مقاله با موضوع بازاریابی، جذب مشتریان، جذب مشتری، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم آيد. در اين فرآيند داده ها هم از از لحاظ مفهومي وهم از جنبه تجربي پالايش مي شوند وتكنيكهاي گوناگوني آماري نقش بسزايي در استنتاج وتعميم به عهده دارند. بنابر این بر اساس مطالب بیان شده در فصول قبل و همچنین فرضیه های مطرح شده، در این فصل ابتدا به شرح آمار توصیفی خواهیم پرداخت و سپس آزمون فرضیه‏ها با استفاده از روش‏های آماری استنباطی انجام خواهد گرفت. در این فصل با توجه به فرضیه‏های ارائه شده و روش آماری به کار گرفته شده، یافته‏های تحقیق در قالب جداول آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می‏شود. به این منظور ابتدا یافته‏های توصیفی بیان شده، سپس به منظور بررسی آزمون فرضیات از آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در این مرحله با توجه به غیر نرمال بودن توزیع داده‏ها، از روش‏های ناپارامتریک آزمون نسبت107، یومن ویتنی108، کروسکال والیس109 و و همچنین به منظور الویت‏بندی بازارابی حسی از آزمون فریدمن110 استفاده شد.

4-1- آمار توصیفی
برای تبیین و شرح داده های جمع آوری شده در تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود در اینجا از جداول و نمودارها برای نشان دادن داده ها و ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان استفاده می شود.
4-1-1- جنسیت:
بررسی جنسیت مشتریان نمونه مورد بررسی نشان داد که 31/71 درصد (169 نفر) پاسخ‏دهندگان مرد و 69/28 درصد (68 نفر) از پاسخ‏دهندگان زن بودند (جدول و نمودار 4-1).
جدول 4-1 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
169
31/71
زن
68
69/28
کل
237
100

نمودار 4-1 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب جنسیت

4-1-2- سن مشتریان:
بررسی جمعیت‏‏شناختی سن پاسخ‏دهندگان نمونه مورد بررسی نشان داد مشتریان گروه سنی 30-20 سال 24/12 درصد (29 نفر)، مشتریان گروه سنی 40-31 سال 77/41 درصد (99 نفر)، مشتریان50-41 سال 8/30 درصد (73 نفر) و مشتریانی که بالاتر از 50 سال سن داشتند 19/15 درصد (36 نفر) از کل نمونه تحقیق را به خود اختصاص داده‏اند (جدول و نمودار 4-2).
جدول 4-2 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن
درصد
فراوانی
بازه سنی
24/12
29
30-20 سال
77/41
99
40-31 سال
80/30
73
50-41 سال
19/15
36
بالاتر از 50 سال

نمودار 4-2 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سن

4-1-3- میزان تحصیلات مشتریان
بررسی سطح تحصیلات پاسخ‏دهندگان نشان داد مشتریان با سطح تحصیلات زیر دیپلم 61/15 درصد (37 نفر)، سطح تحصیلات دیپلم 32/25 درصد (60 نفر) سطح تحصیلات لیسانس 08/40 درصد (95 نفر) و مسافران با سطح تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر 99/18 درصد (45 نفر) بودند (جدول و نمودار 4-3).

جدول 4-3 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سطح تحصیلات
درصد
فراوانی
تحصیلات
61/15
37
زیر دیپلم
32/25
60
دیپلم
08/40
95
لیسانس
99/18
45
فوق لیسانس و بالاتر

نمودار 4-3 توزیع فراوانی مشتریان بر حسب سطح تحصیلات

4-1-4- آمار توصیفی مولفه‏های مورد بررسی
بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داد میانگین حس بینایی در بین مسافران 43/4 و حس لامسه با میانگین 26/4 به ترتیب بالاترین و کمترین میانگین را داشتند.

جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

حس بینایی
حس شنوایی
حس بویایی
حس لامسه
حس چشایی
میانگین
4.43
4.40
4.42
4.26
4.34
میانه
5
4
5
4
4
انحراف معیار
0.68
0.66
0.66
0.75
0.68
واریانس
0.46
0.44
0.43
0.56
0.46
مینیمم
2
3
3
2
3
ماکزیمم
5
5
5
5
5

4-2- آمار استنباطی
4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده‏ها:
در تحقیقات و پایان نامه‏ها قبل از اینکه فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گیرد، ابتدا باید از نرمال بودن آنها اطلاع پیدا کنیم تا بتوانیم روش‏های مناسب تحلیل را از نظر پارامتریک یا ناپارامتریک بودن  مشخص نماییم. يكي از آزمون‏هایی که برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها استفاده می‏شود، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف است که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‏باشد. در این آزمون اگر ‏سطح معنی‏داری مقدار آماره Z بزرگتر از 5 درصد (05/0 داده ها نرمال است H0 :
داده ها نرمال نيست H1 :

بررسی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف نشان داد سطح معناداری آماره Z تمامی متغیرها در سطح خطای 5 درصد، کمتر از 5 درصد و معنی‏دار است (05/0> Sig)، از این‏رو با اطمینان 95 درصد فرض H0 که بیان می‏کند داده نرمال است رد و فرض H1 پذیرش گردید (جدول 4-…). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در ادامه تحقیق از روش‏های ناپارامتریک جهت آزمون مولفه‏های تحقیق در بین گروه‏های جمعیت شناختی و فرضیه‏های تحقیق استفاده می‏گردد.
جدول 4-5- نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
مولفه
قدر مطلق
مثبت
منفی
آماره Z
سطح معنی‏داری
حس بینایی
0.330
0.208
-0.330
5.076
0.000
حس بویایی
0.325
0.225
-0.325
5.009
0.000
حس چشایی
0.293
0.232
-0.293
4.513
0.000
حس لامسه
0.265
0.208
-0.265
4.074
0.000
حس شنوایی
0.313
0.232
-0.313
4.826
0.000

4-2-2- تحلیل عاملی تاییدی سازه های پرسشنامه:
جداول ذیل که بوسیله نرم افزار لیزرل انجام شده ؛نشان می‏دهد که تحلیل عاملی تأییدی سازه‏های پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازه‏های پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان می‏دهند.

جدول 4-6- شاخص‏های نیکویی برازش
معیارهای برازش مدل
شاخص
مقدار
دامنه پذیرش
نتیجه
نسبت کای‏دو به درجه آزادی
Χ2/df
1.612
3
قابل قبول
ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد
RMSEA
0.064
0.1
قابل قبول
شاخص نرم برازندگی
NFI
0.85
0.90
مناسب
شاخص برازش تطبیقی
CFI
0.93
0.90
قابل قبول
شاخص برازش فزاینده
IFI
0.93
0.90
قابل قبول
شاخص نیکویی برازش
GFI
0.81
0.90
مناسب

4-2-3- بررسی آزمون فرضیات
4-2-3-1- فرضیه اول
H0 : استفاده از حس بینایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر ندارد.
H1: استفاده از حس بینایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
همانطور که در جدول 4-7 ملاحظه می‏شود امتیاز 21 نفر از پاسخ‏دهندگان به طور متوسط کمتر یا مساوی 3 و 216 نفر بزرگتر از 3 است به عبارت دیگر 9 درصد به گزینه‏های کمتر یا مساوی 3 و 91 درصد به گزینه‏های بیشتر از 3 پاسخ داده‏اند. همچنین با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آزمون کمتر از 5 درصد بدست آمده است از این‏رو می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض صفر را رد و فرض H1 مبنی بر تأیید فرضیه اول را پذیرش کرد، به عبارتی، با توجه به فرضیه تحقیق می‏توان بیان کرد استفاده از حس بینایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
جدول 4- 7- نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه اول
فرضیه

گروه
تعداد
درصد مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی‏داری
فرضیه اول (حس بینایی)
گروه 1
= 3
21
09/0
5/0
000/0

گروه 2
3
216
91/0

کل

237
1

4-2-3-2- فرضیه دوم
H0 : استفاده از حس شنوایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر ندارد.
H1: استفاده از حس شنوایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
همانطور که در جدول 4-8 ملاحظه می‏شود امتیاز 23 نفر از پاسخ‏دهندگان به طور متوسط کوچکتر یا مساوی 3 و 214 نفر بزرگتر از 3 است به عبارت دیگر 90 درصد به گزینه‏های بزرگتر یا مساوی 3 و 10 درصد به گزینه‏های کمتر از 3 پاسخ داده‏اند. از طرفی با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آزمون کوچکتر از 5 درصد بدست آمده است می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض صفر را رد و فرض H1 را پذیرش کرد، به عبارتی، با توجه به فرضیه تحقیق می‏توان بیان کرد استفاده از حس شنوایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
جدول (4-8) نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه دوم
فرضیه

گروه
تعداد
درصد مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی‏داری
فرضیه دوم (حس شنوایی)
گروه 1
= 3
23
10/0
5/0
000/0

گروه 2
3
214
90/0

کل

237
1

4-2-3-3- فرضیه سوم
H0 : استفاده از حس بویایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر ندارد.
H1: استفاده از حس بویایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.

همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می‏شود امتیاز 22 نفر از پاسخ‏دهندگان به طور متوسط کمتر یا مساوی 3 و 215 نفر بزرگتر از 3 است به عبارت دیگر 9 درصد به گزینه‏های کمتر یا مساوی 3 و 91 درصد به گزینه‏های بیشتر از 3 پاسخ داده‏اند. همچنین از طرفی با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آزمون کمتر از 5 درصد بدست آمده است می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض صفر را رد و فرض H1 را مورد تأیید قرار داد یعنی با توجه به فرضیه تحقیق می‏توان بیان کرد استفاده از حس بویایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.

جدول (4-9) نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه سوم
فرضیه

گروه
تعداد
درصد مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی‏داری
فرضیه سوم (حس بویایی)
گروه 1
= 3
22
09/0
5/0
000/0

گروه 2
3
215
91/0

کل

237
1

4-2-3-4- فرضیه چهارم
H0 : استفاده از حس لامسه در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر ندارد.
H1: استفاده از حس لامسه در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
بررسی نتایج فرضیه چهارم تحقیق نشان داد 36 نفر از پاسخ‏دهندگان به طور متوسط گزینه کمتر یا مساوی 3 و 201 نفر گزینه‏های بزرگتر از 3 را انتخاب کرده‏اند به عبارت دیگر 15 درصد به گزینه‏های کمتر یا مساوی 3 و 85 درصد به گزینه‏های بیشتر از 3 پاسخ داده‏اند. از طرفی با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آزمون کمتر از 5 درصد بدست آمده است می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض صفر را رد و فرض H1 را پذیرش کرد، به عبارتی، می‏توان بیان کرد استفاده از حس لامسه در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.

جدول (4-10) نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه چهارم

گروه
تعداد
درصد مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی‏داری
فرضیه چهارم
گروه 1
= 3
36
15/0
5/0
000/0

گروه 2
3
201
85/0

کل

237
1

4-2-3-5- فرضیه پنجم
H0 : استفاده از حس چشایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر ندارد.
H1: استفاده از حس چشایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
بررسی نتایج فرضیه پنجم تحقیق نشان داد 28 نفر از پاسخ‏دهندگان به طور متوسط گزینه کمتر یا مساوی 3 و 209 نفر گزینه‏های بزرگتر از 3 را انتخاب کرده‏اند به عبارت دیگر 88 درصد به گزینه‏های بزرگتر یا مساوی 3 و 12 درصد به گزینه‏های کمتر از 3 پاسخ داده‏اند. از طرفی با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آزمون کمتر از 5 درصد بدست آمده است می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض صفر را رد و فرض H1 را پذیرش کرد، یعنی می‏توان بیان کرد استفاده از حس چشایی در بازاریابی بر جذب مشتریان تاثیر دارد.

جدول (4-11) نتایج آزمون نسبت مربوط به فرضیه پنجم
فرضیه

گروه
تعداد
درصد مشاهده شده
نسبت آزمون
سطح معنی‏داری
فرضیه پنجم (حس چشایی)
گروه 1
= 3
28
12/0
5/0
000/0

گروه 2
3
209
88/0

کل

94
1

4-2-4- بررسی حواس مشتریان در بین گروه‏های جمعیت‏شناختی
4-2-4-1- جنسیت
H0 : تفاوت معنی‏داری بین حواس مشتریان مرد و زن وجود ندارد.
H1: تفاوت معنی‏داری بین حواس مشتریان مرد و زن وجود دارد.
بررسی نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد (جدول 4-..) در سطح معنی‏داری 5 درصد بین حس چشایی، بینایی و لامسه مشتریان مرد و زن تفاوت معنی‏داری وجود دارد از این‏رو می‏توان در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد فرض H0 را رد و فرض مقابل را پذیرش کرد. اما در خصوص حس‏های بویایی و شنوایی با توجه به اینکه سطح معنی‏داری آماره Z آزمون بزرگتر از 5 درصد است می‏توان بیان کرد بین حس بویایی و شنوایی مرد و زن تفاوت معنی‏داری در سطح اطمینان بالاتر از 95 درصد وجود ندارد از این‏رو فرض صفر پذیرش و فرض H1 رد می‏شود. همچنین مقایسه رتبه میانگین حس مشتریان مرد و زن نشان می‏دهد در تمامی فرضیه‏های حواس زنان نسبت به مردان بیشتر است.
جدول شماره 4-12 نتايج آزمون یومن ویتنی براي مقایسه فرضیه‏های مورد بررسی با توجه به جنسیت مشتریان
متغیر
مولفه
جنسیت
تعداد
رتبه میانگین
مقدار

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع اثربخشی تبلیغات، بازاریابی، مصرف کنندگان، بازاریابی حسی Next Entries مقاله با موضوع رتبه بندی، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، بازاریابی