مقاله با موضوع قانون مجازات، عمل صالح.، شهادت شهود، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

صالح……………………………………………………………………………………..63
4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63
4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63
4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65
4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65
4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67
4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود
5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73
5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76
5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78
5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85
5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85
5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86
5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94
5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94
5-3-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم…………………………………………………………………………………………95
5-3-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………………………….96
5-3-2- دیدگاههای فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………..101
5-3-2-1- دیدگاه اول……………………………………………………………………………………………………………101
5-3-2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………..102
5-3-2-3- دیدگاه سوم………………………………………………………………………………………………………….103
5-3-3- زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………104
5- 4- علم قاضی و توبه………………………………………………………………………………………………………….105
5-4- 1- حجیت علم قاضی……………………………………………………………………………………………………106
5-4-1-1- حجیت علم قاضی از منظر فقهی………………………………………………………………………..107
5-4-1-2- حجیت علم قاضی از منظر حقوقی……………………………………………………………………..108
5-4-2- تأثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات………………………………………………….110
5-4-3- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی……………………………………………………………….111
5-4-4- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه…………………………………………………………..112
5-4-5- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ………………………………………………………………………….114
5-4-6- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده ما لایعلم الی من قبله …………………………………………..116
5-5- مرور زمان در احراز توبه……………………………………………………………………………………………….118
5-5-1- مفهوم مرور زمان………………………………………………………………………………………………………119
5-5-1-1- مرور زمان کیفری حدود در فقه………………………………………………………………………….120
5-5-1-1-1- فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………….120
5-5-1-1-2- فقه امامیه………………………………………………………………………………………………………..120
5-5-1-1-2- 1- فقهای متقدم…………………………………………………………………………………………….120
5-5-1-1- 2-2- فقهای معاصر…………………………………………………………………………………………….121
5-5-2- ادله فقهی عدم تأثیر مرور زمان در سقوط حد………………………………………………………..123
5-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….126
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………128
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..132

چکیده:
بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود
به وسیله ی:
جلیل صابری فر

انسان به گونه ای است که همیشه در معرض لغزش و خطاست . توبه بهترین وسیله است که آدمی از درگاه خدا ناامید نگردد. و به خود اجازه برگشت به پیشگاه الهی را بدهد. با تأمّل در آيات و روايات و نيز سخنان فقهاي اسلام، استنباط مي شود كه براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترك گناه براي هميشه كافي است و انجام آن نياز به لفظ و اعمال خاصي ندارد. در قانون مجازات اسلامي توبه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اگر با شرايط كامل انجام شود، يكي از عوامل اسقاط مجازات حدود شناخته شده است كه در جرايم «حق اللّه» پيش از ثبوت جرم به وسيله اقرار يا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده و پس از اثبات جرم موجب اسقاط حد نمی شود. همچنین در جرايمي كه جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نيست؛ زيرا مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالي و جسمي يا آبرويي براي ديگران شده و بايد جبران كند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروي مي شود، اما وضع مجازات دنيوي تابع مجازات اخروي نيست. با توجه به تحقیقات بعمل آمده می توان گفت: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود الهی، آیات قرآنی، روایات، نظر اجماع و عقل می باشد. و این پذیرش توبه بر خداوند از روی تفضّل است. در خصوص چگونگی احراز توبه مرتکب و پذیرش آن، قاضی می تواند به علم خود که یکی از مجاری اثبات جرم است استناد کند. مثلاً؛ اگر بزهكار پس از اقرار توبه كند، قاضي مي تواند (مخير است) كه از ولي امر براي او تقاضاي عفو نمايد يا مجازات را در حق وي اعمال نماید. در بحث زمان پذیرش توبه پس از قیام بیّنه، توبه هیچ اثر حقوقی ندارد و با گذشت زمان در مسئله حدود، توبه مرتکب قابل پذیرش نیست و موجب اسقاط حد نمی شود، چرا که اجرا نکردن حد اثباتی و تأخیر در اجرای آن، سلامت جامعه را به خطر می اندازد.
کلید واژه ها: پذیرش توبه، اسقاط حدود، قیام بینه، علم قاضی، مرور زمان.

مقدمه
اسلام براي تهذيب نفس و تربيت افراد جامعه شيوه هاي مسالمت آمیز به کار گرفته است كه هر گاه در پاكسازي مردم مؤثر نيفتاد، نوبت به اجراي كيفرهاي اسلامي مي رسد. اين كيفرها دو دسته اند يا از نوع كيفرهايي كه خداوند متعال براي شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) يا از نوع كيفرهايي است كه توسط حاكم شرع تعيين مي شود ( تعزير). اين مجازات و كيفرهايي كه اسلام براي برخي جرم ها پيش بيني كرده است كاملاً منطقي است و نمي توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجراي آن ضامن حفظ و سلامت جامعه مي باشد.
اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهي را براي نجات او قرار داده تا از كرده خود پشيمان و اصلاح شود. اين راه توبه نام دارد و در آيات و روايات نسبت به مهم بودن آن تأكيد شده است. توبه از معارف مهم اسلامي است و به اقتضاي اينكه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حيات انسان بر روي زمين مي باشد، عمري به درازاي تاريخ حيات بشري دارد. توبه در قانون جزايي اسلام، يكي از اسباب اسقاط حد، به شمار مي رود. بنابراين با توجه به اهميت آن در آيات و روایات، به نظر مي رسد كه هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جويي و يا زجر و شكنجه نيست، بلكه براي اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از كار خود پشيمان گردد‌، با توجه به شرايط خاصي كه در فقه اسلامي و قانوني مجازات، تعيين شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشكالي ندارد، بلكه در برخي موارد، اجراي مجازات به مصلحت نخواهد بود.
در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

فصل اول
کلیات

1-1- بيان مسئله
در منابع نظام كيفري اسلام، مجازات هايي كه خود شارع براي مجرمين در نظر گرفته است حد ناميده ميشود. هدف از اجراي حدود، اصلاح مجرمين و حفظ مصالح عمومي جامعه در تحقق امنيت و عدالت اجتماعي ميباشد. در نظام فقهي، بازگشت مجرم از گناهي كه مرتكب شد، همراه با پشيماني و تصميم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمي است كه در آيات و روايات نسبت به ارزشي بودن آن سفارش شده است، بطوريكه هم اكنون وارد مسئله علم حقوق گرديده و در شرايط خاصي كه فقه اسلامي و قانون مجازات تعيين كرده باعث اسقاط حدود مي گردد. در اين پژوهش سعي شده تا مبناي پذيرش توبه در اسقاط حدود مشخص كرد. مثلاً معلوم شود كه مبناي پذيرش آيات قرآني است ي

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع معناشناسی، فقه امامیه، عمل صالح.، روش تحقیق Next Entries مقاله با موضوع معناشناسی، حقوق جزا، اعمال مجرمانه، قانون مجازات