مقاله با موضوع مجازات اسلامی، شکستگی استخوان، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

امکان اصطیاد قواعد و نظریه های دیگر، حل تعارضات موجود در متون روایی و کشف قول برتر در موارد اختلافی می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
سوالات اصلی که در این تحقیق به آنها پاسخ داده می شود عبارتند از:
آیا در متون فقهی قاعده یا قواعدی در مورد صدمات مربوط به استخوان می توان یافت؟
دیه صدمه وارده بر هر یک از استخوان ها چه میزان است؟
سوالات فرعی تحقیق:
بنابراین به فراخور مباحث مربوطه به بیان سوالات فرعی زیر و ارائه پاسخ مناسب پرداخته‌ایم؛
انواع صدمات استخوانی از نظر علم طب کدامند؟
تعریف هر یک از صدمات مربوط به استخوان چیست؟
تفاوت صدمات استخوانی از منظر فقه و پزشکی چیست؟
استخوان های دارای دیه مقدر کدامند؟
برسی تعدد صدمات استخوان ناشی از یک ضربه یا چند ضربه؟ آیا دیه واحد تعلق می گیرد یا هر صدمه دیه خاص دارد؟
کدام اعضاء دارای دیه مشخص هستند؟
اعضاء دارای دیه مشخص چه استخوان هایی را در بر دارند؟
آیا رویه معمول در دستگاه قضائی در دیه صدمات مربوط به استخوان صحیح است؟
ایرادات مقنن در قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال های مختلف چیست؟ درصورت وجود راه حل رفع ایرادات قانون چیست؟
نحوه جبران خسارت در هر یک از صدمات استخوانی چگونه است؟
در صورتیکه صدمه استخوان بقدری شدید باشد که منجر به برداشتن مثلا یک سوم استخوان شود نحوه جبران خسارت چگونه است؟
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قانون سابق در خصوص شکستگی‌ها چیست؟
چالش‌های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شکستگی‌های استخوانی چیست؟
فرضیه های تحقیق:
با بررسی و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی، فرضیه‌های ادعایی خود را ثابت می‌کنیم. این فرضیه‌ها عبارتند از:
1. نمی توان به صراحت قائل به بودن قاعده های ادعایی در مورد دیه صدمات مربوط به استخوان بود.
2. آنچه در آراء قضات معمول بوده و آنچه در قانون مجازات در سال‌های مختلف تصویب بیان شده در برخی موارد با فقه معارض است.
3. امکان اصطیاد برخی نظری ه ها با توجه به متون روایی در تعیین دیه برخی صدمات وجود دارد.
با بررسی و اثبات فرضیه ها می توان گفت برخی از قواعد یا نظریه های مطرح شده مخالف متون روایی معتبر بوده و در صورت اجرا چه بسا سبب تهجم بر اموال شود.
ساماندهی تحقیق:
در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مربوطه با توجه به متون لغت و علم پزشکی پرداخته شده است. چه بسا برخی از صدمات مطابق فقه و لغت یکی از مصادیق صدمه ای دیگر مطابق علم پزشکی است که پس از بررسی دقیق معانی صدمات با توجه به کتب فقه، لغت و علم پزشکی، صدماتی که در بدو امر در علم لغت مغایر با علم پزشکی تعریف شده اند را با ذکر دلیل منطبق با یکدیگر کرده ایم. سپس به بیان پیشینه توجه به صدمات استخوان و راه‌های جبران آن پرداخته ایم. پیشینه تقنینی موضوع در قوانین مجازات سالهای پیش و پس از انقلاب بررسی شده و برتری هر قانون نسبت به قوانین دیگر را بیان کرده ایم. در ادامه به بیان مصادیق استخوان های بدن و آسیب های وارده بر آن پرداخته شده و به بررسی و تطبیق تعاریف پزشکی و اهل لغت پرداختیم. مطابق فقه و لغت تمامی استخوان هایی که ذیل یک واژه مانند زند(به معنای مچ) قرار دارند مشمول احکام بیان شده برای آن استخوان می باشند. مطلبی که در رویه پزشکی قانونی کاملاً متفاوت بیان شده است و در این نوشتار به بیان نظرات سازمان پزشکی قانون در صدور گواهی‌ها و بیان موارد نقض قانون و متون فقهی-روایی در این گواهی ها پرداخته ایم. و در آخر به بررسی دیه صدمات وارده بر هر استخوان به تفصیل با بیان اقوال مختلف و کشف مستدل قول برتر و نیز قواعد و نظریه های مطرح شده در روایات و کتب فقهی و میزان صحت و اعتبار پرداخته شده است. با توجه به بررسی های فوق می توان مواد جدیدی به منظور اصلاح یا تکمیل قانون مجازات اسلامی پیشنهاد داد که در انتهای بررسی دیه صدمات هر استخوان پیشنهاد مربوطه داده شده است.
روش تحقیق:
این تحقیق بر اساس مطالعات کتب و اسناد و قوانین و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی فقهی این تحقیق به کتب اصلی روایی مراجعه شده است. در بررسی کتب فقهی به بیان نظریات قدما، متاخرین و معاصرین پرداخته شده و در تمامی مراحل سعی شده منابع مختلفی از هر گروه ارائه شود.
در بررسی پزشکی به کتب مرجع آناتومی و ارتوپدی مراجعه شده است. همچنین از روش مصاحبه با متخصصین سازمان پزشکی قانونی استفاده شده است.
موانع و مشکلات:
به حمدالله با وجود نرم افزارهای کامل در علوم اسلامی از حیث منبع و دستیابی به آن با مشکل مواجه نبودیم. لکن از آنجا که بسیاری از نتایج حاصله مخالف با نظر مشهور فقها بوده و بسیاری از فقها از ابراز نظر مخالف مخصوصا نسبت به قدما خودداری کرده اند، لکن در این تحقیق، نظراتی از قدما و مشهور رد شده است.
دستیابی به پرونده های سازمان پزشکی قانونی از دیگر مشکلات این تحقیق بود که بعضاً پس از سه بار درخواست و ارائه پرونده، باز هم به پرونده مورد نظر نرسیدیم. هرچند مسئولین محترم سازمان حمایت کاملی در این زمینه داشته اند.
تناقض بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با متون معتبر روایی و فقهی و عدم امکان اصلاح یا تکمیل قانون، با توجه به فرآیند طولانی تصویب آن، از مشکلات دیگر بهره برداری از این تحقیق می باشد.

فصل اول: مفاهیم و پیشینه

فصل اول: مفاهیم و پیشینه
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفاهیم لغوی
الف. استخوان:
ماده سفت و سخت و الاستیکی که استخوان بندی جانوران مهره دار را تشکیل می‌دهد و اصولا از املاح کلسیم ترکیب یافته است که روی هم در بدن انسان بالغ بر 206 قطعه است.1 یا به تعبیر دیگر استخوان یک بافت همبند کلسیفیه و زنده است که بخش اعظم دستگاه اسکلتی را تشکیل می دهد. استخوان متشکل از ماتریکس بین سلولی کاسیفیه شده، رشته های کلان و چندین نوع سلول در ماتریکس است.
ب. شکستگی استخوان:
شکستگی به صورت گسیختگی های کامل یا ناکامل در تمامیت استخوان تعریف می‌شود و بر اساس نوع و وسعت صدمه طبقه بندی می شود. 2
شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدن است که بدنبال ضربه ایجاد می‌شود. هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود.3
ج. دررفتگی4 استخوان:
حالتی است که سطوح مفصلی، تماس آناتومیکی طبیعی خود را با یکدیگر از دست می‌دهند. به اصطلاح، استخوان ها از مفصل خارج می شوند. جابجائی نسبی سطوح مفصلی را نیمه دررفتگی مفصل می نامند.5
د. شجاج6:
شجاج زخم هائى است كه بر روى و صورت يا سر كسى وارد آورند، و آن هشت قسم است که در اینجا به تعریف زخم هائی که به استخوان مربوط است پرداخته می‌شود:
1. موضحه: اگر استخوان آشكار شود «موضحه» خوانند7 به عبارتی زخمی که سفیدی استخوان را آشکار سازد.8
2. هاشمه: اگر صدمه استخوان را بشكند9 در صورتى كه در سر10 و صورت باشد هاشمه گویند، ولى اگر در پيكر و ديگر اعضاى بدن باشد «كسر» خوانند11. خواه توأم با جراحتى باشد يا نباشد.12
3. مامومه: اگر زخم بغلاف دماغ يعنى پوست روى نخاع رسد «مأمومه» گفته‌اند13 به عبارتی ضربه‌اى است كه استخوان سر را مى‌شكند و به مغز سر مى‌رسد؛ ولى پوسته‌اى كه روى مغز قرار دارد پاره نمى‌شود.14
4. منقله: صدمه اگر استخوان را جابجا كند «ناقل» يا «منقّلة» ناميده‌اند. 15
بنابر مشهور در زخم‌هاى هاشمه، منقّله، مأمومه و جائفه قصاص ثابت نيست و تنها ديه ثابت است.16
ه. ترک برداشتن:
نوعی از شکستگی ناکامل است که در آن تنها قسمتی از مقطع عرضی استخوان دچار گسیختگی می شود. 17
ز. خرد شدگی:
نوعی شکستگی است که در آن استخوان به چندین قطعه تقسیم می شود.18
گفتار دوم: مفاهیم اصطلاحی
الف. تعریف استخوان:
استخوان ماده زنده و محکمی است که داربست اسکلتی بدن انسان را می‌سازد. استخوان پایه محکمی است که دیگر اعضای بدن بر آن استوار می شوند و در بسیاری از نقاط، استخوان اطراف بافت های حساس را گرفته و از آن محافظت می‌کند. استخوان ها محل تولید گلبول های سفید و قرمز خون هستند و منبعی از مواد معدنی و بخصوص کلسیم را تشکیل می‌دهند که هر موقع بدن به آنها احتیاج داشت در اختیار آن قرار می دهند.
