مقاله با موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، مالکیت معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

1383
2) حضرتی، شاهین دژ، صمد، خصوصیات حق معنوی مولف در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون های بین المللی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد.
3) صابری انصاری، بهزاد، نظام حل و فصل اختلافات بین المللیدر حوزه حقوق مالکیت معنوی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1381

مقالات
1) آذری، آذرکیوان، حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر، مجله ی حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 22، 1360
2) انتظاری، علیرضا، مالکیت معنوی، مجله بصیرت، سال دهم، شماره 30 و 31
3) امامی، نور الدین، حقوق مالکیت های فکری، فصلنامه رهنمون، شماره 2 و3، قم، مدرسه عالی شهید مطهری، 1371
4) افتخاری جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، تحولات نهاد داوری در قوانین وضوع ایران: ددستاورد آن در حوزه داوری بین المللی
5) بزرگی، وحید، سازمان جهانی بازرگانی، حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 173 و 174
6) توسلی نائینی، منوچهر و جعفری، شهین، کنوانسیون برن 1886و مزایای الحاق ایران به آن، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 1، تابستان 1392.
7) حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار 1388، شماره 20
8) حکمت نیا، محمود، نشست علمی بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری، مجله فقه و اصول فقه، پاییز 1385، شماره 49
9) حضرتی شاهین دژ، محمد، مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 10، 1378
10) خزاعی، حسین، رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 3، پاییز 1386
11) رئیسی، لیلا، بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس، مجله حقوقی مفید، ج 2، ش 2
12) ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه ومبانی، مجله حقوقی دادگستری، بهارو تابستان 1384، شماره 50و51
13) شیخی، مریم، ضمانت اجراهای حقوق، مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره های 50 و 51، 1384
14) شمس الدین، عفیف، آشنایی با آخرین تحولات در زمینه حفاظت از کپی رایت، سخنرانی ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشر کتاب در ایران، خانه کتاب،‌ 1381
15) کریمی فرد، علیار، حق مالکیت فکری، مجله علوم تربیتی، 1385 مرداد ماه، شماره 53
16) محمدزاده وادقانی، علیرضا، کنوانسیون جهانی حق مولف، فصلنامه حقوق، 1387، شماره 4
17) محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391
18) نصیری، مصطفی، حقوق مالکیت فکری، مجله دادرسی، مهر و آبان 1387، شماره 70

منابع انگلیسی
1) Alan, Redfern, and M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet and Maxwell, 2004
2) Alban, Freneau, WTO Dispute Settlement System and Implementation of Decisions, A Developing country Prespective, 2002,
3) Albert Jan Van Den Berg, when is an arbitral award Nondomotic under the New York Convention of 1958, Pace Law Review, Vol.6, No. 1
4) Brand, Ronald, and Paul, Harrup, The 2005 Hague Convention on choice of court Agreement, Cambridge University Press, 2008.
5) Colombet, Claud, properiete litteraire, Dollaz, 1997
6) Yang D, Intellectual property,2008
7) Colston, chaherine & Kristy Middelton, Modern Intellectual Property law, second edition, Cavendish, 2005.
8) Edmund Aloysius Walsh and Stephen Duggan, The History and Nature of International of International Relations, 1969
9) Green, Eric D, Settling Large Case Litigation: An Alternative Approach, 11 Loyola of Los Angles Law Review, 1978
10) G.H.C BodenHausen, Guide to the application of the Paris conventions for the protection of industrial property, world intellectual property 1968.
11) Georgios I. Zekos, International Commercial and Marine Arbitration, Routledge Cavendish, USA, 2008.
12) Hart, Tino & Linda Fazzani, intellectual Property law, 2004
13) Horn, Nobert, Procedures of Contact Adaptation and Renegotiation in International Commerce, Kluwer, Netherlands, 1985
14) Helena Carlquist, party Autonomy and the choice of substantive law in International Commercial Arbitration, Master Thesis, department of law, Goteborg University, 2006
15) Halsbury’s Law of England, 4th ed., Butterworths, 1991
16) Ilhyung Lee, Introducing International Commercial Arbitration and its Lawlessness by way of the Dissenting Opinion, Contemporary Asia Arbitration Journal, vol. 4, No. 1, 2011
17) Juenger, Fridrich K, Forum shopping, Domestic and International, Tulane law Review, 1989
18) Kovach, Kimbelee, The handbook of Dispute resolution,Washington DC, 2005
19) Michael Pryles, The Growth of International Arbitration, 2003,
20) Michael, Pryles, Application of Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration, Mealey’s International Arbitration Report, vol. 18, No. 2, 2003
21) O. l. Dewit Wijnen, Awards and Their Enforcement at world wide Forum on the Arbitration of Intellectual property disputes, AAA, Geneva, 1994
22) Ortino, Francisco, Tge WTO Dispute settlement system, kulwer publication, London 2004
23) Pullaud, Dulion, Economica Reed, Oxford press, 2007 p. 856-857.
24) Pamela, Samuelson, Intellectual Property Arbitrage, How foreign Rules can Affect Domestic Protection, 2002.
25) Paolo, Contini, International Commercial Arbitration, The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of forein Arbitral Awards, The American Journal of Comparative law, vol.8, No 3,
26) rao, M, Jaganndha, Concept of Concilation and Mediation and their diffrences, 2003
27) Rene David, Arbitration in International Trade, Deventer, The Netherlands, 1983
28) Sundra Rajoo, Institutional and Ad hoc Arbitrations; advantages and disadvantages. The Law Reviw, 2010
29) The European Convention on International Commercial Arbitration of 21 April 1961.
30) The patent Guide, A Friendly handbook for patent, All worth press, 1997
31) UNCTAD, Dispute Settlement: World Intellectual Property Organization, 2003
32) UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, UN, New York, 1994.
33) Willaim F. Jr. Fox, International Commercial Agreement, 2nd ed, Kluwer, The Netherlands, 1992

منابع اینترنتی

1) www.wto.org
2) www.hawzeh.net
3) www.cepani.be
4) www.wipo.int/amc/en/history
5) www.wipo.int/omc//en/center/caseload
6) www.iccwbo.org
7) www.wipo.int/amc/en/center/bachground
8) www. en.wikipedia.org/wiki/patent_Coopration_Treaty
9) www.unic.ir
10) www.hbadvi.farsedu.ir
11) Iripo.ssaa.ir

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قانون حاکم، مالکیت فکری، میانجیگری، آرای داوری Next Entries منابع پایان نامه درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، حمل و نقل، شخص ثالث