مقاله با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، مواد مخدر، اختلافات خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد چون افرادی هستند برای استفاده از مرخصی زندان و جلب حس ترحم مقام قضایی بیان می دارند که متاهل هستند و متارکه نکرده اند.

جدول 3-4 توزیع فراوانی وضعیت سلامت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

:
نمودار 3-4 توزیع فراوانی وضعیت سلامت جسمانی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
میانگین توزیع و فراوانی وضعیت جسمانی پاسخ دهندگان بدین شرح است :(118 نفر معادل 33/98 درصد افراد سالم و 2 نفر معادل 77/1 درصد افراد معلول هستند که نشانگر این است که اکثر قریب به اتفاق سارقین از وضعیت جمسانی سالمی برخوردارند.

جدول 3-5 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

وضغیت اختلافات خانوادگی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
7
23
35
14
41
83/5
16/19
16/29
66/11
16/34
100.0
83/5
16/19
16/29
66/11
16/34
100.0
83/5
99/24
15/54
81/65
100

نمودار 3-5 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اختلافات خانوادگی پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی تاثیر گذاری عامل اختلافات خانوادگی بدین صورت است که:7 نفر معادل 83/5درصد و 23 نفر از افراد معادل 16/19 درصد و 35 نفر معادل 16/29 درصد و 14 نفر از افراد معادل 66/11 درصد و 41 نفر از افراد معادل 16/16 درصد دارای اختلافات خانوادگی می باشند ، آمار نشانده این است که 93 درصد مرتکبین سرقت دارای خانواده از هم گسیخته و دارای اختلافات خانوادگی میباشند.

جدول 3-6 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت گرایش به مواد مخدر پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
وضعیت گرایش به مواد مخدر
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
فقدان اعتیاد
اعتیاد از 1 تا5 سال
اعتیاد از 5 تا 10سال
اعتیاد ده سال به بالا
مجموع
34
11
43
32
120
33/28
16/9
83/35
66/26
100.0
33/28
16/9
83/35
66/26
100.0
33/28
49/37
32/73
100.0

نمودار 3-6 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت گرایش به مواد مخدر پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت سارقین از نظر گرایش به مواد مخدر بدین صورت است که: 34 نفر معادل 33/28 درصد اعتیاد به مواد نداشتند و 11 نفر از افراد معادل 16/9 درصد از یک تا پنج سال و 43 نفر معادل 83/35 درصد از پنج تا ده سال و 32 نفر از افراد معادل 66/26 درصد بیش از ده سال به مواد مخدر اعتیاد دارند ، آمار نشانده ارتباط مستقیم اعتیاد به مواد و سرقت می باشد بدین گونه که بیش از هفتاد درصد از سارقین اعتیاد به مواد دارند.

جدول 3-7 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
وضعیت سوابق کیفری
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
فقدان سابقه کیفری
سابقه از 1 تا5 فقره
سابقه از 5 تا 10فقره
سابقه ده سال به بالا
مجموع
17
65
14
24
120
16/14
16/54
66/11
20
100.0
16/14
16/54
66/11
20
100.0
16/14
32/68
79.98
100.0

نمودار 3-7 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت سوابق کیفری پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت سارقین از نظر سابقه کیفری بدین صورت است که: 17 نفر معادل 16/14درصد سابقه کیفری نداشتند و 65 نفر از افراد معادل 16/54 درصد از یک تا پنج سال و 14 نفر معادل 66/11 درصد از پنج تا ده سال و 24 نفر از افراد معادل 20 درصد به مواد مخدر اعتیاد دارند ، آمار نشانده این است که مرتکبین سرقت در اثر عوامل درونی و بیرونی مکررا مرتکب جرم می گردند.

