مقاله با موضوع طلاق توافقی

دانلود پایان نامه ارشد

از احراز غبن، حكمي واقعي صادر نمايد، كه حاوي اسباب موجهه بوده و داراي منطوق باشد، در حقوق ايران نيز، با سندي مواجه خواهيم بود، كه آثار آن با ساير احكام يكسان است. در نتيجه حكم مزبور داراي اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در محدوده مقررات قابل شكايت است و نمي‌تواند موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار گيرد.

فصل سوم:
اقسام وآثارطلاق توافقی

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع توسعه اجتماعی، فضای شهری، سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی