مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی، نماز جماعت، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

به خدا می‌باشد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد. بین میزان توکل به خدا یک مسلمان با میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنی داری وجود دارد. هرچه قدر توکل فرد زیاد باشد کمتر در شبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارد.

توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان که معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری تاثیر دارد که میزان توکل به خدا آن‌ها کم است.و کمترین تعداد آنها معتقدند که شبکه های اجتماعی در دینداری افراد نقش ندارد، بیشترین نسبت از پاسخگویان که معتقدند استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری تاثیر ندارد که دارای توکل به خدا خیلی زیاد است.و کمترین تعداد از آنها معتقدند که استفاده از شبکه های اجتماعی تحت موبایل در میزان دینداری افراد تاثیردارد.

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

علاقه به اسلام
زياد
تعداد
13
3
2
35
27
80

درصد ستونی
40.6%
13.6%
5.0%
36.1%
45.8%
32.0%

خيلي زياد
تعداد
5
8
3
46
14
76

درصد ستونی
15.6%
36.4%
7.5%
47.4%
23.7%
30.4%

متوسط
تعداد
4
1
34
11
17
67

درصد ستونی
12.5%
4.5%
85.0%
11.3%
28.8%
26.8%

كم
تعداد
10
10
1
4
1
26

درصد ستونی
31.3%
45.5%
2.5%
4.1%
1.7%
10.4%

خيلي كم
تعداد
0
0
0
1
0
1

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.4%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

جدول (4-2-39) رابطه بین میزان علاقه به دین اسلام و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی در میزان دینداری
آزمون کای اسکور

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب
آماره
250
0005/0
4
96.84
آزمون خی دو پیرسون

4
135.066
Likelihood Ratio
250

4
19.434
Linear-by-Linear

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 96.84 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال سوم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی دارای علاقه به اسلام می‌باشد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد. که بین علاقه به اسلام یک فرد مسلمان با میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنی داری وجود دارد. هرچه قدر علاقه فرد زیاد باشد کمتر در شبکه های اجتماعی موبایلی حضور دارد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد میزان علاقه افراد به دین اسلام درحدخیلی کم است است و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند که افرادی که دارای علاقه به اسلام درحد خیلی کم هستند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در درمیزان دینداری تاثیر دارد. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد که نسبت علاقه به دین اسلام درحد خیلی زیاد است . کمترین تعداد از آنان معتقدند که استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری نقش ندارد.

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي د
متوسط
كم
خيلي كم

افتخار به مسلمانی
زياد
تعداد
12
1
3
21
42
79

درصد ستونی
37.5%
4.5%
7.5%
21.6%
71.2%
31.6%

خيلي زياد
تعداد
3
8
3
48
12
74

درصد ستونی
9.4%
36.4%
7.5%
49.5%
20.3%
29.6%

متوسط
تعداد
7
3
27
26
2
65

درصد ستونی
21.9%
13.6%
67.5%
26.8%
3.4%
26.0%

كم
تعداد
10
10
6
0
3
29

درصد ستونی
31.3%
45.5%
15.0%
0.0%
5.1%
11.6%

خيلي كم
تعداد
0
0
1
2
0
3

درصد ستونی
0.0%
0.0%
2.5%
2.1%
0.0%
1.2%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100

آزمون کای اسکور
فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب
آماره
250
000/0
4
85.84
آزمون خی دو پیرسون

4
135.066
Likelihood Ratio
250

4
19.434
Linear-by-Linear

جدول (4-2-40) رابطه بین میزان افتخار به مسلمانی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 96.84 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال چهارم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی به مسلمان بودن خودافتخار می‌کند. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد. بنابراین رابطه بین دو متغیر معنا داراست به عبارت دیگر بین دو متغیر میزان افتخار به مسلمان بودن وحضور در شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد به مسلمان بودن خود درحد خیلی کم افتخار می کنند و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند که افرادی که به مسلمان بودن خود افتخار خیلی کم دارند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در درمیزان دینداری افراد اثیر خیلی زیاد دارد. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد که نسبت به مسلمانی خود درحد خیلی زیاد افتخار می کنند. کمترین تعداد از آنان معتقدند که استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری نقش ندارد

