مقاله با موضوع فرزند پروری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکنترلی

دانلود پایان نامه ارشد

بودن جنبه‌های مثبت کنترل می‌شود. در مقابل والدین غیر متعهد وقت کمی را با فرزندانشان می‌گذرانند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای آن‌ها باشند، زیرا وقتی کودکانشان به آن‌ها نیاز دارند، حضور ندارند. به‌طور مشابهی یک جنبه مثبت کنترل یعنی تأکید مستمر بر قوانین، مبتنی بر نظارت مکرر رفتار کودک است. والدین غیر متعهد نمی‌توانند چنین نظارتی را انجام دهند (گرافیک و اسلاویک، 1994، نقل از مهرافروز، 1378).

2-1-4-7- پیامدهای سبک‌های والدگری
سبک‌های والدگری بهزیستی و سلامت کودکان را در زمینه‌هایی از صلاحیت اجتماعی، عملکرد تحصیلی، رشد روانی و مسائل رفتاری پیش‌بینی می‌کند (,1999 Darling).
به‌طورکلی، هرکدام از سبک‌های والدگری پیامدهای خاصی دارد که در زیر به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.

2-1-4-7-1- پیامدهای سبک والد گری مقتدرانه
شیوه فرزند پروری اقتداری در دوران کودکی باعث می‌شود که کودکان سرزنده، شاداب و دارای عزت‌نفس بالا، خودکنترلی بالا و رفتار نقش جنسی اندکی باشند و همچنین در نوجوانی باعث می‌شود که نوجوان از سطح بالای جرئت، بلوغ اجتماعی، اخلاقی، پیشرفت علمی و موفقیت آموزشی برخوردار باشد (برجعلی، 1378).
سبک والدگری مقتدرانه با پافشاری در کار، پیشرفت تحصیلی، پختگی اجتماعی، عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس بالا، اتکای به خود در انجام وظایف جدید و خودکنترلی در ارتباط است. کودکان والدین مقتدر افرادی مستقل، اجتماعی و باجرئت، هدف‌دار و جویای موفقیت هستند و از خود صمیمیت، خلاقیت، اصالت، سازندگی و کنجکاوی نشان می‌دهند (Berk، 1996؛ نقل از کاوه، 1382). (,Baumrind 1991؛ نقل از (Darling,1999 معتقد است که بچه‌ها با والدینی که مقتدر بودند، دارای انگیزه بیشتری در پیشرفت تحصیلی هستند، کفایت بیشتری داشته و پیشرفت گرا هستند.

2-1-4-7-2- پیامدهای سبک والدگری مستبدانه
شیوه فرزند پروری استبدادی در دوران کودکی باعث می‌شود که کودک مضطرب، ناشاد و ناسازگار بار بیاید و در صورت ناکام شدن از خود خصومت نشان دهد و در نوجوانی باعث می‌شود که نوجوان سازگاری کمتری نسبت به همسالان از خود نشان دهد (برجعلی، 1378). این کودکان منزوی، سرکش و متخاصم، غمگین، عزت‌نفس پایین، دلواپس و از میزان ترک تحصیل بالا و پیشرفت کمتری برخوردار هستند و نیز فاقد حس کنجکاوی، خلاقیت و خودجوشی هستند (Marisol, 1997).

2-1-4-7-3- پیامدهای سبک والد گری سهل گیرانه
شیوه فرزند پروری سهل گیر در کودکی باعث می‌شود کودک تکانشی، نافرمان، سرکش، متوقع و وابسته بار بیاید. نسبت به تکلیف پافشاری کمتری از خود نشان می‌دهد و در نوجوانی باعث خودمداری نوجوان می‌شود و عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود نشان می‌دهد (برجعلی، 1378). این کودکان همچنین دارای رفتارهای ناپخته، پیشرفت کم عزت‌نفس پایین و متکی به بزرگ‌سالان هستند (Marisol, 1997). کودکان دارای والدین سهل گیر بیشتر مستعد بدرفتاری هستند، از قابلیت تحصیلی کم و سوءمصرف الکل و مواد مخدر برخوردار هستند و تأثیرپذیری زیادی از همسالان دارند. در ضمن، آن‌ها ممکن است احساس کنند هر چیزی دست‌یافتنی است. این کودکان اگرچه ممکن است گرفتار مسائل رفتاری باشند و نمایش ضعیفی در مدرسه از خود نشان دهند، اما آن‌ها عزت‌نفس بالا، مهارت‌های اجتماعی بهتر و سطح پایینی از افسردگی برخوردار هستند (, 1999 Darling).

