مقاله با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، جامعه آماری، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

محصولهاي مکمل نامرتبطی با مبادله اصلی عرضه شود ( آمیت و زات ، 2001 ،ص502 ) . مدلهای مکمل ساز بدنبال آن هستند که از طریق قابلیتها وشایستگیهاي داخلی ، مجموعه فعالیتهایی را ایجاد نمایند که ارزش بیشتري را براي مشتریان خلق نماید ( آمیت و زات ، 2008 ، ص17)
2-4) مروری برنتایج چند تحقیق
1-در تحقیق با عنوان “الگوی یکپارچه راهبردهای تولیدبازاریابی وکسب وکار وتاثیر آن بر عملکرد سازمان” که توسط اعرابی و مصطفوی(1390) انجام شده است ، نشان می دهد که رابطه معنا داری بین راهبرد كسب و كار و راهبرد بازاريابي و تائيد بر افزايش عملكرد (رقابت پذيري) سازمان گرديد.نتایج آزمون فرضیه های در نهایت منجر به تبیین الگوی هماهنگ راهبردهای تولید ، کسب وکار و بازاریابی و تائید معناداری تاثیر آن بر افزایش عملکرد سازمان گردید .
2- بهمن حاجی پور و همکاران ( 1391) در مقاله ای با عنوان”تبین استراتژی محصول- بازار وقابلیت بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار” نتیجه گرفتند که رابطه مثبت ومعنا داری بین قابلیت شرکت وعملکرد بازار وجود دارد .
3-محمود جعفرپور در سال 1391 مقاله ایی در رابطه با” تبیین و ارزیابی مدل رابطۀ داراییهاي ناملموس و عملکرد تجاري سازمانهاي بازرگانی” در جامعه آماري این تحقیق که متشکل از مدیران ارشد(مدیران عالی) مدیران میانی وکارشناسان بازرگانی چهار شرکت فعال در صنعت فولاد در استان خوستان بوده است ، نشان می دهد رابطه معنا داری بین قابلیت بازار بر عملکرد شرکت وجود دارد . فرضیه های این تحقیق اثبات کرد که قابلیت بازار بر عملکرد شرکت رابطه مستقیم دارد .
4-حسینی وسالار در تحقیقی در سال 1390 تحت عنوان “بررسی تاثیر بازار مداری ونوآوری بر عملکرد شرکتهای غذایی بورس “اثر بازار مداری ونوآوری را بر عملکرد شرکتها مورد مطالعه قراردادند ، نتیجه تحقیق نشان داد که بین بازارمداری نوآوری و عملکرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق تائید کننده رابطه مثبت بین بازار مداری و نوآوری است .
5-علامه و زارع (1387) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی رابطه بین مدیریت دانش ، نوآوری و عملکرد سازمانی ” نتیجه گرفتند که مدیریت دانش و نوآوری رابطه مستقیمی با یکدیگر داشته و هر دو به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارند .
6-در پژوهش فرج اله رهنورد (1387) عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران ، هویت سازمانی به عنوان اولین عامل تاثیر گذار در عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران شناخته شد و ارزش همگانی ، یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت به عنوان دیگر عوامل موثر شناسایی شدند .
7-در تحقیق حسن زارعی متین (1389) بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن ، نتایج به دست آمده از پژوهش این بود که استراتژی کسب و کار نقش تعیین کننده ای در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی ، آینده نگری ، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند .
تحقیقات در خارج از ایران :
1-در تحقیقی مبتنی بر ” تاثیر الگوهای کسب وکار بر بهبود عملکردسازمانی ” که توسط برتل و همکاران (2012 ) بر روی 4000 شرکت واقع در کشورهای آلمانی زبان با تکنولوژی کامل از قبیل مهندسی ،شیمی یا الکترونیک انجام گرفت ،ودر این پژوهش الگوی کسب وکار نوآوری محور و الگوی کسب وکار کارایی محور بعنوان متغیر مستقل و بهبود عملکرد بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد . نتایج بدست آمده از آن نشان می دهد که بین الگوی کسب وکار کارایی محور ونوآور محور بر بهبود عملکرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
2-آمیت و زات در سال 2001 در تحقیقی تحت عنوان” طراحی مدل کسب وکار “تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور را بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از این تحقیق تاثیر مثبت این متغیرها را بر عملکرد شرکت نشان داد .
3-دیوید لا , رز چپمن وتری اسلون تحقیقی با عنوان” ارتباط نوآوری ,بازارمحوری و عملکرد شرکت ” انجام دادند این تحقیق سال 2004 در استرالیا انجام شده است و هدف آن تبیین اثر متقابل بین 2 استراتژی نوآوری و بازار محوری وتاثیر هر یک بر عملکرد شرکت می باشد . ونتایج نشان داد که نوآوری ارتباط مثبتی با بازار محوری دارد وهر دو آنها بر عملکرد شرکت تاثیر گذارند .
4-نواکاه 38در تحقیقی تحت عنوان”جهت گیری بازار استراتژیک و عملکرد الگوی تجاری مطالعه موردی در سازمان غذا نیجریه”در سال 2008 تاثیر نوآوری را در ارتباط بین بازارمداری و عملکرد سازمانی شناسایی وبیان کرد که بازار مداری در صورتی باعث افزایش عملکرد سازمانی می شود که به نوآوری منجر شود ( نواکاه ، سال 2008 ) .
5-در تحقیقی که توسط کامارا39 (2008) مبتنی بر”نقش نوآوری تکنولوژیک سازمانی در رابطه با بازارگرایی وعملکرد فرهنگی سازمان”که توسط کارمن انجام شد و نتایج بدست آمده از آن نشان می دهد که بین نوآوریهای مدیریتی و فن آوری بر ارتباط بین بازارمداری و عملکرد اقتصادی و اجتماعی موزه ها تاثیر واسطه ای دارد.
6-جیمنز40 در سال 2008 بازار مداری ، یادگیری مداری، نوآوری و عملکرد سازمانی را باهم در یک مدل بررسی کرد ، او نوآوری را به عنوان متغیر واسطه ای در ارتباط بین بازار مداری و یادگیری مداری با عملکرد سازمانی معرفی کرد .
7-ویل و همکاران (2004) در پژوهشی تحت عنوان بهترین عملکرد الگوهای کسب وکار که برای شرکتهای خصوصی دسته بندی شده است . ملاک طبقه بندی ارائه شده دارایی شرکت می باشد . این مطالعات با اثبات اینکه مدل های کسب و کار به طور بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند ، نشان می دهد که مدل های کسب وکار بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر دارد . و باعث افزایش عملکرد شرکت می شود .

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه
روش تحقیق را میتوان بعنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها وراه های معتبر ونظام یافته برای بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات دانست . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دست آوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی ، 1382،ص 201) . بطور کلی هر تحقیق می تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای باشد . مشکل و مسئله سوالات زیادی در ذهن محقق ایجاد می کند ودر برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود . در این حالت پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات وآمار مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی وتایید یا رد فرضیات مطرح شده ، می پردازد . مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق ، روش اجرای تحقیق ، جامعه ونمونه آماری ، روشها وابزار جمع آوری اطلاعات وهمینطور روش تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات .

3-2)فرایند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق بر اساس مسئله بیان شده ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده وداده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله بررسی اسناد ومدارک و پرسشنامه جمع آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSSآماده شدند . در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیر وجداول مربوطه توزیع صفت های متغیر بررسی ودر نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده است .

3-3)روش تحقیق
این تحقیق براساس ماهیت و روش از نوع توصیفی – تحلیلی وبر اساس هدف ازنوع کاربردی می باشد.اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند (خاکی ، 1382 ، ص 104) . بعبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف و ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن است (سکاران، 1390، ص124-123) . روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر روش میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است .

3-4)جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، 1377، ص294) . در تحقیق حاضر ، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان است .
نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،1380،ص 182) . نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1390،ص 296) . در تحقیق حاضر چهار چوب نمونه عبارت از شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ در صنایع غذایی و صنایع فلزی است . به این دلیل که صنایع غذایی از صنایع بسیار مهم کشور بوده و در زندگی روزمره افراد نقش مهمی را ایفا می کند و همچنین صنایع فلزی به دلیل این که پایه و اساس بسیاری از صنایع می باشد، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است . در تعریف اندازه شرکت در زمینه تحقیقاتی معیارهای متفاوتی نظیر تعداد پرسنل ، حجم سرمایه ، حجم دارایی ها ، مقدار فروش و ظرفیت تولید به کار می رود اما رایج ترین ملاک تعریف اندازه شرکت سطح اشتغال پرسنل است ، در آمار وزارت صنعت و معدن شرکتها از نظر تعداد پرسنل به دو گروه زیر 10 نفر و بالای 10 نفر تقسیم شده اند که شرکتهایی بالای 10 نفر در 3 گروه دسته بندی می شوند . به شرکتهای که 49-10 پرسنل دارند کوچک ، دارای 99-50 پرسنل باشند متوسط و بالای 100 پرسنل شاغل بزرگ اطلاق می گردد . تعداد 915 شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان فعال می باشند از این تعداد 287 شرکت در زمینه صنایع غذایی و فلزی فعالیت می کنند ، که تعداد 166 شرکت دارای بیشتر از 10 نفر پرسنل و سابقه فعالیت 3 سال به بالا هستند که در تحقیق حاضر بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از آنجا که تعداد جامعه آماری کم بوده است برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردیده است .

3-5)روش ها وابزار جمع آوری داده ها:
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه است . پرسشنامه مجموعه ای از سؤال هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارایه نماید . در تحقیق حاضر، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد ، اعضای این جامعه آماری مدیران ارشد شرکتها هستند ، برای 166 شرکت واجد شرایط پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 151 عدد پرسشنامه برگشت داده شد . منبع پرسشنامه نیزاز مطالعات برتل (2012) می باشد و طیف پاسخی مورد استفاده در پرسشنامه طیف لیکرت 5 تایی از بسیار کم تا بسیار زیاد طبقه بندی شده ، پرسشنامه شامل دو بخش سوالات عمومی واختصاصی است . بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می باشد . این بخش از سه سوال تشکیل شده که در مورد سابقه ، زمینه فعالیت و تعداد پرسنل شاغل در شرکت می باشد . بخش دوم شامل27 سوال می باشد . با توجه به پرسشنامه تحقیق حاضر که در پیوست ارائه گردیده است جهت اندازه گیری متغیر وابسته یعنی عملکرد 6 سوال در نظر گرفته شده است . متغیر وابسته عملکرد را بوسیله سود بخشی با 5 آیتم با تمرکز بر 3 سال آخر اندازه گرفته ایم ، و همچنین جهت اندازه گیری متغیر مستقل الگوی کسب وکار نوآور محور ، پرسشنامه نوآوری که شامل 12سوال وجهت اندازه گیری متغیر مستقل کسب وکار کارایی محور ، پرسشنامه کارایی شامل 9 سوال مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مدل کسب وکار، کسب و کار، مدل کسب و کار، زنجیره ارزش Next Entries مقاله با موضوع عملکرد شرکت، رگرسیون، کسب و کار، ضریب تعیین