مقاله با موضوع مدل کسب وکار، کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش

دانلود پایان نامه ارشد

و کار در برابر انواع دیگر نوآوری است و نوآوری در مدلهای کسب وکار را به عنوان کلید موفقیت در رقابت شناخته اند. تحقیقات بعمل آمده توسط آی بی ام از تعداد زیادی از مطالعات موردی و مصاحبه با تعداد بی شماری از مدیران اجرایی ، نیز بیانگر ارتباط مثبتی است که بین نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت وجود دارد. از آنجایی که مدل کسب وکار چارچوبی برای تعیین نوع فعالیت و نحوه و زمان اجرای آن با توجه به منابع و تواناییهای شرکت است به گونه ای که میتوان بر اساس آن ارزشی را به شکل کالا یا خدمت برای مشتری ایجاد کرد ، می تواند تمام ناکامی های مطرح شده را پوشش می دهد . همچنین طی تحقیقاتی که زات وآمیت ( 2011) انجام داده اند ، دریافتندکه نوآوری مدل کسب وکار نسبت به انواع دیگرنوآوری ، کم هزینه تر،کاراتر و رویکردی مناسب در زمان کمبود سرمایه برای مثال در زمان رکود اقتصادی می باشد . تحقیقات بین المللی آی بی ام نیز که در سالهای 2006 و 2008 در بین مدیران اجرایی شرکتهای برتر دنیا صورت گرفت ، حاکی از آن بود که درصنایع مختلف ، مدیران بنگاه هایی با سود دهی و عملکرد بالا، به دنبال چگونگی نوآوری در مدلهای کسب وکار خود برای بهبود تواناییهای شان در خلق و کسب ارزش هستند. پژوهشهای انجام گرفته در حوزه مدل کسب وکار براین اجماعندکه “نوآوری مدل کسب وکار کلید عملکرد شرکت می باشد. ” درسال 2006 ،تحقیقاتی که توسط تیم تحقیقاتی آی بی ام صورت پذیرفت ، از افزایش آگاهی نسبت به ضرورت نوآوری مدل کسب وکار خبر داد. این مطالعه نشان داد که شرکتهای دارای عملکرد بالا نسبت به شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند ، در پیاده سازی مدل کسب وکار نوآورانه خود موفقتر بوده اند . بر اساس این تحقیق و نظرسنجی پسازآن، بسیاری از نوآوری مدلهای کسب وکار در حال حاضربه عنوان یک متمایز کننده نوین راهبردي شناخته شده اند. بسياري از شركتها نقاط كوري در مفهوم كسب وكار خود دارند كه مانع ديدن فرصتهاي نوآوري در بسياري از زمينه هاي مفهوم كسب وكار مي شوند . پژوهشگران براین اجماع هستند که مدل کسب وکارنه تنها تسهیل کننده نوآوریهای فناورانه وسازمانی می باشد ، بلکه خود می تواند تبدیل به موضوع نوآوری راهبردي به منظور به اشتراک گذاری و بالا بردن تأثیرگذاری منابع مانند دانش ، مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی ، و یا دوباره سازی زنجیره ارزش و یا شبکه های ارزش شود . از این منظر، مدل کسب وکار یک دارایی راهبردي برای بهبود عملکرد شرکت ، واساساً یک دستور کار رهبری در نوآوری و مدیریت مدل کسب و کار راهبردي و یک تغییر ماهوی در دستور کار سازمانی برای انجام کسب وکار است . شرکتهای بسیاری وظیفه راهبردي خود که همان توسعه مزیت رقابتی است را به عنوان مسألهای که باید یک یا دو برنامه اصلی برای اطمینان از کار آمدی آن در اختیار داشت ، می بینند. در این صورت زمان و هزینه زیادی را برای اجرا نیاز خواهند داشت. در این شرایط مشتریان و محیط رقابتی ممکن است به سمت راههایی دیگر متمایل شوند و برنامه های در نظر گرفته شرکت مذکور را منسوخ نمایند . در مقابل نوآوران مدل کسب و کار بهبودهایی را که به سرعت قابل انجام هستند و هزینه پایینی را نیز خواهند داشت ، ارائه می نمایند. بنابراین نوآوریهای مدل کسب وکار موفق ظرف یک ماه از آغاز اجرای آن در وضعیت درست خود قرار می گیرند و در طی شش ماه بازگشت سرمایه ایجاد می نمایند . نوآوری مدل کسب وکار با دو مانع روبرو است. اول، بزرگ نمودن یک فرایند می تواند منجر به ایجاد یا نگهداری ضعف و ناکارآمدی در سایر فعالیتها و فرایندها شود. دوم،حتی با فرایندهای بهتر ، یک مدل کسب وکار منسوخ می تواند ناکارآمد باشد . با وجود اینکه تحقیقات مدل کسب وکار در مباحث مدیریت ، سالهای جوانی خود را پشت سر می گذارد ،نوآوری مدل کسب وکار تنها در حدود ده سال می باشدکه در مباحث علمی مدیریت مطرح شده است. جایگزینی وتعویض مدل کسب وکار را نوآوری مدل کسب و کار می خوانیم. زمانی که یک شرکت فرایندی مداوم در توسعه و ایجاد اطلاح ، جایگزینی و نوآوری مدل کسب و کار را در پیش گرفته باشد ، فرایند نوآوری مدل کسب وکار پایدار راخواهیم داشت . اگر مدل کسب و کار را به مثابه جوابی برای سه سؤال “به تولید چه چیز بپردازیم ؛ برای چه کسی تولید کنیم ؛ چگونه از طریق خلق ارزش به خلق پول بپردازیم” بدانیم ، کلید موفقیت در نوآوری مدل کسب وکار ، ایجاد پیوندی مناسب مابین این سه جزء می باشد ، به صورتیکه تغییرات در این سه بعد بر یکدیگرتأثیرگذاشته و قابلیتها و روابط بین اجزای شرکت منجر به ایجاد و تقویت جایگاه ارزشی و سودآوری عملکرد شده و درنهایت به دستیابی به مزیت رقابتی کمک می نماید. جانسون ( 2010 ) نیز بایک رویکرد ترکیبی ، کلید نوآوری مدل کسب وکار را در انتخاب اجزای سازنده مدل کسب وکار و ایجاد پیوندی بین چهار بخش ارزش پیشنهادی به مشتری ، فرمول سودآوری ، فرایندهای کلیدی و منابع کلیدی می داند. با درجات مختلفی می توان به نوآوری مدل کسب و کار همت گمارد. میشل و کلس37 (2003 ) چهار درجه از مدل کسب وکار را به شرح زیر بر می شمارند : (منطقی ، 1392،ص 48)
– تعدیل،تنظیم وتطبیق مدل کسب وکار ؛
– اقتباس و اتخاذ مدل کسب وکار ؛
– بهبود،به سازی ، تکامل مدل کسب وکار ؛
– طراحی مجدد ، باز طراحی مدل کسب وکار.
میشل و کلس ( 2003 ) توجه به موارد زیر را در دستیابی به نوآوری پایدار مدل کسب وکار سودمند می دانند: – مدیران اجرایی می بایستی چشم اندازی غیر قابل تغییر از نحوه برآورد نیازهای مشتری و خواستهای سهام داران که بتواند پذیرای تغییر در مدل کسب و کار باشد ، ارائه کنند؛
– راه دیگر برای نوآور بودن تخصص وکارشناسانه بودن است؛
– مدیران باید مدل کسب وکار خود را بانیروهای غیر قابل مقاومت با راههای منعطف منطبق سازند؛
– مدیران نیازمند خلق راه و فرایندهایی برای بهبود و نوآوری مدل کسب و کار خود هستند .
یکی از انواع مدلهای نوآوری مدل کسب وکار ، توسط جیسن ، برمن ، بلوبلیتز ( 2007 ) ارائه شده است. آنها با مطالعه 35 شرکت برتر دنیا که از نوآوران موفق در مدلهای کسب وکار به شمار می آمدند ، توانستند مدلهای نوآوری را در سه طبقه مدل صنعت ،مدل درآمد ومدل شرکت طبقه بندی نمايند . (منطقی ، 1392،ص 49)
مدل صنعت: این مدل به نوآوری “زنجیره ارزش صنعت” می پردازد. این عمل با حرکت افقی به سمت صنایع جدید ، باز تعریف صنایع فعلی از طریق کاهش واسطه ها و ارتباط مستقیم با مشتریان و در نهایت از طریق کشف صنایع جدید و بخشهای جدیدی از صنعت صورت می پذیرد.
مدل درآمد: این مدل به نوآوری در روشهای قیمت گذاری و چگونگی خلق در آمد از طریق پیکربندی مجدد ارزش پیشنهادی می پردازد.
مدل شرکت: نوآوری در ساختار شرکت و نقشی که سازمان در زنجیره ارزش برعهده دارد. این مدل ، تغییردرگستره ارتباطات و مرزهای شرکت را در برمی گیرد. تمام مدلهای کسب وکار جدید ، به صورت تغییراتی اعمال شده در زنجیره ارزش عمومی کسب وکار هستند. امکان نوآوری در هریک از مؤلفه هایی مدل کسب و کار وجود دارد. پساز شناسایی حوزه های مربوط به تصمیم گیری راهبردي و گزینه های موجود در هر یک ، انتخابها مشخص می شوند. از این طریق ،کل مجموعه را می توان جهت اطمینان از این که روابط علت و معلولی ضمنی ، منطقی بوده و انتخابها به صورت متقابل سازگاری حمایتی و درونی دارند آزمایش و تجزیه و تحلیل نمود (منطقی ، 1392،ص49) .
2-3-6 )الگوهای کسب وکار کارایی محور
شرکتهایی با طرح الگوی کسب وکار کارایی محور قصد افزایش بهره وری معامله در بین شرکای الگوی کسب وکار و کاهش هزینه های معامله را دارند. چندین راه برای کاهش هزینه های معامله و در نتیجه ایجاد ارزشی قابل توجه وجود دارد. 1) با اجتناب و یا کاهش هزینه های معامله موجود برای شرکت مرکزی و شرکای آن 2) با کاهش پیچیدگی معامله 3) با کاهش بلاتکلیفی یا عدم تقارن در میان شرکاء از طریق افزایش شفافیت . 4) با کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله .
تئوری علم اقتصاد هزینه معامله، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب وکار کارایی محور را تشکیل می دهد . این تئوری اساسی سازماندهی شده دارد و هزینه های مدیریت این معاملات را مورد توجه قرار می دهد . هزینه های معامله انواع مختلف هزینه ها از جمله هزینه های تحقیق، هزینه های انعقاد قرار داد ، هزینه های کنترل، و هزینه های اجرایی را شامل می شود . هزینه های تحقیق هزینه های مربوط به جمع آوری اطلاعات برای شناسایی و ارزیابی شرکای معامله احتمالی هستند . هزینه های انعقاد قرار داد شامل هزینه ها برای مذاکره و نوشتن توافق نامه با شرکای معامله است. هزینه های کنترل به هزینه های مربوط به کنترل توافق نامه گفته می شود و به منظور حصول اطمینان از آن است که هر یک از طرفین معامله از مقدمات معاملاتی آگاهی کامل دارند و در نهایت هزینه های اجرایی شامل هزینه های مربوط به بعد از خرید و مجازات طرف معامله ایست که به مقدمات عمل نکرده است.توجه به این نکته مهم است که طرح الگوی کسب وکار کارایی محور به فعالیتهای شرکت به منظور کاهش هزینه های معاملات از طریق الگوی تجارت شرکت اشاره دارد. این فعالیتها می تواند شامل پیگیری و ردیابی باشد، ابزاری که خدمات بسته نظیر DHL یا UPS بر مشتریان خود پیشنهاد می دهند. این ابزار به شفافیت معامله کمک می کند چون هر دو طرف فرستنده وگیرنده می توانند مسیر بسته پستی را به وسیله خدمات بسته برای کاهش هزینه های تولید شده الگوی کسب وکار نیستند و بنابراین از دایره الگوی کسب وکار حذف می شوند. همانطور که ذکر شد الگوی کسب وکار کارایی محور با کاهش پیچیدگی ، بلاتکلیفی و یا عدم تقارن در بین شرکای الگوی کسب وکار و بوسیله کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله ارزش ایجاد می کند( برتل ، 2012 ، ص 87) .
