فراهم آورد.
نفوذ ناشی از پند و اندرز: در این خانوادهها والدین معتقدند تنها از طریق پندو اندرز می تواند فرزند را تربیت کرد، مدام در حال نصیحت فرزندان هستند، نشاط و لبخند جایگاهی ندارد. ،نفوذ ناشی از دوری: در این شیوه نفوذ والدین معتقدند برای تربیت فرزندان باید از آنها دور بود ، کمتر با آنها حرف می زنند، پدر همچون رییسی اتاق جداگانه داشته و به تنهایی غذا می خورد و مادر نیز زندگی خاص خود و افکار خاص خود را دارد. در واقع در این شیوه هیچ منعی وجود ندارد و فرزند به حال خود واگذار می شود. 79
نفوذ ناشی از خرده گیری: این گونه والدین در تمام امور فرزندان دخالت می کنند و مدام از آنان پرس و جو میکنند و هر کار آنان را پر از ایراد و اشکال دانسته و سرزنش می نمایند . 80
نفوذ ناشی از تطمیع: این گونه والدین چنان رفتار می کنند که فرزندان خود را، به باج خواستن و تطمیع عادت می دهند به گونه ای که حتی نماز خواندن ، روزه گرفتن فرزندان هم محتاج تطمیع می شود.
والدین باید در زمین هتربیت فرزندان یک شیوه معتدل را برگزینند و با سخت گیری یا آزادی بیش از حد نمی توانند در مورد تربیت فرزندان موفق باشند. گاهی عملکرد نادرست والدین در زمینه مسائل مذهبی همچون سختگیری و حساسیت بیش از حد ، سبب بی علاقگی فرزند به دین خواهد شد.
ج: تبعیض
تبعیض در لغت به معنی« بعضی را بر بعض دیگر بدون دلیل موجه و عادلانه ترجیح دادن، کسی را با کس دیگر دشمن ساختن» است.81 در اصطلاح حقوقی بیانگر هرگونه محرومیت و تفاوت برمبنای نژاد ، رنگ پوست، جنسیت و …. است.82تبعیض از نظرعرف بیانگر فرق قائل شدن بین دو فردی است که در شرایط یکسانی هستند.83
از منظر اسلام تبعیض جز رذایل اخلاقی شمرده شده است و هرنوع تبعیضی مردود است. در این ارتباط پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: « بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همانگونه که دوست دارید در بین شما به عدالت رفتار شود.»84 و نیز آمده است روزی شخصی در حضور پیامبر (ص) یکی از فرزندان خود را ببوسید و دیگری را نبوسید. حضرت فرمود:«چرا میان آنها به مساوات رفتارنکردی؟».85
باید دانست که تبعیض بین فرزندان یک ستم است که ریشه در عواملی همچون جهل و نا آکاهی والدین ، علاقه و تعصب به یک جنس و …..دارد و میتواند ریشه بسیاری از رفتارهای نابهجار و جرایم فرزندان گردد.

فصل سـوم:
ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت

در فصل قبل علل وعوامل ارتکاب سرقت در ابعاد فردی- روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ،انتظامی ،قضایی و قانونی از لحاظ نظری به تفصیل بیان گردید. در این فصل به بررسی و سنجش هر یک از عوامل مطرح شده در مطالعات میدانی می پردازیم که حاصل آن بیانگر میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان از منظر آنها است. قبل از اینکه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تحقیق میدانی انجام گرفته بپردازیم لازم است به صورت اختصار به روش انجام تحقیق و راههای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنیم .
مبحث اول: روش تحقیق
گفتار اول: شناسایی روش
تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از تحقیق بنیادی ، تحقیق کاربردی ، تحقیق توسعه ای .86 تحقیق پیش رو در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و همانگونه که از نام این نوع تحقیقات پیداست پژوهش

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع وضعیت اقتصادی، کارکرد خانواده، نظام ارزشی، جرم شناسی Next Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، متغیر مستقل، درصد تجمعی، جامعه آماری