مقاله با موضوع واژه نامه، حقوق بشر، زبان عربی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
– تخصصی بودن و حوزه بندی‌های گوناگون این فرهنگ موجب گردیده تا پاسخگوی نیازهای رشته‌های مختلف باشد.
– ذکر اجزا و جزئیات هر ابزار و وسیله نیز از ویژگیهای منحصر به فرد این فرهنگ است.
– نویسنده در برخی از بخشها، سیر تاریخی تغییر وتحول را در برخی موضوعات به تصویر کشیدهاست. از جمله قسمت ادوات نگارشی و عکاسی در بخش ارتباطات، بخش لباس، اسلحه و موسیقی.
– درکتاب حاضر، تصاویر مربوط به هر رشته با جزئیات دقیق به صورت یکجا آورده شده و اجزای مربوط به آنمعادلیابی شده است. علاوه بر این، در برخی از بخشها یک سیستم یا یک چرخه به تصویر کشیدهشدهاست. که هیچ فرهنگ لغتی با این دقّت به این موضوع نپرداخته است. برای نمونه مراحل تولید برق از انرژی هستهای و انرژی خورشیدی و نیروگاه برقآبی، سیستم سلّولهای خورشیدی، مراحل تولید برق، چرخهی کار پالایشگاه، سیستم برقرسانی در منزل و سیستم خودکارسازی اداری (اتوماسیون اداری) به تصویر کشیده شده است.
سوال های تحقيق :
پژوهشگر در این پژوهش درصدد پاسخگویی به سوال های زیر است:
1-نویسنده در برابریابی تحت تأثیر کدام فرهنگستان است؟
2-آیا نویسنده به کاربردی بودن واژگان و اصطلاحات توجه نموده است؟
3-آیا ساختار واژگان تحت تأثیر ساختار لاتین آن است؟

فرضيه های تحقيق :
پس ازانجام ترجمه و دقت و رصد در واژگان انتخابی نویسنده پاسخ فرضیه ها به شرح زیر حاصل شد:
1- نویسنده در برابر یابی تا حد زیادی به اصطلاحات وضع شده از سوی فرهنگستان زبان عربی لبنان توجه داشته است.
2- نویسنده در برخی موارد صرفا به عربی سازی واژه تاکید داشته و توجهی به کاربرد یا عدم کاربرد آن در زبان عامه مردم توجه نکرده است.
3- در برخی موارد ساختار واژگان تحت تاثیر ساختار لاتین است.
سابقه و پيشينهی تحقيق:
شایان ذکر است که در مورد ترجمه فرهنگ “المورد المرئی” به زبان فارسی کتابی تدوین نشده است. علاوه بر این، فرهنگ مصور دیگری که همانند این کتاب به صورت مصور، چهار زبانه و جزئی نگر بوده و جامع رشته های مختلف باشد،تالیف نشده است.
– فرهنگ های مصور موجود که به زبان های عربی- فارسی بوده، صرفا محدود به یک سری موضوعات عمومی و غیر تخصصی است. برای نمونه می توان فرهنگ هایی که در برگیرنده تصاویر اجزای بدن انسان، تعدادی از پرندگان، وسایل نقلیه و مواردی از این دست اشاره کرد. درحالی که اثر پیش رو، حوزه های مختلف علوم را در خود جای داده است.
– در هیچ کدام از این فرهنگ ها موضوع بسامد واژگان در کتاب ها و اینترنت مورد بررسی قرار نگرفته است.
روش انجام کار :
– برای ترجمه و معادلیابی واژگان عربی این فرهنگ لغت، در ابتدا به فرهنگلغتهای عربی به فارسی عمومی از جمله فرهنگهای معاصر: المنجد لویس معلوف، فرهنگ معاصر عربی به فارسی آذرتاش آذرنوش، فرهنگ لاروس عربی به فارسی حمید طبیبیانو فرهنگ عربی به فارسی عبد النبی قیم مراجعه شده، و معادل فارسی هر لغت عربی از میان آنها استخراج شد.
