مقاله با موضوع عملکرد شرکت، عملکرد سازمان، متغیر مستقل، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

ی محور بر عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد ، و تاثیر متغیرهای کنترل را در این رابطه در نهایت به آزمون خواهد گذاشت .

1-6) فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر قصد برآن بود که رابطه بین الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور بر عملکرد شرکت بررسی شود ، فرضیه های ذیل طراحی شدند .
فرضیه1- بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2- بین الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها به شرح زیر است :
متغیر وابسته-متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی ،1382،ص166) . در این تحقیق عملکرد شرکت متغیر وابسته است . که دارای دو مولفه عملکرد مالی و عملکرد بازار است .
عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی بعد خارجی اثر بخشی سازمانی را شامل می شود در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه برعوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد . عملکرد : این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند ، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند . موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد . عملکرد شرکت ، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است . در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب وکار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود . دوینی و همکاران عملکرد سازمانی را بعنوان معیار درونی اثر بخشی یک سازمان تعریف می کنند که سه حوزه کلی را دربر می گیرد (سایمونز ، 1385 ،ص 249) :
1-عملكردبازار :مشتمل برمؤلفه هاي: حفظ مشتري ، جذب مشتري جديد
2-عملكردمالی: مشتمل برمؤلفه هاي : نرخ بازگشت دارايي ، سهم بازار ، رشدفروش
3-بازده سهام:مشتمل بر مؤلفه هاي : بازده کل صاحبان سهام ، ارزش افزوده اقتصادی.
تعریف عملیاتی عملکرد
عملکرد سازمانی یک سازه کلی ست که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. یک تعریف از عملکرد توسط رهنورد (1387) ارائه شده است : فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف ، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است ، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین ؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است . این اهداف معمولاً در قالب مناسبت (درجه ی انطباق برون دادها با نیازهای مشتریان ) ، دردسترس بودن (جنبه هایی نظیر فراوانی ، ارائه درمیان گروههای اولویت دار، و فاصله ی فیزیکی ) ، و کیفیت (درجه ی تحقق استاندارد های مورد نیاز ) تبیین می شوند . مولین (2002) سنجش عملکرد را ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی برای مشتریان و دیگر ذینفعان تعریف می کند(رهنورد ، 1387، ص79 ). در این تحقیق عملکرد شرکت دارای دو عامل مالی و بازار است. جهت سنجش این متغیر در پرسشنامه 6سوال تبیین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
متغیر مستقل- متغیر مستقل بگونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد . یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر ، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد . (سکاران، 1390،ص85) متغیر مستقل در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور می باشد .

مدل کسب و کار
مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان ، انجام وظایف و برون سپاری ، ترکیب منابع ، ایجاد سهم بازار ، رضایت مشتریان و تولید سود است . در تعریفی دیگر مدل کسب وکار در ایجاد ارزش است كه پشت سر فرآيندهاي واقعي شركت قرار مي گيرد . فابر و همکارانش مدل كسب وكار را شبكه اي از شركتها كه هدف آنان ايجاد ارزش از طريق استقرار فرصتهاي فناوري است می داند که به دليل تفاوت آنها در موارد فني ، كاربر ، سازمان و نيازمنديهاي مالي بايد با یکديگر تطبيق و موازنه پيداكنند (استروالدر ، 2004 ، ص12 )
تعریف عملیاتی مدل کسب و کار
مدل کسب وکار ابزاري مفهومی است که مجموعه هاي از اجزاء و روابط بین آنها تشکیل شده و منطق درآمدزایی شرکت را بیان می کند . همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر، معماري سازمان و شرکاي آن براي خلق ، بازار یابی و انتقال این ارزش و سرمایۀ مربوط براي ایجاد جریانهاي درآمدي سودمند و پایداراست ( شاملو ، 1387 ، ص33 ) .
کارایی
ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است از دیدگاه دراکر کارایی انجام کارها بطور شایسته و مناسب می‌باشد. از نظر کاتز و کان کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد . این دو بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می‌شوند . کارایی بالقوه مبین این است که یک سازمان چقدر می‌تواند تولید کند ، اگر به صورت بهینه عمل کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست . کارایی بالفعل معمولاً بالقوه کوچکتر است . ریچارد دفت 11کارایی را میزان منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می‌شود می‌داند که می‌توان آنها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد . در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد (ابطحی ، 1375 ،ص 21) . الگوی کسب و کار کارایی محور با ایجاد فضایی مناسب برای انجام معامله با مشتریان و شرکا و همچنین با کاهش دادن هزینه عملیاتی و تسهیل در تصمیم گیری شرکا منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (برتل ،2012،ص91) . در این تحقیق الگوی کسب وکار کارآیی محور با استفاده از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با استفاده از نظر مدیران درباره مولفه کارآیی در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید.

