مقاله با موضوع قراردادهای بین المللی، دانشگاه امام صادق(ع)، ریاست جمهوری، بیع متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان مدیریت و برنامه ريزي مي‌باشد.
10- ارسال گزارشات فني- اقتصادی جهت تصویب شورای عالی اقتصاد.
11- ارسال قرارداد جهت بررسی و تصویب بخش‌هاي مالي به بانک مركزي و اخذ مصوبات لازم.
12- ارسال مراحل مختلف گزارشات جهت تصویب عقد قرارداد به مقام محترم ریاست جمهور.
124 – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص 115.
125- برای نمونه ر.ک به: پیوستهای پایان نامه، نمونه قراردادها.
126 – دکتر محمدرضا صابر، همان منبع، ص 130.
127 – دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر سید نصرالله ابراهیمی، مجتبی اصغریان، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 41، 1388، صص 262 تا 243.
128- Concessionary Contract.
129 – دکتر مسعود امانی، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1389، ص 93.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع حقوق خصوصی، حقوق مدنی، بیع متقابل، دانشگاه تهران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش مسافران، مدیریت ارتباط، ارزش مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری