مقاله با موضوع مدل کسب وکار، کسب و کار، الگوهای طراحی، زنجیره ارزش

دانلود پایان نامه ارشد

تهيه مي کنند، شرکاي همکار که به تهيه خدمات و کالاها براي برآوردن نيازهاي خاص شبکه مي پردازند و شرکاي حمايتي که خدمات و
کالاهاي عمومي و قابل جانشين را فراهم مي کنند. شرکاي ساختاري نسبت به شرکاي حمايتي از جايگاه بهتري براي اعمال کنترل بر شبکه ارزش دارا هستند طراحي فناوري: دراين بعد معماري فني(بازدرمقابل بسته ،متمرکز در مقابل توزيع شده) ، زيرساختار (پهناي باند بالا در مقابل پهناي باند پايين) ، شبکه هاي دسترسي( ثابت در مقابل بيسيم ، پهناي باند بالا در مقابل پايين ، قابل قياس در مقابل غير قابل قياس) ،پلتفرم هاي خدمات (متمرکز در مقابل توزيع شده ، شخصي در مقابل غيرشخصي ، مطمئن در مقابل غيرمطمئن،قديمي درمقابل جديد)،وسايل دسترسي کاربرنهايي به خدمات (چند منظوره درمقابل تک منظوره ، تسهيل ذخيره سازي در مقابل عدم ذخيره سازي،گنجاندن نرم افزار در مقابل ترمينال باز) ، برنامه هاي کاربردي (هميشگي در مقابل حساس به زمان ، شخصي در مقابل غيرشخصي،مطمئن درمقابل غيرمطمئن) ، داده (حجم زياد در مقابل حجم کم) وکارکرد فناوري (هميشگي در مقابل حساس بودن به زمان، شخصي در مقابل غيرشخصي،مطمئن در مقابل غيرمطمئن) به عنوان مهمترين متغيرهاي طراحي فناوری بررسي مي شوند ( بوام ، 2007 ،ص 108 ) .
جدول ( 2-3) الگوهای طراحی مدل کسب وکار از دیدگاه صاحبنظران مختلف را نشان می دهد .

الگوهای طراحی مدل کسب وکار صاحبنظران مختلف
ردیف
نام صاحب اثر
نام مدل
ابعاد/حوزه طراحی
نقاط قوت
نقاط ضعف
1
فابر
SOFT
خدمات
-توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش
-توجه به ابعاد مختلف کس و کار در طراحی مدل
-توجه به ابعاد بازار در طراحی مدل
-توجه به عوامل محیطی در طراحی مدل
-عدم توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار
-عدم توجه به تغییرات عوامل موثر بر کسب وکار

سازمان

مالی

فناوری

2
متلی و پدرسون
MAPIT
بازار
-توجه به زنجیره ارزش
-توجه به ابعاد مختلف کسب وکار در طراحی مدل
-توانایی شناسایی ومقایسه مدل های کسب وکار
-توجه به تاثیر بخش های مختلف شبکه ارزش بر هم
-عدم توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار
-عدم توجه به تغییرات عوامل موثر بر کسب وکار
-عدم توجه به ریسکهای کسب و کار

عوامل

محصول

حوزه تاثیر

معاملات

3
اسلوتزکی،
استاهلر،آفوو توکی وپورتر
IDEA
شناسائی
-توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش
– توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار
-توجه به تغییرات و قابلیتهای بالقوه فناوری
-توانایی شناسایی ومقایسه مدل های کسب وکار

-عدم توجه جامع بر عناصر و ابعاد طراحی مدل کسب وکار
-عدم توجه جامع بر عوامل تاثیر گذار محیطی بر مدل

طراحی

ارزیابی

جمع آوری و یکپارچه سازی

4
امر ال ساوی
VISOR
ارزش
-توجه به مشتری مداری
– توجه به ابعاد و عناصر طراحی مدل
-توانایی یکپارچه سازی رویکردهای مختلف مدل کسب وکار
-توجه به تجارب کاربر و فاکتورهای جایگزینی
-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل

اینتر فیسی

سرویس

سازماندهی

درآمد

5
هری بومن وهمکاران
FBBM
سازمان
-توجه به مشارکت مبتنی بر ارزش
– توجه به فازهای طراحی بر کسب وکار
-توجه به شبکه های ارزش انعطاف پذیر به جای زنجیره ارزش سنتی،استاتیک و خطی
-توجه به ارتباط بین ابعاد سازمانی،فناوری وخدمات
-توجه به روایی و پایایی مدل کسب وکار قبل از شکل گیری شبکه
-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل
-عدم توجه جامع بر عوامل تاثیر گذار محیطی بر مدل

فناوری

خدمات

مالی

6
کیجن،بومن،
هکر وفابر
داینامیک
طراحی خدمات(ارزش)
– توجه به ابعاد و عناصر طراحی مدل
-توجه ویژه به ابعاد مختلف ارزش
-توجه خاص به تغییر محوری و پویایی

-عدم توجه جامع به فازهای طراحی مدل

طراحی سازمانی(عوامل)

طراحی فناوری

طراحی مالی

جدول( 2-3) الگوهای طراحی مدل کسب وکار صاحبنظران مختلف
 2-3-5 ) نوآوري در مدل كسب وكار
خلق مزيت رقابتي ، برگیرنده شركتهاي موفق مي باشد . نوآوري به عنوان يكي از راهكارهاي خلق مزيت رقابتي شناخته شده است . نوآوري در فرآيندها ، درفناوري ، درمحصولات و خدمات ، موضوعهاي تازه اين مي باشند ، اما نوآوري در مدل كسب وكار موضوع تازه اي است . شركتهاي پيشرو تلاش مي كنند با سوار كردن محصولات و خدمات جديد خود بر مدلهاي كسب و كارنوآورانه ، ارزش بيشتري را براي مشتريان خود خلق كرده و به آنها تحويل نمايند و از اين مسير مقدار ارزش تصاحبي خود را هم افزايش دهند . مثال معروف نوآوري در مدل كسب وكار ، مدل كسب وكارآي پاد ،آي تونز شركت اپل مي باشد. تركيب قوي آي پاد ،آي تونز و فروشگاه آنلاين خيلي سريع صنعت موسيقي را متحول نموده و جايگاه برجسته اي را براي اپل ايجاد كرد. نظرسنجيهاي مختلفي كه در سالهاي اخير صورت گرفته ، بيانگر آن است كه اهميت نوآوري در مدل كسب وكار در حال افزايش مي باشد و پيش بيني مديران ارشد شركتهاي جهاني آن است كه در آينده اهميت نوآوري در مدل كسب و كار بيش از اهميت نوآوري در محصولات و خدمات مي باشد . ازطرف ديگر دگرگوني ديجيتالي دنيا ، در آينده نزديك ، قابل پيش بيني مي باشد . به همين جهت از دنياي آينده ، به دنيايي كه در آن ، فيزيك و ديجيتال به هم آميخته خواهند شد ،ياد مي گردد. براساس تحقيقات صورت گرفته ، دردهه آخر قرن بيستم ، محصولات و خدمات مبتني بر فناوري ديجيتال و در دهه اول قرن بيست ويكم ، توزيع ديجيتالي محصولات و خدمات ، رشد و توسعه پيدا كرده اند . براي دهه دوم قرن حاضر،كه هم اكنون در سالهاي ابتدايي آن قرار داريم ، رشد و توسعه فزاينده ” مدلهاي كسب وكار مبتني بر دگرگوني ديجيتالي ” ،كه تاثير شگرف و فراگيري بر اقتصاد دنيا خواهند گذاشت ، پيش بيني شده است (عماد زاده، 1391،ص9) .

مدلهاي کسب و کار از دیدگاه آمیت و زات(2001) ، عبارت است از: مدلهاي کسب وکارِ مبتنی بر مکمل سازي وکارایی که منبع خلق ارزش آنها داخلی است ، و مبتنی بر نوآوري وحفظ و نگهداري که منبع خلق ارزش آنها خارجی است.که در اینجا مدلهای که منبع خلق انرژی آنها خارجی است را بررسی می کنیم .
مدل مبتنی بر حفظ ونگهداري: دراین مدل به دنبال ایجاد برنامه هایی جهت حفظ مشتریان فعلی هستیم. این مدل بیشتر مبتنی بر نظریه شبکه هاي راهبردي است. پتانسیل خلق ارزش کسب و کارهاي الکترونیک با مشتریانی که تشویق می شوند مبادله خود را تکرار کنند یا با شرکاي راهبردي ايکه تشویق می شوند ارتباط و همکاري خود را با بنگاه حفظ کنند و آن را بهبود دهند افزایش می یابد. این مدلها از حرکت مشتریان وشرکاي راهبردي به سوي رقبا جلوگیري می کنند. چندین راهکار جهت حفظ و, نگهداري مشتریان در این مدل وجود دارد. نخست،برنامه هاي وفاداري ( وارین36 ، 1999 ،ص 356) که بر اساس امتیازات خاصی موجب تکرار خرید مشتري می شود ؛ دوم ، ایجاد استانداردهاي برجسته ، انحصاري و رژیمهاي حقوقی ( تسی ، 1987) براي فرایندهاي کسب وکار محصولات ؛ وسوم، برقراري رابطه قابل اعتماد با مشتریان . همچنین این نوع مدلهاي کسب وکار، اقدام به شخصی سازي کالا ، خدمات و اطلاعات براي مشتریان خود می کنند . اثرات شبکه اي مثبت مستقیم و غیر مستقیم نیز در حفظ و نگهداري مشتریان اهمیت دارد (آمیت و زات ، 2001 ، ص517) . این مدلها بدنبال حفظ ونگهداری مشتریان،فروشندگان وغیره هستند (آمیت و زات ، 2008 ،ص17 ) . بنابراین منبع اصلی خلق ارزش این مدل،حفظ ونگهداری مجموعه ذی نفعان سازمانی است .
مدل مبتنی بر نوآوري : عرضه محصول جدید از طریق سازکار ارزشی جدید . این مدل بیشتر از همه متکی بر نظریه توسعه اقتصادي شومپتر است . در حالیکه عرضه کالا یا خدمت جدید ، روشهاي تولید ، توزیع ، بازاریابی یا بازارهاي جدید ، منابع سنتی خلق ارزش هستند نتایج تحقیقات نشان می دهد که کسب وکارهاي الکترونیک در مسیر خود ، نوآور هستند که همانا سازمان مبادله آنها است. این مدلها با برقراري ارتباط با شرکاي قبل ، روشهاي مبادله جدید ، شناخت و درنظر گرفتن نیازهاي پنهان مشتریان یا خلق بازارهاي ورود جدید ، اقدام به خلق ارزش می نمایند (آمیت و زات ، 2001 ، ص 517 ) . مدلهاي کسب وکار مبتنی بر نوآوري ، اقدام به نوآوري در محتوا (کالا ،خدمات و اطلاعات مبادله) ، ساختار (سازکار و شرکاي مبادله و مسیرهاي ارتباط) و شکل نظارتی مبادله ها (جریان و فرایندهاي نظارت بر جریان اطلاعات ، منابع ، محصولها) می کنند . بنابراین می توان گفت که تأکید منبع خلق ارزش در این مدل بر ایجاد ارزش جدید است و رویکردآن نیز برون نگر است . جدول (2-4) میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی را نشان می دهد .

جدول (2-4) میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی (ماخذ آمیت و زات ، 2001 )

نوآوری حفظ و نگهداری مکمل سازی کارایی
زنجیره ارزش
نظریه شومپترین
رویکرد مبتنی بر منابع
نظریه شبکه های راهبردی
نظریه مبادله-هزینه اقتصادی
متوسط کم متوسط متوسط
زیاد کم کم کم
متوسط متوسط زیاد کم
متوسط زیاد متوسط متوسط
کم متوسط کم زیاد

با توجه به موارد مطروح می توانیم مدلهاي کسب و کار آمیت و زات را بر مبناي نقاط مرجع ، دسته بندي کنیم. براساس این می توانیم مدلهاي کسب وکار را بر مبناي منبع خلق ارزش (محورتوجه) دردو طیف قرار دهیم؛ مدلهاي کسب وکارِ مبتنی بر مکمل سازي وکارایی که منبع خلق ارزش آنها داخلی است ، و مبتنی بر نوآوري وحفظ و نگهداري که منبع خلق ارزش آنها خارجی است. از سوي دیگر ، مدلهاي کسب وکار مبتنی برکارایی و حفظ و نگهداري به دنبال عرضه محصولات استاندارد وکارا هستند ، بنابراین میزان کنترل این مدلها باید بر روي عوامل زیاد باشد. همچنین ، مدلهاي کسب وکاري مبتنی بر نوآوري و مکمل سازي نیز به دنبال عرضه ارزشها و ساز کارهاي ارزشی جدید ، متمایز و مکمل هستند ؛ بنابراین نیاز به انعطاف پذیري و کنترل بر عوامل ،کم است . جدول (2-5) مدل مفهومی مدل کسب وکار از دیدگاه زات و آمیت (2001) را نشان می دهد .

جدول (2-5) مدل مفهومی کسب وکار (ماخذ زات و آمیت ،2001)
منبع خلق ارزش
خارجی
داخلی

مدل کسب وکار مبتنی بر نوآوری
مدل کسب وکار مبتنی برمکمل سازی
کم
مدل کسب وکار مبتنی بر حفظ و نگهداری
مدل کسب وکار مبتنی بر کارایی
زیاد

اهميت نوآوري در دنياي پرشتاب و متحول كنوني بر هیچكس پوشيده نيست . امروزه تقریباً تمام کشورهای جهان در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در پی تشویق و توسعه خلاقیت و نوآوری به عنوان یکی از مزيتهاي اصلي برای تداوم حيات شركتها هستند. بسیاری از شرکتها برای دستیابی به موفقیت ، همواره در صدد ایجاد نوآوری درکالا ، خدمت ، بازار وعملیات بودند ؛ ولی علیرغم نوآوری های متعدد در این چهار حوزه ، خطرات جدی پیشروی شرکتها قرارگرفت ، ازجمله آنکه : (منطقی ، 1392،ص 48)
– سهم بازار شرکتها باکاهش مواجه شد ؛
– نقشه منحنی ارزش ، نشانگر تضعیف تمایزات کلیدی کسب وکار آنها بود ؛
– فعالیتشان از رشد کافی برخوردار نبود ؛
– نیازهای مشتریان کلیدی پاسخ داده نمی شد؛
– شناسایی فرصتها درجهت کاهش هزینه و استفاده بهینه از منابع به آسانی امکانپذیرنبود ، و مواردی از این قبیل ، که همگی خارج از توانایی تمرکز صرف بر روی انواع نوآوری های مذکور بودند .(منطقی ، 1392،ص 48)
امّا مطالعات گسترده ای که در طی ده سال گذشته در حوزه کسب وکار صورت گرفته است ، حاکی از اهمیت روز افزون نوآوری مدل کسب

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش Next Entries مقاله با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، جامعه آماری، عملکرد سازمانی