مقاله با موضوع بازاریابی، کارشناسی ارشد، تصمیم خرید، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

که این تحقیق تنها در صنعت هتل و رستوران انجام گرفته است .در پژوهش های آتی می توان به بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی حسی بر جذب مشتریان در سایر چشم اندازهای خدماتی پرداخته و از این طریق بررسی نمود که با توجه به شرایط سایر موسسات خدماتی ،میزان تاثیر این عامل ها به چه میزان بوده و یا اولویت بندی آن ها به چه ترتیبی خواهد بود .
– می توان این پژوهش را در جوامع آماری دیگر با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف (اعم از گروه های جوانان ،کودکان،میانسالان و …)انجام داد و با توجه به فرهنگ و خواسته های افراد آن بخش از جامعه تاثیر هریک از تاکتیک ها را بر روی آن ها مورد بررسی قرار داد.
– پژوهش های دیگری می تواند در زمینه تک تک گروه های محصولات و یا خدمات صورت پذیرد.

منابع

منابع فارسی:

– اسماعیل پور، حسن، (1383) ، ” مدیریت بازاریابی بین الملل” انتشارات نگاه دانش ،چاپ چهارم
– آقا محسنی فشمی،علی.(1388)، “ارزیابی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان” پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی MBA ، دانشگاه تهران، دانشکده ی مدیریت
– ایرانمنش ، محمد ، (1382) ، ” چگونگی شناخت رفتار مصرف کننده در بازارهای محصولات آرایشی شوینده” ،هشتمین همایش بین المللی صنایع بهداشتی و آرایشی ،تهران ، صص74- 87
– حافظ نیا ،محمد رضا ، (1387) ، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ” انتشارات سمت ،تهران
– خاکی ،غلامرضا ، (1390) ،” روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی” ،انتشارات بازتاب ، تهران ، چاپ نهم
– خرداد پور دیلمانی ، فرگل ، (1389)، “بررسی تاثیر موسیقی در اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی ” ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور تهران
– دادفر ، ابراهیم ،(1388)، “شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریدار خودروی سواری محصولات ایران خودرو ” ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران
– دانایی فرد ، حسن ؛ الوانی ، سید مهدی؛ آذر ، عادل ، (1389) ، ” روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکردی جامع ” ، انتشارات صفار ،تهران
– رضائیان ،علی ، (1380) ، “اصول مدیریت ” ، انتشارات سمت ، چاپ سیزدهم
– رنجبریان ،بهرام؛ قلی زاده شغل آباد ، رسول؛ (1387) ، “تاثیر کشور مبدا بر تصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان”،نشریه علمی پژوهشی دانش مدیریت ،شماره 81 ،تابستان
– روستا ،احمد، (1389) ، “بحران یک واقعیت بازار و بازاریابی است ” ،نشریه کارآفرینان امیر کبیر ،شماره 59 ، تیر ماه ،قابل مشاهده در :
http://www.ensani.ir/storage/files/20120413151542-3066-538.pdf
– سید خندان، سیده مریم ؛ شکوری گرکانی ، سکینه ، (1391) ، “خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار ” ، تالیف دکتر احمد روستا ،دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی ،قابل مشاهده در :
http://tondkar.ir/download/files/kholasebazaryabi.pdf
– صفائیان ،میترا، (1389)، “شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف کنندگان در خصوص انتخاب محصولات غذایی “، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
– صمصام شریعت، سید محمدرضا؛ آتش پور،سید حمید و کامکار،منوچهر.(1386)، “مقایسه ی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات”، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،دوره 9،شماره 32 ،صص90-120
– فخیمی آذر،سیروس و دیگران، (1390)، “بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی (4p) بر افزایش فروش آبگرمکن های تولیدی شرکت قاینار خزر ” مجله فراسوی مدیریت ،سال چهارم ، شماره 16،بهار،صص 79-106
– قهرمانی ،احسان ، (1385) ، “شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید مشتریان سازمانی : مطالعه سازمان مبلمان اداری ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته بازاریابی ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت
– کاتلر،فیلیپ.(1385)، “مدیریت بازاریابی(تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی،کنترل و اجرا)”، ترجمه ی بهمن فروزنده، انتشارات آموخته
– کاتلر،فیلیپ و آرمسترانگ،گری.(1387)، “اصول بازاریابی”، ترجمه ی بهمن فروزنده، انتشارات آموخته
– ای برانچ ،آلن، (1390) ،” مدیریت بازاریابی صادرات (راهنمای کاربردی )”، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، چاپ سوم
– محب علی،داود؛ فرهنگی ، علی اکبر،(1386) ،”مدیریت بازار ” ،انتشارات امیر کبیر
– مقیمی ،سید محمد، (1380)، “سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش” ،نشر دانش ،تهران
– هاوکینز، دل؛ بست،راجر؛ کانی،کنث،(1385) ، “رفتار مصرف کننده ،تدوین ستراتژی بازاریابی ” ، ترجمه ،دکتر احمد روستا ،عطیه بطحایی، انتشارات سارگل
– یحیایی ایلیه ای ، (1385)،”اصول مشتری مداری” تهران،انتشارات معتمد
– ماهنامه کارآفرینان امیر کبیر ؛شماره 59؛تیر 89 ؛ص 38

منابع لاتین:
– Barletla ,M . (2011), “Maketing to women- A spirit across the finish line” ,24 Feb 2011 retrieved from: www,trendsight,com
– Chapman ,C. (2009) ,”Sensory Branding :It makes Senses”, the Brand Ascension ,retrieved from : http://brandascension,com/blog/?p-69
– Djurovic , V.(2008) , “Sensorial Branding- the future of brand building “,22 Sep 2008 retrieved from: http://labbrand ,com/English/news-and articles.php
– Domenico consoli,(2010),A New Concept of Marketing : The Emotional Marketing
– Goldkuhl ,L; Styven ,M.(2007),”Sensing The Scent of Services Success”, Sweden European Journal of Marketing ,pp.1297-1305
– Hakuhodo advertising company ,(2006), “Hakuhodo̕ s Sensory branding study : The Importance of Sense”,retrieved from: www,hakuhodoholding,co,ip
– Hulten, B ; Rodrigues , C; Brito, C.(2011) , “sensorial brand strategiesbfor value co-creation” Innovative Marketing ,vol 7,Issue 2, pp.40-47
– Hulten,B ; Broweus,N ; Dijk ,M,V.(2009), “Sensory Marketing “,publisher pal grave Macmillan,9 June 2009
– Isacsson,A ;Alakoski,L .(2009), “using multiple senses in tourism”Third International Conference on sustainable tourism development ,Sweden November 25th -27th (2009)
– Johnson, D.(2009),”why appeal to the most influential sense in your ads?”,18 Nov 2009
– Kahn Consulting group. (2007),”5D sensory branding ” ,Brochure of website, Retrieved from: www,kahnconslting,com
– Karhanoglu, A. (2008),”A study of consumer̕ s emotional responses towards brands and branded products ” , Master Thesis , School of Natural and Applied Science of Middle East Technological University ,Turkey
– Kennedy, M.(2008) ,”Sensory Marketing : you know it make Sense “, Brand Strategy ,London , June 2008,pp.34-35
– Krishna, A; Elder, R,S; Caldra,C.(2010), “Feminine to Smell but Masculine to touch? Multisensory Congruence and its effect on the aesthetic experience”, Journal of consumer psychology ,vol 20, pp.410-418
– Krishna ,A; Elder ,R,S. (2010),”the effect of advertising copy on sensory thoughts and perceived taste”,Journal of Consumer Research, vol 36, Feb 2010,pp.748-756
– Lefebvere,D.(2010),”Multi _Sensory Branding improves response ,retention”,Printing Industrial of America :the magazine , 7/2010
– Lindstrom,M.(2005),”Brand Sense: Build Powerful Brands through touch , taste, smell, sight and sound” ,New York ,Free Press ,2005
– McLuhan,R.(2008),”plan now,enjoy later(experiential marketing)”,Marketing,February20,pp.33-34
– Murray,J,M.(2011),”Sensory Marketing : optimizing the sensuality or product” ,the Singapore marketer magazine, jan _ march ,2011,pp.33-35
– O̕Neil,K.(2005),”the value proposition of identity and brand management”, retrieved from :www,transparency,com
– Piker , G.(2005),”Evaluation of product sound design within the context of emotion design and emotional branding”, Master Thesis ,Graduate School of Engineering &Science of Izmir Institute of Technology, Turkey
– Robertson ,H; Wilson,R.(2008),”experiential marketing –the music festival bandwagon”,Admap,Vol 43491 ,February,pp.39-41
– Swedberg,R.(2010),”the role of the senses and signs in the economy :more on the centrality of materiality”,center for the study of economy & society ,Cornel University ,New York , 18 July
– Young , C.(2006) ,”the use of negative emotions in advertising “,World Advertising Research Center ,October 2006,pp.18-21

پیوست ها

پیوست شماره 1 – پرسشنامه تحقیق:

به نام خدا
پاسخ دهنده گرامی:
با سلام.احتراماَپرسشنامه حاضر مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران تحت عنوان « بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران» می باشد.لطفا با پاسخ های دقیق خود اینجانب را در انجام این پژوهش یاری نمائید.پیشاپیش از اینکه وقت خود را در اختیار بنده قرار داده اید از شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
فرزانه فراهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
بخش اول:مشخصات فردی
جنسیت: مرد ج زن
سن: 30-18 سال س 45-30 سال 60-45 سال بیشتر از 60 سال
میزان تحصیلات: زیر دیپلمم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
بخش دوم: سوالات پرسشنامه

ردیف
سوالات
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1
شما تا چه اندازه به نمای بیرونی هتل توجه دارید؟

2
تا چه اندازه به فضای داخلی و چیدمان اتاق های هتل اهمیت می دهید؟

3
تا چه اندازه دیدن فیلم کوتاهی در مورد ویژگی های هتل برای شما جذاب است؟

4

تا چه اندازه استفاده از طرح مناسب در فضای هتل برایتان اهمیت دارد؟

5
تا چه اندازه استفاده از رنگ مناسب در فضای رستوران برایتان اهمیت دارد؟

6
تا چه اندازه به نورپردازی مناسب و چشم نواز بودن محیط داخل هتل اهمیت می دهید؟

7
تا چه اندازه به تبلیغات تصویری توجه دارید؟

8
تا چه اندازه به آهنگ های تبلیغاتی توجه دارید؟

9
استفاه از اشخاصی (گارسون،خدمتکار ، پذیرش و …)در هتل / رستوران که با صدایی دوستانه و صمیمی و پر انرژی با شما صحبت کنند ،تا چه اندازه مورد توجه شما واقع می شود؟

10
تا چه اندازه پخش موسیقی مناسب در محیط رستوران برایتان اهمیت دارد؟

11
استفاده ازیک صدا،ملودی یا شعار خاصی که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد تا چه اندازه توجه شما را به خود جلب می کند؟

12
استفاده از موسیقی مناسب در محیط هتل ، تا چه اندازه شما را به وفادارشدنتان متقاعد می کند؟

13
استفاده از لحن و صدای شخصی خاص در تبلیغات تا چه اندازه برای شما تداعی کننده برندی خاص است؟(مثلا استفاده از صدای آشنای بازیگری معروف در تبلیغات و پیام ها)

14
تا چه اندازه استفاده از رایحه ای خوب در فضای رستوران موجب جلب توجه شما می شود؟

15
تا چه اندازه اختصاص عطر و بوی انحصاری برای هتل موجب جلب توجه شما می شود؟

16
تا چه اندازه استفاده از بوی متناسب با محصول در رستوران می تواند توجه شما را جلب نماید؟(مثلا دستمال های رستوران ،بوی گل های تازه چیده شده را می دهد)

17
تا چه اندازه استفاده از تبلیغات معطر

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بازاریابی، جذب مشتریان، جذب مشتری، بازاریابی حسی Next Entries منابع تحقیق درمورد صورت های مالی، هیئت مدیره، حق الزحمه، رگرسیون