مقاله با موضوع توزیع فراوانی، اعتقادات دینی، ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

دینداری افراد رابطه معني داري وجود دارد.
3. بين واقعي بودن مشخصات كاربرانشبکه های اجتماعی موبایلی و ميزان دينداري افراد ا رابطه معني داري وجود دارد.

روش تحقیق
اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از روش پيمايشی گرد آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به اين‌كه موضوع پژوهش حاضر، بررسي ميزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبايل محور در ميزان دينداري افراد است، واحد تحليل در اين تحقيق، فرد پاسخ‌گو و ابزار جمع‌آوري اطلاعات در تحقيق حاضر، پرسشنامه كتبي مي‌باشد. در اين پرسشنامه جهت سنجش مفاهیم مورد نظر و با توجه به اهداف تحقيق، سؤالات متعددي به روش سؤالات بسته گنجانده شده است، ضمن سنجش ارزش شبكه های اجتماعي موبایلی و مفاهيم آن، ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و اجتماعي افراد، جهت رسيدن به شاخص‌هاي مختلف ميزان دينداري نيز مورد پرسش قرار گرفته است. در نهايت سؤالات موجود درپرسشنامه براساس نحوه‌ شاخص‌سازي مفاهیم ومتغيرها طراحي و تدوين شده است. و برای سنجش مفاهیم موردنظر از طیف لیکرت استفاده می‌شود. در اين رابطه پرسشنامه اي با 36 سؤال تنظيم و بطور مستقيم توسط محقق به پاسخگويان ارائه شده است و در روش اسناد ومدارك علمي از تكنيك فيش برداري استفاده شده است.

روایی و پایایی تحقیق
جهت سنجش ميزان قابليت اعتماد پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، عقاید و… بکار می‌رود. درواقع می‌خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان ازسوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس‌هاست.
با استفاده ازتعریف آلفای کرونباخ می‌توان نتیجه گرفت: هرقدرهمبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدوبالعکس، هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، افزایش تعداد سؤالات تاثیرمثبت ویا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد. بدیهی است هرقدرشاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش‌ها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسط و قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده است (کرونباخ، ۱۹۵۱). شيوه اعتبار سنجي ابزار بدين ترتيب بوده است كه در مورد اعتبار صوري توسط استاد مورد بررسي قرار گرفت تا سؤالات پرسشنامه بررسي شود. كه تعداد 50 پرسشنامه به عنوان پيش آزمون در اختيار افراد جامعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از برنامه آماري اس پي اس اس ورژن 18 الفاي كرونباخ براي شاخص اول پرسشنامه برابر 854% و براي شاخص دوم پرسشنامه 827% محاسبه شد. بنابراين اعتبار سازه اي پرسشنامه نيز موردتاييد قرار گرفت.

جامعه آماری
جامعه آماری اين پژوهش را كارمندان سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل می‌دهد كه به تعداد 720 نفر می‌باشد.

واحد نمونه گیری
در اين پژوهش، برآورد حجم نمونه با 5% خطا و 95% اطمينان بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه كوكران محاسبه شد.

واحد آمادری
هريك از پرسنل سازمان حفاظت محيط زيست كشور واحد آماري پايان نامه را تشكيل می‌دهد. منظور از پرسنل در اين جا كليه افرادي كه در سازمان حفاظت محيط زيست كشور شاغل هستند.

