مقاله با موضوع تعدی و تفریط، حقوق مدنی، امور حسبی

دانلود پایان نامه ارشد

سند و ارائه و استناد به آن اماره ی صحت تمام مندرجات آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن ارائه شود: مانند این که « بطلان مندرجات مذکوره در ماده ی قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود» ( ماده 1303 ق. م. )
ظاهر این احکام، ناظر به فرد شایع اسناد است: اسنادی که حاوی قرارداد است و تعهدهای دو طرف را در برابر هم معین می سازد. در اعمال حقوقی که با اراده ی اعلام شده ی یک تن واقع می شود، یا نیاز به تراضی دارد، سند حاوی یکی از دو یا چند اراده است، و به ویژه در فرضی که سند از سوی اعلام کننده به امنت گذارده می شود، اماره ی صحت مندرج در ماده ی 1302 ق. م. جاری است و فرض این است که تمام متن و حواشی و تغییرها و اضافه های سند امضاء کننده منسوب است، مگر این که مدعی خلاف آن را اثبات کند: به عنوان مثال، در وصیت نامه ی خود نوشت ممکن است عباراتی در حاشیه یا بین خط های وصیت نامه دیده شود که مطالب متن را توضیح دهد یا تصرف جدیدی را اعلام کند. این افزوده ها نیازی به امضاء و تاریخ جداگانه ندارد. زیرا، بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیتنامه برای اعتبار کلیه ی مندرجات آن کافی است.74
همان گونه که اشاره شد، تمیز این موضوع که افزوده ها و تغییر ها مقارن با تنظیم سند انجام شده یا پس از آن الحاق شده است، در بیشتر دعواها اهمیت فراوان دارد، ولی باید افزود که این مسأله راه حل حقوقی نوعی و پیش ساخته ندارد: به بیان دیگر، مسأله ی ماهوی است که دادگاه در مرحله ی اثبات باید به راه حل آن دست یابد و دیوان کشور بر آن از جهت سازگاری با قوانین، نظارتی ندارد. دادگاه به همه ی اماره ها و دلیلها می رسد و اگر به واقع دست نیابد، به حکم ظاهر و اصل صحت، باید افزوده را مقارن با متن اصلی (مانند وصیت نامه) شمرد.
مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه)
بند اول- مهر و موم ترکه
الف – مفهوم لغوی
مهر و موم یعنی موم با نشان و نقش مهر بر او و مهر و موم زدن را قرار دادن قطعه موم گداخته و نقش و نشان مهر بر آن نهادن را گویند.75
به عبارت دیگر مهر و موم همانگونه که از اسم آن بر می آید یعنی لاک و مهر کردن، متوقف نمودن و در کنترل در آوردن است.
ب – مفهوم اصطلاحی
قانونگذار در قانون امور حسبی، تعریفی از مهر و موم ارائه ننموده است لکن آنچه از میان مواد قانونی راجع به مهر و موم ترکه می توان استنباط نمود و به عنوان معنای مهر و موم ترکه فهمید این است که مهر و موم ترکه، توقیف نمودن ترکه برای جلوگیری از هرگونه حیف و میل و یا جابجایی ترکه بدون اجازه مقام صلاحیت دار است.
پ – فلسفه مهر و موم ترکه
اصولاًَ مهر و موم به این جهت بکار می رود که اموال و ترکه باقی مانده از متوفی دچار تضییع و حیف و میل نگردد. بدین گونه که عده ای از وراث که در آن اموال تصرف دارند هم از منافع و عایدات آن سود ببرند و هم اینکه چنانچه به هر عنوان تعدی و تفریط و خساراتی نسبت به اموال وارد آید مسئولیتی نداشته باشند، لذا در این گونه مواقع، اشخاص ذینفع در ترکه برای جلوگیری از حیف و میل و حقاظت و نگهداری اموال تا تقسیم ترکه، درخواست مهر و موم ترکه را می نمایند.

ت – اشخاصی که صلاحیت در خواست مهر و موم ترکه دارند
1. ذینفع
مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند » بنابر اصل حقوقی مستنبط از ماده بالا که منطبق با ماده 2 ق. ا. د. م سابق می باشد درخواست مهر وموم ترکه مطابق ماده 167 ق. ا. ح بشرح ذیل فقط از کسانی پذیرفته می شود که ذینفع در ترکه باشند.76
1-1- ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
منظور از نماینده قانونی، اعم از نماینده قانونی به معنی خاص از قبیل ولی و قیم و نماینده قراردادی از قبیل وکیل می باشد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، حقوق و تکالیف، آیین دادرسی