مقاله با موضوع رتبه بندی، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار Z
سطح
معنی‏داری
نتیجه آزمون
جنسیت
حس بینایی
مرد
169
109.91
611/3-
000/0
تفاوت دارند (رد H0)

زن
68
141.60

حس شنوایی
مرد
169
114.64
715/1-
086/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

زن
68
129.84

حس بویایی
مرد
169
114.10
935/1-
053/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

زن
68
131.17

حس لامسه
مرد
169
112.62
456/2-
014/0
تفاوت دارند (رد H0)

زن
68
134.85

حس چشایی
مرد
169
111.08
085/3-
002/0
تفاوت دارند (رد H0)

زن
68
138.68

4-2-4-2- سطح تحصیلات
H0 : تفاوت معنی‏داری بین حواس مسافران با توجه به سطح تحصیلات وجود ندارد.
H1: تفاوت معنی‏داری بین حواس مسافران با توجه به سطح تحصیلات وجود ندارد.
بررسی نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد سطح معنی‏داری آماره کای‏دو برای تمامی حواس مورد بررسی مساقران بزرگتر از 5 درصد بدست آمده است یعنی بازاریابی حسی بر جذب مشتریان با توجه به سطح تحصیلات مسافران تفاوت معنی‏داری در سطح خطای 5 درصد ندارد از این‏رو می‏توان در سطح معنی‏داری 95 درصد فرض H0 را برای تمامی فرضیه‏ها پذیرش و فرض H1 را رد کرد.
جدول شماره 4-13- نتايج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سطح تحصیلات مشتریان
متغیر
مولفه
سطح تحصیلات
تعداد
رتبه میانگین
مقدار کای دو
سطح
معنی‏داری
نتیجه آزمون
تحصیلات
حس بینایی

زیر دیپلم
37
111.68
966/3
265/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

دیپلم
60
108.74

لیسانس
95
127.07

فوق لیسانس و بالاتر
45
121.66

حس شنوایی
زیر دیپلم
37
105.08
149/3
369/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

دیپلم
60
124.85

لیسانس
95
123.13

فوق لیسانس و بالاتر
45
113.93

حس بویایی
زیر دیپلم
37
103.66
148/3
369/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

دیپلم
60
125.96

لیسانس
95
120.66

فوق لیسانس و بالاتر
45
118.83

حس لامسه
زیر دیپلم
37
101.26
505/5
138/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

دیپلم
60
129.55

لیسانس
95
122.63

فوق لیسانس و بالاتر
45
111.87

حس چشایی
زیر دیپلم
37
111.12
972/1
578/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

دیپلم
60
127.44

لیسانس
95
119.06

فوق لیسانس و بالاتر
45
114.09

4-2-4-3- سن
H0 : تفاوت معنی‏داری بین حواس مسافران با توجه به سن وجود ندارد.
H1: تفاوت معنی‏داری بین حواس مسافران با توجه به سن وجود ندارد.
بررسی نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد در سطح معنی‏داری 5 درصد آماره کای‏دو فرضیه‏های مورد بررسی بزرگتر از 5 درصد بدست آمده است یعنی بازاریابی حسی بر جذب مشتریان با توجه به سن‏شان تفاوت معنی‏داری در سطح خطای 5 درصد ندارد از این‏رو می‏توان در سطح معنی‏داری 95 درصد فرض H0 را پذیرش و فرض H1 را رد کرد.
جدول شماره 4-14- نتايج آزمون کروسکال والیس براي مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سن
متغیر
مولفه
بازه سنی
تعداد
رتبه میانگین
مقدار کای دو
سطح
معنی‏داری
نتیجه آزمون
سن
حس بینایی

30-20 سال
29
111.68
932/2
402/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

40-31 سال
99
108.74

50-41 سال
73
127.07

بالاتر از 50 سال
36
121.66

حس شنوایی
30-20 سال
29
105.08
891/1
595/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

40-31 سال
99
124.85

50-41 سال
73
123.13

بالاتر از 50 سال
36
113.93

حس بویایی
30-20 سال
29
103.66
21/1
751/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

40-31 سال
99
125.96

50-41 سال
73
120.66

بالاتر از 50 سال
36
118.83

حس لامسه
30-20 سال
29
101.26
164/5
160/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

40-31 سال
99
129.55

50-41 سال
73
122.63

بالاتر از 50 سال
36
111.87

حس چشایی
30-20 سال
29
111.12
499/6
09/0
تفاوت ندارند (پذیرش H0)

