مقاله با موضوع امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1368
11- جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
12- جعفري تبار، دکتر حسن، مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر، 1389
13-جمشيدي، عبدالله، مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه ي موتوري زميني، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، 1390
14- جوان، دکتر موسي، مباني حقوق، جلد اول، چاپ اول، شرکت چاپ نگين، 1326
15- ديلمي، دکتر احمد، حسن نيت در مسئوليت مدني، ج اول، تهران، نشر ميزان، 1389
16- رمضاني، دکتر محمود، نکات مهم “Law Text”، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سراي عدالت، 1390
17- رنه داويد، حقوق انگلستان، ترجمه دکتر محمد سلجوقي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1389
18- زرگوش، دکتر مشتاق، مسئوليت مدني دولت، تهران، نشر ميزان، جلد اول و دوم، چاپ اول، 1389
19- سبحاني، دکتر کريم، حقوق اداري ايران، تهران، نشر زهره، چاپ سوم، 1342
20- السنهوري، دکتر عبدالرزاق احمد، دوره حقوق تعهدات، الوسيط في شرح القانون المدني، جلد دوم، ضمان قهري- مسئوليت مدني، ترجمه سيد مهدي دادمرزي و محمد حسين دانش کيا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، 1390
21-شهيدي، دکتر مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368
22-شهيدي، دکتر مهدي،تشکيل قراردادها وتعهدات ،جلد اول،نشر حقوقدان،سال1377
23-صفار،محمد جواد،شخصيت حقوقي،چاپ اول،نشر دانا ،سال1374
24- صفائي، دکتر سيدحسين، رحيمي، دکتر حبيب الله، مسئوليت مدني، چ سوم، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، 1391
25- صفايي، دکتر سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1383
26- طباطبائي موتمني، دکتر منوچهر، حقوق اداري، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1377
27- عاشوري، دکتر مهدي، تعارض قوانين در مسئوليت خارج از قرارداد با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران وفرانسه ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1389
28- عباسلو، دکتر بختيار، مسئوليت مدني با نگرش تطبيقي، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1390
29- غمامي، دکتر مجيد، قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت مدني، تهران، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1388
30- غمامي، دکتر مجيد، مسئوليت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376
31- قاسم زاده، دکتر سيد مرتضي، مباني مسئوليت مدني، چاپ پنجم، نشر ميزان، 1387
32- کاتوزيان، دکتر ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، آثار قراردادها، انتشارات بهنشر، 1368 و انتشارات شرکت انتشار، چاپ هشتم، 1388
33- کاتوزيان، دکتر ناصر، حقوق مدني، اعمال حقوقي، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، 1371
34- کاتوزيان، دکتر ناصر، الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهري، جلد اول، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374
35- کاتوزيان، دکتر ناصر، مسئوليت ناشي از عيب توليد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع نفت وگاز، قوه قاهره، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر