مقاله با موضوع قیمت گذاری، دارایی ها، مدل سه عاملی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.
1-4-2- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذیل سنجیده می شود:
متغیر وابسته:
محاسبه بازده روزانه و ماهانه هر سهم:
r_(i,t)=(P_(i,t)-P_(i,t-1))/P_i -r_(f,t)/T
که در آنi سهام مورد نظر، P_(i,t) قیمت سهام i در زمان t، r_(f,t) نرخ بازده بدون ریسک و T دوره زمانی 356 روزه برای بازده روزانه و 12 ماهه برای بازده ماهانه می باشد.
متغیر های مستقل:
عامل بازار (8MKT): به مانند روش فوق عمل می شود لیکن منظور از iمیزان شاخص کل می باشد.

عامل اندازه (9SMB): این عامل به شکل زیر محاسبه می شود:
SMB=∑_(i=1,i∈small)▒〖w_i r_(i,t) 〗-∑_(j=1,j∈big)▒〖w_j r_(j,t) 〗
i≠j
که در آن w_i وزن اوراق بهادار i در پرتفولیو و r_(i,t) بازده اوراق بهادار i در زمان t می باشد.i نماینده شرکت های کوچک و j نماینده شرکت های بزرگ می باشد.
عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (10HML): این عامل نیز به مانند عامل اندازه ، محاسبه می شود لیکن به جای شرکت های کوچک، ارزش دفتری و به جای شرکت های بزرگ، ارزش بازار شرکت ها محاسبه خواهد شد.
عامل سود آوری شرکت (QPRO11): سود هر سهم قبل از اقلام غیرمترقبه
عامل نوسانات جریانات نقدی (QCFV12): انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی 5 سال گذشته شرکت.
نوسانات غیرسیستماتیک: بررسی پیشینۀ تحقیقات انجام شده در حوزۀ نوسانات غیرسیستماتیک نشان می دهد بسیاری از محققان، نوسان پذیری غیرسیستماتیک را بر اساس پسماند مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) اندازه گیری نموده اند. در پژوهش حاضر به تأسی از محققانی نظیر آنگ و همکاران (2006،2009)، چوا و همکاران (2006)، بروکمن و همکاران (2009) و بیکر و همکاران (2011) و واکشال (2013)، سنجه نوسانپذیری غیرسیستماتیک بر مبنای پسماند مدل مورد نظر محاسبه می گردد. برای این منظور از معادله ذیل در دوره زمانی تحقیق برای هر یک از سهام های موجود در نمونه برازش می گردد.
r_t^i=α^i+β_MKT^i 〖MKT〗_t+β_SMB^i 〖SMB〗_t+β_HML^i 〖HML〗_t+ε_t^i.

انحراف معیار بازده: شواهد تجربی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، بعضاً نافی معنادار بودن عوامل فراگیر شناسایی شده در مدل های عاملی است. به عبارت دیگر، مطالعات تجربی انجام شده در بورس یادشده، شواهد محکمی در تأیید تجزیۀ بازده مورد انتظار به اجزاء سیستماتیک و غیرسیستماتیک در چارچوب مدل های عاملی، ارائه ننموده است(دولو و حمیدی زاده،1392). به این ترتیب، می توان استنباط نمود عوامل فراگیر شناسایی شده در بازارهای توسعه یافته، گویای محیط معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران نبوده و از منظر مدل هایی نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، سه عاملی و چهارعاملی، بخش قابل توجهی از بازده سهام شرکت های ایرانی، غیرسیستماتیک است(دولو و حمیدی زاده،1392). در این صورت، می توان استدلال نمود از منظر همین مدل ها، کل بازده مورد انتظار دارایی ها ناشی از عوامل غیرسیستماتیک خواهد بود.لذا می توان از انحراف معیار بازده به عنوان شاخص نوسانات غیرسیستماتیک استفاده نمود، زیرا اکنون کل بازده سهام، تماماً غیرسیستماتیک است. در این روش، کل بازده سهام به عنوان بازده غیرسیستماتیک تلقی می گردد و نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر اساس انحراف معیار بازده غیرسیستماتیک محاسبه می گردد.

1-4-3- برآورد مدل تحقیق
مدل سه عاملی فاما و فرنچ جهت شناسایی رابطه میان بازده و نوسانات غیر سیستماتیک بر اساس تحقیقات انگ و همکاران (2006، 2009):
r_t^i=α^i+β_MKT^i 〖MKT〗_t+β_SMB^i 〖SMB〗_t+β_HML^i 〖HML〗_t+ε_t^i.
t=1,2,…,T
i=1,2,…,n

مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت بعنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک براساس تحقیقات ولکشال (2013) زمانی که عامل سود آوری به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:
r_t^i=α^i+β_MKT^i 〖MKT〗_t+β_SMB^i 〖SMB〗_t+β_HML^i 〖HML〗_t+β_QPRO^i 〖QPRO〗_t+ε_t^i.
t=1,2,…,T
i=1,2,…,n
مدل چهار عاملی مبتنی بر مدل فاما و فرنچ جهت شناسایی تاثیر کیفیت شرکت بعنوان دلیل بلقوه رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک براساس تحقیقات ولکشال (2013) زمانی که عامل تغییر پذیری جریانات نقدی به عنوان نماینده کیفیت شرکت باشد:
r_t^i=α^i+β_MKT^i 〖MKT〗_t+β_SMB^i 〖SMB〗_t+β_HML^i 〖HML〗_t+β_QCFV^i 〖QCFV〗_t+ε_t^i.
t=1,2,…,T
i=1,2,…,n
2-3-روش تحقیق:
1-5-1- نوع و روش مطالعه:
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها در زمره پژوهش های تحلیلی همبستگی (شبه علی) است چون احتمال وجود روابط علی احتمالی میان متغیر ها را با استفاده از داده های میدانی تحلیل می کند. بر مبنای تحقیقات پیشین در چند کشور چنین تاثیراتی بررسی و تایید شده است و انتظار می رود در ایران نیز چنین تاثیراتی قابل بررسی و تایید باشد.
1-5-2- جامعة آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد نظر با توجه به دو محدودیت زیر انتخاب می شوند:
کلیه شرکت هایی که در فاصله زمانی 1384 الی 1392 حداکثر در طول سال 2 ماه بدون معامله داشته باشند.
شرکت های انتخاب شده جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند.
1-5-3- روش جمع آوری داده ها:
داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران استفاده می شود.
1-5-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و رگرسیون های داده پنلی استفاده می شود. در مرحله اول از تحقیق با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میزان نوسانات غیرسیستماتیک از طریق انحراف معیار جزء اخلال مدل برای هر یک از شرکت های نمونه محاسبه می شود. سپس در مرحله دوم جهت شناسایی رابطه بازده و نوسانات غیر سیستماتیک از رویکرد پرتفوی با استفاده از نتایج مرحله قبلی جهت طبقه بندی پرتفوی استفاده می شود. بدین نحو که نخست، کلیه سهام موجود در نمونه در پایان هر یک از سه ماهه های منتهی به فروردین، تیر، مهر و دی بر حسب نوسان پذیری غیرسیستماتیک به 5 پرتفوی طبقه بندی می یابد. سپس میانگین سری های زمانی بازده پرتفوی ها محاسبه شده و با استفاده از آماره t تعدیل شده نوی وست تحلیل می شود. سپس در مرحله سوم جهت بررسی تاثیر کیفیت شرکت به عنوان دلیل بلقوه رابطه بازده و نوسانات غیرسیستماتیک، با اضافه کردن عاملی دیگر به مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن دو عامل سودآوری و تغییر پذیری جریانات نقدی انجام می شود. مرحله سوم مجدد جهت شناسایی رابطه احساسات سرمایه گذاران تکرار می شود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها Eviews می باشد.
1-5-5- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعي: این پژوهش در حیطه مدیریت مالی و با تأکید بر رابطه بین نوسانات غیرسیستماتیک و بازده و اثر عوامل؛ سود آوری شرکت، نوسانات جریانات نقدی شرکت و گرایش های عاطفی سرمایه گذاران بر این رابطه می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و زمان تحقیق از ابتدای سال 1384 الی 29 اسفند 1392 را در بر می گیرد.
2-3-ساختار پایان نامه
فصل اول: در این فصل کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، ضرورت و الویت تحقیق، اهداف و فرضیات، قلمرو زمانی و مکانی و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه شد.
فصل دوم: فصل دوم در دو بخش ارائه می شود. در بخش اول مباحث مربوط به تئوری های موجود در مورد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین عوامل ریسك و اندازه گیری آن بیان می شود. در بخش دوم یا پیشینه پژوهش، خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه بیان می شود.
فصل سوم: در فصل سوم نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود.
فصل چهارم: فصل چهارم که به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش اختصاص دارد، در دو بخش
ارائه می شود. در بخش اول آمار توصیفی جامعه پژوهش و در بخش دوم متغير ها مورد آزمون و بررسی قرار مي گيرند.
فصل پنجم: در فصل پنجم ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود. در ادامه نتایج پژوهش تشریح و تفسیر می گردد. پس از نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش، در پایان زمینه هایی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه می شود

فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
یکی از جذابترين اجزاء مديريت مالی، سرمایه گذاری در دارایی هایی با ریسک بالا و دست یابی به بازدهی بالا است. به هر حال اتخاذ ریسک باید مبنای قابل قبولی داشته باشد، همانگونه که به گفته بریگام و دیویس(2004،ص.29) سرمایه گذاران به میزان ریسک اتخاذ شده باید مورد پاداش قرار گیرند،در غیر این صورت سرمایه گذاری نباید انجام شود. بر اساس این رویکرد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM13)و مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) جهت تحلیل ریسک برقرار شدند. در مدل CAPMفقط ریسک بازار مورد محاسبه قرار گرفت و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ علاوه بر ریسک بازار، اندازه و رشد شرکت نیز مورد محاسبه قرار گرفت.اگر مدل های گفته شده به درستی برقرار گردند، سهامداران قادر به کاهش نوسانات غیرسیستماتیک و تعدیل بازدهی خود در سطوح قابل قبول ریسک خواهند بود. اما وجود عواملی نظیر اطلاعات ناقص، محدودیت فروش استقراضی، عدم نقدشوندگی و سایر عوامل بازدارنده از جمله دلایلی است که مانع حذف کامل نوسانات غیر سیستماتیک در پرتفولیو سرمایه گذاران می شود. بنا به دلایل فوق ، سرمایه گذاران به ناچار هر دو نوسانات سیستماتیک و نوسانات غیرسیستماتیک را در پرتفولیو خود خواهند داشت. شناسایی یک رابطه میان نوسانات غیرسیستماتیک و بازده به موضوع با اهمیتی برای سرمایه گذاران مبدل گشته است. به این ترتیب، بررسی آثار وجود نوسانات غیرسیستماتیک بر قیمت گذاری دارایی، اهمیت یافته و در شمار تحقیقات جدید و رو به توسعه محسوب می شود. در نتیجه شناسایی عوامل اثر گذار براین رابطه جهت تفسیر آن مورد بررسی قرار گرفته است.
2-1- مباني نظري
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش بینی می کند که در یک محیط تعادلی تنها نوسانات بازار باید قیمت گذاری شود و با توجه به تنوع بخشی پرتفوی هیچ نقشی برای نوسانات غیرسیستماتیک در نظر گرفته نمی شود. در دنیای واقع ممکن است سرمایه گذاران به امید کسب بازده بیشتر و یا به دلایل عواملی مانند: هزینه های نقل و انتقال سهام، عدم کارایی اطلاعاتی، مالیات و ریسک نقدشوندگی، پرتفوی بازار را نگهداری نکنند. در نتیجه سایر سرمایه گذاران نیز نخواهند توانست چنین پرتفویی تشکیل دهند، چرا که بازار از هر دو گروه تشکیل شده است. بنابراین نوسانات غیرسیستماتیک می باید قیمت گذاری شود تا زیان سرمایه گذاران عقلایی را که نتوانستند پرتفوی بازار را نگهداری کنند، جبران کند (لیمن، 1990).
رویکرد دیگری را در رابطه با تنوع بخشی می توان در نظر گرفت. فرض کنید که پرتفوی بازار تنها شامل اوراق بهادار قابل معامله باشد، به عبارت دیگر پرتفوی بازار هم قابل مشاهده و هم قابل اندازه گیری می شود. چنانچه بعضی از سرمایه گذاران به دلایل مختلف نتوانند این پرتفوی را نگهداری کنند، آنگاه به جای پرتفوی واقعی بازار از یک پرتفوی در دسترس جهت قیمت گذاری دارایی ها استفاده می کنند.: لذا صرف ریسک مربوط بزرگتر از صرف ریسکی خواهد بود که در مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است. بنابراین بسته به بازاری که انتخاب می شود، بتا بخشی از ریسک سیستماتیک را توضیح می دهد و مابقی آن باید به عنوان نوسانات غیرسیستماتیک (توضیح داده نشده) در نظر گرفته و قیمت گذاری شود (لیمن، 1990: 97-71).
2-1-1 مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای14(CAPM)
نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری داراییهای ریسك دار استخراج می کند. خروج

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع قیمت گذاری، غیر سیستماتیک، دارایی ها، بورس اوراق بهادار Next Entries مقاله با موضوع بازار سرمایه، بازده سهام، قیمت گذاری، نرخ بهره