مقاله با موضوع عملکرد شرکت، رگرسیون، کسب و کار، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

های الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور حدود 33 درصد تغییرات متغیر عملکرد شرکت را پیش بینی می کند. با توجه به علامت بتا جهت تاثیر متغیرها مثبت می باشد یعنی با افزایش الگوی کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور ، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد. همچنین مشاهده می شود که تاثیر الگوی کسب و کار کارایی محور بیشتر از الگوی کسب و کار نوآوری محور است ، چرا میزان بتای آن بالاتر است. آماره دوربین واتسون برابر 668/1 می باشد، که بیان کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله برآورد شده می باشد.
جدول 4-9) آزمون رگرسیون متغیره های مستقل یر عملکرد شرکت

مقدار R (ميزان رابطه)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت
574/0
329/0

174/0
668/1
الگوی کسب و کار نوآوري محور

282/0
008/0

الگوی کسب و کار کارايي محور

330/0
002/0

نقش متغیرهای کنترل :
تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت :

مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت بدست آمده است که ميزان ارتباط آن به میزان 009/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر سابقه شرکت برابر2/54 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 293/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای مقدار ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای سابقه شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که سابقه شرکت رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.

جدول 4-10) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت

مقدار R (ميزان رابطه)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت
542/0
293/0

061/0
518/1
الگوی کسب و کار نوآوری محور

532/0
000/0

سابقه شرکت

097/0-
164/0

تاثیر الگوی کسب وکار کارایی محور بر عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت :
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت بدست آمده است که ميزان ارتباط آن به میزان 009/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر سابقه شرکت برابر 3/55 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 306/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای سابقه شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که سابقه شرکت رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.
جدول 4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد شرکت با توجه به سابقه شرکت

مقدار R (ميزان رابطه)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت
553/0
306/0

000/0
756/1
الگوی کسب وکار کارایی محور

544/0
000/0

سابقه شرکت

101/0-
142/0

تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل:
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل شرکت بدست آمده است که ميزان ارتباط آن به میزان 4/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر تعداد پرسنل شرکت برابر 7/53 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 288/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای مقدار ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای تعداد پرسنل شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که تعداد پرسنل شرکت رابطه الگوی کسب وکار نوآوری محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.

جدول 4-12) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب وکار نوآوری محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل

مقدار R (ميزان رابطه)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت
537/0
288/0

096/0
521/1
الگوی کسب وکار نوآوري محور

536/0
000/0

تعداد پرسنل

067/0-
338/0

تاثیر الگوی کسب وکار کارایی محور بر عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل:
مدل رگرسیون معناداری برای رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل شرکت بدست آمده است که ميزان ارتباط آن به میزان 2/0 افزایش یافته است یعنی با ورود متغیر تعدیلگر تعداد پرسنل شرکت برابر 6/54 درصد شده است. ضریب تعیین نیز برابر 299/0 درصد می باشد. سطح معنی داری برای ضرایب مدل رگرسیون متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور کوچکتر از پنج صدم می باشد، اما برای تعداد پرسنل شرکت بالاتر از پنج صدم می باشد، در نتیجه نمیتوان پذیرفت که تعداد پرسنل شرکت رابطه الگوی کسب وکار کارایی محور با عملکرد شرکت را تعدیل کرده است. آماره دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد.
جدول 4-13) آزمون رگرسیون بین الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت با توجه به تعداد پرسنل

مقدار R (ميزان رابطه)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
آماره دوربین واتسون
مقدار ثابت
546/0
299/0

001/0
760/1
الگوی کسب وکار کارايي محور

545/0
000/0

تعداد پرسنل

049/0-
474/0

تاثیر نوع صنعت بر عملکرد شرکت ، الگوی کسب وکار نوآوری محور و کاریی محور
جهت بررسی تاثیر نوع صنعت در متغیر های تحقیق از آزمون تی بهره گرفته شده است. با توجه به جدول 4-14 مشاهده می شود که سطح معنی داری برای متغیر های عملکرد، الگوی کسب وکار کارایی محور و نوآوری محور بالاتر از پنج صدم می باشد، یعنی بین میانگین های متغیرهای تحقیق در بین صنایع فلزی و صنایع غذایی تفاوت معنی داری وجود نداشته است.
جدول4-14) آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به نوع صنعت

زمينه فعاليت
تعداد
میانگین
آماره t
سطح معنی داری
عملکرد شرکت
صنايع فلزي
63
1614/4
998/0
320/0

صنايع غذايي
88
0284/4

الگوی کسب وکار نوآوري محور
صنايع فلزي
63
1548/4
611/0
542/0

صنايع غذايي
88
1013/4

الگوی کسب وکار کارايي محور
صنايع فلزي
63
2099/4
800/0
425/0

صنايع غذايي
88
125/4

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه
پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه شده است . فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است . در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است و نتایج حاصل از مطالعه میدانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و فرضیه های آماری تحقیق را مورد بررسی قرار داده است . در این فصل نیز ابتدا خطوط کلی تحقیق مرور می شود و بر اساس یافته های پژوهش بحث و نتیجه گیری و در نهایت پیشنهاداتی ارائه می شود .

5-2) نتایج آمار توصیفی
بر اساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت :
عملکرد دارای میانگین 0839/4 با انحراف معیار 80734/0 می باشد خلاصه سوالات متغیر عملکرد به شرح جدول (5-1) می باشد که در مدل علمی پژوهش به صورت متغیر وابسته توصیف شده است .