استخوان های بدن از بافت سختی به نام بافت استخوانی تشکیل شده اند. استخوان از لحاظ بافت شناسی، بافتی همبندی19 است. استخوان یک ساختمان بیرونی و یک ساختمان درونی دارد، بسیار محکم و در عین حال سبک است. استخوان از بافت های متنوعی ساخته شده است. بافت اصلی تشکیل دهنده آن را بافت استخوانی می‌گویند. با این حال بافت‌های دیگری مانند مغز استخوان، اندوست، پریوست، رگ خونی، عصب و غضروف نیز در آن وجود دارد.
در زمان تولد حدود 270 استخوان در بدن وجود دارند. با بزرگ شدن بچه و با افزایش سن بعضی از این استخوان ها به هم چسبیده و در نهایت 206 استخوان را برای یک فرد بالغ ایجاد می کنند. بزرگترین استخوان بدن استخوان ران و کوچکترین آنها استخوانچه های گوش میانی هستند.20
وظایف استخوان بدین شرح است21:
– ایجاد ساختارهای حمایت کننده از بدن
– حمایت از ارگان های حیاتی
– ذخیره کلسیم و فسفر
– اهرمی برای حرکت عضلات
– جایگاهی برای تولید سلول های خونی
ب. شکستگی استخوان:
1. تعریف:
شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدن است که بدنبال ضربه ایجاد می‌شود. هر گونه خلل در یکپارچگی استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد می شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند شکل استخوان را تغییر دهد شکستگی ایجاد شده است. این تغییر شکل ممکن است به اشکال متفاوت ظاهر شده و با شدت و ضعف همراه باشد. گاهی شکستگی بسیار واضح است. در این حال ضربه موجب می شود استخوان به دو و یا حتی چند تکه کاملاً جدا از هم تبدیل شود. گاهی شدت ضربه وارده به حدی است که موجب خرد شدن استخوان می شود.22
به بیان دیگر اگر نیروی وارده به استخوان بیشتر از تحملش باشد شکستگی ایجاد می‌شود. شکستگی‌ها ممکن است در اثر ضربه مستقیم، نیروی له‌کننده، حرکات چرخشی ناگهانی و حتی انقباض شدید عضلات ایجاد شوند. 23
گاهی هم ممکن است شدت ضربه کمتر بوده و فقط یک ترک مویی در استخوان ایجاد کند. پس با اینکه نام شکستگی طیف وسیعی از حالات را در بر می گیرد با این حال مشخصه مشترک تمامی آنها در این نکته است که بر اثر نیرویی که به استخوان وارد شده، تداوم ماده استخوانی در طول آن به هم خورده و شکل استخوان تغییر می کند.
قدرت و سختی استخوان های بدن با هم متفاوت بوده و رفتار آنها در برابر نیروهای وارده فرق می کند. استخوان های ران و ساق چون تحت فشار وزن بدن هستند بسیار قوی و محکم بوده و تحمل زیادی نسبت به فشار هایی دارند که در طول محور به آنها وارد می شود ولی در مقابل نیروهایی که موجب خم شدن یا پیچش استخوان می شوند تحمل کمتری دارند. استخوان های اسفنجی مانند استخوان های مهره تحمل کمتری نسبت به فشار دارند. استخوان بچه ها قدرت ارتجاعی بیشتری نسبت به بالغین داشته و کمتر شکسته می شود و در صورت شکسته شدن هم شکل آن متفاوت است24.
2. سبب شناسی
استخوان‌ها مانند ديگر بافت‌هاي بدن داراي قدرت تحمل مشخصي در مقابل ضربه‌هاي خارجي هستند. قدرت تحمل استخوان‌هاي مختلف بدن نسبت به ضربه ها متفاوت است. استخوان‌هاي دراز مثل استخوان ران و استخوان‌هاي ساق که وزن بدن را تحمل مي‌کنند قدرت تحملشان نسبت به فشار25 به مراتب زيادتر از قدرت تحملشان در مقابل پيچ خوردن26٬ کشيده شدن27 و زاويه دار شدن يا خم شدن28 است. استخوان‌هاي اسفنجي مثل جسم مهره‌ها داراي قدرت تحمل کمتري در برابر فشار هستند و شکستگي آنها بيشتر به صورت درهم رفتن قطعات شکسته29 است. در کودکان که خاصيت ارتجاعي استخوان‌ها به مراتب بيشتر از بزرگسالان است، شکستگي آنها غالباً به صورت ترکه تري30 است31

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، دیه شکستگی Next Entries مقاله با موضوع بیمارستان، بیماران مبتلا، درمان ضایعات، قرآن کریم