مقاله با موضوع سازمان های مردم نهاد، جامعه مدنی، مجلس شورای اسلامی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

از زندگي بيشتر و بهبود نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد ديگري نظير مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماداجتماعي، قدرت كنترل و تصميم گيري تفاوت معنادار آماري بين دو گروه از زنان وجود نداشت.
عنوان تحقیق: الگوشناسي كنش ارتباطي در تعين مفهوم شهروندي
عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388
چکیده: امروزه اهميت مساله شهروندي را مي توان با توجه به تاثيرات ارتباطات و پيامدهاي آن دريافت. در اين پژوهش سعي شده به اين هدف برسيم كه چگونه با استفاده از كنش هاي ارتباطي به بهبود مناسبات شهروندي ياري رسانيم. در واقع با توجه به اينكه گستره همگاني يكي از مهمترين مفاهيم تبيين شده از سوي يورگن هابرماس نظريه پرداز مكتب انتقادي فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندي از اين طريق به چه شكل مي تواند باشد. با توجه به واكاوي كه در اين پژوهش انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه گستره همگاني نيازمند انجمنهاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروري بر منابع به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مكتب انتقادي فرانكفورت و آشنايي با نظرات يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران (از قبل از مشروطه)، تعريف و انواع سازمان هاي غيردولتي پرداخته شده و در فصل سوم تكنيك و روش تحقيق و در فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي آماري بررسي شده است. در فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش پرداخته شده و در تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مقياس هاي به كاربرده شده از روشهاي ناپارامتري استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معني داري مشاهده شد. بنابراين هر سه فرضيه اين پژوهش تاييد شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوي كنش ارتباطي هابرماس، الگويي ارتباطي را پيشنهاد مي كنند. در اين الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، ميانه و كلان تقسيم شده و ويژگيهاي هر كدام به همراه نمونه هايي از هر كدام از اين حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر مي رسد با توجه به مسايل مطروحه در اين پژوهش، سطح مياني به دليل ويژگي كثرت گرايي وسايل ارتباطي، ساده و كوچك بودن، محلي بودن رسانه ها، غيردولتي بودن رسانه ها و تعامل بين فرستنده و گيرنده (دوسويه) بالاترين تاثيرگذاري را در ايجاد كنش ارتباطي موثر بين سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خواهد داشت.

عنوان تحقیق: تاثير استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي
میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391
چکیده: زمينه و هدف: امروزه سازمان ها براي رسيدن به اهدافشان با توجه به شرايط محيطي ازجمله فرصت ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت خويش، استراتژي هايي را اتخاذ مي کنند که سازمان هاي غيردولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در جهت رشد و توسعه سرمايه اجتماعي پرداخته است. روش: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ـ پيمايشي مي باشد. داده هاي پژوهش به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از طريق 196 نفر از مديران ارشد سازمان هاي غيردولتي در شهر تهران به صورت نمونه گيري خوشه اي گردآوري شده است. بدين منظور پرسشنامه اي در رابطه با اين دو متغير طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي آن در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري توصيفي و براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از تکنيک هاي همبستگي شامل: کلموگروف، اسپيرمن، تاوکندال بي، دي سامرز و براي تعيين اولويت بندي عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شده است. يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که به کارگيري استراتژي هاي نهادهاي غيردولتي، موجب ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي در سازمان ها خواهد شد. نتيجه گيري: سازمان هاي غيردولتي و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزايش سرمايه اجتماعي مي گردد و مي توانند شرکاي نوپاي دولت در عرصه هاي خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.
عنوان تحقیق: جايگاه و ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران
نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقيقي (دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي) -1388
چکیده: پرسش اصلي، ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران است. فرضيه اين تحقیق اين است که اين سازمان ها ماهيتي غيرحاکميتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي دارند و به لحاظ کار ويژه نيز در اجراي آرمان هاي قانون اساسي همگرايي دارند. در اين تحقیق با استفاده از روش تفسير معطوف به هدف، موضوع بررسي شده و فرضيه تحقیق (البته با تدقيق بيشتر آن) اثبات شده است.
عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود
نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387
چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.
عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار
امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) – 1392
چکیده
سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.
خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .
یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد .
عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی
محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی – شهرداری تهران ) – 1387
چکیده
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی
عنوان تحقیق : مطالعات بنيادي و كاربردي ‌درخصوص سازمان‌هاي‌ غيردولتي (NGOs )
محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) – 1384
چکیده
سازمان‌هاي غيردولتي موسوم به NGO از افرادي تشكيل مي‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگي به دولت و به‌طور غيرانتفاعي و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي ، اجتماعي، خيريه، زيست‌محيطي و امثال آن فعاليت مي‌كنند.
هدف اين سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملي و مصالح عمومي كشور است . براساس تعريف سازمان ملل ، NGO ها يا سازمان‌هاي غيردولتي مي‌بايست داراي چهار مشخصه اصلي باشند ، 1) از وابستگي مستقيم به هر حكومتي آزاد باشند 2) فعاليت‌هاي سياسي و وابستگي به احزاب سياسي نداشته باشند 3) غيرانتفاعي باشند و فعاليت اقتصادي نكنند 4) فاقد فعاليت‌هاي خشونت‌آميز بوده و با گروه‌هاي بزهكار مرتبط نباشند.
واقعيت‌هاي جهان امروز نشان مي‌دهد كه قدرت‌هاي سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاري از سازمان‌هاي غيردولتي موسوم به NGO به دنبال پيشبرد اهداف خود در كشورهاي درحال توسعه مي‌باشند براي مثال ؛ سازمان‌هاي غيردولتي و NGO هاي وابسته به عنوان بخشي از عوامل اجرائي غرب نقش مهم و محوري در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تسريع در وقوع انقلاب‌هاي موسوم به” مخملي و گل رز ” در گرجستان و اوكراين ايفا نمودند و در شرايط كنوني به عنوان بخشي از استراتژي نظام سلطه‌ جهاني عليه ملت‌ها و حكومت‌هاي مستقل و مردمي بكار گرفته مي‌شوند ، از طرف ديگر سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي مردمي متعهد و مدافع منافع ملي نظير روحانيت شيعه و حوزه‌هاي علميه در طول تاريخ نقش تعيين كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند.
موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مشارکت مردم، زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، توسعه روستا Next Entries مقاله با موضوع سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان های مردم نهاد، حکمرانی خوب