– بسیاری از واژگان استفاده شده در کتاب، تخصصی بوده و فقط به حوزه های خاصی مربوط میشوند. از آنجایی که هر واژه در حوزه های مختلف، معانی خاص خود را دارد، پس از فرهنگهای عمومی به کتاب های مرجع واژه شناسی تخصصی هر رشته که عموماً انگلیسی به فارسی هستند، مراجعه شده و لغات استخراج شده با آن کتابها تطبیق داده شده و بررسی شدند.
– انتخاب فرهنگ لغات و واژه نامههای تخصصی که به عنوان مبدأ در نظر گرفته شدند، از طریق مشاوره با اساتید هر رشته و کارشناسان امر انجام گرفته و انتخاب منابع، تصادفی نبوده است .
– در مواردی که برای واژگان، معادلی در کتاب های مرجع در نظر گرفته نشده بود، و یا ترجمه ی تحت اللفظی آنها با معادل انگلیسی مطابقت نداشت، از واژه نامههای غیر از زبان انگلیسی استفاده میشد که از آن جمله میتوان به فرهنگ های موجود که به زبان فرانسوی هستند، اشاره کرد .
– بعد از بررسی واژهنامهها و کتابهای مرجع، برای روشنتر شدن برخی اصطلاحات تخصصی و ذکر توضیحاتی برای آن ها -در صورت لزوم- به کتابهای مرتبط با آن حوزه نیز مراجعه گردید. بدین ترتیب در نگارش این فرهنگ لغت، صرفا به واژه نامهها و کتابهای مرجع بسنده نشدهاست. به عنوان نمونه دربحث موتور توربوجت از قسمت حمل و نقل هوایی، پژوهشگر بعد از بررسی واژهنامههای فنی و هوانوردی مرتبط، به کتب تخصصی فارسیای که به این موضوع پرداخته باشد؛ از جمله: آشنایی با موتور توربوجت و میکروجت نوشتهی علیرضا علی حسینی، مراجعه کرده و با مطالعه آنها از صحت و دقت واژگان و اصطلاحات استخراج شده، مطمئن گشته است.
– بعد از مطالعه کتاب و اینترنت، نوبت به نظر کارشناسان امر میرسید. این کارشناسان که تعدادی از آنها اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف بوده و تعدادی دیگر در ادارات و سازمانها مشغول به فعالیت بودند. اساتید و کارشناسان در ابتدای امر، واژههای انتخاب شده را بررسی میکردند تا صحت برابری واژگان استخراج شده با واژگان کاربردی میان آنها مشخصگردد. کارشناسان و متخصصین با مطالعه واژگان آنها را تأیید میکردند و یا معادلی دیگر را مناسب میدیدند که به منظور هرچه کاملتر شدن ترجمهی این فرهنگ لغت،دیدگاه کارشناسان نیز ذکرگردیده است. همچنین از آنجایی که کارشناسان و متخصصان امر از پربسامدترینها و پراستفاده ترین واژگان سود میبرند، برای گزینش کلمات کاربردی کمک گرفته شدند و دیگر واژگان و معادل ها و توضیحات لغات به بخش توضیحات ارجاع داده شدهاند. ضمن آنکه خود کارشناسان نیز به عنوان معیاری برای تعیین واژگان مناسب در هر رشته هستند.