2-1-5- نگرش
ازآنجاکه اصطلاح نگرش ازنظر روانشناسان معانی مختلفی دارد، جای تعجب نیست اگر در روانشناسی به تعریف‌های گوناگونی از این مفهوم روبرو شویم. دریکی از قدیمی‌ترین کاربردهای این کلمه معنی آن وضع و حالت بدنی بود، مثلاً در آزمایش‌های اولیه مربوط به زمان واکنش، آزمایشگران وقتی از آمادگی آزمودنی برای پاسخ دادن به یک محرک سخن می‌گفتند، از کلمه نگرش استفاده می‌کردند؛ اما در تعاریف فعلی، نگرش بیشتر به جنبه ذهنی و روانی فرد اطلاق می‌شود، هرچند آمادگی برای عمل یا پاسخ دادن به یک محرک همچنان در این تعاریف حفظ‌شده است (کریمی، 1380). به چند تعریف از نگرش در زیر اشاره می‌کنیم:
نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه سازمان‌یافته و تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخ‌های فرد، در برابر کلیه اشیاء یا موقعیت‌هایی که به آن مربوط می‌شود، دارد (آلپورت، 1935 به نقل از کریمی، 1387). ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک‌چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز می‌گویند (صناعی، 1374 به نقل از کریمی، 1387). امروزه در تعریف نگرش ترکیبی از عناصر موجود در دو دیدگاه یادگیری و شناختی موردتوجه قرار دارد. نگرش نسبت به هر شئ، اندیشه، شخص، گروه و یا موقعیت، به‌عنوان جهت‌گیری پایدار با عناصر شناختی، عاطفی65 و رفتاری66 تلقی می‌شود. بخش شناختی نگرش شامل همه افکار، حقایق، دانش‌ها و باور داشت‌هایی است که شخص در مورد موضوع نگرش دارد. بخش عاطفی شامل تمامی عواطف به‌ویژه ارزش‌گذاری مثبت یا منفی شخص نسبت به موضوع نگرش است؛ بنابراین، نگرش ازیک‌طرف با آموخته‌ها و تجارب قبلی ما و از سوی دیگر با برداشت ذهنی زمان حال ما در مورد موضوع نگرش در ارتباط است و درهرصورت واکنش مثبت یا منفی ما را نسبت به اشیاء، موقعیت‌ها، سازمان‌ها، مفاهیم و افراد برمی‌انگیزد (پاشاشریفی، 1376). نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساس و یک تمایل به عمل است (Friedman et al,1970؛ به نقل از کریمی، 1387). نگرش مفهومی انتزاعی است که صاحب‌نظران درباره تعریف آن اتفاق‌نظر ندارند. تعریف (Friedman et al,1970؛ به نقل از کریمی، 1387) که نگرش را شامل سه عنصر شناختی، عاطفی و تمایل به عمل می‌داند تعریفی است که بیشتر روانشناسان اجتماعی روی آن اتفاق‌نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره شئ یا اندیشه است. عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولاً نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد؛ و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود.

