مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، نوسان پذیری، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مشابهی را در دوره زمانی 1986-2000 یافتند. یافته های آنان نشان داد که سهام هایی با نوسانات غیرسیستماتیک پایین میانگین بازده غیر نرمال بالایی را حتی پس از کنترل عواملی نظیر اندازه، ارزش و گشتاور بدست آوردند.آنن این اثر را اثر نوسانات نامیدند. بیکر و هاجن(2012) شواهدی در حمایت از اثر نوسانات از 33 بازار مختلف در دوره زمانی 1990-2011 ارائه کردند.
در ادبیات موضوع تفسیر های متعددی برای اثر نوسانات ارائه شده است. برخی از مطالعات اصول رفتاری مالی را به عنوان تفسیری برای این اثر پیشنهاد کرده اند. در مطالعات دیگری مسائل ساختاری به عنوان توضیحی برای اثر نوسانات ارائه شده است.مثالی برای این تفسیرها عبارتست از: ترجیحات لاتاری، سرمایه گذاران خود سر، معیار ها، محدودیت های اهرمی و اثر نمایندگی است.
2-2-3-تحقیقات خارجی
باربیرز و هانگ (2001) بر اساس بازار بورس اوراق بهادار آمریکا و انگ و همکاران (2006، 2009) بر اساس شواهدی از آمریکا و دیگر بازار های توسعه یافته بین المللی نشان دادند که میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک رابطه منفی برقرار می باشد.
بلیتز و ونولیت (2007) استدلال کردند که سهام با ریسک پایین باید به عنوان دسته ای ویژه از دارایی ها در استراتژی های تخصیص دارایی در نظر گرفته شود.
ولکشال (2013) با بررسی مجدد نوسانات غیرسیستماتیک نشان داد که بازده بالا و نوسانات پایین سهام، پاداشی از کیفیت شرکت است.
یالو و همکاران (2009) تایید کردند که نوسانات غیرسیستماتیک با بازده سهام رابطه معکوس دارد. دلیل اصلی معکوس بودن این رابطه را می توان تاثیر افشای گزینشی اطلاعات شرکت ها دانست. آنها بیان می کنند، پرهیز از افشای کامل اطلاعات عموما باعث تفکرات ناهمگون سهام داران، نوسانات بالاتر و بازده پایین تر سهام می شود (گویال و سانتاکلارا، 2003 )
نوسانات غیرسیستماتیک ممکن است به دلیل این مشکل باشد که بعضی از دارایی های مالی در شاخص پرتفوی بازار دیده نشده است. ایلینگ (2006) نشان می دهد که صرف ریسک ایجاد شده ناشی از عدم شناسایی و کاهش ریسک سرمایه انسانی به عنوان دارایی در پرتفوی بازار می باشد که در جزء اخلال تاثیرگذار خواهد شد (فو، 2009)
زو و مالکیل (2003) نوسان پذیری کل سهام منفرد را به نوسان پذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک تجزیه نموده و افزایش نوسان پذیری غیرسیستماتیک را به افزایش معاملات بازار آمریکا، میزان مالکیت نهادی در بازار سهام و رشد مورد انتظار سود سهام منفرد منتسب نمودند.
برنت و همکاران (2010)، توضیحات ارائه شده توسط زو و مالکیل (2003) دلایل بروز نوسان پذیری غیرسیستماتیک را به چالش می کشند. در این مطالعات استدلال می شود افزایش نوسان پذیری غیرسیستماتیک از رشد مالکیت نهادی در بازار سهام نشات می گیرد حال آنکه برنت و همکاران (2010) عقیده دارند سهام ارزان که عمدتا تحت مالکیت معامله گران خرد است، نقش مهمی در افزایش و کاهش نوسان پذیری غیر سیستماتیک طی دو دهه گذشته ایفا نموده است.
در تحقیقات پدرسون و برانرمیر (2009) نشان داده شده که نوسانات غیرسیستماتیک به عنوان عامل معرف عدم اجماع سرمایه گذاران منجر به یک رابطه منفی بین نوسانات غیرسیستماتیک و بازده می شود (برانمیر و پدرسون، 2009).
راجکوپال و ونکاتاچالام (2011) اشاره نموده اند که گزارشگري مالی با کیفیت و صورتهاي مالی شفاف می تواند پیامدهاي اقتصادي مهمی از جمله کاهش نوسان بازده غیر متعارف سهام داشته باشد. به عبارت دیگر هر چه صورتهاي مالی شرکتها، و بطور خاص سود گزارش شده توسط شرکتها، با کیفیت تر باشد از آنجا که بر اساس فرضیه بازار کارا انتظار می رود این اطلاعات در قیمت سهام متبلور شده باشد، لذا قیمت سهام دچار نوسان کمتري خواهد بود.
باکر و ولگر (2006) چگونگی تاثیر گرایش هاي احساسی سرمایه گذاران بر بازده مقطعی سهام را مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس یافته هاي آنها هنگامی که شاخص اول دوره گرایش هاي احساسی در سطح پایین می باشد، بازده سهام شرکت هاي کوچک، تازه تأسیس، پرنوسان، غیر سودده، فاقد سود تقسیمی، مستعد رشد و دچار بحران هاي مالی، بالا می باشد و برعکس. این موضوع بیانگر این است که چنین سهام هایی در دوران نزولی گرایش هاي احساسی سرمایه گذاران، بطور نسبی کمتر از واقع قیمت گذاري می شوند.
2-2-4-تحقیقات داخلی
دولو و حمیدی زاده (1392) با بررسی استراتژی مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت، نشان دادند که با افزایش سهم مالکیت نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها، بازده ناشی از راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیر سیستماتیک، تقویت می شود.
رحمانی و همکاران (1390) با استفاده از روش داده های تابلویی در نمونه ای شامل 40 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مشخص کردند که نوسانات غیرسیستماتیک با اندازه شرکت رابطه مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطه منفی دارد.
قربانی و همکاران (1392) تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نوسانات غیرسیستماتیک را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله (از سال 1380 الی 1389) مورد بررسی قرار دادند. در پژوهش آنان برای محاسبه نوسانات غیر سیستماتیک از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخص کیفیت سود و جهت تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آنان نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام تاثیری معکوس دارد.
بدری، عرب مازار و دولو(1393) با استفاده از رویکرد پرتفوی و مدل فاما- مکبث(1973) طی سال های 1378 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت چولگی و بازده را تایید کرده اما نشان دادند که رایطه بین کشیدگی و بازده برقرار نیست. نتایج تحقیق آنها متفاوت با تحقیقات آنگ و همکاران(2009) بوده است. در تحقيقات آنان متاثر نشدن رابطه نوسانات غیرسیستماتیک و بازده ناشی از چولگی به چالش کشیده شد.
عباسي و غزلجه(1391) با بررسي تاثير مدل فاما و فرنچ(1992) بر پراكندگي بازده سبد سهام، نشان دادند كه اين مدل بخش زيادي از اين پراكندگي را در بورس تهران توضيح مي دهد. به گفته آنان اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بخش قابل توجهي از پراكندگي بازده سبد سهام را تفسير مي كند.
پور زماني و بشيري(1392) با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه كارهارت(1997) و افزودن عامل شتاب(تفاوت ميانگين پرتفوي سهام برنده و بازنده) به مدل سه عاملي فاما و فرنچ(1992) نشان دادند كه رابطه منفي و معناداري ميان نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شركت با بازده وجود دارد. همچنين در اين تحقيق مدل كارهارت براي دو سبد سهام ارزشي(سهمي كه قيمت كمتري نسبت به ارزش ذاتي خود دارد) و رشدي(سهمي كه قيمت بيشتري نسبت به ارزش ذاتي خود دارد) آزمون شده است و براي هر دو سبد سهام عامل اندازه و ريسك غير سيستماتيك رابطه مستقيم و عوامل شتاب و ارزش دفتري هر دو رابطه غير مستقيم با بازده پيشبيني شده داشتند.
صادقي شريف و همكاران(1392) در مطالعه خود نشان دادند كه افزودن عامل مومنتوم به مدل سه عاملي فاما و فرنچ باعث افزايش توان توضيحي الگو مي گردد. همچنين نشان دادند كه اين نتايج در برابر شرايط صعودي و نزولي بازار و اثرات فصلي پايدار هستند.
بيدگلي و خجسته(1388) در مقاله خود با عنوان “ارتقاي تبيين بازده مورد انتظار مدل سه عاملي فاما و فرنچ با استفاده از بهره وري سرمايه” نشان دادند كه با در نظر گرفتن عامل بهره وري در ارتقاي مدل سه عاملي سبب افزايش قدرت تبيين مدل گشته، ضريب تعيين تعديل شده را افزايش داده و ناهمساني يا بازده اضافي ناشي از بهره وري سرمايه را به خوبي تبيين مي كند.
قائمي و همكاران(1391) در مقاله خود با عنوان “تاثير هموارسازي سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملي فاما و فرنچ” نشان دادند كه هموارسازي سود بر بازده سهام عادي شركت ها موثر است. به عبارت ديگر هر چه نوسان سود عملياتي نسبت به نوسان جريان نقد عملياتي شركت بالاتر باشد، بازده سهام عادي شركت ها بالاتر خواهد بود. بنابراين سرمايه گذاران بابت سود هاي هموارتر، بازده مورد انتظار كمتري را انتظار دارند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهد بود.
به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که روش و شیوه تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته های تحقیق قابل اتکا بوده و می توان از نتایج آن برای تصمیم گیری استفاده کرد( عرب مازار یزدیو شاکر،1372). تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان بازدهی و نوسانات غیر سیستماتیک از طریق با استفاده از مدل فاما و فرنچ و نیز مدل تعدیل یافته آن جهت تفسیر و شناخت رابطه و عوامل آن در بورس اوراق بهادار تهران است.
3-1- نوع و روش مطالعه:
بهطور کلی تحقیقات علمی را می‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم‌بندی نمود. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه. در تحقیقات بنیادی، هدف اساسی آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش در یک زمینه خاص است. هدف در تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود و نهایتاً حالت سوم یعنی تحقیق و توسعه، فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی انجام می‌شود. هدف اساسی از این نوع تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه‌ها، طرح‌ها و امثال آن است (سرمد و همکاران، 1391).
به همین ترتیب، تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر از شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. در حالیکه به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. برخی از ویژگی‌های این تحقیق عبارتند از: دستکاری متغیرهای مستقل، ثابت در نظر گرفتن و کنترل سایر متغیرها به جز متغیر وابسته و مشاهده و بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (سرمد و همکاران، 1391).
بنابراین با توجه به توضیحات فوق پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل دادهها در زمره پژوهشهای تحلیلی همبستگی (شبه علی) است چون احتمال وجود روابط علی احتمالی میان متغیر ها را با استفاده از داده های میدانی تحلیل می کند. بر مبنای تحقیقات پیشین در چند کشور چنین تاثیراتی بررسی و تایید شده است و انتظار می رود در ایران نیز چنین تاثیراتی قابل بررسی و تایید باشد.
3-2- جامعة آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد نظر با توجه به دو محدودیت زیر انتخاب می شوند:
کلیه شرکت هایی که در فاصله زمانی 1384 الی 1392 حداکثر در طول سال 6 ماه بدون معامله نداشته باشند.
شرکت های انتخاب شده جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشند.
با توجه به محدودیت های فوق نمونه و مشاهدات زیر حاصل شد:
تعداد مشاهدات ماهانه
تعداد مشاهدات روزانه
تعداد شرکت های موجود در نمونه
نوع بازار
19066
228635
286
بورس اوراق بهادار تهران46

3-3- روش جمعآوری دادهها:
داده های تحقیق شامل اطلاعات بازار و اقلام صورت های مالی شرکت ها، از گزارش های منتشر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بازار سرمایه، بازده سهام، قیمت گذاری، نرخ بهره Next Entries مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، فناوری اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، بورس تهران