مقاله با موضوع برنامه زمان بندی، حقوق و دستمزد، جبران خسارات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به شناسنایی پیمانکار جزء اقدام نماید، پیمانکار مکلف است مراتب را به آگاهی کارفرما رسانده و تأیید کتبی کارفرما را قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکار جزء اخذ نماید. فسخ قرارداد و خلع ید پیمانکاران جزء نیز باید قبلاً به تأیید کتبی کارفرما برسد.
10.14) پیمانکاربايستي کليه قوانين و مقررات ايمني و ساير مقررات ديگر در چارچوب قرارداد را رعايت نموده و تسهيلات لازم دوران ساخت و نصب، از جمله تامين آب، برق، گاز، فاضلاب، مخابرات، احداث تاسيسات و كارگاههاي جانبي مورد نياز، غذا و كليه وسايل مورد نياز كاركنان، محل اسکان، وسايل نقليه جهت تردد كاركنان به محل كار بعلاوه كليه وسايل ايمني جهت انجام كار براي پرسنل را تماماً به هزينه خود تامين نمايد. پیمانکار در مورد اين بند كارفرما را از هر نوع مسئوليت پرداخت هزينه و يا خسارتي مصون مي دارد.
10.15) پیمانکار موظف است که براي کارگران کارنامه کارکرد ماهانه صادر کند و در اختيار آنان قرار دهد. کارنامه کارکرد در سه نسخه در پایان ماه توسط نماینده پیمانکار و کارگر امضاء میگردد و نسخه سوم به کارفرما تحویل می گردد. چنانچه پیمانکار از صدور یا تأیید کارنامه کارکرد کارگران امتناع ورزد و مطابق شرایط مقرر در این قرارداد کارفرما بخواهد حقوق و دستمزد معوق کارگران پیمانکار را پرداخت نماید، آنگاه ادعای کارگران ملاک پرداخت حقوق آنها بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. کارکنان بيگانه کارگاه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
10.16) پیمانکار مکلف است در بدو استخدام هر یک از کارگران، نسبت به معرفی شماره حساب بانکی شخصی هر فرد به کارفرما اقدام نماید. تمامی حسابهای کارگران پیمانکار باید به طور متمرکز در یک بانک موسسه مالی (که توسط کارفرما تعیین خواهد شد) باشد.
10.17) پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما به ترتيب و فواصلي که وي تعيين خواهد کرد، صورت کاملي از کارکنان و کارگران خود اعم از کارگران ساده و ماهر و ماشين آلات و تجهيزات موجود خود را تهيه و به کارفرما ارائه نمايد. پرسنل كليدي پیمانکار بايستي قبل از شروع به كار به تائيد كارفرما برسند.
10.18) پیمانکار متعهد است کليه پرسنل خودرا (درهررده شغلي که باشند) به گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش ايمني که از طرف كارفرماي اصلي برگزار مي شود، موظف نمايد. لازم به توضيح است شرکت در اين دوره هاي آموزشي الزامي بوده و هزينه هاي مربوطه را کارفرما عينا به حساب بدهکاري پیمانکار منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد.
10.19) پیمانکار متعهد است که عمليات موضوع قرارداد را به وسيله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه کافي دارند انجام دهد، براي آن بخش از عمليات اجرائي قرارداد که مي بايست توسط افراد با تجربه کافي و داراي مهارت و صلاحيت لازم انجام پذيرد، قبل از به کار گماردن افراد مذکور، آنان را به کارفرما معرفي نموده تا پس از اخذ آزمايشات تعيين مهارت از آنان و صدور تائيديه هاي صلاحيت توسط افراد مورد تائيد کارفرما جهت اجراي عمليات به کار گرفته شوند. پیمانکار موظف است از به کار گماردن افراد فاقد تائيد صلاحيت مذکور امتناع ورزيده و به محض اطلاع يافتن از رد صلاحيت هر يک از افراد خود در آزمايشات فرد جديدي را جهت انجام آزمايش به کارفرما معرفي نمايد. بديهي است اخذ آزمايش از جوشکاران و ساير پرسنل فني پیمانکار توسط کارفرما نافي مسئوليتهاي پیمانکار در اجراي صحيح و بدون نقص عمليات موضوع قرارداد نبوده و در هر صورت مسئوليت عدم اجراي صحيح کار و جبران خسارات ناشي از عمليات اجرائي تا زمان تحويل کار به کارفرما با پیمانکار مي باشد.
