مقاله با موضوع اعضای هیات علمی، جامعه آماری، علوم پزشکی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط آن ها با کتاب الکترونیکی صحبت شده است. در انتها نیز پیشینه تجربی پژوهش در داخل و خارج کشور بیان شده است.
رشد و گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات باعث تغييرات عمده ای در ارتباطات بين اشخاص، شکل گیری ساختار ها و روند اطلاع يابی در افراد جامعه شده است. خواندن به منظور همگام شدن با دانش نوين جهان متحول در عصر فناوری برای تمام افراد مهم تلقی می شود.امروزه ميزان گرايش افراد به مطالعه نقش مهمی در پيشرفت و توسعه جامعه دارد.
با تحولاتی که در دهه های پايانی قرن بيستم به وقوع پيوست و رسانه های جديدی در قالب الکترونيکی ظهور يافت (بابائی، 1382)، کتاب الکترونیکی به منزله يکی از جلوه های فناوری اطلاعات و یکی از روش های مطالعه طرفداران خاص خود را به دلیل ویژگی های مانند دسترسی 24 ساعته بدون محدودیت مکانی و زمانی، ابزارها و خدمات، عملکردهای استفاده، و … متقاضیان استفاده از این وسیله را افزایش داده است.
با توجه به پژوهش های موجود داخلی در حوزه کتاب های الکترونیکی، به نظر می آید که بیشتر تحقیقات به فواید و ارزیابی کتاب های الکترونیکی در کشور مبادرت نموده، و در پژوهش های خارجی قصد از انجام پژوهش در این زمینه به رفتارهای کاربران در زمینه بهره جویی از این نوع کتاب ها مرتبط است. در حالی که هنوز مشخص نیست که کتاب الکترونیکی چقدر بر اقشار مختلف جامعه تاثیر گذار می باشند. با توجه به این اوصاف قصد از انجام این پژوهش به دیدگاه و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمینه استفاده از کتاب های الکترونیکی مربوط می باشد.

فصل3:
روش شناسی پژوهش

مقدمه
اولین قدم برای به ثمر رسیدن تحقیقات به صورت علمی، جمع آوری داده ها می باشد. داده ها، اطلاعات خامی هستند که با استفاده از تحلیل های آماری، برای نتیجه گیری تحقیق و پژوهش به کار می روند.
ازآنجا که فصل سوم هر پژوهش، به بررسی روشهای اجرايی آن اختصاص دارد، در اين فصل محقق به معرفی روش مورد استفاده در انجام تحقيق حاضر میپردازد. سپس جامعه آماری، روش نمونهگيری و حجم نمونه توضيح داده خواهد شد. در ادامه به معرفی ابزار اندازهگيری و روايی و پايايی آن پرداخته می شود و در نهايت شيوه جمعآوری و روشهای آماری تجزيه و تحليل اطلاعات ارائه خواهد شد.
3-1-روش پژوهش
از آنجا که هدف این پژوهش بررسی میزان کاربرد کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد، روش تحقيق توصيفی مورد استفاده قرار میگيرد. زيرا هدف آن توصيف عينی، واقعی و منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است.
هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی149،” بررسی و وصف عینی، واقعی، و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است.به عبارتی، پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد”( نادری و سیف نراقی، 1378). در اینگونه پژوهشها، با استفاده از یک روند علمی ویژه، از طریق مطالعه تعداد نسبتاً اندکی از یک گروه بزرگتر، میتوان درباره عوامل بسیاری به استنتاج رسید (شعبانی و سعادت، 1388، ص52).
همچنين نوع تحقيق حاضر، پيمايشی است؛ زيرا به منظور جمعآوری اطلاعات درباره اين موضوع که گروهی از مردم چه میدانند يا چه فکر میکنند و يا چه کاری انجام میدهند اجرا میشود (دلاور، 1383، ص141).
برخی پيمايش را چنين تعريف میکنند “پیمایش مجموعهای از روشهای منظم و استاندارد است که برای جمعآوری اطلاعات درباره افراد، خانوادهها و یا مجموعهای بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد. جمعآوری اطلاعات از طریق پرسش از افرادی که به طور منظم انتخاب شده و در گروههایی نمونه دستهبندی شدهاند، صورت میگیرد” (خیشوند، 1383، ص40).
در راستای این وضعیت، روش انجام این پژوهش پیمایشی150 است زیرا در پژوهش پیمایشی هدف بدست آوردن داده هایی است که توصیف دقیق و صحیح وضعیت و رابطه بین متغیرهای خاصی را امکان پذیر می سازد.
در روش پیمایشی با بکارگیری دقیق از روش های علمی، می توان از طریق مطالعه نمونه( نسبتاً محدود) پاسخگویان گزینش شده از گروهی بزرگتر، به استنتاج هایی در مورد آن گروه بزرگ( جامعه مورد نظر) نائل شد( کومار، 1381).
3-2- جامعه پژوهش
هدف اساسی هر تحقيق کشف قوانين و اصول کلی حاکم بر يک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای يک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که ميان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمايزکننده جامعه آماری از ساير جوامع میباشد (شعبانی و سعادت، 1388، ص66).
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند( حافظ نیا، 1387).
جامعه آماری در اين پژوهش کليه اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های شهر اصفهان در سال 1390-1391 میباشد. شهر اصفهان دارای دانشگاههای دولتی ديگری همچون دانشگاه هنر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و دانشگاه پيامنور شهر اصفهان میباشد که به دليل فقدان استاندارد و مجموعهای در حد معمول، از جامعه آماری کنار گذاشته شدند و فقط سه دانشگاه دولتی دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته اند. در جدول 3-1 جامعه پژوهش به تفکيک سه دانشگاه ارائه شده است.
جدول3-1. توزیع فراوانی و درصد اعضای هیات علمی دانشگاه های مورد مطالعه
دانشگاه
تعداد اعضای هیات علمی
درصد
اصفهان
607
36
صنعتی اصفهان
399
23
علومپزشکی اصفهان
699
41
جمع
1705
100
3-3-برآورد حجم نمونه
در اين پژوهش به دليل مشخص نبودن واريانس جامعه آماری، پيش برآورد واريانس نمونه از طريق يک مطالعه مقدماتی، ضرورت داشت. لذا يک نمونه 30 نفری از اعضای هیات علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بين آنان توزيع گرديد. پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه مزبور و پيش برآورد واريانس، با در نظر گرفتن دقت احتمالی مطلوب و ضريب اطمينان 95/0، حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيری عمومی کوکران151 برآورد شد (نادری و سيف نراقی، 1374، ص115).

n = حجم نمونه؛
N= حجم جامعه؛
t = 96/1 سطح اطمينان 95 درصد؛
S2 = برآورد واريانس؛
d = دقت احتمالي مطلوب.
با جايگذاری اعداد مربوطه در فرمول مزبور حجم نمونه به صورت زير محاسبه شد.

جدول 3-2. حجم نمونه به تفکیک دانشگاه های مورد مطالعه
دانشگاه
حجم نمونه
اصفهان
85
صنعتی اصفهان
58
علوم پزشکی اصفهان
95
جمع
238
3-4- روش و طرح نمونه گیری
برای نمونهگيری از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای152 متناسب با حجم استفاده شده است. هدف از انتخاب اين شيوه نمونهگيری، آن است که زير گروهها به همان نسبتی که در جامعه حضور دارند، در نمونه تحقيق نيز وارد شوند (خيشوند، 1383، ص36).
جدول 3-3 ، تعداد جامعه، حجم نمونه، و بازگشت پاسخنامه ها را براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان نشان می دهد.

جدول 3-3. توزیع فراوانی جامعه، نمونه، و پاسخنامه های دریافتی از جامعه پژوهش
دانشگاه
جامعه
نمونه
پاسخنامه
اصفهان
607
85
80
صنعتی اصفهان
399
58
58
علوم پزشکی اصفهان
699
95
76
جمع
1705
238
214

با توجه به جدول 3-3 میزان بازگشت پاسخنامه های توزیع شده در دانشگاه اصفهان 80 پاسخنامه که معادل 94 درصد؛ دانشگاه صنعتی اصفهان 58 پاسخنامه معادل 100 درصد؛ و دانشگاه علوم پزشکی 76 پاسخنامه معادل 80 درصد بوده است.
3-5- ابزار گردآوری داده ها
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به 2 طبقه تقسیم می شوند:
روش های کتابخانه ای( فیش، جدول، نقشه، کروکی، فرم های شبه پرسشنامه ای، ترکیبی از همه آن ها)؛
روش های میدانی( پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، تصویربرداری، ترکیبی).
یکی از ابزارهای متداول جهت جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه میباشد. در تحقيق حاضر نيز از ابزار پرسشنامه استفاده میشود.
پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساختهای بود که با استفاده از منابع علمی مرتبط با موضوع و در نظر گرفتن اصول طرح پرسشنامه و با استفاده از پرسشنامه فهیمی فر(1388)، به منظور جمعآوری نظرات اعضای هیات علمی در خصوص میزان کاربرد و نحوه استفاده از کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی این قشر از جامعه تهيه گرديد. اين پرسشنامه شامل 30 سؤال چند گزینه ای تنظيم گرديد. جدول 3-4 تناظر سؤالات پرسشنامه را بر اساس مؤلفههای ذکر شده، نشان میدهد.