40-31 سال
99
127.44

50-41 سال
73
119.06

بالاتر از 50 سال
36
114.09

4-2-5- الویت‏بندی حواس مسافران به منظور جذب مشتریان
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می‏دهد که بین حواس مسافران  تفاوت معناداری در سطح 1 درصد وجود دارد (000/0 sig) (جدول 4-15). نتایج رتبه‏بندی میانگین‏ها نشان داد بالاترین رتبه را حواس بینایی (15/3) و بویایی (11/3) و حس لامسه (74/2) کمترین رتبه را به خود اختصاص دادند. همچنین بررسی کلی رتبه‏بندی بازاریابی حسی نشان می‏دهد به ترتیب حس بینایی، حس بویایی، حس شنوایی، حس چشایی و حس لامسه به عنوان الویت‏بندی بازاریابی حس انتخاب شدند.

جدول 4-15- آزمون فریدمن جهت رتبه‏بندی حواس پنجگانه
حس بینایی
3.15
حس شنوایی
3.07
حس بویایی
3.11
حس لامسه
2.74
حس چشایی
2.93
آماره کای‏دو 507/30
سطح معنی‏داری 000/0

4-2-6- رتبه بندی شاخص های هر یک از حواس پنجگانه به منظور جذب مشتریان:
4-2-6-1- حس بینایی:
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که بین شاخص های حس بینایی تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد (sig˂ 0.000) جدول4-16 نتایج رتبه بندی میانگین ها نشان داد بالاترین رتبه را شاخص های “فضای داخلی و چیدمان” (4.85) و “استفاده از رنگ مناسب” (4.65) و “تبلیغات تصویری”(3.29) کم ترین رتبه را به خود اختصاص دادند .هم چنین بررسی کلی رتبه بندی شاخص های حس بینایی نشان میدهد به ترتیب شاخص های 1- فضای داخلی و چیدمان 2- استفاده از رنگ مناسب 3- نورپردازی مناسب 4- نمای بیرونی هتل 5- استفاده از طرح مناسب 6-فیلم کوتاه 7- تبلیغات تصویری به عنوان اولویت بندی شاخص های حس بینایی انتخاب شدند.
جدول4-16- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بینایی
نورپردازی مناسب
4.60
فضای داخلی و چیدمان
4.85
تبلیغات تصویری
3.29
نمای بیرونی هتل
3.94
استفاده از رنگ مناسب
4.65
استفاده از طرح مناسب
3.33
فیلم کوتاه
3.33
آماره کای دو 202.901
سطح معنی داری0.000

4-2-6-2-حس شنوایی:
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که بین شاخص های حس شنوایی تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد.(sig˂0.000) جدول4-17نتایج رتبه بندی میانگین ها نشان داد بالاترین رتبه را شاخص های “پخش موسیقی” ( 4.87) و “استفاده از موسیقی مناسب در محیط “( 4.07) و “آهنگ های تبلیغاتی “( 2.81 ) کم ترین رتبه را به خود اختصاص دادند .هم چنین بررسی کلی رتبه بندی شاخص های حس شنوایی نشان می دهد به ترتیب شاخص های 1- پخش موسیقی 2- استفاده از موسیقی مناسب در محیط 3- استفاده از افرادی که با صدای صمیمی و پر انرژی صحبت می کنند 4- صدای ملودی یا شعاری خاص که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد5- آهنگ های تبلیغاتی به عنوان اولویت بندی شاخص های حس شنوایی انتخاب شدند.
جدول4-17- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس شنوایی
آهنگ های تبلیغاتی
2.81
پخش موسیقی
4.87
استفاده از موسیقی مناسب در محیط
4.07
استفاده از افرادی که با صدای صمیمی و پر انرژی صحبت می کنند
3.19
استفاده از لحن و صدای شخصی خاص
2.88
صدا ،ملودی یا شعاری خاص که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد
3.18
آماره کای دو 283.650
سطح معنی داری0.000

4-2-6-3- حس بویایی:
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که بین شاخص های حس بویایی تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد(sig˂0.000) جدول4-18 نتایج رتبه بندی میانگین ها نشان داد بالاترین رتبه را شاخص “استفاده از رایحه ای خوب”(3.74 ) و “تناسب بو با محصولات “( 2.43) کم ترین رتبه را به خود اختصاص دارند.هم چنین بررسی کلی رتبه بندی شاخص های حس بویایی نشان می دهد به ترتیب شاخص های 1- استفاده از رایحه ای خوب 2- اختصاص عطر و بوی انحصاری 3- استفاده از تبلیغات معطر 4- استفاده از رایحه ای متناسب 5- تناسب بو با محصولات مورد استفاده به عنوان اولویت بندی شاخص های حس بویایی انتخاب شدند.
جدول4-18-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بویایی
استفاده از رایحه ای خوب
3.74
استفاده از تبلیغات معطر
2.88
اختصاص عطر و بوی انحصاری
3.36
استفاده از رایحه ای متناسب
2.59
تناسب بو با محصولات مورد استفاده
2.43
آماره کای دو 149.588
سطح معنی داری0.000

4-2-6-4- حس چشایی:
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که بین شاخص های حس چشایی تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد (sig ˂0.000) جدول 4-19 نتایج رتبه بندی میانگین ها نشان داد بالاتبرین رتبه را شاخص “تبلیغات چشایی(امکان تست طعم)” ( 2.77) و “انتخاب نام های مهیج و جذاب برای غذا”( 2.10) کم ترین رتبه را به خود اختصاص دادند هم چنین بررسی کلی رتبه بندی شاخص های حس چشایی نشان می دهد به ترتیب شاخص های 1-تبلیغات چشایی(امکان تست طعم) 2- اختصاص طعم خاص 3- نحوه ارائه و سرو مواد غذایی4- انتخاب نام های مهیج و جذاب برای غذا به عنوان اولویت بندی شاخص های حس چشایی انتخاب شدند .
جدول4-19-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس چشایی
نحوه ارائه و سرو مواد غذایی
2.36
تبلیغات چشایی(امکان تست طعم)
2.77
اختصاص طعم خاص
2.76
انتخاب نام های مهیج و جذاب برای غذا
2.10
آماره کای دو 68.694
سطح معنی داری0.000

4-2-6-5- حس لامسه:
بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که بین شاخص های حس لامسه تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد(sig˂0.000) جدول 4-20 نتایج رتبه بندی میانگین ها نشان داد بالاترین رتبه را شاخص “دمای مناسب محیط “( 2.92) و”استفاده از جنس و بافت خاص در محیط هتل و رستوران “(2.21 ) کم ترین رتبه را به خود اختصاص دادند . هم چنین بررسی کلی رتبه بندی شاخص های حس لامسه نشان می دهد به ترتیب شاخص های 1- دمای مناسب محیط 2- محیط ملموس و راحت و استفاده از وسایل راحت 3- امکان لمس محیط 4- استفاده از جنس و بافت خاص در محیط هتل و رستوران به عنوان اولویت بندی شاخص های حس لامسه انتخاب شدند.
جدول4-20-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس لامسه
امکان لمس محیط
2.31
استفاده از جنس و بافت خاص در محیط هتل و رستوران
2.21
محیط ملموس و راحت و استفاده از وسایل راحت
2.56
دمای مناسب محیط
2.92
آماره کای دو 70.329
سطح معنی داری 0.000

جدول4-21-رتبه بندی شاخص های تاکتیک های حسی

رتبه بندی شاخص های حس بینایی:
1) فضای داخلی و چیدمان
2) استفاده از رنگ مناسب
3)نورپردازی مناسب
4) نمای بیرونی هتل
5) استفاده از طرح مناسب
6) فیلم کوتاه
7) تبلیغات تصویری
رتبه بندی شاخص های حس شنوایی:
1)پخش موسیقی
2) استفاده از موسیقی مناسب در محیط
3) استفاده از افرادی که با صدای صمیمی و پر انرژی صحبت می کنند
4) صدا،ملودی یا شعاری خاص که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد
5) استفاده از لحن و صدای شخصی خاص
6) آهنگ های تبلیغاتی
رتبه بندی شاخص های حس بویایی:
1) استفاده از رایحه ای خوب
2) اختصاص عطرو بوی انحصاری
3) استفاده از تبلیغات معطر
4) استفاده از رایحه ای متناسب
5) تناسب بو با محصولات مورد استفاده
رتبه بندی شاخص های حس چشایی:
1) تبلیغات چشایی( امکان تست طعم)
2) اختصاص طعم خاص
3) نحوه ارائه و سرو مواد غذایی
4) انتخاب نام های مهیج و جذاب برای غذا
رتبه بندی شاخص های حس لامسه :
1)دمای مناسب محیط
2)محیط ملموس و راحت و استفاده از وسایل راحت
3) امکان لمس محیط
4) استفاده از جنس و بافت خاص در محیط هتل و رستوران

فصل پنجم:
نتیجه گیری ،جمع بندی و پیشنهادات

مقدمه:
در این تحقیق تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل اول،ضرورت تحقیق ،مدل

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بازاریابی، جذب مشتریان، جذب مشتری، سطح تحصیلات Next Entries مقاله با موضوع نورپردازی، بازاریابی، تناسب با محصول، هویت برند