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

لذت از انجام فرائیض دینی
زياد
تعداد
8
2
1
27
33
71

درصد ستونی
25.0%
9.1%
2.5%
27.8%
55.9%
28.4%

خيلي زياد
تعداد
11
8
9
35
13
76

درصد ستونی
34.4%
36.4%
22.5%
36.1%
22.0%
30.4%

متوسط
تعداد
11
2
1
23
11
48

درصد ستونی
34.4%
9.1%
2.5%
23.7%
18.6%
19.2%

كم
تعداد
2
10
29
11
2
54

درصد ستونی
6.3%
45.5%
72.5%
11.3%
3.4%
21.6%

خيلي كم
تعداد
0
0
0
1
0
1

درصد ستونی
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%
0.4%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
25

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100

آزمون کای اسکور

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب
آماره
250
000/0
4
70.76
آزمون خی دو پیرسون
250

4
111.239
Likelihood Ratio
250

4
17.25
Linear-by-Linear

قضاوت
باتوجه به آزمون کای اسکور محاسبه شده 70.76 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9.48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال پنجم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین می‌توان گفت از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان تا حد زیادی از فرائض دینی لذت می‌برد. پس بین دو متعیر میزان لذت از انجام فرایض دینی و شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد لذت از انجام فرائیض دینی در حدخیلی کم است و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند که افرادی که از انجام فرائیض دینی لذت خیلی کم می برند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری افراد تاثیر خیلی زیاد دارد. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد که نسبت به لذت انجام فرائیض بطور متوسط است.

جدول (4-2-42) رابطه بین میزان شرکت در نماز جماعت و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زياد
متوسط
كم
خيلي كم

شرکت در نماز جماعت
زياد
تعداد
7
2
1
7
24
41

درصد ستونی
21.9%
9.1%
2.5%
7.2%
40.7%
16.4%

خيلي زياد
تعداد
1
1
2
45
11
60

درصد ستونی
3.1%
4.5%
5.0%
46.4%
18.6%
24.0%

متوسط
تعداد
11
18
2
36
18
85

درصد ستونی
34.4%
81.8%
5.0%
37.1%
30.5%
34.0%

كم
تعداد
13
1
28
8
5
55

درصد ستونی
40.6%
4.5%
70.0%
8.2%
8.5%
22.0%

خيلي كم
تعداد
0
0
7
1
1
9

درصد ستونی
0.0%
0.0%
17.5%
1.0%
1.7%
3.6%
کل
تعداد
32
22
40
97
59
250

درصد ستونی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100

آزمون کای اسکور

فراوانی
Sig سطح معنی داری
درجه آزادی
میزان ضریب

250
000/0
4
62.24
آزمون خی دو پیرسون
250

4
111.239
Likelihood Ratio
250

4
17.25
Linear-by-Linear

قضاوت
با توجه به آزمون کای اسکور مشاهده شده 76/70 با درجه آزادی df=4 از کای اسکور جدول 9/48 بزرگ‌تر است، بنابراین می‌توان گفت که آزمون کای اسکور در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. به عبارت دیگر می‌توان گفت بین جواب های سؤال ششم تفاوت معنی داری وجود دارد و بنابراین از نظر پاسخ دهندگان یک فرد مسلمان بعضی وقت‌ها در نماز جماعت شرکت می‌کند. به عبارت دیگربین دو متغیر میزان شرکت در نماز جماعت و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین می‌توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
توصیف
در توصیف این جدول باید اظهار داشت بیشترین نسبت ازپاسخگویان معتقدند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری افراد تاثیر دارد، در نماز جماعت کمتر شرکت می کنند و کمترین تعداد از آن‌ها معتقدند که افرادی که از در نماز جماعت کمتر شرکت می کنند استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری تاثیردارد. بیشترین نسبت از پاسخگویان متعقدند شبکه های اجتماعی در میزان دینداری افراد تاثیر ندارد، در نماز جماعت بطور متوسط شرکت می کنند. کمترین تعداد از آنان معتقدند که استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری نقش افراد دارد. که همیشه در نماز جماعت شرکت می کنند.

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری
کل

زياد
خيلي زیاد
متوسط
كم
خيلي كم

انتخاب نامهای اسلامی
زياد
تعداد
2
0
0
5
16
23

درصد ستونی
6.3%
0.0%
0.0%
5.2%
27.1%
9.2%

خيلي زياد
تعداد
0
0
3
8
4
15

درصد ستونی
0.0%
0.0%
7.5%
8.2%
6.8%
6.0%

متوسط
تعداد
27
10
31
66
26
160

درصد ستونی
84.4%
45.5%
77.5%
68.0%
44.1%
64.0%

كم
تعداد
2
1
6
12
13
34

درصد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، اعتقادات دینی Next Entries مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی، مراسم مذهبی، سطح معنی داری