مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ازنظر آماری روابط معنی‌داری با پیشرفت تحصیلی دارد. دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا در مدرسه به یادگیری علاقه‌مند می‌شوند و نگرش‌های مثبتی نسبت به مدرسه پیدا می‌کنند. حال‌آنکه نگرش‌های منفی نسبت به مدرسه ممکن است نتیجه عملکرد ضعیف دانش آموزان در مدرسه باشد.

2-1-5-6-2- نگرش نسبت به معلمان و کلاس‌ها97
شخصیت و سازمان معلمان ممکن است پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، با معلمان و پرسنل مدرسه مشکل‌دارند و ممکن است خصومتی را نسبت به معلمان نشان دهند، علاقه دانش آموزان به فعالیت‌های درسی‌شان به استفاده آن‌ها از راهبردهای خود نظم دهی و انگیزه‌شان ارتباط دارد (, 2003 Siegle & Mc coach).

2-1-5-6-3- ادراک خود تحصیلی98
ادراک خود به‌عنوان دانشی که فرد از خود دارد یا افکار مربوط به خود تعریف‌شده است (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach &,Siegle, 2003).
مفهوم یا ادراک خود را می‌توان تجسمی شناختی از خود و هویت شخصی دانست که این‌ها دارای عناصر عاطفی و ارزشی ازجمله حرمت خود نیز می‌باشند. این ادراک‌ها و افکار مربوط به خود از طریق تجاربی که فرد با محیط دارد شکل می‌گیرند.
دانش‌آموزانی که از ادراک خود تحصیلی بالایی برخوردارند و به مهارت‌هایشان اطمینان دارند احتمال بیشتری دارد که در فعالیت‌های مختلف درگیر شوند (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach &,Siegle 2003).
ادراک‌های دانش آموزان درباره مهارت‌هایشان، تعیین‌کننده نوع فعالیت‌های انتخابی آن‌ها، میزان چالش در این فعالیت‌ها و پافشاری‌شان در حین درگیری با این فعالیت‌هاست (Wigfield & Karpathian 1991,؛ به نقل از Mc coach & ,Siegle 2003).
مفهوم خود شامل باورهای کلی خود ارزشی است. این باورها مرتبط با شایستگی تحصیلی ادراک‌شده است. مفهوم خود تحصیلی یک سازه چندبعدی است و مستلزم مقایسه‌های درونی و بیرونی است. دراین‌ارتباط، دانش آموزان عملکرد خود را با همکلاسی‌هایشان مقایسه می‌کنند (یک مقایسه بیرونی) یا این‌که عملکرد خود را در یک حوزه با سایر عملکردهایشان مقایسه می‌کنند (, 2003 Siegle & Mc coach).

1-2-5-6-4- ارزش‌گذاری هدف99
ارزش‌های تحصیلی به میزان علاقه‌مندی فراگیران به تکالیف، اهمیت یادگیری تکالیف و مفید بودن بالقوه تکالیف ازنظر فراگیر اشاره می‌کند (Wigfield &,Karpathian 1991؛ به نقل از Mc coach &,Siegle 2003).
ارزش قائل شدن برای یادگیری و باور به این‌که تکلیف یادگیری بااهمیت است، انگیزش و جهت‌گزینی تحصیلی را بهبود می‌بخشد. این مؤلفه با استدلال‌های دانش آموزان برای انجام تکالیف سروکار دارد. هدف‌های دانش آموزان و ارزش مربوط به پیشرفت تحصیلی، خود نظم دهی و انگیزش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا هدف‌ها، روش‌های نزدیک شدن، درگیر شدن و پاسخ دادن کودکان به تکالیف پیشرفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد (, 2003 Siegle & Mc coach).
2-1-5-6-5- انگیزش / خود نظم دهی100
فراگیران هر چه قدر هم که ازلحاظ شناختی و راهبردهای یادگیری برای یادگیری موضوعی آمادگی داشته باشند؛ بازهم لازم است که این توانش ها و راهبردها را با انگیزش ترکیب کنند تا این توانش ها و راهبرها بتوانند مفید واقع شوند. یادگیرندگان باانگیزه کارها را به‌خوبی انجام می‌دهند و از چگونگی مقابله با فشارهای روانی مرتبط با یادگیری آگاه هستند. این فراگیران برای یادگیری ارزش قائل هستند و احساس می‌کنند ازلحاظ توانایی یادگیری باکفایت هستند (,2005 Peter).
فراگیری که دارای انگیزه کافی برای یادگیری باشد، یا در پیش گرفتن رفتارهای خود نظم داده‌شده، تلاش می‌کند که به اهداف یادگیری برسد. پینتریچ و دیگروت 1990 بر این باور هستند که یادگیری خود نظم داده‌شده شامل استفاده از راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت فردی و کنترل تلاش است. خود نظم دهی پیش‌بینی کننده مهمی برای پیشرفت تحصیلی است و استفاده از راهبردهای خود نظم دهی درونی شده به افراد کمک می‌کند که در مدرسه پیشرفت کند (,2003 Siegle & Mc coach).
2-2- پیشینه پژوهشی
به‌منظور بررسی پیشینه تحقیق و تعیین سهم پژوهش‌های گذشته در روشن کردن ابعاد مختلف مسئله، منابع اطلاعاتی گوناگونی موردبررسی قرارگرفته و پژوهش‌های به‌عمل‌آمده خارج و داخل کشور در اینجا ذکر می‌شود.

2-2-1- پژوهش‌های داخلی
– عابدی و عریضی (1384) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های خانوادگی آنان به این نتیجه رسیدند که بین عوامل خانوادگی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انتظار والدین از موفقیت فرزندان 28 درصد، شیوه فرزند پروری مقتدرانه 26 درصد و ساخت خانواده 16 درصد تبیین‌کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی هستند.
– بحرانی (1384) در پژوهش خود به جستجوی عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان فارس پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای دورنمای رشته تحصیلی از دید دانش آموزان، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و میانگین تحصیلات پدر و مادر ازجمله مهم‌ترین عوامل پیش‌بینی کننده انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه به‌حساب می‌آیند و درمجموع 20 درصد واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین کردند.
– نریمانی (1384) در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و متغیرهای مرتبط با آن به این نتیجه رسید که از مجموع 10 متغیر تحت مطالعه، متغیرهای عزت‌نفس، امید به آینده، میزان درآمد خانواده، سطح تحصیلات والدین و عوامل اجتماعی به ترتیب بیشترین سهم را در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان دارند.
– مولوی وهمکارانش (1386) در پژوهشی خود به بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد پایین بودن میزان امید به آینده، عزت‌نفس، کیفیت عوامل آموزشی و تأهل دانشجویان از عوامل عمده کاهش انگیزه تحصیلی به شمار می‌آیند. در این پژوهش متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات، فوت والدین، جو عاطفی خانواده، سلامت جسمی و روانی و همچنین میزان یادگیری خودتنظیمی تأثیر معنی‌داری بر انگیزه تحصیلی دانشجویان نشان ندادند.
– کاوسیان و همکاران (1386) در پژوهشی تحت عنوان مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-83 به این نتیجه رسید که متغیرهای خود پنداره تحصیلی، نگرش دانش آموزان به ادامه تحصیل و همچنین پاداش‌های اجتماعی بهترین پیش‌بینی کنندگان انگیزش تحصیلی درونی هستند و توانسته‌اند 35 درصد تغییرات انگیزش تحصیلی درونی را تبیین کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همسالان در پیش‌بینی بی‌انگیزگی دانش آموزان تعیین‌کننده‌تر بوده‌اند.
– عابدی (1386) در پژوهشی تحت عنوان بررسی فرا تحلیلی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه به این نتیجه رسید که متغیرهای خودکارآمدی، خود پنداره تحصیلی، ادراک شایستگی، منبع کنترل درونی، خودتنظیمی، عزت‌نفس و نگرش نسبت به مدرسه به ترتیب بیشترین اندازه اثر را بر انگیزش تحصیلی دارند.
– عباس زاده و همکاران (1387)، در مطالعه خود با عنوان عوامل اجتماعی فردی مؤثر بر انگیزش در دانش آموزان مقطع متوسطه؛ نمونه‌ای از 496 دانش‌آموز دبیرستانی را با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای توأم با تصادفی ساده موردبررسی قراردادند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین متغیرهای امکانات مدرسه، عوامل درونی، گروهی، سطح تحصیلات، عوامل مدیریتی و آموزشی، فیزیکی، سن و انگیزش تحصیلی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر آن در این مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان به تفکیک پایه‌های تحصیلی، جنس، رشته‌های تحصیلی متفاوت بوده است
– تنهای رشوانلو وحجازی (1388) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط ادراک از سبک فرزند پروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی دریافتند که درگیری مادر و گرمی پدر، خرده مقیاس‌های انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند.
– عارفی و همکاران (1389) در پژوهشی تحت عنوان رابطه عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان راهنمایی شهرستان مبارکه به این نتیجه رسیدند که بین عناصر و ابعاد فرهنگ مدرسه و انگیز ة پیشرفت رابطه وجود دارد. ابعاد فرهنگ مدرسه قدرت پیش بینی کنندگی انگیزة پیشرفت را دارد و بیشترین پیش بینی کنندة انگیز ة پیشرفت دانش آموزان نگرش به تحصیل، نگرش معلم و محیط فیزیکی بوده است. بین مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه از نظر دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
– خانلاری (1390) در پژوهشی تحت عنوان نقش مهارت‌های اجتماعی، الگوهای فرزند پروری مادر و انگیزش تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهریار به این نتیجه رسید که بین مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی‌داری وجود ندارد همچنین بین سبک مقتدرانه و عملکرد تحصیلی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد اما سبک استبدادی و سهل گیر با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنی‌داری داشتند. رابطه مؤلفه‌های انگیزش (خودکارآمدی، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی) با عملکرد تحصیلی مثبت و معنی‌دار است ولی همبستگی اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی معنی‌دار نیست.
– طاهری نسب (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان به این نتیجه رسید که سرسختی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی عملکرد تحصیلی را پیش بینی می‌کند و سرسختی و تاب آوری تصیلی انگیزش تحصیلی را پیش بینی می‌کند.
– رشید وهمکاران (1391) در پژوهشی تحت عنوان انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی به این نتیجه رسیدند که با اطمینان 99% بین عوامل خانوادگی عوامل آموزشگاهی و عوامل اجتماعی باانگیزه تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
– قاسم و حسین چاری (1391) در پژوهشی تحت عنوان تاب‌آوری روان‌شناختی و انگیزش درونی – بیرونی؛ نقش واسطه‌ای خودکار آمدی به این نتیجه رسید که بر اساس انگیزش درونی و بیرونی، تاب‌آوری روان‌شناختی دانش آموزان قابل پیش‌بینی است و انگیزش درونی نسبت به انگیزش بیرونی توان پیش‌بینی معنادارتری دارد افزون بر آن بین انگیزش و تاب‌آوری، خودکارآمدی نقش متغیر واسطه‌ای را ایفا می‌کند.
– یوسفی (1391) در پژوهشی تحت عنوان فرا تحلیلی بر تعیین عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی به این نتیجه رسید که به ترتیب متغیرهای راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی، عزت‌نفس، خودتنظیمی، روش‌های تدریس، اضطراب امتحان و جنسیت بیشترین اثر را بر انگیزش تحصیلی دارند و متغیر رشته‌های تحصیلی نیز با سطح احتمال بیشتر از 05/0 اثر معنی‌داری بر انگیزش تحصیلی نشان نداد.
– رضایی (1392) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط تاب‌آوری تحصیلی با ابعاد انگیزش تحصیلی نوجوانان به این نتیجه رسید که بین تاب‌آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ابعاد آن رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2-2-2- پژوهش‌های خارجی
– Nichols (1984) در مطالعه خود به مقایسه دانش آموزان خود درگیر و تکلیف درگیر ازنظر انگیزش و عملکرد تحصیلی پرداخته است. نتایج مطالعه وی نشان می‌دهد که افراد خود درگیر در مقایسه با افراد تکلیف درگیر بیشتر به مقایسه‌های اجتماعی می‌پردازند، علاقه کمتری به تکلیف احساس می‌کنند، توانایی کمتری برای درگیر شدن با تکلیف در خود احساس می‌کنند و بالاخره عملکرد تحصیلی ضعیف‌تری نشان می‌دهند.
– Grolnick & Ryan (1989) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک های والدگری با خودتنظیمی و شایستگی در مدرسه به این نتیجه دست یافتند که بعد حمایت از خودمختاری والدین با خودتنظیمی مرتبط است. برخلاف درگیری پدر، درگیری مادر رابطه معناداری با انگیزش درونی دارد.
– Fonten (1994) با توجه به شیوه فرزند پروری کودکان، می‌خواست بداند کدام شیوه با انگیزش پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. او پژوهش خود را

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع فرزند پروری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکنترلی Next Entries مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، فرزند پروری