از جمله متخصصین و ارگان ها و سازمانهایی که بدین منظور به آنها مراجعه شده است، عبارت اند از:
اساتید محترم گروههای آموزشی دانشگاه قم، سازمان هواشناسی استان قم، سازمان جهاد کشاورزی استان قم، سازمان فنی و حرفه ای استان قم، اداره ی برق منطقهی دو قم، اتحادیهی عکاسان استان قم، گروه بازرگانی ماهان استان البرز، سازمان صدا و سیمای استان قم، دانشکدهی فنی و حرفه ای دخترانهی کریمه ی اهل بیت، سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم، سازمان زرهی استان قم، آموزشگاه موسیقی نوا، راه آهن استان قم، دفتر کل هواپیمایی استان قم، ادارهی کل ورزش و جوانان استان قم، سالن ورزشی شهید حیدریان، باشگاه اسب سواری ماهان، دانشکدهی بهداشت استان قم، موسسهی آموزش عالی شهاب دانش، دانشگاه آزاد اسلامی استان قم.
لازم به ذکر است در برخی موارد علاوه بر مراجعه به کارشناسان، به صاحبان حرف نیز مراجعه شده است. مانند صنف عکاسان، لوازم الکترونیکی، کفّاش ها و درودگرها و…
البته اسامی تمامی عزیزانی که در این راه ما را یاری نمودند، در صفحهی تقدیر و تشکر ذکر شده است.
تنگناها و محدوديت های تحقيق:
– نبود منابع تخصصی مورد نیاز برای برخی از بخشها ازجمله: بخشهای اثاث منزل، زیورآلات، وسایل شخصی، ارتباطات، نمادها و تجهیزات اداری و دفتری. از این رو نگارنده بعد از مطالعهی فرهنگ لغتهای عمومی، برای معادل یابی دقیق آنها به جستجو در اینترنت و پژوهشهای میدانی پرداخته است.
– عدم دسترسی حضوری به برخی از متخصصین و کارشناسان ِبرخی از بخشها که منجر به ارتباط ایمیلی و تلفنی با آنهاشده است به ویژه حمل و نقل فضایی و دریایی در بخش حمل و نقل، قسمت پرده دوزی از بخش اثاث منزل.
– نبود فایل کتاب مذکور در اینترنت و تصویری کردن پایان نامه توسط نگارنده.
-کتاب مذکور به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی نوشته شده است. پژوهشگر برای افزودن معادلهای فارسی لغات، به دلیل کمبود جا با مشورت استاد راهنما مجبور به حذف زبان اسپانیا شد.
چند نکته درباره ی تنظيم معادل های فارسی:
– در ترجمه ی این فرهنگ، معادل کاربردی واژگان و اصطلاحات استخراج شده ملاک بوده و در صفحهی اصلی نگاشته شده است.
– میان معادل های مترادف، علامت ویرگول ( ، ) قرار داده شده است. مانند:
زلزال: زمین لرزه، زلزله
قنابل برکانیّة: تِفرا، بمب آتشفشانی
– کلمهی داخل ( ) معادل واژه ی ماقبل از خود میباشد.
– کلمهی داخل [ ] توضیحاتی پیرامون واژهی موردنظر هستند که به فهم معنای دقیق تر آن کمک مینمایند.
– برخی از واژگان که نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری داشته اند و یا دارای مترادفات بیشتری بوده اند، و در صفحه ی اصلی امکان گنجاندن آن ها نبوده، توضیحات و مترادفات به بخش توضیحات ارجاع داده شده اند.

در این فصل از پژوهش سعی بر آن شده تا زمینهی آشنایی مختصری از مکاتب فرهنگهای لغت در ادبیات عربی، زندگینامهی منیر و روحی بعلبکی را در اختیار مخاطب قرار دهیم.
1-1. مکاتب
مکاتب فرهنگ های لغت در ادبیات عربی را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود که به شرح مختصری از آن می پردازیم:
1-1-1. مکتب خليل
خلیل بن احمد فراهیدی از بنیانگذاران لغت نامه های عربی است. او ترتیب ابجدی که عرب ها از فنیقی ها اقتباس کرده بودند را مردود شمرد و شیوهی نوینی در تنظیم حروف بر اساس مخارج صوتی اختراع کرد. فراهیدی کتاب “العین” را بر اساس نظام صوتی و آوایی تألیف کرده و به تعداد هر یک از حرفهای هجایی تقسیم نمود. شروع این تألیف از حرف (عین) است؛ زیرا از نظر وی حرف (عین) اولین حرف از حروف الفباست. پس از حرف (عین)، کتاب (حاء)، سپس (هاء) و تا آخرین حروف هجایی پیش میرود. از نمونههای این مکتب میتوان به کتاب العین فراهیدی، کتاب البارع ابوعلی قالی و کتاب المحیط اثر صاحب بن عباد اشاره کرد.
1-1-2. مکتب برمکی
مکتب برمکی به معنای ترتیب و تنظیم ریشهی واژهها در لغت نامهها بر اساس حروف الفباست. ابوعمر شیبانی از پیشتازان این مکتب محسوب میشود. البته او در ترتیب واژهها فقط به حروف اول از ریشهی هر واژه پایبند بود و به دیگر حروف واژه در ترتیب بندی آنها اعتنا نمیکرد. پیشتاز واقعی این مکتب امام برمکی بود. وی کتاب صحاح جوهری را با ترتیب و تنظیم جدیدی مطابق حرف اول ریشه و دیگر حروف اصلی هر یک از واژهها بر اساس حروف الفبا تحریر کرد. بدین واسطه او مبتکر شیوهی ترتیب هجائی لغت نامه بر اساس همهی حروف اصلی ریشه ی هر واژه است.از نمونههای این مکتب میتوان کتاب الجیم از امام شیبانی، جمهرة اللغة از ابن درید أزدی، مقاييس اللغة اثر ابن فارس و اساس البلاغة از زمخشری را نام برد.
1-1-3. مکتب جوهری
پیش آهنگ این مکتب امام جوهری است. جوهری شیوهی خود را بر اساس تنظیم حروف هجا (روش الفبایی) ریشهی هر واژه تنظیم مینماید. ولیکن بدل از حرف اول اصلی واژه حرف آخر را مبنای ترتیب کتاب خویش قرار میدهد. صحاح جوهری، لسان العرب از ابنمنظور و قاموس المحیط فیروزآبادی از نمونه های بارز این مکتب محسوب میشوند.
1-1-4. مکتب ابوعبيد
اساس این مکتب، نگارش و گردآوری فرهنگ لغت مبتنی بر موضوعات میباشد. در گام اول این مکتب، رسالههای کوچک و پراکندهای که هریک از آنها به موضوعی اعم از انسان یا طبیعت یا حیوانات و یا نباتات مرتبط بود، پدیدار شد. و واژههای مربوط به این موضوعات اعم از صفات، افعال، امثال و اشعار در قالب فرهنگ لغت جمع آوری شد. از نمونهی این کتابها، کتاب الخیل از اصمعی، کتاب المطر انصاری، کتاب الغریب المصنف اثر ابو عبید و کتاب الألفاظ از ابن سکیت است.4
1-2.روحی بعلبکی
روحی بعلبکی، استاد حقوق بشر و حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه لبنان، دبیر کل سابق اتحادیه نویسندگان عرب و دبیر کل پیشین اتحادیه نویسندگان لبنانی است. وی عضویت کمیتهی بررسی پایان نامه های دکتری رشته های حقوق بشر را در مرکز بین المللی مطالعات حقوق جزا در ایتالیا را نیز در کارنامه دارد. او ریاست کرسی لبنان در مجمع بین المللی حقوق بشر لندن در حوزه ی علوم جنایی را عهده دار است. همچنین عضویت در انجمن مطالعات خاورمیانه در ایالت آریزونای آمریکا از دیگر سوابق این استاد میباشد.
پدر وی منیر بعلبکی، نیز از جمل

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع زبان عربی، واژه نامه، زبان فارسی Next Entries مقاله با موضوع زبان عربی، عابر پیاده، ادبیات عربی