مقاله با موضوع نرخ موثر مالیات، مدیریت مالی، دارایی ها، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

ایجاد می شود از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و انتظار می رود میزان بدهی های شرکت با نرخ موثر مالیاتی در ارتباط باشد. از طرف، شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بیشتری می باشند، نرخ موثر مالیاتی پایین تری داشته باشند، زیرا چنین شرکت هایی در طرح ها و پروژه های بیشتری سرمایه گذاری می کنند و معمولا مخارج مربوط به این طرح ها و پروژه ها دارای معافیت مالیاتی می باشند و شرکت مالیات کمتری را پرداخت می کند.
تصمیمات شرکت پیرامون سرمایه گذاری و نحوه استفاده از منابع موجود نیز از جمله مواردی است که می تواند نرخ موثر مالیاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد(ریچاردسون و لانیس13،2007). شرکتی که اکثریت منابع خود را در در دارایی های ثابت و استهلاک پذیر سرمایه گذاری کرده با هزینه استهلاک بیشتر روبرو می شود؛ هزینه ای که باعث سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر موجودی کالا دارایی است که گاهی اوقات بخشی قابل توجه از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد در حالی که دارای هزینه استهلاک نمی باشد. سابقه و مدت فعالیت شرکت نیز ممکن است بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد. شرکت های با عمر طولانی تر این امکان را داشته اند تا در طرح های بلندمدت و مالیات کاه سرمایه گذاری نموده و از مزیت های مالیاتی آن بهره مند شوند. همچنین شرکت ها با گذر زمان می توانند با تکنیک های مختلف مدیریت مالیات آشنا شوند و هزینه مالیات خود را بهتر از سایرین مدیریت نمایند.
با توجه به مطالب مطروحه سوال اول را به صورت زیر می توان مطرح نمود:
1. آیا بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات در ایران رابطه ای وجود دارد؟
افزون بر این قوانین جاری مالیاتی به نوعی است که شرکت های فعال در برخی از صنایع خاص می توانند بیش از سایرین از معافیت های مالیاتی بهره مند گردند. از این رو سوال دوم به صورت زیر مطرح می شود:
2. آیا نوع صنعت نیز تاثیری بر نرخ موثر مالیاتی خواهد داشت ؟
مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که مالکیت نهادی14 بر ارزش و عملکرد شرکت اثری مثبت خواهد داشت(حساس یگانه و همکاران،1387). همانطور که عنوان شد، مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی از جمله فعالیت های ارزش زا در شرکت می باشد زیرا در نهایت سود خالص شرکت را افزایش و جریان های نقدی خروجی ناشی از مالیات را کاهش می دهد. از این رو می توان انتظار داشت مالکان نهادی در زمینه مدیریت مالیات نقشی پویا داشته باشند. بنابراین سوال سوم به صورت زیر عنوان می گردد:
آیا بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای موجود می باشد ؟

1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق
شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. افزون بر این، برطبق تحقیقات صورت گرفته، سودهای اعلام شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است. بنابراین آگاهی از عواملی که این قلم را تحت تاثیر قرار می دهد، دارای اهمیت زیادی می باشد. هزینه مالیات متحمله توسط شرکت ها، مبالغ با اهمیتی می باشد که در نهایت مسبب تغییر در سود خالص می شود. از این رو بررسی عوامل موثر بر هزینه مالیات حائز اهمیت می باشد. همچنین با بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات، دیدگاه مالیاتی مالکان نهادی در ایران، تا حدودی مشخص می شود.

1-4. نتايج مورد انتظار و اهداف اساسي پژوهش
انتظار می رود بین برخی از ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات رابطه معنادار مشاهده شود. ویژگی هایی از قبیل اندازه، فرصت رشد، سطح اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و موجودی کالا و عمر شرکت می تواند بر نرخ موثر مالیات تاثیرگذار باشد. با توجه به قوانین مالیاتی کشور، انتظار می رود نوع صنعت نیز بر نرخ موثر مالیات اثرگذار باشد و شرکت های فعال در برخی از صنایع توانایی و ظرفیت بیشتری در راستای مدیریت مالیات نسبت به سایر شرکت ها دارا باشند. همچنین با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در افزایش ارزش شرکت، انتظار می رود این نوع از مالکیت نقشی فعال در مدیریت مالیات ایفا نمایند.
هدف اصلی پژوهش حاضر معین کردن این است که آیا در ایران بین متغیرهای فوق الذکر با مدیریت مالیات رابطه معناداری وجود دارد یا خیر و در صورت وجود رابطه، نوع این رابطه به چه ترتیب می باشد.

1-5. استفادهکنندگان از نتايج پاياننامه
از آنجا که افراد سرمایه گذار مایلند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای عملکرد بهتری باشند، بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می توانند ویژگی های شرکت هایی که دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تر و در نهایت سود بالاتری دارند ، را شناسایی کنند. شناسایی مولفه های موثر بر نرخ موثر مالیاتی و مدیریت مالیات می تواند سیاست گذاران و قانون گذاران را در خصوص تدوین قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند. همچنین بررسی این موضوع می تواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد. از این رو سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط با بحث مالیات را می توان به عنوان استفاده کنندگان از این پایان نامه در نظر گرفت. از آنجایی که شرکت ها در راستای رسیدن به نرخ مطلوب مالیاتی در طرح های مالیات کاه سرمایه گذاری می کنند، این طرح ها بر پیچیدگی مالیاتی شرکت ها می افزاید. بنابراین حسابرسان به هنگام انجام حسابرسی مالیاتی بایستی این مورد را مدنظر قرار دهند. شناسایی شرکت هایی که بیشتر به مدیریت مالیات روی می آورند، می تواند به حسابرسان نیز کمک کند.

1-6. فرضيات تحقيق
در راستای سوالات پژوهش، هشت فرضیه زیر را می توان مطرح نمود:
1. بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
2. بین نسبت اهرم مالی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
3. بین فرصت رشد شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
4. بین شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
5. بین شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
6. بین مدت فعالیت شرکت(عمر شرکت) و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
7. بین نوع صنعت و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.
8. بین درصد مالکیت نهادی و نرخ موثر مالیات رابطه ای معنی دار وجود دارد.

1-7. روش تحقيق
اين تحقيق از لحاظ همبستگي و روششناسي، از نوع شبهتجربي و در حوزه تحقيقات پس‌رويدادي و اثباتي حسابداري قرار دارد. اين تحقيق با استفاده از اطلاعات واقعي صورت ميگيرد و چون ميتواند در فرآيند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقيق کاربردي محسوب ميشود. روش پسرويدادي روشي است که در آن، تحقيق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغير وابسته و متغيرهاي مستقل به بررسي روابط بين آنها ميپردازد. به عبارت ديگر روش پسرويدادي روشي است که از روي اطلاعات گذشته و از روي معلول، به يافتن علت احتمالي ميپردازد. اطلاعات موردنياز اين تحقيق، با مطالعه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي جمعآوري شده است. جمعآوري دادهها با استفاده از نرمافزار پايگاه دادهاي تدبيرپرداز و برداشت مستقيم آنها از صورتهاي مالي صورت گرفته است. صورتهاي مالي شرکتها نيز از وب سايت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضيههاي تحقيق، پس از انتخاب شرکتهاي نمونه و جمعآوري اطلاعات مربوطه، اين اطلاعات با استفاده از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرمافزار spss و Eviews6 داده های تحقیق تجزیه و تحلیل شده اند. مدلهاي مورد استفاده در اين تحقيق نيز از نوع رگرسيون خطي چندمتغيره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري عبارتست از کليهي عناصر و افرادي که در يک مقياس جغرافيايي(جهاني يا منطقهاي) داراي يک يا چند صفت مشترک باشند(حافظ نيا، 1382، ص 119). جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد که از سال 1381 لغايت 1389 در بورس فعال بودهاند.
1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.
پس از حذف شرکتهاي فاقد شرايط مذکور، تعداد 75 شرکت به عنوان نمونه باقي مانده است و با توجه به ماهيت پانلي دادهها، تعداد مشاهدات اين پژوهش 675 سال- شرکت ميباشد.

1-9. مدل و متغیرهای تحقيق
مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر است:

ETRi,t = α0 + β1SIZEi,t + β2LEVERAGEi,t + β3 TOBIN’S-Qi.t + β4 INVINTi,t + β5 CINTi,t + β6 LIFEi,t + β7 INDUSTRYi,t + β8 INSTOWNERi,t + β9 ROAi,t + β10 OLi,t + ε

که در این مدل:
ETRi,t: نرخ موثر مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق می باشد. در تحقیقات صورت گرفته پیرامون مدیریت مالیات از نرخ موثر مالیاتی به عنوان معیاری برای سنجش مدیریت مالیات استفاده شده است. بحث درباره نحوه محاسبه نرخ موثر مالیاتی فراوان است. این مباحث از آنجا نشات می گیرد که ارقام مختلفی را می توان در صورت و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد. رقم مورد استفاده در صورت کسر به طور معمول هزینه مالیات ابرازی بدون هیچ گونه تعدیلی می باشد. اما در کشورهایی که هزینه مالیات معوق در صورت های مالی ظاهر می شود، صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوق تعدیل می نمایند. محققان از رقم های مختلفی شامل فروش شرکت، سود عملیاتی ، سود خالص قبل از مالیات، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نموده اند. گوپتا و نیوبری(1997) معتقدند استفاده از درآمد مشمول مالیات در مخرج موجب می شود اثرات معافیت های مالیاتی خنثی شود از این رو معیار مناسبی نمی باشد. در اینجا به پیروی از زیمرمن(1983) و کیم و لیمپافایوم(1998) نرخ موثر مالیاتی از طریق تقسیم هزینه مالیات ابرازی بر سود عملیاتی محاسبه شده است.
SIZEi,t : بیانگر اندازه شرکتi در سال t می باشد که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت به دست می آید.
LEVERAGEi,t : اهرم مالی شرکت i در سال t می باشد که از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل می شود.
TOBIN’S-Qi, t : نشانگر فرصت رشد شرکت i در سال t می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود:
Tobin’s-Q = (Debts+MV)/Assets
که در آن Debts ارزش دفتری بدهیها، MV ارزش بازار سهام در جریان و Assets ارزش دفتری کل داراییهای شرکت میباشد.
INVINTi,t : شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا برای شرکت i در سال t می باشد که از طریق تقسیم میزان موجودی کالا بر کل دارایی ها حاصل می شود.
CINTi,t : بیانگر شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برای شرکت i در سال t می باشد که از تقسیم مجموع دارایی های ثابت به مجموع دارایی ها به دست می آید.
LIFEi,t : سابقه شرکت i در سال t نشان می دهد که لگاریتم طبیعی عمر شرکت می باشد.
INDUSTRYi,t : بیانگر نوع صنعت می باشد که به صورت یک متغیر مجازی سنجیده شده است و چنانچه شرکت i در سال t در صنعت شیمیایی مشغول به فعالیت باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر می گیرد.
INSTOWNERi,t : درصد سهام شرکت i در سال t را نشان می دهد که در تملک سهامداران نهادی می باشد.
ROAi,t : بیانگر بازده دارایی های شرکت

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نرخ موثر مالیات، مدیریت مالی، اندازه شرکت، نرخ مالیات Next Entries مقاله با موضوع مدیریت مالی، نرخ موثر مالیات، نرخ مالیات، مالیات بر درآمد