مقاله با موضوع اعضای هیات علمی، کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………38
2-14-1- پيشينيه درايران …………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-14-2- پيشينه در خارج از ايران ……………………………………………………………………………………………………………………….41
2-15- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

فصل3: روش شناسی پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-1-روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-2- جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-3-برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-4- روش و طرح نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-5- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5-1- روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5-2- پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات و رعایت جنبه های اخلاقی ………………………………………………………………………………….53
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….54
3-8- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافتهها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
4-1- بررسي وضعيت جمعيتشناختي ………………………………………………………………………………………………………………..56
4-1-1- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب جنسيت ………………………………………………………………………………….57
4-1-2- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب میزان تحصیلات ………………………………………………………………………57
4-1-3- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب کشور محل تحصیل …………………………………………………………………58
4-1-4- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب دانشگاه محل خدمت ……………………………………………………………….59
4-1-5- توزيع فراواني و درصد آزمودنيها برحسب رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………..60
4-1-6- توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب سابقه خدمت ……………………………………………………………………….61
4-1-7- توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………..62
4-2- بررسي سوال‌هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-2-1- سوال اول پژوهش: میزان کاربرد روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………64
4-2-2- سوال دوم پژوهش: میزان کاربرد روش های استفاده از کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ……………………………………………………………………………………………………………………67
4-2-3- سوال سوم پژوهش: میزان کاربرد استفاده از متن کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-2-4- سوال چهارم پژوهش: میزان کاربرد استفاده از محتوای کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ …………………………………………………………………………………………………………………..72
4-2-5- سوال پنجم پژوهش: میزان کاربرد تعلیم و یادگیری کتاب الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-2-6- سوال ششم پژوهش: آیا بین میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی براساس متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، میزان تحصیلات، کشور محل تحصیل، دانشگاه محل خدمت، رتبه دانشگاهی، سابقه خدمت، و سن) تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………….79
4-2-6-1- جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-2-6-2- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-2-6-3-کشور محل تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2-6-4- دانشگاه محل خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………86
4-2-6-5- رتبه دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-2-6-6- سابقه خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………………91
4-2-6-7- سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
4-2-7- میزان کاربرد کتابهای الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-2-8- میزان کاربرد کتابهای الکترونیکی اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
4-3- سوال کلي پژوهش: میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان تا چه حد است؟ ………………………………………………………………………………………………108
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110
5-1- خلاصه موضوع و روش ها ………………………………………………………………………………………………………………………110
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-3- محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..119
5-4- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………….119
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………119
5-5- پیشنهادها برای پژوهش های آینده ……………………………………………………………………………………………………………120

پیوست شماره 1: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….121
پیوست شماره 2: فرمت های کتاب الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………125
پیوست شماره 3: ابزارهای کتابخوان کتاب الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….128
پیوست شماره 4: نرم افزارهای کتابخوان کتاب الکترونیکی ……………………………………………………………………………………136
پیوست شماره 5: ویرایش کتاب های الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………140
پیوست شماره 6: منابع رایگان کتاب های الکترونیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جامعه شناختی، سرمایه اجتماعی، عوامل روانشناختی، تحلیل داده Next Entries مقاله با موضوع کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتاب های الکترونیکی، اعضای هیات علمی