جدول 3-8 : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بی سواد
ابتدائی
تا دیپلم
عالی
تکمیلی
مجموع
24
33
59
3
1
20
5/27
16/49
5/2
84/0
100.0
20
5/27
16/49
5/2
84/0
100.0
20
5/47
66/96
16/99
100

نمودار 3-8 : میانگین توزیع و فراوانی سطح تحصیلات بین پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی تاثیر گذاری عامل با سوادی یا تحصیلات بر ارتکاب بزه در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:24 نفر معادل 20درصد بی سواد و 33 نفر از افراد معادل 5/27 درصد دارای تحصیلات ابتدائی و 59 نفر معادل 16/49 درصد دارای تحصیلات تا دیپلم و 3 نفر از افراد معادل 5/2 درصد تحصیلات عالیه و 1 نفر معادل 84/0 در صد افراد دارای تحصیلات تکمیلی (دکتری حقوق بین الملل که اعتیاد شدید به هروئین داشت)را تشکیل می دهند ، آمار نشانده این است که هر چه سطح تحصیلات افراد در جامعه بالاتر باشد میزان انحراف آنان به بزه سرقت کمتر می باشد.

گفتار ششم : بررسی وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده

جدول 3-9 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
وضعیت معیشت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 200هزار تومان
بین 200تا 500 هزار تومان
بین 500 هزار تا یک میلیون تومان
بیش از یک میلیون تومان
مجموع
17
65
14
24
120
16/14
16/54
66/11
20
100.0
16/14
16/54
66/11
20
100.0
16/14
32/68
79.98
100.0

نمودار 3-9 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت معیشت(کسب در آمد) پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار توزیع و فراوانی وضعیت معیشت سارقین بدین صورت است که: 17 نفر معادل 16/14درصد دارای کمتر از دویست هزار تومان و 65 نفر از افراد معادل 16/54 درصد بین 200تا 500 هزار تومان و 14 نفر معادل 66/11 درصد بین 500 هزار تا یک میلیون تومان و 24 نفر از افراد معادل 20 درصد بیش از یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند ، آمار نشانده این است که 80 درصد مرتکبین سرقت فاقد درآمد کافی برای گذران حداقل زندگی میباشند.

جدول 3-10 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
آزاد
دولتی
بیکار
مجموع
42
0
78
100
35
0
65
100
35
0
65
100.0
35
35
100.0

نمودار3-10 : میانگین توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

میانگین توزیع و فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان بدین شرح است :(42 نفر معادل 35 درصد افراد دارای شغل آزاد و 78 نفر معادل 65 درصد افراد بیکار هستند و هیچ یک از پاسخ دهندگان دارای شغل دولتی نبوده اند و لازم به ذکر است اکثر افرادی که شغل خود را بعنوان شغل آزاد عنوان نموده اند دارای مشاغل فصلی و یا گهگاهی مشغول بکار می باشند که این آمار مشخصا بیانگر رابطه مستقیم بیکاری و ارتکاب سرقت می باشد.

گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن

جدول 3-11 : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
نوع سرقت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
داخل خودرو
خودرو
منزل
اماکن عمومی
کیف زنی و جیب بری
مجموع
23
7
35
14
41
16/19
83/5
16/29
66/11
16/34
100.0
16/19
83/5
16/29
66/11
16/34
100.0
16/19
99/24
15/54
81/65
100

نمودار 3-11 : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی توزیع انواع سرقت در استان قم بدین صورت است که:7 نفر معادل 83/5درصد مرتکبین سرقت خودرو و 23 نفر از افراد معادل 16/19 درصد مرتکبین سرقت داخل خودرو و 35 نفر معادل 16/29 درصد مرتکبین سرقت منزل و 14 نفر از افراد معادل 66/11 درصد مرتکبین سرقت اماکن عمومی و 41 نفر از افراد معادل 16/16 درصد مرتکبین سرقت جیب بری و کیف زنی مباشند که این آمار نشانده این مطلب است که باتوجه به زیارتی بودن شهر قم و تجمع افراد مختلف در زیارتگاها و مکانهای شلوغ و همچنین فقدان پارکینگهای مجهز بیش از 70 درصد سرقتهای صورت پذیرفته از مسافرین و رهگذران بوده است.

جدول 3-12 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
شگرد سرقت خودرو
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
یکسره کردن برق خودرو
استفاده از شاه کلید
سرقت خودروهای روشن
سایر موارد
مجموع
3
0
2
2

85/42
0
57/28
57/28
100.0
85/42
0
57/28
57/28
100.0
85/42
0
97
100.0
100

نمودار 3-12 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت خودرو در استان قم بدین صورت است که:3 نفر معادل 85/42درصد مرتکبین به وسیله یکسره کردن برق خودرو و 2 نفر از افراد معادل 57/28 درصد مرتکبین خودروهای روشن را سرقت نموده اند و 2 نفر معادل 57/28 درصد مرتکبین سرقت با شگرهای دیگری همچون استفاده از کامپیوتر یدک نسبت به سرقت دخودرو اقدام نموده اند این در حالی است که هیچ سرقتی بوسیله شاه کلید صورت نپذیرفته است که این آمار نشانده این مطلب است که اکثر خودروهی مسروقه از خودروهای مدل پایین می باشد که بلحاظ امنیتی در سطح پایینی قرار دارند.

جدول 3-13 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
شگرد سرقت منزل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
تالیور زنی
استفاده از شاه کلید
کارت زنی
عبور از روی دیوار
مجموع
28
0
2
5

80
0
71/5
28/14
100.0
80
0
71/5
28/14
100.0
80
0
71/85
100.0
100

نمودار 3-13 : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی توزیع انواع شگرد سرقت منزل در استان قم بدین صورت است که:28 نفر معادل 80درصد مرتکبین به وسیله تالیور زنی و 2 نفر از افراد معادل 71/5 درصد مرتکبین از طریق کارت زنی و 5 نفر معادل 28/14 درصد مرتکبین با عبور از روی دیوار اقدام به سرقت از منازل نموده اند این آمار نشان دهنده این است که تالیور زنی عمده شگرد سارقین منزل استان قم می باشد که اکثرا از طایفه فیوج می باشند که شگرد مخصوص آنها می باشد.

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه مجرمانه در سارقین
تاثیر دوستان ناباب
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
7
14
15
23
61
83/5
66/11
50/12
16/19
83/50
100.0
83/5
66/11
50/12
16/19
83/50
100.0
83/5
49/17
99/29
15/49
100

جدول 3-14 : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

نمودار 3-14 : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه

فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری دوستان ناباب بر ارتکاب جرم سرقت در بین پرسش شوندگان بدین صورت است که:7 نفر معادل 83/5درصد خیلی کم و 14 نفر از افراد معادل 66/11 درصد کم و 15 نفر معادل 50/12 درصد متوسط و 23 نفر از افراد معادل 16/19 درصد زیاد و 61 نفر از افراد معادل 83/50 درصد بسیار زیاد تحت تاثیر دوستان ناباب قرار گرفته اند ، آمار نشانده این است که 70 درصد مرتکبین اذعان داشته اند که دوستان ناباب تحت تاثیر مستقیم دوستان ناباب بوده و آنان در ارتکاب بزه تاثیر بسزایی داشته اند.

جدول 3-15 : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
التزام به واجبات شرعی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مجموع
73
28
17
2
0
83/60
33/23
16/14
66/1
0
100.0
83/60
33/23
16/14
66/1
0
100.0
83/5
16/84
32/98
98/99
100

نمودار 3-15 : میانگین توزیع و فراوانی میزان التزام به واجبات شرعی توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه
فراوانی تاثیر گذاری عامل تاثیر گذاری التزام به واجبات شرعی در بین پرسش

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع پرخاشگری، وضعیت اقتصادی، ارتکاب جرم، جامعه پذیری Next Entries مقاله با موضوع پیشگیری از جرم، توزیع فراوانی، نقش برجسته، درصد تجمعی