مدل مبتنی بر کارایی : به دنبال کاهش هزینه هاي عملیاتی و افزایش سرعت در عرضه کالا یا خدمت است. هدف آن ایجاد ارزش از طریق افزایش کارایی عملیاتی است. این مدل بیشتر متکی بر نظریه مبادله – هزینه اقتصادي است. مدلهاي کسب وکارمبتنی برکارایی می تواند هم در بازار هاي سنتی و هم در بازارهاي مجازي مطرح باشد. در بازارهاي مجازي ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات در بین خریداران و فروشندگان در عرضه اطلاعات به روز و جامع ، افزایش سرعت و تسهیل اطلاعاتی که از طریق اینترنت به طور مناسب و آسان می تواند انتقال پیدا کند ، هزینه هاي جست و جو وچانه زنی مشتریان کاهش می یابد ( آمیت و زات ، 2001 ، ص502). همچنین ، این مدل می تواند انتخاب گسترده اي در سطح پایینتري از هزینه ها را با کاهش هزینه هاي توزیع ، مدیریت موجودي اثر بخش، ساده سازي مبادله ها ، زنجیره عرضه مؤثر و کارآمد ، بهره مندي از صرفه هاي ناشی از مقیاس و افزایش سرعت فرایند مبادله براي مشتریان و فروشندگان فراهم می کند.مدلهاي کسب و کار مبتنی بر کارایی ، به دنبال سازماندهی مجدد فعالیتها در جهت کاهش هزینه هاي مبادله هستند( آمیت و زات ، 2008 ،ص16 ) بنابراین، منبع خلق ارزش در چنین مدلهایی، اصلاح و بهبود فعالیتها و فرایندهای داخلی سازمان است.
مدل مبتنی بر مکمل سازي: مبتنی بر رویکرد مبتنی بر منابع است و هدف آن، ایجاد ارزشهاي مکمل است. در واقع به دنبال آن است که مجموعه کالاها یا خدماتی را براي مشتریان خود فراهم آورد که مجموعه آن ، داراي ارزش بیشتري از هر یک از آن محصولها به صورت جداگانه باشد. این محصولها ممکن است که مکمل سازهاي عمودي (خدمات پس ازفروش) یا مکمل سازهاي افقی باشد. همچنین امکان دارد که داراییهاي ثابت به منزله ارزش مکمل استفاده شود ؛ مثلاً به مشتریانی که ازطریق اینترنت ، محصولات خود را می خرند فروشگاهی به منزله عرضه کننده خدمات پساز فروش معرفی می گردد. خلق ارزش در این مدلها از طرق دیگري نیز صورت می گیرد که میتوان به سرمایه گذاري بر روي فعالیتهایی مانند یکپارچگی زنجیره عرضه یا فناوريهایی که موجب ارتباط میان بنگاهها با یکدیگر می شود نیز اشاره کرد که موجب ایجاد ارزش مکمل ارزش فعلی می گردد. همچنین امکان دارد که

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، مدل کسب وکار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش Next Entries مقاله با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، جامعه آماری، عملکرد سازمانی