مقاله با موضوع توزیع فراوانی، متغیر مستقل، درصد تجمعی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

کاربردی عبارت از انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهش های ابداعی برای کسب علم یا فنی جدید با یک هدف علمی مشخص است.یعنی در انجام این نوع پژوهش هدف یا کابرد خاصی مدنظر است. نتایج حاصل از تحقیقات کاربردی به دست پژوهشگران تحقیقات تجربی و کاربردی برای رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می گیرد و لذا بر حل مسائل خاص در موقعیت های زندگی تاکید دارد . در این تحقیقات از ابتدا هدف اصلی ، کاربرد و بهره گیری از ثمره های پژوهش است. تحقیق حاضر نیز همانگونه که در مقدمه اشاره شد به منظور شناسایی علل و عوامل ارتکاب سرقت در استان قم است که بتواند زمینه ساز مقابله جدی با این جرم و کاهش آن در سطح استان باشد.
از سوی دیگر تحقیقات علمی را بر اساس ماهیت و روش ، می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از : تحقیقات تاریخی ، توصیفی ، همبستگی ، تجربی یا آزمایشی وعلی .87 هر یک از روش های مذکور با شیوه های خاص خود و در شرایط متفاوت به کار گرفته می شوند که هر کدام دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در تحقیق حاضر با توجه به شرایط موجود روش توصیفی به کار گرفته شده است .در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده ، متغیر ،شی یا مطلب مورد مطالعه چگونه است. تحقیقات توصیفی به چهار گروه عمده تقسیم می شوند که موارد شامل زمینه یابی یا پیمایشی ، موردی ، تحلیل محتوا و قوم نگاری است . هدف از این نوع تحقیق شناخت صفات ، ویژگی ها ، عقاید ، نگرش ها ، رفتار ها و سایر افراد یک جامعه در رابطه با یک یا چند موضوع خاص می باشد. وجود تکنیک های بسیار زیاد برای اجرای تحقیق پیمایشی ، آن را به یک ابزار چند منظوره تبدیل کرده ست . با این حال تمام پیمایش ها در چند ویژگی مشترکند : نخست پیمایش ها نوعا مشتمل بر جمع آوری دادهها از نمونه بزرگی از افرادند ، ازاین رو تعمیم پذیری یافته های پیمایشی یکی از جنبه های مثبت این روش است . دوم ، در تمام پیمایش ها پاسخگویان باید به تعدادی سوال پاسخ دهند . این سوال ها ممکن است مشتمل بر شاخص های ساده یا مقیاس پیچیده باشند. با این حال ، سوال ها به هر شکل که باشند ، داده های پیمایشی عمدتا همان چیزی هستند که مردم در پاسخ به سوال محقق می گویند. 88
با توجه به مواردی که گذشت برای مطالعه و بررسی میدانی علل و عوامل سرقت در استان قم در مرحله میدانی از روش توصیفی زمینه یابی (پیمایشی) استفاده شده است.
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه
یکی از متداول ترین روش های جمع اوری اطلاعات درتحقیقات میدانی استفاده از پرسشنامه می باشد.در تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق سعی می کند از طریق تعدادی سوال ، اطلاعات موردنیاز را از گروه پاسخگو دریافت نماید. در طرح و تنظیم پرسشنامه ، بسته به اینکه چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز است ، از چه افرادی اطلاعات کسب خواهد شد و آیا افراد موررد مطالعه خود قادر به پاسخگویی به سوالات هستند یا خیر ، طرحهای مختلفی استفاده می شود .89 در این پژوهش از پرسشنامه عادی مشتمل بر سوال های بسته استفاده شده است.
متغیر وابسته ، متغیری است که تاثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می گیرد.
به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل در صدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید. متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تاثیر (یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود . در این پژوهش متغیر وابسته انواع سرقت و متغیر مستقل عوامل مختلف در ابعاد فردی – روانی و اجتماعی است . برای تعیین متغیرهای مستقل علاوه بر مطالعه مقالات و مجلات انتظامی مرتبط با سرقت و مصاحبه با مرتکبین سرقت در دادسرای عمومی و انقلاب قم در خصوص علل و عوامل ارتکاب آنها به سرقت ، مهم ترین عوامل به عنوان متغیر مستقل در پرسشنامه گنجانده شده است. در ترسیم طیف پاسخ ها از مقیاس (لیکرت) استفاده شده است. در مقیاس لیکرت طیف به صورت 5 درجه ای (خیلی کم ، کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد ) با توجه به موضوع است. برای پرهیز از اطاله زمان به ویژه از اطاله زمان به ویژه در محیط دادسرا پرسشنامه به صورت ساده ، روشن و قابل فهم تنظیم گریده است.
گفتار سوم: سنجش اعتبار
ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد در مرحله نخست باید از روایی برخوردار باشند و در مرحله دوم باید پایایی داشته باشند.
روایی محتوا روایی است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود . روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگی و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است.
پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است . مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد . مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام (ضریب پایای) استفاده میکنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند . ضریب پایایی (صفر) معرف عدم پایایی و ضریب پایایی (یک) معرف پایایی است.90
در این پایان نامه جهت تعیین روایی یا اعتبار اندازه گیری از روش اعتبار صوری استفاده شده بدین صورت که پرسشنامه اولیه تحقیق تهیه شده و پس از مطرح کردن با استاد راهنما نواقص آن بر طرف گردیده و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مطابق این ضریب پایایی پرسشنامه 83/. می باشد که مورد تایید است.

گفتار چهارم: نمونه گیری
جامعه ی آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم ، به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک خصیصه مشترک باشند.91 نمونه در معنای کلی هر جز یا نسبتی از جامعه است ، خواه معرف باشد یا معرف نباشد و به هر نحوی که انتخاب شده باشد. ولی در پژوهشهای علمی به بخشی از جامعه که معرف یا نماینده آن جامعه است و همه ویژگی ها را که از لحاظ موضوع پژوهش مهم تلقی می شود به تناسب دارا باشد و بتوان از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بر اساس اصول این ویژگی ها و مشخصات جامعه را استنباط کرد، نمونه گفته می شود. باید توجه داشت که یک نمونه لزوما معرف واقعی جامعه نیست . امکان دارد نمونه های مختلفی که به صورت تصادفی از یک جامعه آماری انتخاب می شوند با یکدیگر متفاوت باشند ، ولی می توان مقدار تفاوتهای نمونه ها با جامعه با شاخصی که خطای استاندارد نامیده می شود محاسبه کرد. برای نمونه گیری روشهای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. چنانچه افراد جامعه را بتوان به صورت سلسله مراتبی از انواع واحدهای اندازه گیری با اندازه های متفاوت مورد نظر قرار داد می توان نمونه گیری چند مرحله ای را به کار برد. جامعه آماری همه ی مرتکبین سرقت در سطح استان قم می باشد. تعداد نمونه تحقیق هم 120 نفر سارق است که به صورت تصادفی پرونده های قضایی آنها استخراج شده و از مرتکبین این پرونده ها مصاحبه گردیده است.

گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها
تکمیل پرسشنامه ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. پرسشنامه زمانی غیر مستقیم است که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگو می دهد تکمیل نماید. پرسشنامه زمانی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصا آن را تکمیل نماید. دراین صورت پرسشنامه را یا پرسشگر به دست شخص پاسخگو داده و در ضمن توضیحات لازم را به او می دهد یا این پرسشنامه با پست یا وسیله دیگری برای پاسخگو فرستاده می شود که چندان قابل اعتماد نیست. 92در این پایان نامه محقق با دسترسی به مرتکبین سرقت و با همکاری مسئولین دادسرای عمومی و انقلاب قم مستقیما نسبت به مصاحبه با مشارالیهم اقدام نموده است و تکمیل پرسشنامه به صورت مستقیم می باشد.
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده های آماری در نرم افزار رایانه ای مربوط وارد شده و به وسیله نرم افزار spss,excel داده ها تحلیل شده و نتایج آماری جهت تحلیل کیفی آماده شده است. جهت ارائه نتایج آماری هر یک از متغیرها جداول و نمودارهایی طراحی گردیده است. هر یک از جداول بیانگر فراوانی پاسخ پرسش شوندگان و نیز درصد فراوانی هر یک از پاسخ ها درصد معتبر و تجمعی است. علاوه بر این موارد میانگین تاثیر گذاری عوامل از منظر همه سارقین مشخص گردیده است.
همانطور که قبلا اشاره شد در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که دارای پنج گزینه خیلی کم ، کم ، متوسط، زیاد ، خیلی زیاد می باشد که به ترتیب به هریک از این گزینه ها اعداد یک تا پنج تعلق میگیرد . به طور مثال چنانچه میانگین 4 باشد بیانگر تاثیر متغیر در بروز ارتکاب سرقت است در صورتی که عدد بدست آمده در میانگین به صورت اعشار باشد چنانچه کمتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر زیاد و در صورتی که بیشتر از چهار و نیم باشد بیانگر تاثیر خیلی زیاد متغیر است.
مبحث دوم: ارائه داده های آماری
گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی

جدول 3-1 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
تعداد پاسخ
پاسخ داده نشده
میانگین
انحراف استاندارد
120
0
12.33
003/1

سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
15 الی 30
30 الی 45
45 الی 60
60 به بالا
مجموع
52
37
23
8
120
33/43
83/30
16/19
66/6
100.0
33/43
83/30
16/19
66/6
100.0
33/43
16/74
32/93
100.0

نمودار 3-1 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
میانگین توزیع و فراوانی سن پاسخ دهندگان بدین شرح است :(52 نفر معادل 33/43 درصد افراد بین 15 تا 30 سال سن و 37 نفر معادل 83/30 درصد افراد بین 30 تا 45 سال سن و 23 نفر معادل 16/19 درصد افراد بین 45 تا 60 سال و 8 نفر معادل 66/6 درصد افراد بالای شصت سال سن داشتند که مشخص می نماید بیشتر سارقین دستگیر شده در شهر قم که بالای 70 درصد را شامل می گردد زیر 45 سال سن دارند و می شود گفت که جوان می باشند.

جنس
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مرد
زن
مجموع
97
23
120
83/80
16/19
100.0
83/80
16/19
100.0
83/80
100.0
جدول 3-2 توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار 3-2 توزیع فراوانی جنس پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
میانگین توزیع و فراوانی سن پاسخ دهندگان بدین شرح است :(97 نفر معادل 83/80 درصد افراد مردان و 23 نفر معادل 16/19 درصد افراد زنان هستند که به سرقت دست زده اند که البته این میانگین توزیع با دیگر جرائم مالی تناسب دارد.

جدول 3-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مجرد
متاهل
متارکه
مجموع
36
53
33
100
30
16/44
5/27
100
30
16/44
5/27
100
30
16/74
100.0

نمودار 1-3 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضعیت سلامت جسمانی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
سالم
معلول
مجموع
118
2
100
33/98
77/1
100
33/98
77/1
100
33/98
100.0
100.0
میانگین توزیع و فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان بدین شرح است :(36 نفر معادل 30 درصد افراد مجرد و 53 نفر معادل 16/44 درصد افراد متاهلین هستند و 33 نفر معادل 5/27 درصد افراد متارکه کرده اند که به وضوح از هم گسیختگی خانوادگی در سارقین در این آمار مشهود است البته لازم به ذکر است احتمال اینکه آمار واقعی افرادی که متارکه کرده باشند از آمار فوق بیشتر باشد

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع پرخاشگری، وضعیت اقتصادی، ارتکاب جرم، جامعه پذیری Next Entries مقاله با موضوع پیشگیری از جرم، توزیع فراوانی، نقش برجسته، درصد تجمعی