مقاله با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، حل اختلاف، ارزش افزوده، تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون تامين اجتماعي را برعهده گيرد. كارفرما هيچگونه مسئوليت نسبت به ادعاهاي كاركنان مشاور ندارد و فيصله دادن به اين گونه ادعاها منحصرا از مسئوليت هاي مشاور مي باشد. مشاور در اين مورد كارفرما را از هر نوع مسئوليت، پرداخت هزينه ها و يا خسارات مصون مي دارد.
8-6- تهیه و تأمین محل کار، دفتر، لوازم و ماشینهای اداری و هر نوع امکانات لازم برای انجام موضوع قرارداد به عهده و هزینه مشاور بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.
ماده 7- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است مبلغ قرارداد را مطابق شرایط مندرج در این قرارداد و حداكثر ظرف مدت سي روز از تاريخ تصويب صورت وضعیتهای مشاور، پرداخت نمايد.
ماده 8–نماینده طرفین

هر یک از طرفین مکلف است ظرف یک هفته از امضای قرارداد کتباً نماینده خود را با ذکر حدود اختیارات به طرف مقابل معرفی کند. نماینده مشاور باید اختیارات کافی برای اداره و اجرای موضوع قرارداد و تعامل با کارفرما را داشته باشد.
ماده 9- تضمين حسن انجام كار

1-9- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مشاور به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما نگهداري مي شود. مبلغ تضمين حسن انجام كار در پایان قرارداد و در صورت رضايت كارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد.
2-9- در صورت فسخ قرارداد مطابق ماده 18 قرارداد، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي شود.
ماده 10- كسور قانوني

1-10- كارفرما از هر صورت وضعيت مشاور 3 درصد (سه درصد) بابت ماليات كسر و به حساب اداره دارائي و امور اقتصادي واريز مي نمايد و تصوير رسيد آن را به مشاور ارائه مي نمايد.
2-10- كارفرما حسب ماده 38 سازمان تامين اجتماعي از هر پرداخت به مشاور 5 درصد (پنج درصد) بعنوان سپرده قانون تامين اجتماعي كسر و تا پايان كار نزد خود نگه ميدارد، استرداد مبلغ مذكور كه از مشاور كسر گرديده و همچنين پرداخت آخرين صورت وضعيت مشاور منوط به تسليم مفاصاحساب نهائي مشاور از سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
3-10- بطور كلي هر نوع كسور قانوني كه به اين قرارداد تعلق گيرد بعهده و هزينه مشاور خواهد بود.
ماده 11- دقت و كوشش
مشاور بايد، خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و با استفاده از آخرين دست آورد هاي جهاني و با بكارگيري حداكثر مهارت و دقت، به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي بوده و مورد تائيد كارفرما هستند، انجام دهد.
ماده 12- اقدامات مشاور كه نياز به تائيد كارفرما دارد

هرگاه مشاور به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا جلسات هماهنگي را به منظور تصميمهاي راهبردي ضروري بداند. موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي براي كارفرما بفرستد. كارفرما از تاريخ دريافت گزارش و در زمان مقتضي نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي كند و تصميمها را در صورت جلسه اي تنظيم و به مشاور ابلاغ مي نمايد. مفاد این ماده منافات با تعهدات مشاور برای اجرای درست کار و مسوولیت ناشی از آن ندارد.
ماده 13- محرمانه بودن اطلاعات

1-13- در صورتي كه طبق شرايط قرارداد اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جز طبقه بندي محرمانه باشد، و يا محرمانه بودن آن از سوي كارفرما به مشاور اعلام شود، مشاور مجاز نيست بدون تائيد قبلي كارفرما، اطلاعات و يا نتايج را به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار ديگران بگذارد و بايد كوشش نمايد تمامي اطلاعات و يا نتايجي را كه در جريان انجام خدمات تحصيل مي كند، محرمانه تلقي نموده و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از افشاي اطلاعات بكار بندد.
2-13- در مواردي كه اطلاعات و يا نتايج محرمانه است، پس از اتمام قرارداد يا در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كماكان موارد حفاظت از آنها به قوت خود باقي است.
ماده 14- رعايت مقررات ايمني

مشاور بايد بر عملكرد كاركنان خود نظارت نمايد بنحوي كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام دهند و ضوابط ايمني را در تمام مراحل انجام خدمات رعايت كنند.
ماده 15- تغييرات مدت خدمات

مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير، مي تواند تغيير يابد.
• تغيير حدود خدمات
• بروز تاخير به عللي خارج از قصور مشاور
• وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري
• تعليق كارها از طرف كارفرما يا كارفرماي اصلي
• تاخير غير مجاز از سوي مشاور
در موارد فوق، مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات لازم در مدت و عندالاقتضاء در مبلغ قرارداد، براساس مباني قرارداد و تاثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه زماني و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعلام كند. كارفرما حداكثر پانزده (20) روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد و نظر کافرما ملاک عمل خواهد بود.
ماده 16- جرائم تأخیر
چنانچه مشاور در ارائه خدمات موضوع قرارداد مطابق زمان بندی مقرر تأخیر داشته باشد به ازای هر روز تأخیر سه دهم درصد از کل مبلغ قرارداد را باید به عنوان جریمه تأخیر به کافرما بپردازد.
تبصره: مجموع جرائم تأخیر از ده درصد مبلغ قرارداد افزون نخواهد شد ولی چنانچه مدت تأخیرها از یک دهم مدت قرارداد بیشتر شود، کارفرما حق فسخ قرارداد را به دلیل قصور مشاور مطابق مفاد این قرارداد داراست.
ماده 17- خاتمه دادن به قرارداد

كارفرما مي تواند در هر زماني به شرح زير قرارداد را خاتمه دهد.
1-17- در هر مقطعی كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت یک ماهه به مشاور اعلام مي‌كند.
2-17- مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، ظرف مدت تعیین شده بايد كار را متوقف كند و گزارش وضعيت پيشرفت خدمات مهندسي را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و به كارفرما تسليم كند.
3-17- هرگاه كارفرما راسا يا براساس گزارش مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به مشاور اعلام كند. در اين صورت مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت متناسبی که کارفرما اعلام می کند تكميل كند.
4-17- در هر صورت مشاور موظف است در پايان مهلت مذکور در بند فوق نسبت به تحويل اصل اسناد و مدارك مهندسي و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات مشاور در مقابل كارمندان خود يا موسسات ديگر، مشروط بر اين كه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.
5-17- كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه ها، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده اقدام نمايد. تضمين حسن انجام كار مشاور در اين حالت آزاد مي‌شود.
ماده 18- فسخ قرارداد

الف- كارفرما مي تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مشاور ابلاغ كند.
1-17- تخلف از انجام تعهدات قراردادی
2-18- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدن اجازه قبلی و کتبی كارفرما
3-18- ورشكستگي به تقصير يا انحلال مشاور
4-18- اثبات اين مطلب كه مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايائي داده يا آنها يا واسطه هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.
ب- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مشاور اخطار مي كند تا نسبت به رفع نوافق و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه، به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد ابلاغ گردد.
5-18- تاخير غيرموجه در انجام خدمات، بيش از ده درصد مدت مربوط
6-18- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه اي

تبصره 1- مشاور با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد موظف است كار را متوقف كرده و بي درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي شود (حداقل دو هفته) اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.
تبصره2- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول پس از کسر مطالبات یا خسارات احتمالی وارده، تا تاريخ فسخ طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد.
ماده 19- حل اختلاف
دو طرف، بايد نهايت كوشش خود را براي حل اختلاف بين خود در رابطه با اين قرارداد، به طور دوستانه به كار برند.هرگونه اختلاف ناشي از اين قرارداد را كه نتوان به صورت دوستانه بين دو طرف حل و فصل كرد، به هياتي متشكل از يك نفر نماينده بي طرف و نمانيدگان دو طرف قرارداد (هر كدام يك نفر)، ارجاع مي شود. در صورتي كه نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع بايد در دادگاههاي صالحه ايران، حل و فصل گردد. طرفين متعهد هستند در طول بررسي اختلافات و صدور حكم، تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارند، كماكان انجام دهند.

ماده 20- مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارشهائي كه به موجب اين قرارداد توسط مشاور تهيه مي‌شوند، از جمله نسخ اصلي، نور گذر يا رايانه اي همه متعلق به كارفرماست. مشاور مي‌تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك وگزارشهاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد.
ماده 21- ابلاغها

هرگونه اطلاعيه، دستور كار، اعلام نظر، ابلاغ تعليق، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت كتبي معتبر است. رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است. تغییر نشانی مندرج در صدر قرارداد باید 15 روز قبل به اطلاع طرف مقابل رسانده شود وگرنه هرگونه ابلاغ به آدرسهای مذکور ابلاغ شده تلقی می شود.
ماده 22- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسي است. كليه گزارشها و مدارک فني مربوط به پروژه به زبان انگليسي و عنداللزوم به درخواست کارفرما به دو زبان انگلیسی و فارسی تنظيم و به نماينده كارفرما ارائه مي‌گردد.
ماده 23- قوانين و مقررات حاكم بر قرارداد

اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده24- تعلیق
کارفرما می تواند در هر زمانی نسبت به تعلیق قرارداد به مدت یک ماه اقدام نماید. در این دوران هیچ پرداختی به مشاور صورت نخواهد گرفت. چنانچه مدت تعلیق از یک ماه بیشتر شود، پیمانکار می تواند پیش از ابلاغ شروع مجدد کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
ماده 25- نسخ قرارداد

اين قرارداد در 25 ماده و در 3 نسخه تهيه و به امضای طرفین رسید. هر یک از نسخ به تنهایی داراي اعتبار کامل است.
جدول آنالیز قیمت
ردیف
فعالیت
وزن فعالیت(درصد)
هزینه مقطوع هر ردیف (ریال)
1
جمع آوری آمار و اطلاعات
20
679/988/94
2
مطالعات هواشناسی منطقه
35
188/230/166
3
مدلسازی پخش و پراکنش جوی
34
754/480/161
4
ارائه راهکارها
9
905/744/42
5
ارائه گزارش
2
867/498/9
جمع کل
100
393/943/474

نمونه قرارداد نصب و اجرا بر مبنای قیمت واحد(Unit Rate)(P)
بسمه تعالی
اين قرارداد فی مابین

شرکت …………………
و
شرکت …………………

ماده 1) موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از ………………………
تبصره: کارفرما می تواند تا 25 درصد مبلغ قرارداد، حجم کالاهای موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار مکلف میزان افزایش یافته مطابق این تبصره را مطابق شرایط و قیمتهای مندرج در قرارداد تأمین نماید.
ماده 2) مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برای حمل، تخلیه و نصب هر کیلو از سازه های فلزی950/7 (هفت هزار و نهصد و پنجاه) ریال میباشد که برای وزن تقریبی 2100 تن معادل 000/000/695/16 (شانزده میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون) ریال خواهد بود.
تبصره1-به قیمتهای واحد قرارداد هيچگونه تعديل و يا اضافه‌بها تعلق نمی‌گيرد.
تبصره2- مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخی که مراجع مالیاتی کشور اعلام می کنند در قبال گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ماده 3) مدت قرارداد
3-1- مدت

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، بیع متقابل، دانشگاه تهران Next Entries مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، نیروی کار، زمان بندی، نیروی انسانی