مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، فناوری اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، بورس تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شده سازمان بورس اوراق بهادار در سایت کدال و نیز بانک اطلاعاتی شرکت فناوری اطلاعاتی بورس تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.
3-4- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آنها
متغیرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح ذیل سنجیده می شود.انگ و همكاران(2006،2009):

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، نوسان پذیری، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، مبانی نظری