نوآوری
نوآوری بدین ترتیب تعریف می شود”پذیرش یک ابزار ، سیستم ، سیاست ، برنامه ، فرایند ، محصول یا خدمت جدید که می تواند در داخل سازمان ایجاد شود ویا از بیرون خریداری شود و برای سازمان ، جدید باشد”این تعریف از نوآوری بسیار جامع است و همه انواع آن را در بر می گیرد . نوآوری از طریق افزایش انعطاف پذیری سازمان ، تمایل آن برای تغییر و معرفی محصولات و خدمات جدید بطور مثبت بر موفقیت بلند مدت شرکتها تاثیر می گذارد . محمود و هینسون12 (2012) نوآوری ها را به سه دسته کلی نوآوری در محصول ، نوآوری در فرایند و نوآوری در مدیریت تقسیم بندی کرده و بر این اساس نوآوری سازمان ها را سنجیده است: (حسینی، 1391،ص 109)
1-نوآوری در محصول : شامل شاخص های مناسب بودن تعداد محصولات و خدمات جدید معرفی شده به بازار نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار و تلاش مناسب شرکت در زمینه نوآوری از لحاظ میزان ساعت/فرد، تیم ها و آموزش است .
2-نوآوری در فرایند: شامل مناسب بودن تعداد تغییرات فرایندی معرفی شده شرکت نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی فرآیندهای جدید به بازار و واکنش سریع شرکت نسبت به معرفی فرآیندهای جدید رقبا .
3-نوآوری در مدیریت: شامل جدید بودن سیستم های مدیریتی شرکت نسبت به رقبا ، تلاش شرکت در یافتن سیستم های مدیریتی جدید و توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی سیستم های مدیریتی جدید به بازار است .
الگوی کسب و کار نوآوری محور با ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،الگوی جدید تولیدات باعث بالا بردن عملکرد شرکت می شود (برتل ،2012، ص91) . در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآور با استفاده از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با استفاده از نظر مدیران درباره مولفه نوآوری در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید .
متغیر کنترل
در برخي از تحقيقات  متغیرهایی یافت می‌شود که تاثیر آنها ، درتعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ، باید خنثی و یا ثابت نگاه داشته شود . این متغیرها که تاثیرانها باید خنثی ویا حذف شود متغیرهای کنترل نامیده می‌شوند . به عبارت دیگر، متغیرهای کنترل به عواملی گفته می‌شوند که تاثیر آنها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگرخنثی و یا حذف می‌شود . درشرایطی که تاثیر متغیر کنترل خنثی و یا حذف می‌شود ، تاثیر متغیر تعدیل کننده مورد مطالعه قرار می‌گیرد . در مجموع اين طور مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه متغيرهاي مزاحم را گاهي اوقات متغير کنترل نيز مي‌گويند و فرق اين‌گونه متغيرها با متغير تعديل‌کننده ، اين است که محقق، اثر متغير تعديل‌کننده را اندازه‌گيري مي‌کند ، ولي اثر متغير کنترل را از ميان مي‌برد . چون در يک تحقيق، اثر تمام متغيرها را بر يکديگر نمي‌توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد ، بنابراين، محقق، اثر برخي از متغيرها را کنترل نموده، آنها را خنثي مي‌کند . اين نوع متغيرها، متغير کنترل ناميده مي‌شوند . در این تحقیق سه متغیر نوع صنعت-سابقه شرکت-اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .صنایع غذایی و فلزی به دلیل اینکه گرایش به نوآوری و رشد دارند و همچنین متغیر وابسته عملکرد را با تمرکز بر سه سال آخر فعالیت و تعداد پرسنل در سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است .

1-8) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی ومکانی قرار دارد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی- پژوهش حاضر در حوزه مطالعات تئوری سازمان و مدیریت می باشد .
قلمرو زمانی- قلمرو زمانی این تحقیق برای اندازه گیری متغیر عملکرد ، متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور 4 ماه اول سال 93 می باشد.
قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد .

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه
سازمان ها و شرکتها با هر ماموريت، رسالت، هدف و چشم اندازي که داشته باشند در نهايت در يک قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي کنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شرکتي که هدفش سودآوري و رضايت مشتري است و سازماني که هدف خود را اجراي کامل و دقيق وظايف قانوني و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالي کشور قرار داده، پاسخگو باشند. به این ترتیب ، بررسي نتايج عملکرد، يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. کيفيت و اثربخشي مديريت و عملکرد آن عاملی تعيين کننده و حياتي جهت تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است. ارايه خدمات و توليد محصولات متنوع و تامين هزينه ها از محل منابع، حساسيت کافي را جهت بررسي تحقق اهداف، بهبود مستمر کيفيت، ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان، عملکرد سازمان و مديريت و کارکنان را ايجاد کرده است. چنانچه ارزيابي عملکرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام گیرد ، در بخش دولتي موجب ارتقا و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملکرد سازمان ها و کارايي و اثربخشي دولت مي شود. در بخش غير دولتي نيز سبب ارتقاي مديريت منابع، رضايت مشتري، کمک به توسعه ملي، ايجاد قابليت هاي جديد، پايداري و ارتقاي کلاس جهاني شرکت ها و موسسات مي گردد (نقوی، 1391،ص12) .
در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب وکار درصنایع مختلف بوده ایم. محققان عرصه کسب وکار بر این باور هستند که دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک سازمان یا شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب وکار امکانپذیر می شود. یک مدل کسب وکار موفق ، بیانگر یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود است که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کند و منافع بیشتری را به شرکت باز

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، استان گیلان، سهم بازار Next Entries مقاله با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، کسب و کار