مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، رگرسیون، نگرش نسبت به مدرسه، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

Siegle (2003) در فرم تجدیدنظر شده بررسی‌های مختلف، 43 سؤال تهیه کردند و درباره پایایی و روایی این پرسشنامه تحلیل‌های مختلفی انجام دادند که پس از تحلیل عاملی نهایی 35 سؤال باقی ماند. مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی داشت و پنج عامل ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاس‌ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش‌گذاری هدف‌های مدرسه و انگیزش/ خود نظم دهی را مورداندازه‌گیری قرار می‌داد. در این پرسشنامه برای نمره‌گذاری سؤال‌ها از مقیاس هفت‌درجه‌ای لیکرت استفاده‌شده است.
شماره سؤالات مربوط به هر زیر مقیاس به ترتیب زیر می‌باشد:
1- زیر مقیاس نگرش نسبت به معلم و کلاس:1،28،25،13،12،11،7.
2- زیر مقیاس انگیزش / خود نظم دهی: 6،30،29،27،26،24،20،18،8.
3- زیر مقیاس نگرش نسبت به مدرسه:4،35،5،9
4- زیر مقیاس ادراک خود تحصیلی: 2،34،33،31،16،3.
5- زیر مقیاس ارزش‌گذاری هدف‌ها: 17،32،23،22،19.

3-5-4-1- روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R
این پرسشنامه توسط قدم پور (1385) به فارسی برگردانده شده و ازلحاظ روایی و پایایی مورد تأیید قرارگرفته است و همچنین مصر آبادی (1389) در مطالعه خود روایی، اعتبار و هنجار پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه را بررسی کرده است که ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 91/0 و برای حیطه‌های نگرش نسبت به معلم و کلاس 93/0، انگیزش / خود نظم دهی 89/0، نگرش نسبت به مدرسه 92/0، ادراک خود تحصیلی 81/0 و ارزش‌گذاری هدف‌ها 73/0 برآورد شده است که نشان‌دهنده همسانی درونی مطلوب برای این پرسشنامه در جامعه ایران است.

3-6- فرایند اجرای پژوهش
برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، با گرفتن معرفی‌نامه از دانشگاه، به اداره آموزش‌وپرورش شهرستان مهریز مراجعه کرده و پس از کسب اجازه و اخذ معرفی‌نامه ضمن هماهنگی با مدیران دبیرستان‌های دخترانه منتخب، برای اجرای پرسشنامه‌ها به مدارس مراجعه نموده و با حضور محقق در کلاس برای دانش آموزان در مورد اهداف و نحوه تکمیل پرسشنامه‌ها توضیحاتی داده شد تا اطمینان و مشارکت آنان جلب شود. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط دانش آموزان با دعوت از والدین دانش آموزان پرسشنامه سبک‌های والدگری به آن‌ها تحویل داده شد ضمن این‌که پرسشنامه‌های دانش آموزان و مادرانشان دارای یک کد بود.

3-7- روش تجزیه‌وتحلیل
داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش آماری مورداستفاده در بخش توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر فراوانیها و در بخش استنباطی از رگرسیون هم زمان و آزمون کولموگروف- اسمرینوف استفاده شد.

فصل چهارم 4
تجزیه و تحلیل داده‌ها
* توصیف داده‌ها
* آزمون فرضیه

4-1- مقدمه
در این تحقیق، متناسب با متغیرهای موردمطالعه و نوع داده‌های جمع‌آوری‌شده، به‌منظور توصیف آنان از شاخص‌های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره‌ها استفاده شد. در مرحله تحلیل آماری، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه‌گیری که از نوع فاصله‌ای است و فرضیه‌های تحقیق برای تحلیل داده‌ها حسب مورد از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تفصیلی این محاسبه‌ها در این فصل در دو قسمت توصیف و آزمون فرضیه‌ها ارائه‌شده است.
لازم به ذکر است به‌منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف-اسمرینوف استفاده‌شده است. سایر مفروضه‌های آزمون رگرسیون نیز موردبررسی و تأیید قرارگرفته است.

4-2- توصیف داده‌ها
4-2-1- توصیف کمی متغیرها
متغیر ملاک:
• انگیزش تحصیلی
جدول 1-4: وضعیت انگیزش تحصیلی افراد

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
انگیزش تحصیلی
156
80
169
137.33
18.988

با توجه به داده‌های جدول فوق حداقل نمره انگیزش تحصیلی افراد برابر با 80 و حداکثر برابر با 169 است. میانگین نمرات برابر با 137.33 و انحراف معیار آن برابر با 18.99 است.
متغیرهای پیش‌بین:
• تاب‌آوری، والدگری مقتدر، والدگری سلطه‌جو، والد گری سهل‌انگار، نگرش نسبت به معلم و کلاس، خود نظم دهی، نگرش نسبت به مدرسه، ادراک خود تحصیلی و ارزش‌گذاری هدف

جدول 2-4: وضعیت گروه موردمطالعه در متغیرهای پیش‌بین

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
تاب‌آوری
156
30
90
62.65
12.920
والدگری مقتدر
156
10
40
29.96
6.316
والدگری سلطه‌جو
156
5
37
18.74
6.647
والد گری سهل‌انگار
156
3
37
19.51
7.059
نگرش نسبت به معلم و کلاس
156
7
49
37.81
8.161
خود نظم دهی
156
18
63
50.44
9.006
نگرش نسبت به مدرسه
156
9
38
26.26
7.028
ادراک خود تحصیلی
156
14
42
33.45
6.169
ارزش‌گذاری هدف
156
17
35
31.12
3.991

بر اساس اطلاعات جدول فوق توزیع نمره‌های آزمودنی‌های موردمطالعه در متغیرهای تاب‌آوری، والدگری مقتدر، والدگری سلطه‌جو، والد گری سهل‌انگار، نگرش نسبت به معلم و کلاس، خود نظم دهی، نگرش نسبت به مدرسه، ادراک خود تحصیلی و ارزش‌گذاری هدف را بر اساس شاخص‌های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره را نشان می‌دهد.
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیر انگیزش تحصیلی:
جدول 3-4: بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع نمرات انگیزش تحصیلی

تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
مثبت
منفی
Z
سطح معناداری
انگیزش تحصیلی
156
137.33
18.988
105.
063.
105.-
1.318
062.