روش نمونه گیری
در اين پژوهش از روش نمونه گيري سیتماتیک استفاده شده است. اين نوع نمونه‌گيرى مشتمل بر گزینش واحدها به روش سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. در نمونه گیری سیستماتیک در مرحله ابتدایی باید از بین خوشه های تشکیل دهنده جامعه یا جمعیت مورد بررسی تعدادی خوشه را انتخاب کنیم. نحوه انتخاب خوشه ها می تواند تصادفی ساده یا منظم باشد

رویه جمع آوری اطلاعات
به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، درابتدا چارچوب هاي كلي در قالب طرح مسله و بيان اهداف مشخص شده‌اند. و پس از بررسي اسناد ومدارك موجود در چارچوب روش تحقيق، متغيرهاي اصلي بر مبناي ادبيات موضوع شناسي و پس از تعيين ملاک‌های اندازه گيري، ابزار جمع آوري اطلاعات يعني پرسشنامه طراحي شد. سپس از نظرخواني از اساتيد و انجام مراحل روايي و پايايي پرسشنامه تاييده شده در بين افراد جامعه نمونه توزيع نموديم و با پايان پركردن پرسشنامه و جمع آوري آن‌ها، كدگذاري و دسته بندي داده هاي آماري آغاز شد. و سپس با استفاده از نرم افزار آماري spss ورژن 18 كار داده پردازي انجام و جداول يك بعدي و دوبعدي تهيه شدند. وبراساس آن‌ها، كار تحليل و توصيف جداول و آزمون فرضيات انجام شد و در پايان منجر به نتايجي شد كه در فصول بعدي به آن می‌پردازیم.

فصل چهارم
توصیف و تحلیل یافته های تحقیق

تحلیل و توصیف یافته های تحقیق
مقدمه
این فصل شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف داده ها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی و از آزمان همزمان برای رگرسیون استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکور به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. ابتدا به توصیف یافته می‌پردازیم.

توصيف یافته‌ها
این فصل شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف دادها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری رابطه بين دو متغير به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. بدين صورت كه هريك از متغييرها يك جدول توزيع فراواني درج نموده وتوزيع فراواني تك تك گويه ها يه به همراه درصد فراواني و ميانگين و آزمون كاي سكور ومیزان همبستگی آنان به تفكيك نمايش داده مي شودو در انتها جدول توصيف يافته هاي اختصاصي آن جدول می‌پردازیم.

آمار توصیفی
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها
وضعيت جنسیت
رديف
نام متغير
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
مرد
121
48.2
48.4
2
زن
129
51.4
51.6

جمع
250
99.6

مجموع
250
100.0

جدول (4-1-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس
باتوجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب جنس، بيشترين نسبت يعني 51.4 يا 129 نفر زن و كمترين نسبت يعني 48.2 يا 121 مرد بوده‌اند. بنابراين بیشتر پاسخگویان مورد تحقيق زن بوده است.

وضعیت تحصیلات

جدول (4-1-2) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي
رديف
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر

1
دیپلم
32
12.7
12.8
2
فوق دیپلم
13
5.2
5.2
3
لیسانس
80
31.9
32.0
4
فوق لیسانس
122
48.6
48.8
5
دكتري
3
1.2
1.2
6
حوزوي
0
0
0

جمع
250
99.6
100.0

با توجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب تحصيلات، بيشترين نسبت يعني 48.6 يا 122 نفردر مقطع كارشناسي ارشد هستند و كمترين نسبت يعني 1.2 يا 3 نفر درمقطع دكتري هستند. بنابراين بیشتر پاسخگویان مورد تحقيق دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند.

وضعیت سکونت
جدول (4-1-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل سكونت
رديف
نام متغیر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
تهران
235
93.6
94.0
2
شهرستان
15
6.0
6.0

جمع
250
99.6
100.0

مجموع
251
100.0

باتوجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب محل سكونت، بيشترين نسبت يعني 93.6 يا 235 نفردر تهران ساكن هستند و كمترين نسبت يعني 6.00 يا 15 نفر در شهرستان ساكن هستند. بنابراين بیشتر افراد مورد تحقيق در تهران سكونت دارند.

وضعیت سنی
جدول (4-1-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميانگين سن
رديف
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
25-20
33
13.1
13.3
2
30-25
24
9.6
9.7
3
35-30
51
20.3
20.6
4
40-35
65
25.9
26.2
5
45-40
49
19.5
19.8
6
50-45
26
10.4
10.5

جمع
248
98.8
100.0

مجموع
250
100.0

باتوجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب سن، بيشترين نسبت يعني 25.9 يا 65 نفر بين 35-40 ساله بوده‌اند و كمترين نسبت يعني 9.6 يا 24 نفر بين 30-25 ساله بوده‌اند. بنابراين اكثر پرسنل مورد تحقيق بين 35-40 ساله بوده‌اند. بنابراين بیشتر پاسخگویان مورد تحقيق بین سنین 40-35 بوده است.

وضعيت سابقه كار پاسخگویان
جدول (4-1-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه كار
رديف
سابقه
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
10-1
28
11.2
11.3
2
20-10
75
29.9
35.5
3
30-20
95
37.8
38.6
4
40-30
30
12.0
12.2
5
50-40
18
7.2
7.3

جمع
246
98.0
100.0

بي پاسخ
4
0/4

مجموع
250
100.0

باتوجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب سابقه كار، بيشترين نسبت يعني37.8 يا 95 نفر بين 30-20 سال سابقه كار دارند و كمترين نسبت يعني 7.2 يا 18 نفر بين 50-40سال سابقه كار بوده‌اند. بنابراين بیشتر پرسنل مورد تحقيق بين 30-20 سال سابقه كار بوده‌اند. بنابراين اكثرپاسخگویان مورد تحقيق دارای سابقه کار متوسط هستند..

وضعیت درآمد
جدول (4-1-6) توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد
رديف
درآمد
فراوانی
درصد فراوانی
درصد معتبر
1
500000-1000000
50
19.9
22.4
2
1000000-1500000
94
37.5
42.2
3
1500000-2000000
56
22.3
25.1
4
2000000-2500000
21
8.4
9.4
5
2500000-3000000
2
.8
.9

جمع
223
88.8
100.0

بي پاسخ
28
11.2
22.4

جمع
250
100.0

باتوجه به جدول توزيع فراواني فوق، بايد اظهار داشت از مجموعه 250 نفرپاسخگو برحسب وضعيت درآمد، بيشترين نسبت يعني 37.5 يا 94 نفر بين 1000000-1500000 تومان درآمد دارند و كمترين نسبت يعني 8.00 يا 2500000-3000000 يعني 2 نفر بين سابقه كار بوده‌اند. بنابراين اكثر پرسنل مورد تحقيق بين 1000000-1500000 درآمد دارند. بنابراين بیشتر پاسخگویان مورد تحقيق دارای میزان درآمد متوسط بوده است.

جدول توصیف یافته ها
جدول (4-1-7) توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان اعتقادات ديني افراد
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
2
6
96
54
92
فراوانی
100
0.80
2.4
38.4
36.8
21.6
درصد
با توجه جدول فوق باید اظهار نظر داشت از مجموعه 250 نفر برحسب میزان اعتقادات دینی، بیشتربن نسبت یعنی 38.4 یا 96 نفر طیف متوسط و کمترین نسبت یعنی 0.8 یا 2 نفر طیف خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. اکثرافراد دارای اعتقادات دینی متوسط هستند.
جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگويان برحسب ميزان توکل به خدا
جمع
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
گزینه

آماره
250
1
14
71
91
73
فراوانی
100
0.4

28.4
36.4
29.2
درصد

با توجه به جدول فوق، باید اظهار داشت از مجموع 250 نفر پاسخگو برحسب میزان توکل به خدا، بیشترین نسبت یعنی 36.4 درصد یا 91 نفر گزینه زیاد را انتخاب نموده‌اند. کمترین نسبت یعنی 0.4 درصد یا 1 نفر گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین اکثرپاسخگویان به میزان زیاد به خدا توکل دارند.

جدول (4-1-9) توزیع

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی، استفاده و رضامندی، روابط اجتماعی Next Entries مقاله با موضوع شبکه های اجتماعی، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان