مقاله با موضوع تصمیم خرید، جامعه آماری، روش شناسی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات غذایی ندارند و عوامل کیفیت ،نشان استاندارد ملی ایران، گواینامه ایزو ،قیمت ،نحوه نمایش کالا، وفاداری مشتریان ، بسته بندی ، توصیه دیگران،خوشنامی ، مارک تجاری و قدمت آن و ادراکات افراد بر تصمیم خرید محصولات غذایی توسط مشتریان موثر هستند .کیفیت موثرترین عامل و جدید بودن محصول کم اثرترین عامل در کل نمونه شناخته شدند.
دادفر
1388
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریدار خودروی سواری محصولات ایران خودرو

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریدار خودروی سواری محصولات ایران خودرو صورت گرفته است تا با شناسایی این عوامل در مجموع محصولی با شرایطی ارائه گردد که منجر به رضایت هرچه بیشتر مشتری و افزایش سهم بازار محصولات سواری ایران خودرو نیز افزایش اثربخشی تبلیغات صورت گرفته در مورد این محصولات گردد .در مجموع نتایج نشان میدهد که هر سه عامل خدمات پس از فروش ، شرایط فروش و کیفیت به ترتیب اولویت بر تصمیم خرید خریدار موثر می باشند.
رنجبریان و قلی زاده شغل آباد
1387
تاثیر کشور مبدأ بر تصمیم خرید مشتری،مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه اصفهان

آن ها اهمیت اطلاعات کشور مبدأ محصول را مورد بررسی قرار دادند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی ،فاکتورهای اصلی تبیین کننده اهمیت اطلاعات کشور مبدأ را در جامعه مورد بررسی ( ارزش اجتماعی ، کیفیت و اصالت محصول)مشخص کردند.نتایج حاکی از آن بود که محصولات ژاپنی از نظر کیفیت ،بالاترین و محصولات ایرانی ،پایین ترین محصولات ارزیابی شده اند.
پتگر
1385
بررسی نشانه شناختی تبلیغات تلویزیونی مواد غذایی با تکیه بر کارکرد زبانی

نتایج بدست آمده از تحقیق به صورت زیر می باشد:
1- بکارگیری همزمان نظام نشانه ای زبان و سایر نظام های نشانه ای دیداری و شنیداری 2- کاربرد بسیار محدود کنایه در تبلیغات 3- اتکا به کاربرد استعاره در تبلیغات4- جنبه های حمایتی و بافت سازلایه های متن نسبت به یکدیگر در جهت انتقال مفاهیم و ساخت روایت تبلیغات 5- کاربرد لایه های متضاد و فرآیند بافت زدایی بصورت محدود جهت جلب توجه مخاطب و برجسته سازی مفاهیم.6- وابستگی به جنبه نوشتاری زبان در آرم ها7- انتقال مفاهیم در نتیجه برهمکنش مفاهیم لایه های متعدد.
ابهری
1385
بررسی نشانه شناختی تبلیغات بازرگانی

در نتایج تحقیق بیان شده که:رسانه تلویزیون اول بدلیل چند رسانه ای بودن آن،ودوم بدلیل همگانی بودن آن بیش از دیگر رسانه ها مخاطب دارد .در نتیجه تبلیغاتی که از این رسانه پخش می شود تاثیر گذارتراست و هم در تعامل با دیگر رسانه هابعنوان مرجع تمام بینامتنی ها در دیگر تبلیغات قرار می گیرد.تمامی عناصر تبلیغاتی اعم از تصویر با ویژگی های خود(رنگ،حرکت و…)،صدا با عوامل پیرا زبانی (زنگ صدا ،کشش،زیر و بمی و…)و نوشتار(نوع فونت،اندازه آن و فارسی و لاتین بودن و…) در جهت ترغیب مخاطب فعالند و بر این اساس در یک تبلیغ انتخاب می شوند.

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

مقدمه:
پژوهش عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت است .بنابراین پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان در باره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد .در این فرایند از چگونگی گردوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود(مقیمی ،1380 :17).
بکارگیری روش علمی در تحقیق ،تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است،لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی 91 نیاز هست.دستیابی به هدف های پژوهش ،زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد.روش شناسی، پژوهش را منظم ،منطقی و اصولی کرده و جستجوی عملی را راهبری می کند(خاکی ،1390: 227).
در این فصل به بررسی روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش پرداخته می شود. این فصل شامل تعاریف اولیه ،تشریح روش تحقیق ،ابزار سنجش ، اعتبار و روایی پرسشنامه ،جامعه آماری، آزمون های آماری و معرفی نرم افزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
3-1- نوع و روش تحقیق
تحقیقات علمی بر مبنای هدف را می توان به سه گروه بنیادی،کاربردی و عملی تقسیم کرد(حافظ نیا ،1387: 50).
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش به پنج گروه قابل تقسیم هستند : تحقیقات تاریخی ، توصیفی، همبستگی،تجربی و علّی (همان :53 ).
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،پژوهش کاربردی محسوب می گردد.از لحاظ ماهیت و روش ،این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی به حساب آمده و به این دلیل که در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان و رتبه بندی تاثیر حواس مختلف می باشیم ، تحقیق توصیفی-پیمایشی به حساب می آید.روش انجام تحقیق در این پژوهش پیمایش92 می باشد.پژوهش پیمایش یکی از استراتژی های پژوهش کمّی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است . طرح های پیمایش اشاره به رویه های پژوهشی دارد که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می کند تا نگرش ها ،افکار، رفتارها یا خصیصه های جامعه را توصیف کند(دانایی فرد و همکاران،1389).
3-2- روش و ابزار گردآوری داده ها:
برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرآیند پژوهش است.هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده ،مزیت ها و عیب هایی دارندکه در هنگام بکارگیری ،باید به تاثیر آن ها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکته های لازم ،امکان افزایش اعتبار پژوهش را فراهم آورد.داده هایی که در پژوهش بکار برده می شوند ممکن است اولیه یا ثانوی باشند. داده های اولیه را پژوهشگر بصورت دست اول و بیشتر با مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه بدست می آورد و داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون بدست می آیند.این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر پژوهش را آغاز کند توسط دیگران تولید شده و موجودند(خاکی ،1390: 264).
روش گردآوری اطلاعات را بطور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد :روش های کتابخانه ای و روش میدانی. روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرند که در این تحقیق نیز استفاده شده است.بدین ترتیب به کتاب های مورد نیاز انگلیسی و فارسی ،سایت ها و پایگاه های علمی معتبر و گوناگون برای انجام و تکمیل پیشینه نظری پژوهش و نیز مقالات و پایان نامه های مرتبط برای دستیابی به نگرشی در مورد چگونگی انجام کار مراجعه شده است .برای انجام کار میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه یکی از متداول ترین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی است.هر پرسشنامه معمولا عبارت است از :مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی ،1390: 267).
3-3- مقیاس اندازه گیری :
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات ،مقیاس های اندازه گیری نگرشی است. در این تحقیق در پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
طیف لیکرت 93 یک مقیاس فاصله ای بسیار متداول است که از تعدادی گزینه های جواب تشکیل شده است و هر یک، نشانگر میزان موافقت یا مخالفت نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین ،اعم از مثبت یا منفی است (خاکی ،1390 : 275).
3-4- فرضیه ها و سوالات پرسشنامه:
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد ،پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آن ها را معلوم ساخت ،آزمود(دانایی فرد و همکاران، 1389: 116).
در راستای انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی ، که منطبق بر مدل تحقیق است ،آورده شده است .فرضیه اصلی تحقیق ،بدنبال آزمودن تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان است که سوالات 1 تا 26 پرسشنامه به آزمودن این فرضیه اختصاص دارد.پنج فرضیه فرعی از فرضیه اول قابل استخراج است که تاثیر استفاده از هر یک از حواس در بازاریابی بر تصمیم خرید مشتری را می سنجد.(مراجعه شود به جدول 1-3)
در این پژوهش برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است که شامل 26 سوال است که جهت سنجش شاخص های مرتبط با هر یک از فرضیات تحقیق مورد استفاده و تحلیل قرار می گیرد .هم چنین سه سوال مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت ، سن و تحصیلات) می باشد. این پرسشنامه از نوع بسته است و پاسخ دهنده باید پاسخش را از میان چند گزینه با علامت مشخصی انتخاب نماید.سوالات 1 – 7 مرتبط با تاثیر حس بینایی در تصمیم خرید مشتریان و برای سنجش بکارگیری این حس می باشد ،سوالات 8-13 درباره بکارگیری حس شنوایی،سوالات 14-18 مربوط به بکارگیری حس بویایی و سوال 19 تا 22 مرتبط با حس لامسه و 4 سوال آخر مرتبط با تاثیر حس چشایی در تصمیم خرید مشتریان است .
جدول 3-1– سوالات پرسشنامه
ردیف
حواس
آیتم های مورد بررسی
سوالات مربوطه
شماره فرضیات
منبعی که شاخص از آن خارج شده
1
بینایی
نمای بیرونی هتل و رستوران

فضای داخلی و چیدمان

فیلم کوتاه

استفاده از طرح مناسب

استفاده از رنگ مناسب

نورپردازی مناسب

تبلیغات تصویری
1

2

3

4

5

6

7

فرضیه فرعی 1
هولتن و همکاران،2009

2
شنوایی
آهنگ های تبلیغاتی

استفاده از افرادی که با صدایی صمیمی و پر انرژی صحبت می کنند

پخش موسیقی

صدا،ملودی یا شعاری خاص که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد

استفاده از موسیقی مناسب در محیط

استفاده از لحن و صدای شخصی خاص

8

9

10

11

12

13
فرضیه فرعی 2
هولتن و همکاران،2009

3
بویایی
استفاده از رایحه ای خوب

اختصاص عطر و بوی انحصاری

تناسب بو با محصولات مورد استفاده

استفاده از تبلیغات معطر

استفاده از رایحه ای متناسب با فضا
14

15

16

17

18
فرضیه فرعی 3

هولتن و همکاران،2009

4
لامسه
محیط ملموس و راحت و استفاده از وسایل راحت

امکان لمس محیط

استفاده از جنس و بافت خاص در محیط هتل و رستوران

دمای مناسب محیط
19

20

21

22
فرضیه فرعی 4
هولتن و همکاران،2009

5
چشایی
انتخاب نام های مهیج و جذاب برای غذا

اختصاص طعم خاص

نحوه ارائه و سرو مواد غذایی

تبلیغات چشایی(امکان تست طعم)
23

24

25

26
فرضیه فرعی 5

هولتن و همکاران،2009

6
مجموع حواس

1 تا 26
فرضیه اصلی

3-5- جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا چیز هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد .معمولا در هر پژوهش جامعه موردبررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (مقیمی،1380: 36).به عبارت دیگر تمام افرادی که بر اساس اهداف پژوهش تحت بررسی قرار می گیرند ،جامعه آماری را تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر ،منظور از جامعه آماری کلیه مشتریان اعم از مرد و زن در مارینا پارک هتل جزیره کیش،هتل داریوش کیش،هتل پارامیدا شاهرود،هتل جهانگردی شاهرود و هتل چهانگردی بسطام می باشند که نامحدود فرض می شوند. تمامی این هتل ها رستوران نیز دارند و حتی در برخی از آن ها چندین رستوران وجود دارد که مورد تحقیق واقع شده اند.راجع به این هتل ها در پیوست ها مفصل توضیح داده شده است.
3-6- روش نمونه گیری:
نمونه94 عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ،یک گروه ،یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود . این انتخاب بگونه ای است که این مجموعه نشانه ،ویژگی های آن قسمت ،گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد.نمونه گیری 95 ،فرآیندی که طی آن ،تعدادی از واحدهای یک کل(جامعه) گونه ای برگزیده می شوند که شاخص جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند،باشند. این گزینش می تواند به گونه های زیر انجام پذیرد :
1- نمونه انباشته96 یا کومه ای97 :

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع اثربخشی تبلیغات، بازاریابی، مصرف کنندگان، بازاریابی حسی Next Entries مقاله با موضوع رتبه بندی، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، بازاریابی