مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، نیروی کار، زمان بندی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد چهار ماه از تاریخ امضای قرارداد می باشد.
3-2- قرارداد با امضای طرفین و ابلاغ از سوی کارفرما نافذ خواهد شد.
3-3- مدت اجرای کار مطابق برنامه زمانبندی زمان بندی خواهد بود که ظرف مدت یک هفته پس از مبادله قرارداد توسط پیمانکار تهیه و به تصویب کارفرما خواهد رسید.
3-4- هرگاه پیمانکار در هر بخش از موضوع قرارداد از برنامه زمانبندی قرارداد تاخیر داشته باشد، برای هر روز تاخیر معادل دو دهم درصد ارزش کالای تحویل نشده به عنوان خسارت مقطوع تأخیر از پیمانکار مطالبه خواهد شد. تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر با کارفرما بدون نیاز به توسل به اقدامات اداری و قضایی می باشد.
ماده 4) نحوه پرداخت و کسور قانونی
4-1- ده درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در صورت درخواست پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما پس از ابلاغ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهدشد. از هر پرداخت ده درصد جهت استهلاک پیش پرداخت کسر خواهد شد به طوری که در آخرین پرداخت کل پیش پرداخت مستهلک شده باشد.
4-2- مبلغ نصب سازه های فلزی با پیشرفت کار نصب و مطابق PMS و WBS توافق شده با کارفرما و در ازای صورت وضعیتهای تأیید شده ماهانه پس از کسر کسور قانونی و قراردادی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. پیمانکار مکلف است ظرف دو هفته از امضای قرارداد WBS و PMS پیشنهادی خود را جهت بررسی و تصویب به کارفرما تحویل نماید.
4-3- وزن نهایی کالای موضوع قرارداد که ملاک پرداخت صورت حساب میباشد بر اساس تناژ برگههای باسکول (موجود در سایت پالایشگاه ……………. یا هر باسکول دیگری که کارفرما معرفی نماید) ارائه شده توسط پیمانکار که به تأیید نماینده کارفرما رسیده باشد بدست خواهد آمد.
4-4- از هر پرداخت به پیمانکار سه درصد به عنوان علی الحساب مالیات و پنج درصد دیگر به عنوان سپرده بیمه تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. مبالغ مکسوره بابت علی الحساب مالیات به حساب اداره دارایی واریز و رسید آن تحویل پیمانکار خواهد شد. سپرده بیمه تأمین اجتماعی به همراه آخرین صورت وضعیت پیمانکار در پایان قرارداد در قبال ارائه مفاصا حساب صادره از اداره تأمین اجتماعی جهت این قرارداد آزاد خواهد شد.
4-5- هر گونه پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات قرارداد و تصویب برنامه زمان بندی موضوع بند 3-3 قرارداد خواهد بود.
4-6- روش تهیه و ارسال صورت وضعیت مطابق دستورالعملی خواهد بود که کارفرما (مدیریت کنترل پروژه) تهیه و به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.
ماده 5) اسناد و مدارک قرارداد
اسناد و مدارک اين قرارداد به ترتيب اولويت عبارتند از:
5.1) كليه اصلاحيه ها و الحاقيه هاي مربوط به اين قرارداد كه با موافقت طرفين تهيه و امضاء و ابلاغ مي گردد؛
5.2) قرارداد حاضر
5.3) پیوست شماره یک: شرح کار
5.4) پیوست شماره دو: تفکیک قیمت قرارداد
5.5) پیوست شماره سه: برنامه زمان بندی
5.6) پیوست شماره چهار: نقشه ها و اسناد فنی
5.7) پیوست شماره پنج: رویه اعمال تغییرات (VARIATION ORDER PROCEDURE)
5.8) پیوست شماره شش: حدود اختیارات نمایندگان طرفین
5.9) پیوست شماره هفت: الزامات کیفیت (EXHIBIT H)
5.10) پیوست شماره هشت: الزامات نیروی انسانی
5.11) پیوست شماره نه: الزمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (EXHIBIT L)
5.12) پیوست شماره ده: دستورالعمل خدمات کارگاهی
5.13) پیوست شماره یازده: فرمت تضامین
تبصره 1: اين قرارداد و اسناد منضم به آن به صورت مجموعه (PACKAGE) واحد بوده و بايد به طور كامل اجرا گردد؛ به غير از ماده مربوط به حل اختلاف، يك بخش يا يك ماده از آن نمي تواند به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد. هيچ يك از مفاد و پيوست هاي ضميمه آن با يكديگر در تناقض نبوده و ساير مواد و شرايط قرارداد را نفي نمي كند. چنانچه مشخص گردد يك يا چند ماده از اين قرارداد كلاً يا جزئاً مخالف قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا به تشخيص کارفرما بي اعتبار، غير قابل اجرا يا متناقض با ساير مواد قرارداد است، اين امر به ساير مفاد و شرايط قرارداد خدشه وارد نخواهد كرد؛ در اين گونه موارد طرفين متعاقباً با توافق في مابين نسبت به تنظيم الحاقيه، اصلاح و تجديد انشاء ماده يا مواد مربوطه اقدام خواهند نمود.
