مقاله با موضوع امور حسبی، شرکت سهامی، حقوق مدنی، شرکت سهامی عام

دانلود پایان نامه ارشد

)
• بند 4: اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضا دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده مشتمل بر نکات زیر باشد:
ماده 294ق. ت ( مدارک لازم برای تبدیل شرکت شرکت سهامی موجود در زمان تصویب قانون )
• بند 4: اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
ماده 223 ق. ت ( صورت برات: شرایط صحت )
برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
نکات: 1. شرایط شکلی برات:
1) مهر یا امضا: برای صدور هر سند و از جمله برات امضا یا مهر ضروری است . امضا یا مهر حاکی از « اراده انشایی » صادر کننده است. مفاد سند بدون امضا قابل انتصاب به نویسنده آن نیست. برات ممکن است از طرف چند نفر به عنوان صادر کننده، امضا یا مهر شود در این صورت در مورد مسئولیت آنان دو نفر وجود دارد. (ر. ک. حاشیه ماده 249 ق. ت36)
2) تاریخ تحریر : فواید تاریخ تحریر:
الف. تاریخ تحریر برات در تشخیص اهلیت صادر کننده در حین صدور برات مؤثر است. بدیهی است فقدان اهلیت صادر کننده موجب بی اعتباری تعهد صادر کننده خواهد بود. البته اعتبار سند و مسئولیت سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی خواهند ماند.
2. تغییر مندرجات برات: ممکن است مندرجات برات بعد از صدور، توسط شخصی غیر از صادر کننده و بدون هماهنگی با او تغییر داده شود به این حالت اصطلاحاً « تزویر » کی گویند که به موجب مقررات کیفری جرم و مستوجب مجازات است. در صورت وضعیت تغییر مندرجات برات، وضعیت حقوقی امضا کنندگان آن به چه نحو قابل ترسیم است؟
تغییر مندرجات برات موجب از اعتبار افتادن آن نمی شود بلکه هر یک از امضا کنندگان آن ( صادر کننده، ظهرنویس، براتگر ) نسبت به مندرجاتی که حین امضا کردن در برات وجود داشته اند، مسئول هستند. به عبارت دیگر هریک از امضا کنندگان نسبت به آنچه تعهد کرده اند مسئول هستند. بنابراین اگر وجه برات در حین صدور یک میلیون ریال باشد و ظهر نویس اول وجه آن را به دو میلیون ریال تبدیل کند، صادر کننده فقط نسبت به مبلغ یک میلیون ریال مسءول است ولی ظهر نویس اول و امضا کنندگان مؤخر بر تزویر نسبت به دو میلیون ریال مسئول هستند.
3. شرایط ماهوی برات :
1) لزوم رعایت شرایط عمومی معاملات: از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 ق. م. در انجام آن باید رعایت گردد. صدور براتی که از لحاظ شرایط شکلی کامل ولی از جهت شرایط ماهوی دارای ایراد باشد، موجب بطلان تعهد صادر کننده است. اما سند اعتبار خود را از دست نمی دهد و اگر چنین براتی به گردش در آمده و از طریق ظهر نویسی به اشخاص ثالث منتقل شد، چنین ایرادی، بر اساس اصل استقلال امضاها، موجب سلب اعتبار برات و عدم مسئولیت سایر امضا کنندگان برات نخواهد بود37.
2) لزوم تسلیم ارادی سند: « در معاملات با سند عادی فقط امضای سند کافی برای تحقیق دین نیست؛ بلکه تسلیم آن از طرف مدیون به داین یا قائم مقام او لازم است؛ زیرا بر حسب عرف و عادت غالباً مدیون قبل از گرفتن وجه، نوشته را تنظیم و امضا می کند و پس از گرفتن وجه، آن را به داین می دهد و اگر بعد از امضا و قبل از اخذ وجه به وسیله ی خدعه یا سرقت سند به دست داین افتد و این امر محرز گردد، مجرد بودن سند امضا شده در دست مدعی کافی برای اعتبار و صحت آن نیست و داین مکلف است که تحویل وجه و یا اشتغال ذمه را ثابت کند.» ( حکم تمیزی ش 905 مورخ 10/4/1317 شعبه اول، دانشنامه حقوقی، ج 4 ، ص 524 ، ش 59 )
ماده 228 ق.ت ( 1. شرایط شکلی قبولی، 2. قبولی بدون تاریخ برات به وعده از رؤیت )
قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود. در صورتیکه برات …
ماده 229 ق. ت ( موارد در حکم قبولی و رد )
هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه ….
