مقاله با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، بررسی فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

پشت پا می‌نامند. جلوتر از این دو استخوان گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر قرار دارند که به آنها استخوان های تارس161 می‌گویند. مجموعه این پنج استخوان را میدفوت162 یا پای میانی هم می‌نامند. مطابق کتاب آناتومی گری این هفت استخوان، مچ پا را تشکیل می دهند.
جلوتر از استخوان های تارس پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس163 می‌گویند و در واقع کف پا را می‌سازند. جلوتر از متاتارس ها انگشتان پا قرار دارند. 164
مبحث دوم: آسیب های استخوان
گفتار اول: شکستگی165
استخوان‌ها به اشکال مختلفی می‌توانند بشکنند. شکستگی‌های بسته که شکستگی ساده نیز نامیده می‌شوند و بوسیله بافت نرم اطرافشان محافظت می‌شوند که به التیام آنها کمک می‌کنند. شکستگی باز که از پوست بیرون زده و شانس عفونت و خونریزی را بالا می برد. 166
در این گفتار به تبیین انواع شکستگی ها می پردازیم:
1. ترک برداشتن استخوان167:
غالباً در اثر ضربه جزئي به وجود مي آيد و ممکن است کامل و يا نا کامل باشد. شکستگی که روی فیلم رادیوگرافی، خط مویی ظریف روی استخوان نشان می دهد. به عبارت دیگر شکستگی ناکاملی که تنها قسمتی از مقطع عرضی استخوان دچار گسیختگی می شود.168
2. شکستگی استرس169:
اين شکستگي ناشي از ضربات خفيف و مکرر است که باعث شکستگي ميکروسکوپي استخوان مي‌گردد. پزشک معمولاً پس از به وجود آمدن کال استخوان به وجود شکستگي پي مي برد. با توجه به اينکه بعضي از انواع اين شکستگي در سربازان در اثر رژه هاي مکرر و طولاني به وجود مي‌آيد به آن مارچ فراکچر170 نيز مي‌گويند. 171
3. شکستگي ترکه تري172:
شکستگي در کودکان ديده مي شود ولي همه شکستگي‌هاي اطفال از اين نوع نمي‌باشند. ضربه وارده به استخوان باعث شکسته شدن استخوان در طرف مقابل ضربه مي گردد در حالي که در طرفي از استخوان که ضربه به آن وارد شود استخوان در هم فشرده مي‌گردد. پارگي ضريع استخوان و نسوج نرم اطراف آن غالباً خفيف است. 173
4. شکستگي درهم رفته174:
در این نوع شکستگي که بيشتر در استخوان‌هاي اسفنجي ديده مي‌شود قطعات شکسته در هم فرو مي روند، مثل شکستگي درهم فرورفته گردن استخوان ران. 175
5. شکستگي فشرده176:
این شکستگي که در استخوان‌هاي اسفنجي ديده مي شود در اثر وارد آمدن فشار بيش از تحمل به استخوان به وجود مي آيد؛ مثل شکستگي فشرده مهره ها در اثر خم شدن ناگهاني کمر در سالخوردگان و شکستگي فشرده استخوان پاشنه در اثر سقوط از بلندي.
جوش خوردن قطعات شکسته در اين شکستگي سريع است. 177
6. شکستگي فرورفته178:
این شکستگي در اثر وارد آمدن فشار ناگهاني و شديد روي يک قسمت از استخوان به وجود مي آيد. شکستگي فرورفته جمجمه و شکستگي فرورفته انتهاي فوقاني درشت‌ني مثالهايي از اين شکستگي هستند. 179
7. شکستگي عرضي180:
این شکستگي عرضي است و عمود بر محور طولي استخوان مي‌باشد. اين نوع شکستگي معمولاً پايدار است. 181
8. شکستگي مايل182:
خط شکستگی مايل و شکستگي غالباً ناپايدار است. 183
9. شکستگي مارپيچي184:
خط شکستگی مارپيچي و جوش خوردن آن سريعتر از دو نوع قبلي است. 185
10. کنده شدن استخوان186:
کنده شدن قسمت کوچکي از استخوان ممکن است در اثر انقباض ناگهاني عضله (مثل شکستگي قاعده پنجمين متاتارس و يا شکستگي برجستگي بزرگ درشت ني) و يا در اثر کشش بيش از حد روي رباط يا کپسول مفصلي به وجود آيد (مثل کنده شدن لبه داخلي انتهاي فوقاني بند اول شست در اثر فشار بيش از حد روي آن). 187
12. شکستگي چند تکه اي188:
قطعات شکسته شامل دو قطعه بزرگ و چند تکه کوچک در محل شکستگي مي باشد. 189
13. شکستگي چندقطعه اي190:
استخوان در چند نقطه شکسته است (معمولاً دو نقطه). اين شکستگي را بايد از شکستگي چند تکه‌اي مجزا دانست. جا انداختن اين شکستگي ممکن است دشوار باشد. قطعات شکسته ممکن است در يک نقطه جوش بخورند و در نقطه ديگر جوش نخورند. 191
14. شکستگي داخل مفصلي192:
در آن خط شکستگي به داخل مفصل راه يافته است. ممکن است باعث محدوديت حرکات مفصلي گردد. تغيير مکان قطعات باعث ناهمواري سطح مفصلي ميگردد و موجب پيدايش تغييرات دژنراتيو ثانويه مفصل مي‌شود. 193
15. شکستگي دررفتگي194:
در مواردي که شکستگي همراه با دررفتگي مفصل باشد آن را شکستگي دررفتگي گويند؛ مثل شکستگي دررفتگي مفصل ران و شکستگي دررفتگي شانه. 195
همانطوری که دیده شد در علم پزشکی ترک برداشتن یا خرد شدن استخوان، از انواع شکستگی شمرده شده است. اما در لغت عرب و در فقه، کسر به معنای از بین رفتن اتصال استخوان آمده است.196 در جای دیگر به معنای جدا شدن قسمتی از قسمت دیگر آمده است.197 کنده شدن قسمتی از استخوان در علم پزشکی تحت یکی از انواع شکستگی ها بیان شده است. مطلبی که قانون مجازات نیز در ماده 572 قانون مصوب 92 آن را بیان کرده است البته مشروط به آنکه تکه کوچکی جدا شده باشد. ترک برداشتن با کلمه صدع و خرد شدن با کلمه رض مشخص شده است. با توجه به اینکه در فقه بررسی این صدمات به صورت مجزا بوده، هر صدمه را در گفتاری جدا بررسی خواهیم کرد.
گفتار دوم: کوبیدگی یا خرد شدگی
بیان شد که در علم پزشکی کوبیدگی را یکی از انواع شکستگی‌ها می دانند. در فقه این صدمه با عنوان رض تعبیر شده است و آن را به معنای کوبیده شدن شی دانسته اند. شباهت فقه و پزشکی در دانستن این صدمه تحت یکی از انواع شکستگی ها، در بیان برخی از اهل لغت نیز آمده است و رض را به معنی شکستگی دانسته اند. بنابراین دانستن کوبیدگی به عنوان یک شکستگی خاص که در فقه نگاه خاصی به آن شده است منافاتی با بودن کوبیدگی تحت یکی از انواع شکستگی‌ها ندارد.
از میان انواع شکستگی می توان دو نوع آن را منطبق با کوبیدگی در فقه دانست. اول شکستگی فشرده که استخوان در اثر فشار یا ضربه شدید، فشرده یا به عبارتی کوبیده می شود. دیگری شکستگی چند تکه‌ای که استخوان در محل شکستگی به چند تکه تقسیم می شود. علم پزشکی قانونی این صدمه را با عنوان خردشدگی بیان کرده و در تعریف آن مقرر می دارد:
خردشدگی بیش از دو قطعه شکسته دارد.
یکی دیگر از انواع شکستگی که احتمال اشتباه آن با کوبیدگی وجود دارد شکستگی چند قطعه‌ای است که در آن استخوان در چند نقطه شکسته است. شاخص برای تمایز این نوع از شکستگی با کوبیدگی را می‌توان در فاصله میان تکه های شکسته شده دانست. در صورتیکه چند تکه شدن در یک محل باشد آن را کوبیدگی و در صورتیکه در چند نقطه مجزا در یک استخوان باشد آن را شکستگی و به عبارت دقیق‌تر چند شکستگی می‌دانیم.
گفتار سوم: ترک برداشتن
در علم پزشکی این صدمه تحت یکی از عناوین شکستگی ها بیان شده است. شکستگی در صورتیکه به صورت کامل بوده و در آن گسیختگی در تمام مقطع عرضی استخوان رخ دهد آن را شکستگی کامل می نامند. در مقابل شکستگی ناکامل قرار دارد که در آن، تنها قسمتی از مقطع عرضی استخوان دچار گسیختگی می شود.
در فقه این صدمه با عبارت صدع به معنای شکافته شدن بیان می شود. علم پزشکی قانونی در بیانی منسجم و یکسان برای صدور گواهی به بیان این صدمه و نحوه و میزان جبران آن نپرداخته است. در کتب روایی و فقهی به بیان مبوسط این صدمه در استخوان های بدن پرداخته شده که در فصل سوم بیان خواهیم کرد.
گفتار چهارم: دررفتگی و جدا شدن
اگر ضربه وارده به مفصل به قدری شدید باشد که باعث پارگی رباطهای نگهدارنده مفصل شود سطوح مفصل جابجا می شود و به اصطلاح مفصل دچار دررفتگی می شود. چنانچه این جابجایی به اندازه ای باشد که سطوح مفصلی تماس با یکدیگر نداشته باشند مفصل دچار دررفتگی شده ولی اگر جابجایی ایجاد شده باشد ولی سطوح مفصلی در تماس با هم باشند نیمه دررفتگی در مفصل ایجاد شده است. 198 به عبارت دیگر نیمه دررفتگی مفصل به دررفتگی نسبی سطوح مفصلی گفته می شود که به اندازه دررفتگی کامل، تغییر شکل مفصلی ایجاد نمی کند. در دررفتگی کامل، استخوان ها کاملاً از مفصل خارج می شوند. 199
کلمه دررفتگی فقط در مورد مفصل بکار برده می‌شود. در هر مفصل، دو استخوان در کنار یکدیگر به گونه ای قرار گرفته اند که گرچه حرکت می‌کنند ولی نسبت به یکدیگر جابجا نمی‌شوند. به بیان دقیقتر زاویه آنها نسبت به یکدیگر قابل تغییر است ولی همیشه در تماس نزدیک با هم بوده و از هم دور نمی‌شوند. دررفتگی وقتی بوجود می‌آید که ارتباط آناتومیک دو استخوان در ناحیه ای که با یکدیگر مفصل می شوند از بین رفته و دو استخوان، دیگر با یکدیگر تماس ندارند و نخواهند توانست به راحتی در کنار یکدیگر حرکت یکنواختی داشته باشند. 200
در شرع مقدس برای جابجایی یا دررفتگی استخوان از دو اصطلاح «نقل عظم» و «فک» استفاده شده است. دیه فک در 12 استخوان ذکر شده است. با بررسی دیه تعیین شده برای نقل عظم در این 12 استخوان در می یابیم که دیه تعیین شده برای نقل عظم در تمامی استخوان هایی که در اصل ظریف به بیان دیه هر دو صدمه نقل عظم و فک پرداخته، بیش از دیه تعیین شده برای فک است. با توجه به اینکه بیان شد که در علم پزشکی دررفتگی دو حالت دررفتگی کامل و نیمه دررفتگی دارد و با توجه به اینکه حالت نیمه دررفتگی صدمه ای خفیف تر از حالت دررفتگی کامل است و از طرفی با توجه به اینکه دیه تعیین شده برای حالت فک کمتر از حالت نقل عظم است می توان با تطبیق اصطلاحات دو علم فقه و پزشکی گفت که منظور از نقل عظم همان دررفتگی کامل است و منظور از فک نیمه دررفتگی می باشد. تفکیک میان حالت دررفتگی و نیمه دررفتگی مورد توجه مقنن نبوده و تنها به بیان دیه این صدمه با عنوان دررفتگی پرداخته است. لکن سازمان پزشکی قانونی در صدور گواهی به تفاوت ایندو حالت توجه دارد.

فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارده بر استخوان

فصل سوم: راه های جبران آسیب های وارد بر استخوان

در متون فقهی برای جبران صدمات وارد شده بر انسان، قصاص و دیه تعیین شده است؛ که با توجه عمدی و غیر عمدی بودن جنایت یا امکان قصاص و عدم امکان آن، یکی از راه‌های جبران صدمه انتخاب می شود. با توجه به اینکه این پایان نامه در صدد بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان می باشد به بررسی دیه استخوان های بدن به صورت تک تک می‌پردازیم تا دریابیم شرع انور در مورد جبران صدمات استخوان، چه میزان دیه را تعیین کرده است و بعد از بررسی فقهی دیه، مقارنه ای میان قانون مجازات اسلامی، رویه نظام پزشکی و فقه انجام می دهیم و در صورتی که قانون مجازات خالی از مباحث مطرح شده در فقه باشد ماده‌ای برای اصلاح یا درج در قانون پیشنهاد کرده ایم.
در کتب فقهی، مستند اصلی و نسبتاً کامل بحث صدمات مربوط به استخوان را که به بیان دیه استخوان ها به تفکیک صدمات پرداخته روایت ظریف یا اصل ظریف می دانند که لازم است ابتدا در این قسمت بررسی مختصری پیرامون سند این روایت شود.
ظریف پسر ناصح و معتقد به مذهب امامیه بود. لقب ظریف «بیاع الاکفان» به معنای فروشنده کفن بود.201 ظریف محضر امام محمد باقر(علیه السلام) را درک کرده است.202 نجاشی در شرح حال او می گوید:
ظریف اصالتاً کوفی بوده لکن در بغداد نشو و نمو یافته است. در بیان حدیث ثقه و صادق بود. ظریف دارای کتاب‌هایی است که از جمله آنها کتاب دیات است. کتاب‌های دیگر ظریف کتاب حدود، کتاب نوادر و کتابی جامع در سایر ابواب حلال و حرام می باشد. نجاشی در سند کتاب دیات می گوید خبر دادند ما را عده ای از اصحاب ما از ابی غالب که گفت: بیان شد نزد عبد الله بن جعفر و من می شنیدم که می گفت: حدیث کرد ما را حسن بن ظریف از ظریف از ناصح … 203
از ظریف روایات متعددی که به سی و یک روایت می رسد نقل شده است204. در روایات گاهی به عنوان ظریف از او نام برده می شود و گاهی با عنوان ظریف الاکفانی و گاهی ظریف بیاع الاکفان نامیده می‌شود.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مفصل زانو، اندام تحتانی، انعطاف پذیری Next Entries مقاله با موضوع شکستگی استخوان، قانون مجازات، دیه شکستگی، قانون مجازات اسلامی