تبصره 2: نقشههای شاپ (پیوست شماره چهار) در جریان اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. (پیمانکار اعلام داشت از نقشههای شاپ مطابق نمونههایی که در پروژههای مشابه اجرا شده اطلاع داشته و آثار مالی و کیفی و کمی اجرای کار را در قیمت پیش نهادی خود لحاظ نموده و تغییرات نقشه ها تأثیری در هزینه ها و سختی انجام کار و موارد مشابه ندارد.
ماده 6) تضمين انجام تعهدات
پیمانکار مکلف است به منظور تضمین انجام تعهدات خود به میزان 5 درصد مبلغ کل قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما ظرف 10 روز از امضای قرارداد به پیمانکار ارائه نماید. این تضمین یک ماه پس از تحویل موقت کار و رفع نواقص احتمالی و بررسی و تصویب صورت وضعیت قطعی در صورتی پیمانکار به کارفرما بدهکار نباشد آزاد خواهد شد.
تبصره: هر گونه، بدهی و خسارت وارده از طرف پیمانکار به کارفرما، از محل تضمين انجام تعهدات و سایر تضامین و در صورت كافي نبودن مبلغ تضامين از محل مطالبات پیمانکار یا هر طریق قانونی دیگرقابل جبران خواهد بود.
ماده 7) تفسير الفاظ و عبارات
7.1) در اسناد و مدارك قرارداد منظور از روز، روز تقويمي و منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسي طبق تقويم رسمي كشور است؛
7.2) هر جا معني عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد؛
7.3) عناوين درج شده در قرارداد تنها به منظور راهنمائي و اطلاع از مفاد موادي است كه ذيل آن عنوان قرار گرفته اند و نمي توان از آنها در تفسير مواد استفاده نمود.
ماده 8) ابلاغيه ها
1-8- کلیه مکاتبات و اوراق و اخطارهای ارسال شده با پست به به نشانی مندرج در صدر قرارداد و نیز آنچه تحویل نماینده معرفی شده طرف مقابل یا دبیرخانه طرف مقابل شده و رسید آن اخذ شده باشد، ابلاغ شده محسوب می گردد.
2-8- هر یک از طرفین باید تغییر در نشانی را ظرف مدت 14 روز قبل از تغییر آدرس به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتيكه نشاني جديد به طرف دیگر ابلاغ نشده كليه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني قبلي به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقي مي گردد.
ماده 9) حفظ حقوق قراردادي
چنانچه تحت هر عنوان کارفرما بعضي از حقوق خود را در مورد پیمانکار اعمال نكند، به معناي انصراف از آن حق نبوده و از مسئوليت ها و تعهدات پیمانکار نمي كاهد؛ بلكه هر موقعي كه کارفرما اراده كند، مي تواند در چارچوب قرارداد آن حق را اعمال نمايد.
ماده10) تأييدات و تعهدات پیمانکار
10.1) پیمانکار تأييد مي نمايد كه تمام شرايط نحوه اجراي موضوع قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملا آگاه شده است؛
10.2) پیمانکار حق واگذاري جزئي و يا تمام موضوع قرارداد را به اشخاص ثالث اعم از حقيقي و يا حقوقي، بدون مجوز كتبي و قبلي کارفرما ندارد؛
10.3) پیمانکار از قوانين و مقررات مربوط به موضوع قرارداد و از جمله قوانين و مقررات تجارت، ساخت و نصب، حقوق مالكيت فكري، ماليات ها، عوارض، بيمه، کار، تأمين اجتماعي و حفاظت فني و ساير قوانين و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد که ممکن است در قيمت، سرعت پيشرفت کار و کيفيت آن موثر باشند، آگاهي کافي دارد و متعهد به رعايت همه آنها است. پیمانکار بايد هدف هائي را كه مورد انتظار بوده و در قرارداد صراحتاً يا تلويحاً مشخص شده است، به شايستگي برآورده نمايد. در هر حال مسئوليت عدم اجراي ضوابط،‌ قوانين و مقررات فوق الذكر بر عهده کارفرما نخواهد بود و پیمانکار ، کارفرما را در مورد اين بند از هر مسئوليت و هزينه اي مبرا مي دارد؛
10.4) پیمانکار ملزم است كليه اطلاعات و مدارك مرتبط با اين قرارداد را محرمانه تلقي نمايد. كليه مدارك و اسنادي كه در ارتباط با اين قرارداد از طرف کارفرما در اختيارپیمانکار قرار مي گيرد و يا پیمانکار به طريقي از آن اطلاع حاصل مي نمايد، محرمانه تلقي شده و پیمانکار مجاز نيست به جز انجام كارهاي موضوع قرارداد استفاده ديگري از آنها نموده و يا بدون اجازه کارفرما آنها را در اختيار اشخاص ثالث قرار داده و يا تكثير و يا از كارگاه خارج نمايد؛
10.5) پیمانکار بایستی کلیه کالاهای موضوع قرارداد را برای نصب به نحوی بسته بندی و آماده نماید که از هر گونه آسیب و صدمه مصون باشد. پیمانکار مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از هر گونه نقصان درنحوه بسته بندی می باشد و کارفرما می تواند کالای معیوب را مرجوع نماید.
10.6) مطابق دستورالعمل های جذب نیروی انسانی در منطقه پارس جنوبی، پیمانکار مکلف است حداقل 50 درصد نیروی کار مورد نیاز در منطقه را از نیروی کار بومی استان بوشهر جذب نماید. حداقل 30 درصد از این 50 درصد نیروی کار را کارفرما به پیمانکار معرفی می نماید. در صورت عدم معرفی نیرو از سوی کارفرما ظرف ده روز از اعلام نیاز پیمانکار، پیمانکار مکلف است با اعلام کتبی به کارفرما رأساً نسبت به جذب 20 درصد مذکور از نیروهای بومی استان بوشهر اقدام نماید.
10.7) پیمانکار مکلف است نیروی کار خود را مطابق قوانین نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و مقررات کار و تأمین اجتماعی را در مورد آنها رعایت نماید.
10.8) هرگونه هزینه مرتبط با نیروی انسانی پیمانکار من جمله اسکان، تغذیه، ایاب ذهاب و غیره بر عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.
10.9) پیمانکار ملزم است دستورالعمل ها و ضوابط HSE پیوست قرارداد و سایر الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست ابلاغ شده از سوی کارفرما را رعايت نمايد.
10.10) پیمانکار نبايد کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت هاي دولتي و کارکنان خارجي فاقد پروانه کار را بدون كسب مجوزهاي لازم بكارگيري نمايد. همچنين پیمانکار بايد از به کار گماشتن اشخاصي که استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست، خودداري کند؛ در غير اين صورت پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح مربوطه بر عهده و به هزينه پیمانکار است.
10.11) پیمانکار ظرف ده روز از تاریخ امضای قرارداد باید شخص واجد صلاحيت مورد قبول کارفرما را به عنوان رئيس کارگاه/نماینده پیمانکار به همراه سازمان تعريف شده را معرفي نمايد. رئيس کارگاه بايد در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عمليات اجرائي با مسئوليت و نظارت وي انجام شود. اگر ضمن کار به تشخیص کارفرما معلوم شود که رئيس کارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست، کارفرما درخواست تعويض وي را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف مدت 15 روز شخص واجد صلاحيت ديگري را که مورد قبول کارفرما باشد جايگزين وي نمايد. پیمانکار بايد به منظور اجراي کار، انجام مكاتبات مربوط به كارهاي اجرائي با كارفرما، دريافت دستور کارها، نقشه هاي كارگاهي از کارفرما و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت و امور اجرایی و اداری مشابه اختيارات کافي به رئيس کارگاه بدهد. هر نوع اعلام و اخطار که مربوط به اجراي کار باشد و از طرف کارفرما يا نماينده او به رئيس کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است. در صورت نياز به تغيير رئيس کارگاه پیمانکار بايستي قبلا موضوع را به اطلاع کارفرما رسانده و موافقت کتبي کارفرما را براي جايگزين نمودن فرد جديد اخذ نمايد.
10.12) پيمانكار موظف است با سازمان اجرائي که به تأیید كارفرما رسیده باشد عمليات اجرائي را انجام دهد و چناچه قرارداد ديگري در سايت فازهاي 22، 23 و 24 پارس جنوبی دارد بايد سازمان اجرایی وی در این قرارداد مستقل از سازمان اجرایی سایر قراردادهای وی در این سایت باشد.
10.13) كارفرما SHORT LIST پيمانكاران جزء و اكيپ هاي اجرائي منطقه را به پيمانكار معرفي می نماید و پيمانكار موظف است پس از انتخاب پیمانکار جزء یا اکیب اجرایی مورد نظر خود از لیست مذکور و معرفي آن به كارفرما واخذ تأیید کارفرما عمليات اجرائي را آغاز نمايد. چنانچه کارفرما لیست پیمانکاران جزء را ارائه ندهد و پیمانکار رأساً

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، حل اختلاف، ارزش افزوده، تعهدات قراردادی Next Entries مقاله با موضوع برنامه زمان بندی، حقوق و دستمزد، جبران خسارات، اشخاص ثالث