مقاله با موضوع بازاریابی، رتبه بندی، توزیع فراوانی، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

پنجم…………………………………………………………………….122
4-2-4- بررسی حواس مشتریان در بین گروه های جمعیت شناختی……………………123
4-2-4-1- جنسیت……………………………………………………………………………123
4-2-4-2- سطح تحصیلات………………………………………………………………..124
4-2-4-3- سن………………………………………………………………………………….126
4-2-5- اولویت بندی حواس مشتریان به منظور جذب مشتریان…………………………..127
4-2-6-رتبه بندی شاخص های هریک ازحواس پنجگانه به منظور جذب مشتریان…128
4-2-6-1- حس بینایی……………………………………………………………………….128
4-2-6-2- حس شنوایی……………………………………………………………………..129
4-2-6-3- حس بویایی………………………………………………………………………130
4-2-6-4- حس چشایی……………………………………………………………………..131
4-2-6-5- حس لامسه………………………………………………………………………..131
فصل پنجم: نتیجه گیری ،جمع بندی و پیشنهادات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….136
5-1- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..136
5-2- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..142
5-3- جمع بندی و ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………142
توصیه هایی جهت پژوهش های آینده…………………………………………………………………………151
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..153
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………..156
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………….159

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………….8
شکل 2-1- آمیخته بازاریابی…………………………………………………………………………………….22
شکل 2-2- انواع بازارها………………………………………………………………………………………….24
شکل 2-3- بیان های حسی مربوط به حس بینایی………………………………………………………35
شکل 2-4- مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………..54
شکل 2-5- سه گونه بازاریابی در صنعت خدمات……………………………………………………….62
شکل 2-6- نمودار درصد اهمیت حواس پنجگانه در تحقیقات هاکوهودو …………………….69
شکل 2-7- الف- فرمت تبلیغات احساسی…………………………………………………………………73
شکل 2-7- ب- فرمت تبلیغات اطلاعاتی…………………………………………………………………..74
شکل 2-8- نتایج آگاهی برند …………………………………………………………………………………..76
شکل 2-9- مدل مفهومی تحقیق نظامی………………………………………………………………………80
شکل 4-1- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت ………………………………………112
شکل 4-2- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن …………………………………………….113
شکل 4-3- نمودار توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سطح تحصیلات…………………………….114

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1- نتایج مطالعه و درصد رشد ارقام فروش در تحقیقات ایساکسون و آلاکوسکی …65
جدول 2-2- مقایسه سه نوع بازاریابی ………………………………………………………………………….67
جدول 2-3- اهمیت حواس در طبقه محصول در تحقیقات هاکوهودو …………………………….69
جدول 2-4- همبستگی بین احساسات و درگیری در تبلیغات………………………………………….77
جدول 2-5- رتبه بندی شاخص های هریک از حواس از دید احمدی ……………………………78
جدول 2- 6- رتبه بندی حواس در صنایع مختلف………………………………………………………..81
جدول 2-7 – خلاصه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………87
جدول 3-1- سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………….98
جدول 3-2- پایایی سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………….105
جدول 4-1- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت…………………………………………………112
جدول 4-2- توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن……………………………………………………….113
جدول 4-3- توزیع فراوانی مشتریان بر خسب سطح تحصیلات ……………………………………114
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………..115
جدول 4-5- نتایج آزمون نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………….116
جدول 4-6- شاخص های نیکویی برازش…………………………………………………………………….117
جدول 4-7- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه اول………………………………………………….119
جدول 4-8- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه دوم………………………………………………..120
جدول 4-9- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه سوم ……………………………………………….121
جدول 4- 10- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه چهارم…………………………………………..122
جدول 4-11- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه پنجم………………………………………………123
جدول 4-12-نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به جنسیت مشتریان ………………………………………………………………………………………………………………….124
جدول4-13-نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سطح تحصیلات مشتریان…………………………………………………………………………………………………..125
جدول4-14-نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه فرضیه های مورد بررسی با توجه به سن مشتریان…………………………………………………………………………………………………………………..126
جدول4-15-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی حواس پنجگانه………………………………………..127
جدول4-16-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بینایی………………………….128
جدول4-17-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس شنوایی……………………….129
جدول4-18-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس بویایی………………………..130
جدول4-19-آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس چشایی……………………….131
جدول4–20آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حس لامسه………………………….132
جدول4-21- رتبه بندی شاخص های تاکتیک های حسی……………………………………………..132

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه:
بازاریابی حسی که در حوزه ارتباطات بازاریابی مورد توجه محافل مرتبط قرار می گیرد پاسخی به نیاز بازاریاب ها برای برقراری ارتباطی دوطرفه ،هماهگ با زندگی عادی مخاطب می باشد تا با بهره گیری از حواس پنجگانه مشتری به نحوی مثبت به ماندگاری برند در حافظه وی منجر شود. هدف کلی این پژوهش تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران است . در این فصل به منظور مشخص نمودن روند پژوهش ضمن تعریف موضوع پژوهش و بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،اهداف پژوهش، چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی آن بیان می گرددو با اشاره به فرضیات تحقیق ،روش شناسی انجام پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
1-1- شرح و بیان مسئله:
بازاریابی1 و تبلیغات برای همه ی شرکت ها و سازمان ها لازم است اما هرنوع بازاریابی و تبلیغاتی مفید و موثر نیست .لذا باید توجه نمود که امروزه تبلیغات ناموفق بیشتر از تبلیغات اثرگذار است و برنامه های بازاریابی کمتر می توانند هدف های ارتباطی و فروش را تحقق بخشند و علاوه بر اینکه مصرف کننده را به سوی نتایج مورد انتظار سوق نمی دهند بلکه گاهی باعث دفع مصرف کننده نیز می شوند.(فشمی 1388). از این رو بدلیل فشارهای رقابتی بسیار شدید شرکت ها و سازمان ها از روش های مختلف ترویج فروش و بازاریابی استفاده می کنند تا بتوانند مصرف کنندگان را قانع یا حتی وادار نمایند که از بین مارک های مختلف ،کالای مورد نظر آنان را خریداری کنند .این شرکت ها با توجه به نوع فعالیت خود ،از روش های متفاوتی مانند کیفیت عالی،قیمت مناسب،خدمات خوب و برخورد مناسب با مشتری استفاده می کنند تا رضایت مشتریان را جلب کنند.(رنجبریان،1387).اما از نظر یک مصرف کننده ،برندهایی که فقط یکطرفه با مردم صحبت می کند و حرف آن ها را نمی شنوند ، قادر به ایجاد روابط بلند مدتی با مصرف کنندگان خود نیستند تا بدین وسیله آن ها را به وفاداری برند هدایت کنند. در این جا برای مصرف کننده حسی وجود دارد که این برند به من اهمیت نمی دهد(اسمیلانسکی2 ، 2009 :37) .برخی پژوهشگران ادعا می کنند که اهمیت حواس انسان مدت های مدیدی است که نادیده گرفته شده است.این در حالی است که حواس انسان برای شفاف سازی هویت برند و تصویر ذهنی برند بسیار حائز اهمیت بوده و این حقیقت از لحاظ علمی کاملا مستند و مبرهن است که حواس پنج گانه انسان روی رفتارش تاثیر می گذارد (هولتن و همکارانش ،2009 :1).در این محیط بیش از حد رقابتی جنبه های عاطفی و احساسی محصولات و خدمات است که مصرف کنندگان را به سوی خرید کردن سوق می دهد.برای تحقق این امر باید محصولات و برندها ،مصرف کنندگان را در سطحی از حواس و عواطف درگیر سازند که یک ارتباط عمیق و بلند مدت و پایدار با مصرف کنندگان برقرار سازد.(مورای3،2011)
حواس بخش حیاتی از تجربه بشر اس

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بازاریابی، بازاریابی حسی، تحلیل اطلاعات، جذب مشتری Next Entries مقاله با موضوع بازاریابی، بازاریابی حسی، جذب مشتری، جذب مشتریان