جدول 3-4. تناظر سؤالهای پرسشنامه با متغيرهای پژوهش
متغيرهای پژوهش
سؤالات
جمع
روش های آگاهی و دستیابی
6-1
6
روش های استفاده
10-7
4
استفاده از متن
19-11
9
استفاده از محتوا
27-20
8
تعلیم و یادگیری
30-28
3
جمع سوالات
30
30
3-5-1- روایی پرسشنامه
روايی يا اعتبار153 به معنای اين است که آيا روش يا وسيله اندازهگيری که برای سنجش موضوع انتخاب شده متناسب است و آيا موضوع را به خوبی میسنجد يا نه؟ در این پژوهش جهت سنجش روایی درونی از روایی محتوایی، نوع صوری و اعتبار سازه ای، و نوع تحلیل عاملی استفاده شده است.
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یک سلسه موارد کافی و مناسب است، که این موارد معرف حیطه مفهومی مورد اندازه گیری است( خاکی، 1387، ص289). روایی صوری نیز به این مطلب اشاره دارد که وسیله اندازه گیری به کار رفته شده، چقدر آن چیزی راکه محقق فکر می کرده، اندازه گیری می کند؟( گودرزی، 1388، ص10).
به منظور تعيين روايی در اين پژوهش، پرسشنامه در اختيار اساتید راهنما، مشاور، و اساتید دیگر از گروه کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه اصفهان و علومپزشکی اصفهان و اساتید گروه های زبانشناسی قرار گرفت و بعد از دريافت نظرات آنان، تا حد امکان اصلاحات و پيشنهادات آنان اعمال شد.
اعتبار سازه ای هم عبارت است از این که، آزمون مورد نظر به چه چیزی دلالت می کند و تا چه اندازه صفت مورد نظر را اندازه می گیرد( گودرزی، 1388، ص39). اعتبار سازه ای روش های متعددی دارد که در این پژوهش از تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی روشی است که به کمک آن بررسی می کنیم که، آیا می توان با متغیرهای اساسی کم تری( عامل ها) به تبیین موضوع مورد بررسی پرداخت؟ پس کار تحلیل عاملی کاهش تعداد زیاد متغیرها به تعداد کم تر متغیرهای اساسی است( گودرزی، 1388، ص 39). بنابراین اولین کار انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی توسط آزمون کمو و بارتلت154 می باشد. این آزمون اطلاعاتی درباره توان عاملی شدن داده ها به دست می دهد. جدول 3- 5 داده های حاصل از این آزمون را نشان می دهد.
جدول 3-5. آزمون کمو و بارتلت
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
844/0
Bartlett’s Test of Sphericity
df
15

Sig
001/0

مقدار آزمون KMO برابر844/0 و نمایانگر کفایت حجم نمونه است. این شاخص از صفر تا یک تغییر می کند و بین 9/0- 8/0 خوب و کم تر از 5/0 غیرقابل قبول محسوب می شود.
هم چنین چون در آزمون بارتلت، 05/0 Sig می باشد، توانایی عاملی بودن داده ها تایید می شود. یعنی اگر05/0 Sig باشد لذا همبستگی در جامعه وجود دارد و می توان تحلیل عاملی را انجام داد و تعداد عامل( عوامل) زیربنایی را به دست آورد. نتايج حاصل از تحليل عاملی در قالب ماتريس مولفه در جدول 3- 6 آمده است.
جدول 3-6. ماتريس مولفه
مولفه
مولفه

1
روش های آگاهی و دستیابی به کتاب الکترونیکی
734/0
روش های

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کتاب های الکترونیکی، کتاب الکترونیکی، کتاب الکترونیک، کتابداران Next Entries مقاله با موضوع کتاب الکترونیک، کتاب الکترونیکی، اعضای هیات علمی، تحلیل واریانس