ماده 239 ق. ت ( قبولی شخص ثالث: امکان )
ماده 246 ق. ت ( ظهر نویسی
ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.ممکن است …
ماده 294 ق. ت ( مندرجات اعتراض نامه )
ماده 297 ق. ت ( لزوم ثبت اعتراض نامه )
ماده 307 ق. ت ( تعریف سفته )
ماده 308 ق. ت ( شرایط شکلی سفته )
ماده 311 ق. ت ( شرایط شکلی چک )
ماده 312 ق. ت ( چک ؛ طرق صدور و شیوه انتقال )
ماده 316 ق. ت ( شرایط وصول وجه چک )
ماده 342 ق. ت ( مسئولیت دلال در صحت امضاها )
هرگاه معامله توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاها راجع به اشخاص باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 365 ق. ت ( دفتر دلال )
ماده 395 ق. ت ( قائم مقام تجارتی؛ تعریف و نحوه تعیین )
ماده 397 ق. ت ( قائم مقام تجاری متعدد ؛ حدود اختیارات )
ماده 467 ق. ت ( تشریفات راجع به قبول )
اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذبل را نوشته امضا نمود و عضو ناظر نیزآن را تصویب می کند : …
ماده 478 ق. ت ( 1. گزارش مدیر تصفیه درباره وضعیت ورشکستگی 2. تنظیم صورت جلسه )
ماده 482 ق. ت ( جلسه دوم قرارداد و تکمیل اکثریت ها )
ماده 489 ق. ت ( اثر قرارداد ارفاقی: قطعی بودن قرارداد )
ماده 491 ق. ت ( تصدیق قرارداد ارفاقی؛ مسترد کردن اسناد و اموال ورشکسته )
ماده 532 ق. ت ( فروش مال التجاره و عدم امکان استرداد )
ماده 592 ق. ت ( مسئولیت تضامنی مسئولین متعدد )
درمورد معاملاتی که سابقاً تجار با شرکت ها و مؤسسات تجاری به اعتبار بیش از یک امضا کرده اند خواه بعضی امضا کنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند خواه به عنوان دیگر، طلبکار می تواند به امضا کنندگان مجمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت
گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی
آثار به معنی نشانه ها، علامات و چیزهایی که از کسی بر جای می ماند38. و در اصطلاح ماهیت و آثار همان تاثیرگذاری و عواقب عملی وجود و رفتار شخص یا ماندگاری وجود چیزی در خارج از ذهن می باشد.
مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت)
از آنجا که تبع تصرفات رایگان به گونه ای است که انشاء کننده بیشتر ممکن است در معرض فشار و ترس و تهدید واقع شود، قانونگذار برای انشاء این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اجباری قرار داده است. به ویژه در وصیت، که به طور معمول نزدیک به مرگ موصی انشاء می شود و ناتوانی مادی و معنوی محتضر، به فریبکاران فرصت بیشتری برای سوءاستفاده می دهد، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست39.
با وجود این، باید متوجه بود که، وصیت را در حقوق ایران نباید از اعمال تشریفاتی به معنی خاص شمرد. زیرا، نه تنها ایجاب وصیت با هر عبارت که دلالت بر قصد موصی کند، بدون هیچ گونه قیدی واقع می شود، عدم رعایت تشریفات مربوط به تنظیم وصیت نامه موجب بطلان عقد وصیت نیست و تنها پذیرش وصیت نامه را در دادگاه ممنوع می سازد. (ماده 291 قانون امور حسبی)
بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه
قانون امور حسبی برای مواقع عادی سه نوع وصیت نامه پیش بینی کرده است:
رسمی، خود نوشت و سرّی (م 276 ق. ا. ح) تمییز این وصیت نامه ها از یکدیگر به لحاظ محتویات و اثر آن نیست، وصیت نامه ها از جهاتی مانند دارا بودن قوه اثباتی و اعتبار یا تکالیف و تشریفاتی که موصی یا اشخاص ذینفع برای اجرای وصیت باید انجام دهند با یکدیگر تفاوت دارند که به دلیل مربوط نبودن به موضوع تحقیق به آن نمی پردازیم.
بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت
وصیت خود نوشت در اصطلاح قانون امور حسبی وصیتی است: «که در تمام آن به خط موصی نوشته شده، و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.» (ماده 278 ق. ا. ح)
بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه
به موجب ماده 278 قانون امور حسبی، در وصیت نامه ی خود نوشت سه شرط ضروری است:
1. تنظیم و تحریر تمام محتویات وصیت نامه توسط شخص موصی
2. تعیین تاریخ وصیت
3. امضا موصی
سایر شرایط تشریفات که بطور معمول در تنظیم این وصیت رعایت می شود، از نظر قانونی زائد است. چنانکه، ضرورتی ندارد که موصی محل تنظیم وصیت نامه را در آن قید کند. حتی اشتباه او در تعیین محل نیز، به اعتبار وصیت نامه صدمه نمی زند40 . گفته شده است که تشخیص اینکه وصیت نامه دارای عناصر لازم است مسأله ای موضوعی و ماهوی است و دادرس در این باره اختیارات کامل دارد و موضوع از مواردی نیست که دیوان کشور، از جهت جلوگیری از تجاوز به قانون، حق مداخله در آن داشته باشد41 .
ولي، این نظر را باید تعدیل کرد: در جایی که دادگاه، بی اعتنا به قانون، وصیت نامه بدون تاریخ یا بی امضا را می پذیرد، در واقع از اجرای قانون خودداری می کند و دیوان کشور باید او را ازاین سرپیچی بر حذر دارد و حرمت قانون را حفظ کند.
بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه
– اعتبار امضا: امضای موصی مهم ترین و اساسی ترین عنصر وصیت نامه ی خود نوشت است.
به همین دلیل، درباره ی نوشته شدن به خط موصی و تاریخ وصیت نامه، بعضی از رویه ها از قواعد کلی منحرف شده اند و در بسیاری موارد در لزوم آن دو شرط تردید کرده اند. ولی، فقدان امضا نه تنها موجب بی اعتباری وصیت نامه می شود، صرف نظر از شرایط ماده ی 278، این سند بی امضا را از لحاظ ماهوی نیز نباید وصیت نامه شمرد.
نویسندگان قانون حسبی، برخلاف روش خود در مورد تاریخ وصیت نامه، عناصر لازم برای اعتبار امضای موصی را بیان نکرده اند. بیشتر مردم نام و نام خانوادگی خود را در امضا قید می کنند. ولی، شکستن این سنت، اعتبار امضا را از بین نمی برد. زنی شوهردار می تواند، نام خود و نام خانوادگی شوهرش را در امضا قید کند. همچنین، ممکن است لقب یا کنیه ی اشخاص به جای اسم حقیقی در امضا گذارده شود.
پس باید گفت: هر شکل یا علامتی که موصی برای امضای خود به طور معمول به کار می برد، برای اعتبار وصیت نامه ی خود نوشت کافی است.
با وجود این، باید متوجه بود که مهر یا اثر انگشت موصی قائم مقام امضای او نمی شود و موصی باید به خط خود اعلام دارد که آنچه نوشته شده محصول آخرین اراده ی او است42 .
اگر قبول شود که عناصر امضا تابع عادت موصی است، به طریق اولی شکل امضا نیز باید تابع آن عادت باشد. بنابراین، امضای موصی، هر چند ناخوانا یا با املاء نادرست نوشته شده باشد، در صورتی که صاحب امضا معلوم باشد، برای اعتبار وصیت نامه کافی است. شکل و عناصر امضا شخص است و بستگی به اراده و عادات امضا کننده دارد.43
بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه
در حقوق قدیم فرانسه، اکثر نویسندگان عقیده داشتند که امضا باید در زیر وصیت نامه باشد. در رویه ی سابق دادگاه ها نیز این عقیده گاه تأیید می شد44، ولی رویه ی کنونی دادگاههای فرانسه بر این است که امضای وصیت نامه ممکن است در متن سند و حتی خارج از آن باشد. به عنوان مثال، اگر موصی روی پاکت یا لفاف محتوی وصیت نامه را امضاء نموده باشد، بسیاری از دادگاهها وصیت نامه را معتبر شناخته اند45 .
قبول این رویه، دور از ظاهر ماده ی 278 قانون امور حسبی است. با وجود این، اگر رابطه ی مادی و معنوی تردید ناپذیر بین وصیت نامه و سند محتوی امضا وجود داشته باشد، چندان که در دید عرف سند را جزء وصیت نامه آورند، با انصاف قضایی منطبق تر به نظر می رسد، و با وجود نص ماده 278 نیز، باید چنین وصیت نامه ای را در دادگاه پذیرفت .
بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه
وصیت نامه در همان روز که نوشته و تاریخ گذارده شده است امضا می شود. ولی، اگر سند مدتها پس از تنظیم متن آن امضا گردد، در اعتبار امضا آن تردید نباید کرد . زیرا، سند تنظیم شده را قبل از امضا نمی توان وصیت نامه نامید، و در حقیقت تاریخ حقیقی وصیت وقتی است که، سند از طرف موصی امضا شده است .
مسأله جالب این است که، اگر تاریخ قبل از امضا گذاشته شده باشد، آیا آن تاریخ مقدم بر کمال سند را باید درست شمرد ؟ و آیا می توان ادعا کرد که تاریخ

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، سند الکترونیکی Next Entries مقاله با موضوع امور حسبی، سند رسمی، تغییر عقیده، قانون مدنی