2-1-5-1- ویژگی‌ها و ابعاد نگرش
نگرش‌ها دارای سه ویژگی هستند:
نخست این‌که هر نگرشی معطوف به یک موضوع است که می‌تواند شخص، رویداد یا موقعیت خاصی باشد.
دوم این‌که نگرش‌ها معمولاً ارزشیابانه اند؛ یعنی در آن‌ها باور به خوب یا بد بودن، مناسب یا نامناسب بودن، باارزش یا بی‌ارزش بودن نهفته است.
سوم آن‌که نگرش‌ها معمولاً دارای ثبات و دوام قابل‌توجهی هستند (کریمی، 1387).
هر یک از عناصر نگرش خو دارای دو بعد دیگر هستند: یکی نیرومندی یا شدت67 و دیگری درجه پیچیدگی68. نیرومندی یا شدت، ترکیب جهت و نیرومندی نگرش نسبت به هر یک از عناصر نگرش است. عناصر نگرش ازنظر درجه پیچیدگی نیز می‌توانند متغیر باشند؛ در بعد شناختی، اطلاعات شخص نسبت به موضوع نگرش، ممکن است بسیار ساده باشد یا مجموعه‌ای از اطلاعات پیچیده را شامل شود. بعد عاطفی ممکن است شامل یک علاقه یا نفرت ساده یا شامل علاقه‌ها و نفرت‌های پیچیده و گوناگون باشد و بعد رفتاری ازنظر میزان پیچیدگی می‌تواند از رفتار ساده در مقابل موضوع نگرش تا رفتارهای پیچیده‌تر را در مورد آن در برگیرد (کریمی، 1380).

2-1-5-2- چگونگی شکل‌گیری نگرش‌ها
نظریه‌پردازان نگرش معتقدند که نگرش‌ها به جند شیوه آموخته می‌شوند که عبارت‌اند از:
الف. تجربه مستقیم69: نگرش مثبت، نسبت به یک شئ ممکن است حاصل تجربه مستقیم و خوشایند ما با آن شئ باشد. همین‌طور است نگرش منفی ما که می‌تواند حاصل تجربه تلخ ما با یک شئ باشد.
ب. در معرض قرار گرفتن صرف70: گاهی ما بدون این‌که برنامه‌ریزی خاصی وجود داشته باشد، در معرض محرک یا محرک‌هایی قرار می‌گیریم و همین عمل نگرش ما را نسبت به آن محرک یا محرک‌ها شکل می‌دهد. در این جریان، تکرار نقش مهمی را ایفا می‌کند.
پ. شرطی شدن کلاسیک71: در این نظریه اعتقاد بر این است که وقتی یک شئ خنثی با یک شئ غیر خنثی همراه شود، به‌تدریج خواص شئ غیر خنثی را پیداکرده و در ما همان نگرش را برمی‌انگیزد که نسبت به شئ غیر خنثی داشتیم.
ت. شرطی شدن کنشگر: طبق این نظریه رفتارهایی که به نتیجه خوشایند برسند، تقویت و تکرار می‌شوند و رفتارهایی که به نتایج ناخوشایند برسند، تکرار نمی‌شوند؛ بنابراین طبق این نظریه، اظهارنظر یک فرد در مورد موضوعی، اگر مورد استقبال، تأیید و تشویق قرار گیرد. این اظهارنظر تکرار شده و به‌صورت یک نگرش مثبت درمی‌آید.
ث. یادگیری مشاهده‌ای72: این نظریه بر این باور است که بسیاری از نگرش‌های ما از طریق مشاهده نگرش‌های دیگران و از طریق الگو و سرمشق گیری شکل می‌گیرند. به‌ویژه مشاهده تقویت و نگرش خاصی در دیگران، سبب تقویت جانشینیان نگرش در ما می‌شود.
ج. مقایسه اجتماعی73: طبق این دیدگاه ما به مقایسه خودمان با دیگران تمایل داریم تا بدانیم که آیا دیدگاه‌های ما در مورد واقعیت‌های اجتماعی درست است یا خیر و بدین ترتیب، نگرش‌های درست را در مقایسه با دیگران، انتخاب و حفظ می‌کنیم.
چ. حرکات ماهیچه‌ها: مطابق این نظریه ما چیزهایی را که دوست داریم یا منقبض کردن ماهیچه‌های بازو، پس می‌زنیم؛ بنابراین، با در نظر گرفتن وضعیت ماهیچه‌های بازو می‌توانیم به مثبت یا منفی بودن نگرش خود نسبت به یک شئ پی ببریم.
ح. عوامل ژنتیکی: برخی از صاحب‌نظران عوامل ژنتیکی را در شکل‌گیری نگرش‌ها مؤثر می‌دانند. مطالعات انجام‌شده در سال‌های اخیر در مورد دوقلوها نشان داده است که دوقلوهای همسان ازنظر نگرش‌ها شباهت بیشتری به هم دارند تا دو قلوهای ناهمسان و افراد غریبه، حتی اگر این دوقلوهای همسان در محیط‌های کاملاً متفاوت پرورش‌یافته باشند (کریمی، 1387).
همان‌طوری که ملاحظه می‌شود شکل‌گیری نگرش مقدمتاً به‌صورت یک فرایند یادگیری آغاز می‌شود. شخص در معرض اطلاعات و تجربه‌های مربوط به یک شئ یا موضوع خاص قرار می‌گیرد و براثر فرایندهای تقویت و تقلید، نگرشی نسبت به آن شئ یا موضوع پیدا می‌کند؛ اما وقتی‌که نگرش شکل گرفت، اصل ثبات شناختی اهمیتی افزایشی پیدا می‌کند، یعنی فرد دیگر حالتی منفعل نخواهد داشت. او اطلاعات ناهمساز را رد یا تحریف می‌کند و اطلاعات همساز را به‌آسانی می‌پذیرد (کریمی، 1387).