جدول (5-1) توصیف سوال های عملکرد شرکت

ردیف
سوال ها
میانگین
انحراف معیار

1
چه حد شرکت شما در بدست آوردن رضایت مشتری موفق بوده است ؟
2715/4
99287/0
2
چه حد شرکت شما در فراهم نمودن سود برای مشتری موفق بوده است ؟
2781/4
93209/0
3
چه حد شرکت شما در نگهداشتن مشتری کنونی موفق بوده است ؟
9801/3
20814/1
4
چه حد شرکت شما در جذب مشتریان جدید موفق بوده است ؟
9139/3
97939/0
5
چه حد شرکت شما در رسیدن به رشد مورد نظر موفق بوده است؟
2185/4
92300/0
6
چه حد شرکت شما در حفظ سهم بازار مورد نظر موفق بوده است ؟
8411/3
07761/1

الگوی کسب و کار نوآوری محور دارای میانگین 1236/4 با انحراف معیار 5287/0 می باشد خلاصه سوال های متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور به شرح جدول (5-2) می باشد که در مدل علی پژوهش به صورت یکی از متغیرهای مستقل توصیف شده است .
جدول (5-2) توصیف سوال های الگوی کسب و کار نوآوری محور

ردیف
سوال ها
میانگین
انحراف معیار
1
چقدر الگوی کسب وکار شما الگوی جدید تولیدات ، خدمات واطلاعات را پیشنهاد می کند؟
3974/4
74009/0
2
چقدر با ایجاد فرصتهای شغلی جدید شرکا را به سمت خود جذب می کنید؟
9868/3
11347/1
3
چقدر در میزان انگیزه های پیشنهادی به شرکا در معاملات نوآورمحور موثر هستند؟
3579/4
96156/0
4
الگوی کسب وکارشما چقدر اجازه دسترسی به طیف گسترده و زیادی از شرکاء (کالاها/خدمات) را میدهد؟
2517/4
92534/0
5
چقدرالگوی کسب وکار شما شرکا ومعاملات را به روشهای نوآوری پیوند می دهد؟ (برای مثال از میان کانالهای جدید)
3179/4
83563/0
6
چقدر از امتیازات برای جنبه های الگوی کسب وکار تان سود برده اید؟
4106/4
73277/0
7
چقدر الگوی کسب وکارشما متکی به رموز و کپی برداری تجاری است؟
3113/3
29710/1
8
چقدر در صنعت بخاطر الکوی کسب وکار تان پیشرو هستید؟
0066/4
86021/0
9
چقدر بطور مداوم در الگوی کسب وکارتان نوآوری دارید؟
0265/4
98622/0
10
آیا الگوی کسب وکار رقابتی که تهدید کننده الگوی شما باشد در صنعت وجود دارد؟
9735/3
96573/0
11
چقدر جنبه های مهم دیگری در الگوی کسب وکارش ما وجود دارد که آنرا نوآور می سازد؟
9669/3
86731/0
12
آیا بطور کلی الگوی کسب وکارشما نوآور است؟
4768/4
77317/0

الگوی کسب و کار کارایی محور دارای میانگین 1604/4 با انحراف معیار 64184/0 می باشد خلاصه سوال های متغیر الگوی کسب وکار کارایی محور به شرح جدول (5-3) می باشد که در مدل علی پژوهش به صورت یکی از متغیرهای مستقل توصیف شده است .

جدول (5-3) توصیف سوال های الگوی کسب و کار کارایی محور
ردیف
سوال ها
میانگین
انحراف معیار
1
چقدر از نقطه نظر مشتریان/استفاده کنندگان معامله با شما آسان است؟
5629/4
90910/0
2
آیاالگوی کسب وکار در اجرای معاملات خطاهای بسیاری ایجاد می کند؟
0331/3
29315/1
3
آیا هزینه ها غیر از آنچه برای شرکاء در الگوی کسب وکار ذکر شده کاهش یافته است؟ (برای مثال بازاریابی و هزینه های فروش ، هزینه های پروسه سازی معامله ، هزینه های ارتباطی و غیره)
2450/4
90161/0
4
آیا الگوی کسب و کار شما می تواند معاملات کوچک و بزرگ را بخوبی به انجام رساند؟
9470/3
08190/1
5
آیا الگوی کسب وکار شما شرکاء را قادر می سازد تا تصمیم گیری کنند؟
5166/4
88585/0
6
آیا معاملات شما شفاف است؟ آیا می توان روند و استفاده از اطلاعات ,خدمات و کالاها را می توان بررسی کرد .
5099/4
62040/0
7
آیا بعنوان قسمتی از معامله ، شما با توجه به کیفیت و ذات کالاها / خدمات تغییر یافته برای شرکاء اطلاعات را تامین می کنید؟
0199/4
02287/1
8
آیا معاملات شما شامل مبادله دو جانبه اطلاعات با شرکای معامله است؟
3907/4
80807/0
9
آیا شما امکان دسترسی به گستره ی وسیعی از تولیدات ، خدمات، اطلاعات وسایر شرکاء را تامین می کنید؟
2185/4
89364/0

5-3 ) نتایج آمار استنباطی
جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل در ارتباط با

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کسب و کار، عملکرد شرکت، انحراف معیار، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تئوری نمایندگی، عملکرد شرکت، روش پژوهش، صنعت بانکداری