مقاله با موضوع ضریب همبستگی، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ دهندگان
4-2-5. شغل
همانطور که در جدول مشاهده می شود 4/34 درصد پاسخ دهندگان کارمند ، 6/2 درصد خانه دار ، 6/1 درصد بیکار، 7/10 درصد شغل آزاد ، 8/1 درصد کارگر ، 3/45 درصد دانشجو و6/3 درصد دارای سایر مشاغل می باشند.
جدول 4-5: توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان
شغل
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کارمند
132
34.4
34.4
خانه دار
10
2.6
37.0
بیکار
6
1.6
38.5
شغل آزاد
41
10.7
49.2
کارگر
7
1.8
51.0
دانشجو
174
45.3
96.4
سایر
14
3.6
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-5: توزیع فراوانی مربوط به شغل پاسخ دهندگان

4-2-6. برند شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در استان گلستان
همانطور که در جدول مشاهده می شود 9/9 درصد پاسخ دهندگان استفاده کننده از اینترنت پرسرعت
های وب ، 1/22 درصد پارس ، 4/41 درصد آسیاتک ، 9/21 درصد مخابرات و 7/4 درصد نیز دیگر برند ها را انتخاب کرده اند.
جدول4-6:توزیع فراوانی مربوط بهبرند شرکتهای ارائه دهندهاینترنتپرسرعت استانگلستان بهپاسخدهندگان
برند
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
های وب
38
9.9
9.9
پارس
85
22.1
32.0
آسیاتک
159
41.4
73.4
مخابرات
84
21.9
95.3
سایر
18
4.7
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-6: توزیع فراوانی مربوط به برند شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در استان گلستان

4-2-7. مدت زمان استفاده از اینترنت
همانطور که در جدول مشاهده می شود 8/45 درصد پاسخ دهندگان کمتر از یک ساعت ، 7/35 درصد بین 1 الی 3 ساعت ، 3/8 درصد بین 3 الی 5 ساعت و 2/10 درصد بیش از 5 ساعت از اینترنت استفاده می کنند.
جدول 4-7: توزیع فراوانی مربوط به مدت استفاده از اینترنت پرسرعت پاسخ دهندگان
مدت زمان استفاده از اینترنت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از یک ساعت
176
45.8
45.8
1 الی 3 ساعت
137
35.7
81.5
3 الی 5 ساعت
32
8.3
89.8
بیشتر از 5 ساعت
39
10.2
100.0
کل
384
100.0

نمودار 4-7: توزیع فراوانی مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت

4-2-8. آمار توصیفی متغیرها
در این بخش از، آمارهاي توصیفی (شاخص هاي مرکزي، پراکندگی و شکل توزیع) هر یک از متغیرها ارائه شده است.
جدول 8-4: آمار توصیفی متغیرها

خانواده
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی51
آگاهی
تداعی
کیفیت
وفاداری
ارزش ویژه
میانگین
2/3
3/3
6/3
6/3
6/3
2/3
5/3
میانه
2/3
2/3
7/3
6/3
7/3
2/3
5/3
مد
75/2
75/2
75/3
75/3
4
5/3
25/3
واریانس
02/1
719/0
4/0
63/0
64/0
94/0
844/0
انحراف استاندارد(معیار)
01/1
847/0
6/0
79/0
8/0
97/0
91/0
دامنه
4
75/3
3
3/3
25/3
4
4
چارک اول
5/2
7/2
2/3
3
3
5/2
3
چارک دوم
2/3
2/3
7/3
6/3
7/3
2/3
5/3
چارک سوم
4
4
4
2/4
2/4
4
25/4
دامنه میان چارکی
5/1
25/1
75/0
79/0
25/1
5/1
25/1
مقدار چولگی(Skewness)
46/0-
09/0
04/0-
131/1-
128/0-
085/0-
237/0-
مقدار کشیدگی( Kurtosis)
81/0-
008/1-
29/0-
88/0-
785/0-
781/0-
616/0-

– نظرات مثبت خانواده درباره برند:
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر نظرات مثبت خانواده درباره برند به ترتیب 46/0- و 81/0- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد.به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-8 : مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر خانواده با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي

– ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی:
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی به ترتیب 09/0 و 008/1- می باشد که بیانگر چولگی راست و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-9 : مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي

– آگاهی
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب 04/0- و 29/0 – می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-10 : مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر آگاهی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي
– تداعی
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب 131/1- و 88/0- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-11: مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر تداعی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي

– کیفیت
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب 128/0- و 785/0- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-12: مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر کیفیت با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي
– وفاداری
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب 085/0- و 781/0- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار 4-13: مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر وفاداری با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي

– ارزش ویژه برند:
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب 237/0- و 616/0- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( 2 و 2- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.

نمودار4-14: مقایسۀ توزیع نمونه گیري متغیر ارزش ویژه با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه اي
4-3. آمار استنباطی
در اين مرحله از تحقيق ، محقق با استفاده از مقادير نمونه آماره ها را محاسبه مي كند .سپس به كمك تخمين و آزمون فرض آماري ، آماره ها به پارامترهاي جامعه تعميم داده مي شود.
4-3-1. آزمون همبستگی پیرسون
ابتدا لازم است تا فرض همبستگي معنادار ميان دو متغير ثابت شود و سپس در صورت داشتن همبستگي معنادار، از تحليل مسير( مدل معادلات ساختاري ) براي شناسايي ميزان اثر يك متغير بر روي متغيرهاي ديگر استفاده مي شود.

فرضیه اول: نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با آگاهی برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
خانواده

آگاهی
121/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 121/0 می باشد.

فرضیه دوم : نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با تداعی برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
خانواده

تداعی
534/0
000/0
وجود دارد

بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 534/0 می باشد.

فرضیه سوم : نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با کیفیت رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
خانواده

کیفیت
573/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 573/0 می باشد.

فرضیه چهارم : نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با وفاداری برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
خانواده

وفاداری
321/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 321/0 می باشد.

فرضیه پنجم : ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی از برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
eWOM

آگاهی
023/0
231/0
وجود ندارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig بیشتر از 05/0 می باشد فرض H1 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود ندارد. ضریب همبستگی نیز 023/0 می باشد.

فرضیه ششم : ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
eWOM

تداعی
452/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 452/0 می باشد.

فرضیه هفتم : ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
eWOM

کیفیت
473/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 473/0 می باشد.

فرضیه هشتم : ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
eWOM

وفاداری
125/0
021/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 125/0 می باشد.

فرضیه نهم : آگاهی از برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
آگاهی از برند

ارزش ویژه برند
069/0
138/0
وجود ندارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H1 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود ندارد. ضریب همبستگی نیز 069/0 می باشد.

فرضیه دهم : تداعی برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
تداعی از برند

ارزش ویژه برند
683/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 683/0 می باشد.

فرضیه یازدهم : کیفیت با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
کیفیت

ارزش ویژه برند
793/0
000/0
وجود دارد

بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 793/0 می باشد.

فرضیه دوازدهم : وفاداری برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر
ضریب همبستگی
عدد معنی دار(Sig)
رابطه معنی دار
وفاداری

ارزش ویژه برند
461/0
000/0
وجود دارد
بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از 05/0 می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز 461/0 می باشد.
همان طور كه مشاهده شد بين تمامي متغيرهاي موجود در مدل همبستگي معناداري وجود دارد. لذا در ادامه براي تعيين ميزان اثر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی Next Entries مقاله با موضوع ارتباطات دهان به دهان، کیفیت درک شده، ارزش ویژه