2-1-5-3- شرایط یادگیری نگرش‌ها
2-1-5-3-1- شرایط درونی
همان‌طور که در مورد سایر توانایی‌های آموخته‌شده صادق است، نگرش نیز به وجود بعضی توانایی‌های پیش‌نیاز در یادگیرنده نیاز دارد. نخستین پیش‌نیازها مهارت‌های ذهنی از نوع مفاهیم و مقدار معینی اطلاعات مربوط است (گانیه، 1985، ترجمه نجفی زند، 1373).
تصور74: روشن است که اولاً یادگیرنده باید تصور مجموعه شئ، رویداد یا شخصی که نگرش جدید نسبت به آن جهت خواهد یافت را دارا باشد. در غیر این صورت، آموزش باید این تصور را قبل از ارائه پیام نگرشی ایجاد کند.
اطلاعات75: اطلاعات مربوط نیز برای یادگیری نگرش‌ها پیش‌نیاز مهمی است. مخصوصاً این‌که چنین اطلاعاتی احتمالاً به موقعیت‌هایی که قرار است در آن‌ها عمل انتخابی صورت گیرد مربوط باشد. مثلاً اگر هدف نگرش امتناع از نوشیدن مشروبات الکلی قبل از رانندگی باشد، اطلاعات مربوط به موقعیت‌هایی که در آن‌ها احتمالاً چنین نوشیدنی رخ می‌دهد به‌عنوان زمینه برای یادگیری نگرش، ضروری است.
برای معلمانی که می‌خواهند نگرش‌های مثبت در دانش آموزان ایجاد کنند، غیرمعمول نیست که تأکید بر تصور و اطلاع آموزی داشته باشند. این نوع بازده‌های یادگیری پیش‌نیازهای اساسی برای کسب نگرش‌ها را می‌سازند. بااین‌حال، تصور و اطلاعات صرفاً پیش‌نیاز شرایط درونی هستند، آن‌ها رخدادهای حساسی نیستند که یادگیری نگرش را موجب شوند (گانیه، 1985، ترجمه نجفی زند، 1373).

2-1-5-3-2- شرایط بیرونی
شرایط بیرونی مطلوب برای یادگیری در ایجاد نگرش‌ها، برحسب این‌که چه سرمشقی از تغییر نگرش موردنظر باشد، چندین شکل مختلف به خود می‌گیرد؛ بنابراین، ممکن است برای بعضی از انواع نگرش‌ها، فنون شرطی‌سازی کلاسیک به کار روند، در بعضی دیگر معمولاً می‌توان به سهولت دید که اصول وابستگی تقویت در یادگیری نگرش نقش مهمی را بازی می‌کند. مردم آنچه را گه خوب از عهده انجامش برمی‌آیند، دوست

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع فرزند پروری، خوداتکایی، خودتنظیمی، وضعیت اقتصادی Next Entries مقاله با موضوع تغییر نگرش، نگرش نسبت به مدرسه، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی