مقاله با موضوع سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیردولتی، متغیر مستقل، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

در سازمان نااميد مي‌شوند.
ح- محدودیت منابع مالی
شايد در نگاه اول مهم‌ترين مشكلي كه سازمان‌هاي غيردولتي با آن روبه رو هستند، محدوديت منابع مالي باشد. اما تجربه نشان داده است كه سازمان‌هايي كه در جامعه هدف خود از پايگاه اجتماعي مناسبي برخوردارند بدون توجه به اين مشكل فعاليت‌هايشان را به نحو مطلوبي به انجام مي رسانند هر چند محدوديت منابع مالي توسعه فعاليت‌هاي سازمان را با مانع روبه رو مي‌كند.
محدوديت منابع مالي در برخي از سازمان‌ها موجب مي‌گردد تا آن‌ها به انجام دادن بيش از حد فعاليت‌هاي اقتصادي روي آورند و از هدف و رسالت اصلي سازمان منحرف شوند. به نظر مي‌رسد روش‌هاي مورد استفاده سازمان‌هاي غيردولتي غالباً محدود به اطلاع رساني و برخي اقدامات عملي گرديده است. نوع خاص برخورد موجود ميان سازمان‌هاي غيردولتي قدرتمند بين‌المللي با دولت‌هاي خاطي به واسطه محدوديت‌ها و منابع اندك مادي و معنوي سازمان‌هاي داخلي تاكنون قابليت انجام يافتن را نداشته است.(شایگان ، 1382 :228)
از سوي ديگر عدم تمايل به همكاري موجود در درون جامعه سازمان‌هاي غيردولتي ظاهراً از اين حقيقت تأثير پذيرفته است كه منابع مالي محدود هستند. با اين حال چون سازمان‌هاي غيردولتي عموماً كوچك هستند همكاري در ميان آن‌ها براي انجام پروژه‌ها بصورت موفقيت آميز ضروري است.( new yalta:89)

خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی
ارتباطات بين‌المللي سازمان‌هاي غيردولتي ايران محدود است. بسياري از آن‌ها از امكانات موجود براي فعاليت در عرصة بين‌المللي آگاه نيستند. اطلاع رساني مناسبي در مورد اين زمينه‌ها از سوي دولت و نهادهاي دولتي صورت نمي‌پذيرد.
از سوي ديگر به دليل ضعف اطلاع رساني اين سازمان‌ها در مورد فعاليت‌ها و اقدامات خود اين سازمان‌ها عموماً مورد توجه سازمانهاي بين‌المللي قرار نمي‌گيرند و فرصت كسب و انجام دادن طرح‌هاي بين‌المللي را از دست مي‌دهند.
ارتباط مستمر ميان اين سازمان‌ها با ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در داخل و خارج از كشور وجود ندارد. اين مسئله موجب شده است تا در بسياري از موارد آگاهي اين سازمان‌ها از قابليت‌ها و توانايي‌هاي يكديگر محدود باشد.

3-5-4 موانع بیرونی
علاوه بر مسائلي كه سازمان‌هاي غيردولتي در درون خود با آن مواجه اند مشكلاتي نيز در فضاي عمومي فعاليت اين سازمان‌ها وجود دارد كه شكل‌گيري و فعاليت اين سازمان‌ها را با مانع روبرو كرده است. در ذيل به اهم اين موارد اشاره مي‌شود:
3-5-4-1 تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی
مسئولان و برنامه‌ريزان دولتي نسبت به ماهيت، جايگاه و نيازهاي واقعي سازمان‌هاي غيردولتي از آگاهي و شناخت كافي برخوردار نيستند. اين امر موجب اتخاذ تصميمات دور از واقع و شتابزده مسئولان در اين مقوله مي‌گردد.وجود ذهنیت های قبلی نسبت به سازمان مربوطه یا اعضای آن به میزان زیادی در کیفیت تصمیمات متخذه تعیین کننده است. سازوکارهاي مناسب نظارتي در مورد اين سازمان‌ها وجود ندارد. رويه‌هاي نظارتي عمدتاً به دخالت در اين سازمان‌ها و يا اعمال محدوديت‌هاي غيرمنطقي منجر مي‌گردد.
از سوي ديگر به دليل آنكه مجوز فعاليت اين سازمان‌ها را نهادهاي دولتي صادر مي کنند، اين نهادها تلاش كرده‌اند تا حاكميت خود را بر اين سازمان‌ها اعمال نمايند و آن‌ها را تحت كنترل خويش درآورند. به علاوه كاركرد نامناسب برخي از سازمان‌هاي غيردولتي موجب ايجاد بدبيني و سوءظن در مسئولان و نهادهاي دولتي نسبت به اين سازمان‌ها شده است. بسياري از مسئولان به ضرورت وجودي سازمان‌هاي غيردولتي اعتقاد ندارند و حتي بعضاً آن‌ها را مانع و مشكل ساز مي‌دانند.
بايست اين مسئله مورد توجه قرار گيرد كه سازمان‌هاي غيردولتي مشكلاتي همچون سازمان‌هاي دولتي را تجربه مي‌كنند. در جائي كه دولت دچار خویشاوند گرايي، فساد و ناكارآيي است سازمان‌هاي غيردولتي ضرورتاً مفيد نیستند . (یادبود UNDP در اروپا : 35)

3-5-4-2 عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی
سازمان‌هاي غيردولتي در جامعه ايران از يك سو هويت جمعي مشترك و پذيرفته شده برخوردار نيستند. خود آنها نيز فعاليت خود را بخشي از يك تلاش سازمان يافته و منسجم جمعي نمي‌دانند. اين سازمان‌ها از يك ارتباط اندامی(ارگانيك) و تعريف شده با دولت، بخش خصوصي و سازمان‌هاي بين‌المللي برخوردار نيستند. نمونه‌هايي مناسب و موفق در درون جامعه سازمان‌هاي غيردولتي براي الگو برداري وجود ندارد. الگوهاي موجود نيز به دلايل مختلف مجال طرح و بروز نيافته‌اند. اين امر به نوبه خود موجب بيگانگي هر چه بيشتر اين سازمان‌ها نسبت به يكديگر شده است.

3-5-4-3 فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه
سازمان‌هاي غيردولتي در ايران از پذيرش اجتماعي مناسب برخوردار نيستند. بيشتر آنها در درون حصار بستة خود فعاليت مي‌كنند و ارتباط آن‌ها نهايتاً به ارتباط با جامعة هدفشان محدود مي‌گردد و يك تعامل مستمر و پويا با ساير اقشار اجتماع برقرار نكرده‌اند. در جامعه نسبت به مقوله مشاركت و كار گروهي آگاهي و اطلاعات كافي و مناسب وجود ندارد. اجتماع هنوز ضرورت وجودي اين سازمان‌ها را باور نكرده است و لذا خود را نسبت به مشاركت در چنين فعاليت‌هايي متعهد نمي‌داند. ديد منفي جامعه نسبت به فعالان برخي از حوزه‌ها مشكل ديگري است. به عنوان مثال سازمان‌هاي غيردولتي كه در جهت حمايت از معتادان و يا زندانيان فعاليت مي‌كنند ممكن است با ديده تحقير و توهين شهروندان، نهادهاي دولتي و حتي خويشاوندان شخص مورد نظر نگريسته شوند. اين امر موجب لطمه به تلاش‌هاي مداوم و وسيع اين گروه‌ها خواهد شد و حتي بيم آن مي‌رود كه متوقف گردد.

3-5-4-4 ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها
هنوز آمار دقيقي در مورد سازمان‌هاي غيردولتي دركشور وجود ندارد. آمار موجود غيردقيق و تاريخ گذشته هستند و قابل اتكا نیستند. حتي آمار سازمان‌هاي مختلف نيز با يكديگر متفاوت است. به عنوان مثال فهرست سازمان‌هاي غيردولتي در وزارت كشور با فهرستي كه مثلاً مركز امور مشاركت زنان دارد متفاوت است. ارتباط آماري و اطلاعاتي ميان سازمان‌هاي دولتي در مورد سازمان‌هاي غيردولتي وجود ندارد.فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در موضوعات مرتبط با فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي در كشور بسيار به ندرت انجام پذيرفته است. بعلاوه به دليل مشكلات موجود در زمينه انجام دادن تحقيقات ميداني در خصوص سازمان‌هاي غيردولتي، تمايل به انجام دادن اين گونه پژوهش‌ها در مجامع دانشگاهي و تحقيقاتي كشور اندك است.
اما در یک جمع بندی کلی می توان تهدیدات و موانع ادامه فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران را بر اساس جدول زیر دسته بندی نمود :
آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد
ردیف
آسیب احصاء شده
1
ناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سازمان های غیردولتی
2
ناکافی بودن بودجه سمن ها
3
نبود عملکرد حرفه ای و تخصصی متناسب با نیازهای واقعی جامعه
4
وابستگی به احزاب سیاسی و وابسته نمودن سمن ها به منابع مالی و حمایتی دیگر
5
فقدان قانون مشخص برای تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به نحویکه هم اکنون بیش از 10 ارگان دولتی نسبت به صدور مجوز برای سمن ها در کشور اقدام می نمایند .

فصل چهارم

روش شناسی

در این فصل به روش شناسی و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات در مسیر تبدیل داده به دانایی اقدام می شود . بیان روش پژوهش ، تعریف دقیق و کوتاه متغییرها در ابعاد نظری و عملیاتی در کنار تبیین جامعه اماری و نحوه دریافت و دسته بندی و به کارگیری اطلاعات در جهت تبیین روایی و پایایی تحقیق در این قسمت صورت می گیرد .

4-1 روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشورهای در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه (تهران) اثرگذار باشد.
4-2 متغییرهای پژوهش
• سازمان های مردم نهاد
• حاکمیت مطلوب
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته
• متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود.
به زبان دیگر متغیری که توسط پژوهش‌گر اندازه‌گیری، دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود؛ تا تأثیر یا رابطه آن را بر متغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه‌گیری کند، متغیر مستقل نامیده می‌شود.
متغییر مستقل تحقیق : سازمان های مردم نهاد
سازمانهای مردم نهاد یا (NGO) ها نامی است که زیاد به گوش می خورد و در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ های موجود در هر کشور حول محور های مختلف شکل می گیرد .
براساس تعریف سازمان ملل، NGOها یا سازمان‌های غیردولتی باید دارای چهار مشخصه اصلی باشند: 1) از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نکنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهکار مرتبط نباشند.
در تعریفی دیگر از سازمان مردم‌نهاد براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب 8/5/84 هیأت وزیران باید گفت: سازمان مردم‌نهاد به تشکلی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به‌صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط، تأسیس شده و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عضوپذیر است
در تشریح این ویژگی ها به اختصار می توان چنین گفت:
سازمان های مردم نهاد(سمن ها ):
سازمان های مردم نهاد غیر دولتی (Non-Governmental) هستند بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نمی گیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها می باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.
غیر انتفاعی (Non-Benefite) هستند بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نیست، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.
• متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود؛ تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.به عبارت دیگر، متغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته، به هدف پژوهش بستگی دارد. پس از تعریف دقیق و روشن متغیر وابسته، باید ابزاری که امکان اندازه گیری را فراهم می کند نیز شناسایی کرد.
متغییر وابسته تحقیق : حاکمیت مطلوب
حاکمیت یک مفهوم جدید نیست بلکه از زمان تمدن بشر وجود داشته است. به‌طور خیلی ساده حاکمیت به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. حاکمیت می‌تواند به صورت‌های حاکمیت مشارکتی، حاکمیت بین‌المللی، حاکمیت ملی و حاکمیت محلی باشد.
از آن‌جا که حاکمیت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است، بازیگرانی که به‌طور رسمی و یا غیررسمی در این تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها نقش دارند، در کانون تمرکز هستند. دولت یکی از این ایفاکنندگان نقش در حاکمیت است. براساس سطحی که دولت حاکم در آن قرار دارد بازیگران متفاوتی به ایفای نقش می‌پردازند. به‌عنوان مثال در نواحی روستایی، مالکان، انجمن کشاورزان، شرکت‌های تعاونی، NGOها، موسسات تحقیقاتی، رهبران مذهبی، موسسات مالی، بخش‌های سیاسی، ارتش و غیره نقشی در حاکمیت دارند. این وضعیت در نواحی شهری پیچیده‌تر است. در شکل 1 ارتباط بین افرادی که در حکومت‌های نواحی شهری ایفای نقش می‌کنند نشان داده شده است. در سطح ملی علاوه بر بازیگران فوق، رسانه‌ها، کسانی ‌که در پارلمان فعالیت می‌کنند، شرکت‌های

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع پایگاه اجتماعی، آزمون و خطا، ساختار متن، حقوق كودك Next Entries مقاله با موضوع سازمان های مردم نهاد، جامعه آماری، پرسش نامه، صاحب نظران