با توجه به سطح معناداری آزمون کولموگروف که بیشتر از خطای مفروض در پژوهش شده است، می‌توان بیان کرد که توزیع نمرات انگیزش تحصیلی با توزیع نرمال تطبیق دارد.
4-3- آزمون فرضیه‌ها
فرضیه اول: تاب‌آوری، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس تاب‌آوری (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
تاب‌آوری
رگرسیون
28584.577
1
28584.577
161.258
0001.
a715.
512.
508.

خطا
27298.090
154
177.260

کل
55882.667
155

جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب تاب‌آوری از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (512/0) است یعنی 51.2 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط تاب‌آوری تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 51.2 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط تاب‌آوری توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (715/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده ) 01/0 P ، 161.25 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و تاب‌آوری همبستگی معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر تاب‌آوری با انگیزش تحصیلی (01/0p،12.699t=،1.0510b=) همبستگی مثبت و معنادار دارد. بنابراین، شواهد کافی برای پذیرش فرضیه وجود دارد.
جدول 5-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها

ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
ضرایب استانداردشده

t

p
عدد ثابت
71.486

13.504
0.0001
تاب‌آوری
1.051
715.
12.699
0.0001

فرضیه دوم: سبک والدگری مقتدر، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 6-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری مقتدر (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
والدگری مقتدر
رگرسیون
13324.278
1
13324.278
48.215
0001.
a 488.
238.
233.

خطا
42558.388
154
276.353

کل
55882.667
155

جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری مقتدر از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (238/0) است یعنی 23.8 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات سبک والدگری مقتدر تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 23.8 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط سبک والدگری مقتدر توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (488/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه) 01/0 P ، 48.215 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و نمرات سبک والدگری مقتدر همبستگی معنادار وجود دارد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و والد گری مقتدر همبستگی معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر والدگری مقتدر با انگیزش تحصیلی (01/0p،6.944t=،1.468b=) همبستگی مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین، شواهد کافی برای پذیرش فرضیه وجود دارد.
جدول 7-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها

ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
ضرایب استانداردشده

t

p
عدد ثابت
93.358

14.426
0.0001
والد گری مقتدر
1.468
488.
6.944
0.0001

فرضیه سوم: سبک والدگری سلطه‌جو، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 8-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سلطه‌جو (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
والدگری سلطه‌جو
رگرسیون
59.691
1
59.691
165.
a685.
a033.
001.
005.-

خطا
55822.976
154
362.487

کل
55882.667
155

جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سلطه‌جو از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (001/0) است یعنی 0.1 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات سبک والدگری سلطه‌جو تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 0.1 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط سبک والدگری سلطه‌جو توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (033/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر نمی‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده ه) 01/0 P ، 0.165 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار نیست؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و نمرات سبک والدگری سلطه‌جو همبستگی معنادار وجود ندارد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و تاب‌آوری همبستگی معنادار وجود ندارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر والدگری سلطه‌جو با انگیزش تحصیلی (01/0جدول 9-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها

ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
ضرایب استانداردشده

t

p
عدد ثابت
135.583

29.643
0.0001
والد گری سلطه‌جو
093.
033.
406.
685.

فرضیه چهارم: سبک والدگری سهل‌انگار، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 10-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سهل‌انگار (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
R
R2
R2adj
والدگری سهل‌انگار
رگرسیون
3856.340
1
3856.340
11.415
001.
263.
069.
063.

خطا
52026.327
154
337.833

کل
55882.667
155

جهت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب سبک والدگری سهل‌انگار از رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار به‌دست‌آمده (069/0) است یعنی 6.9 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات سبک والدگری سهل‌انگار تبیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، 6.9 درصد از پراکندگی مشاهده‌شده در متغیر انگیزش تحصیلی توسط سبک والدگری سهل‌انگار توجیه می‌شود. مقدار R مشاهده‌شده (263/0) نیز نشان‌دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می‌تواند برای پیش‌بینی استفاده شود. علاوه بر این، نسبت F محاسبه‌شده ه) 01/0> P ، 11.415 = (1.156)(F در سطح اطمینان حداقل 99 درصد معنادار است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و نمرات سبک والدگری سهل‌انگار همبستگی معنادار وجود دارد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی و والد گری سهل‌انگار همبستگی معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره t و سطوح معناداری می‌توان قضاوت کرد که متغیر والدگری سهل‌انگار با انگیزش تحصیلی (01/0p،3.379-t=،0.707-b=) همبستگی منفی و معنادار دارد؛ بنابراین، شواهد کافی برای پذیرش فرضیه وجود دارد.
جدول 11-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (156 N=)
پیش‌بینی کننده‌ها

ضرایب استاندارد نشده
متغیر وابسته: انگیزش تحصیلی
ضرایب استانداردشده

t

p
عدد ثابت
151.117

34.843
0.0001
والد گری سهل‌انگار
707.-
263.-
3.379.-
0.001

فرضیه پنجم: نگرش نسبت به معلم و کلاس، انگیزش تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
جدول 12-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش‌بینی انگیزش تحصیلی برحسب نگرش نسبت به معلم و کلاس (156 N=)
ملاک
مدل
مجموع مجذورات
درجه

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع انگیزش تحصیلی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع روش پژوهش