10.20) کساني که در اجراي اين قرارداد خدماتي براي پیمانکار انجام مي دهند کارکنان پیمانکار شناخته مي‌شوند. در اجراي اين قراردادپیمانکار در مقابل کارفرما و اشخاص ثالث مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار باعث اختلال نظم کارگاه شوند، کارفرما مراتب را براي بار اول به نماینده پیمانکار تذکر مي‌دهد و در صورت تکرار مي تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در اين صورت، پیمانکار مکلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار ديگر در همان کارگاه به کار گمارد، اجراي اين دستور از مسئوليت پیمانکار نمي کاهد و ايجاد حقي براي او نميکند. هزينه ناشي از اين جابجايي ها به عهده پیمانکار است و هيچگونه پرداخت اضافي از اين بابت به پیمانکار تعلق نمي گيرد. مسئوليت اجراي مفاد اين بند در مورد پيمانكاران دست دوم به عهده پیمانکار است.
10.21) اگر در پرداخت دستمزد كارگران و يا صورت وضعيت هاي گروه هاي اجرايي و يا پيمانكاران جزء تأخيري پيش بيايد، كارفرما به پیمانکار اخطار مي كند كه مطالبات آنان را پرداخت نمايد. در صورت استنكاف پیمانکار، كارفرما مي تواند اين مطالبات را طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي نماينده مجاز پیمانکار است و صورت‌حساب تایید شده پيمانكاران جزء براي ماه و يا ماه هائي كه صورت وضعيت آن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي هاي پیمانکار منظور نمايد و اگر مطالبات پیمانکار كافي نباشد از محل تضمين هاي پیمانکار تامين كند و پیمانکار حق هر گونه ادعا، اعتراض و شكايت بر اين عمل، مبلغ پرداختي، تعداد طلبكاران و ميزان استحقاق آنان را از خود سلب و اسقاط نمود. در صورتی که صورت وضعیت پیمانکار جزء توسط پیمانکار ظرف مدت یکماه تأیید نشده باشد، کارفرما نسبت به بررسی صورت وضعیت پیمانکار جزء اقدام و نسبت به پرداخت 70 درصد آن به پیمانکار جزء اقدام نموده و مبالغ پرداختی را به علاوه 15 درصد بالاسری به حسابی بدهی پیمانکار منظور می نماید.
10.22) پیمانکار متعهد است هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروه هاي اجرائي متعلق به کارفرما، که به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد برنامه ريزي و چگونگي اين هماهنگي توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ مي‌شود.
10.23) پیمانکار بايد يك نسخه از تمام نقشه ها، اسناد و مدارك قرارداد، دستورتغيير كارها، نقشه هاي كارگاهي و اسناد كنترل كيفي اجراي كار را به همراه آخرين تغييرات و اصلاحات در محل مناسب نگهداري كند به نحوي كه همواره در دسترس كارفرما براي مراجعه وي باشد.
10.24) عمليات اجرائي پیمانکار، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع کارفرما انجام شود. کارفرما، تنها مرجع فني پیمانکاربراي اجراي قرارداد است. نظر کارفرما در مورد کيفيت کار انجام شده قطعي است و پیمانکارملزم به قبول آن مي‌باشد. نظارتي که از طرف کارفرما در اجراي کارها به عمل مي آيد، به هيچ روي از ميزان مسئوليت پیمانکاربراي انجام کار با کيفيت و طبق استاندارد و مشخصات و اخذ تائيدات کمي و کيفي نمي کاهد. پیمانکارموظف است هـر نوع اطلاعات و مدارکي را که مورد نياز باشد در اختيار نمايندگان کارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي بازرسي از کارها فراهم نمايد.
10.25) انجام هر گونه دو باره كاري كه ناشي از سهل انگاري و يا اشتباه پیمانکار باشد بر عهده وي بوده و هزينه كالا، مصالح مصرفي و دو باره كاري و خسارت ناشي از تأخير آن به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.
10.26) پيگيري و دريافت مجوز هاي لازم براي اجراي عمليات، دريافت تائيديه هاي لازم از سازمان ها، ادارات دولتي در هر مرحله کاري و پيگيري مراحل مختلف گردش کار از دستگاه نظارت و يا از كارفرماي اصلي بر عهده و به هزينه پیمانکار است. جهت تسريع در کار، كارفرما در اين مورد همكاري لازم را با پیمانکار خواهد نمود.
10.27) پیمانکار، مسئول همه ماشين آلات خود است. زماني كه ماشين آلات پیمانکار به كارگاه آورده شود، فرض بر اين است كه تنها به منظور استفاده در كارهاي موضوع قرارداد است. پیمانکار نمي تواند ماشين آلات و ابزاري را که براي انجام عمليات لازم است از کارگاه خارج نمايد. در مورد بيرون بردن ماشين آلاتي که در کارگاه مورد نياز نيست، پیمانکار، تقاضاي بيرون بردن ماشين آلات مزبور را به کارفرما تسليم مي کند. کارفرما، به تقاضاي او رسيدگي مي کند، و در صورتيکه موجه باشد، اجازه خروج مي دهد. پیمانکار حق طرح هر گونه ادعا، اعتراض و شكايتي در اين باب را از خود سلب و اسقاط نمود.
10.28) روز و ساعت كار پیمانکار طبق ضوابط و مقررات كارفرما بوده و پیمانکار مكلف به رعايت آنها مي باشد.
10.29) هر گاه به تشخيص کارفرما، قسمت هائي از کار لازم باشد در شب انجام پذيرد و این امر به جهت جبران تأخیرهای پیمانکار باشد، پیمانکار حق مطالبه وجه اضافی بابت کار در شب ندارد. در هر حال پیمانکار باید تمهیدات لازم جهت شیفت شب را بدون هزینه اضافی برای اجرای به موقع کار مطابق برنامه زمان بندی فراهم کند.
10.30) چنانچه مواد و مصالحي یا هر نوع خدماتی از سوي كارفرما در ارتباط با موضوع قراداد تحويل پیمانکار گردد هزینه های مربوطه از صورت وضعيت كاركرد پيمانكار كسر خواهد گرديد.
10.31) پیمانکار موظف است دستورهای کارفرما را که طبق شرايط قرارداد صادر مي نمايد، اجرا کند؛ پیمانکار بايد بدون تأخير پس از ابلاغ هر دستور غير کتبي، کتباً درخواست تأييد کتبي آن را بنمايد. تا زماني که تأييد آن توسط پیمانکار دريافت نشده باشد، چنين دستوري نافذ نخواهد بود.
ماده 11) بازرسي و كنترل كيفي
كيفيت کارهای انجام شده موضوع قرارداد بايد توسط مديريت QA/QC کارفرما تأييد شده باشد؛
تبصره-وجود دستگاه نظارت کارفرما و هرگونه كنترل، تأييد يا عدم تأييد توسط آن ها، رافع مسئوليت هاي پیمانکار نمي‌باشد.
ماده 12) حقوق و تعهدات کارفرما
12.1) کارفرما تعهد مي نمايد كه نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار براساس صورت حساب/صورت وضعیت تأييد شده و مطابق با مواد 4 و6 اين قرارداد اقدام نمايد؛
12.2) کارفرما مختار است در صورت مشاهده عدم رعايت كيفيت و مشخصات مورد نظر در اجرای کار در تمام یا بخشی از کار از سوي پیمانکار، راساً یا با استخدام پیمانکار دیگر به هزينه پیمانکار اقدام به اجرای کار نمايد و کلیه هزینه ها را به علاوه 15 درصد بالاسری از حساب پیمانکار کسر نماید و یا به طریق دیگری از وی مطالبه نماید؛
12.3) کارفرما متعهد می گردد نسبت به استرداد تضامین پیمانکار بر طبق شرایط مقرر در این قرارداد اقدام نماید.
12.4) کارفرما غير از تعهدات تصريح شده در اين قرارداد، هيچ گونه تعهد ديگري در قبال پیمانکار ندارد؛
ماده 13) تحویل موقت؛صورت وضعیت قطعی؛ دوره تضمين و تحویل قطعی:
13-1- تحویل موقت:
پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد، پیمانکار از کارفرما تقاضاي تحويل موقت مي كند و در همین راستا کارفرما باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ در خواست پیمانکار جلسهای در محل انجام پروژه به منظور تحویل کار با حضور نمایندگان پیمانکار و نمایندگان کارفرما تشکیل نماید و برنامه انجام آزمایشهایی که برای تحویل کار لازم است را به پیمانکار ابلاغ نماید، آزمایش های لازم به تشخیص کارفرما در محل پروژه انجام شده و نتیجه آن در صورتجلسه تحویل موقت درج گردد.
هرگاه کارفرما عیب و نقصی در کارها مشاهده ننماید اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت نموده و آنرا به پیمانکار ابلاغ می نماید.
هرگاه کارفرما عیب و نقصی در کار مشاهده نماید اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت همراه با مهلتی برای رفع نواقص مینماید و فهرستی از نواقص و معایب کارهای ناتمام را ضمیمه صورتجلسه تحویل موقت مینماید. پس از اعلام رفع نواقص توسط پیمانکار، کارفرما کار را مجددا بازدید نموده و اگر براساس فهرست نواقص تعیین شده هیچگونه عیبی در کار نباشد کارفرما صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نواقص را امضا نموده و به پیمانکار ابلاغ مینماید.
تاريخ تحويل موقت، تاريخ جلسه تحویل موقت در محل و تحويل كار به کارفرما است كه در صورتمجلس تحويل موقت درج ميشود. تاريخ شروع دوره تضمين، تاريخ تحويل موقت

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تأمین اجتماعی، نیروی کار، زمان بندی، نیروی انسانی Next Entries مقاله با موضوع حل اختلاف، تعهدات قراردادی، برنامه زمان بندی، ضمانت نامه بانکی