مقاله با موضوع ارزش ویژه، ارتباطات دهان به دهان، ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه ارشد

ن (مقدار همبستگي برابر با 473/0) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه ی معنی داری دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزايش در کیفیت درک شده مي شود و بر عكس.
فرضیه هشتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج آزمون (مقدار همبستگي برابر با 125/0) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری رابطه ی معنی داری دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزايش در وفاداری مي شود و بر عكس. نتیجه حاصل با یافته های آتاناسیوس(2013) همراستاست.
فرضیه نهم: آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج آزمون (مقدار همبستگي برابر با 069/0 و غیر معنادار) می توان گفت که بین آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه فوق را نمیتوان پذیرفت. نتیجه حاصل با یافته های تحقیقات آتاناسیوس(2013)، گیل و دیگران ( 2007)، ضربی و دیگران ( 1387 ) و شفیع ها و دیگران ( 1378 ) همراستا بوده و با نتایج مطالعات ساهین و زهیرکیتاپسی(2011)، آکر ( 1991 و 1996)، یو و دیگران (2000و2002)، زینبایر و بکی54(2004)، اتیلگان(2006)، گیلانی نیا و موسویان(1389)، شمس و دیگران(1387)، یادگاری نیارکی(1387) همراستا نیست.
فرضیه دهم: تداعی برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج آزمون (مقدار همبستگي برابر با 683/0) می توان گفت که بین تداعی برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایش در تداعی برند موجب افزایش ارزش ویژه ی برند مي شود و بر عكس. نتیجه حاصل با مطالعات آتاناسیوس(2013)، ساهین و زهیرکیتاپسی(2011)، آکر ( 1991 و 1996)، یو و دیگران ( 2000 و 2002 )، بکی(2004)، اتیلگان ( 2006 )، شمس ( 1387) و یادگاری نیارکی(1387) همراستاست اما با یافته های تحقیقات گیل و دیگران ( 2007 )، هرندی و رحیم نیا(1391)، موسویان(1389)، تحقیق ضربی و دیگران (1387 ) و شفیع ها و دیگران ( 1378) همراستا نیست.
فرضیه یازدهم: کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج آزمون (مقدار همبستگي برابر با 793/0) می توان گفت که بین کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایش در کیفیت درک شده موجب افزایش ارزش ویژهی برند ميشود و بر عكس. نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات آتاناسیوس (2013)، ساهین و زهیرکیتاپسی(2011)، آکر ( 1991 و 1996 )، یو و دیگران ( 2000 و 2002)، بکی (2004 )، اتیلگان(2006)، هرندی و رحیم نیا(1391)، گیلانی نیا و موسویان(1389)، شمس و دیگران (1387) و ضربی و دیگران ( 1387 ) همراستاست. اما با یافته های تحقیقات گیل و دیگران ( 2007 ) و شفیع ها و دیگران ( 1378 ) همراستا نیست.
فرضیه دوازدهم: وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج آزمون (مقدار همبستگي برابر با 461/0) می توان گفت که بین وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. اين مسئله بيانگر اين است كه هرگونه افزایش در وفاداری موجب افزایش ارزش ویژه ی برند مي شود و بر عكس. نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات آتاناسیوس(2013)، ساهین و زهیرکیتاپسی(2011)، آکر (1991 و 1996)، یو و دیگران (2000 و 2002)، زینبایر و بکی (2004)، اتیلگان(2006)، گیل و دیگران (2007)، هرندی و رحیم نیا(1391)، گیلانی نیا و موسویان(1389)، شمس و دیگران (1387)، ضربی و دیگران (1387) و شفیع ها و دیگران (1378) همراستاست.

5-4. بررسي يافته هاي پژوهش با توجه به مدل تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري
با توجه به مدل ارائه شده و معادلات ساختاري بين متغيرها و اثرات مستقيم و غير مستقيم وكل متغيرها بر روي يكديگر مي توان درجة تاثير كليه متغير ها را مورد بررسي قرار داد . همانطور كه قبلا بيان شد بين كليه متغيرهاروابط معني داري وجود دارد. در اين راستا فرضيات تحقيق از بعد ميزان اثرگذاري هريك از متغيرها بر يكديگر بيان شده و نتايج مربوطه ارائه مي گردد.
فرضیه اول : نظرات مثبت خانواده درباره برند با آگاهی رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير، ملاحظه مي شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با آگاهی رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر 29/0 می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد 29/0 تغییر در متغیر آگاهی می باشیم.
فرضیه دوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير، ملاحظه مي شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر 55/0 می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد 55/0 تغییر در متغیر تداعی از برند می باشیم.
فرضیه سوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير، ملاحظه مي شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر 65/0 می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد 65/0 تغییر در متغیر کیفیت درک شده می باشیم.
فرضیه چهارم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با وفاداری رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير، ملاحظه مي شود که نظرات مثبت خانواده درباره برند با وفاداری رابطه معنی دار دارد و ضریب استاندارد اثر برابر 7/0 می باشد. بدین معنا که به ازای تغییر در یک واحد اطلاعات مثبت در خانواده ما شاهد 7/0 تغییر در متغیر وفاداری می باشیم.
فرضیه پنجم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی در ارتباط است (رد)
با توجه به نتايج بدست آمده از مدل تحليل مسير، ملاحظه مي شود که ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی رابطه ندارند. ضریب استاندارد اثر برابر 04/0- و اعداد معنا داری نیز 39/0- می باشد و به دلیل اینکه عدد معناداری بین 96/1 و 96/1- می باشد لذا این فرضیه رد می شود.
فرضیه ششم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با تداعی رابطه معنی دار دارد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، توزیع فراوانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش ویژه، ارزش ویژه برند، شرکت مخابرات