مقاله با موضوع اثربخشی تبلیغات، تصمیم خرید، رتبه بندی، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

احساسات مثبت وجود نداشت .احساسات منفی دارای همبستگی بالایی با ابعاد درگیری فعال/منفی داشت و نیز یک همبستگی قوی بین احساسات منفی و شکل منفعل /مثبت درگیری مشاهده شده است.همبستگی بین پاسخ های احساسی با منفعل ترین شکل درگیری که بوسیله معمولی ،ضعیف و خسته کننده توصیف شدند ،وجود نداشت.

2-5-2- پیشینه تحقیقات در داخل ایران :
1) احمدی (1392)در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقی تحت عنوان « بررسی تاثیر استفاده از تاکتیک های بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان ،مطالعه موردی : فروشگاه شهروند بیهقی در شهر تهران» انجام داده است .هدف از انجام این پژوهش دستیابی به دو هدف عمده زیر بوده است :
هدف کلی: بررسی تاثیر استفاده از تاکتیک های بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان .
هدف فرعی: رتبه بندی تاثیر تاکتیک های بازاریابی حسی بر تصمیم خرید مشتریان .
درنتایج این تحقیق بیان شده است که بین تاکتیک های حسی مختلف به لحاظ میزان تاثیر گذاری در تصمیم خرید مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه ها می توان نتیجه گرفت که تاکتیک بازاریابی بینایی تاثیر بیشتری نسبت به بقیه تاکتیک ها دارد و پس از آن چشایی در رتبه دوم و به ترتیب شنوایی ،لامسه و بویایی در رتبه های دیگر قرار دارند.جهت تکمیل مبحث به رتبه بندی شاخص های موجود در هر یک از تاکتیک های حسی نیز پرداخته شد که رتبه بندی این شاخص ها به ترتیب به شرح ذیل ارائه می گردد:
جدول 2-5- رتبه بندی شاخص های هریک از حواس از دید احمدی
رتبه بندی شاخص های حس بینایی:
1- امکان دیدن داخل بسته بندی (بدون باز کردن بسته بندی)
2- چشم نواز بودن محیط داخل فروشگاه .
3- امکان باز کردن بسته بندی و دیدن داخل بسته بندی.
4- استفاده از رنگ و طرح مناسب .
5- دیدن فیلم کوتاه در مورد ویژگی های محصول.
6- تبلیغات تصویری از محصول.
7-چیدمان محصول داخل فروشگاه .
8- شکل و لوگوی محصول.
رتبه بندی شاخص های حس شنوایی:
1- تبلیغات دهان به دهان.
2- تبلیغات شنیداری.
3- پخش موسیقی در محیط فروشگاه.
رتبه بندی شاخص های حس لامسه:
1- امکان در دست گرفتن و لمس محصول.
2-خوش دست بودن محصول(راحت قرار گرفتن در دست).
3- محیط ملموس و راحت(استفاده از مبل و صندلی و راحتی و ….)
رتبه بندی شاخص های حس بویایی:
1- عطرو بوی محصول.
2- اختصاص عطر و بوی انحصاری برای یک محصول.
3- بکار بردن عطر بوی مناسب در محیط فروشگاه.
رتبه بندی شاخص های حس چشایی:
1- امکان تست طعم محصول.
2- اختصاص طعم خاص برای محصول.
3- پذیرایی با خوراکی در محیط فروشگاه.

2)نظامی(1391) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقی تحت عنوان « بررسی رابطه بکارگیری حواس پنجگانه (برند حسی ) با ارزش برند (مطالعه موردی 100 برند برتر دنیا در سال 2010 میلادی) »انجام داده است.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.در این پژوهش 49 برند از بین 100 برند برتر دنیا به عنوان نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند.در این پژوهش سعی شده است که اهمیت و ضرورت هریک از حواس پنجگانه در برندینگ بطور مفصل بیان شود و رابطه بین حواس پنجگانه و ارزش برند در برندهای برتر دنیا که توسط اینتر برند هرساله معرفی می شوند،بررسی شود.مدل مفهومی این پژوهش بصورت نگاره زیر است:

شکل 2-9 – مدل مفهومی تحقیق نظامی

یکی از اهداف پژوهش ،بررسی حواس بکارگرفته شده ی شرکت ها در برندینگ بود که نتایج بررسی نشان داد که تنها 26.5 % شرکت ها از هر 5 حس در برندینگ خود استفاده کرده اند که میزان قابل توجهی نیست .بیشترین فراوانی مربوط به بکارگیری 3 حس از 5 حس ،برابر 34.7% می باشد کم ترین فراوانی مربوط به بکارگیری 2 حس می باشد که معادل 7% است.یکی دیگر از اهداف پژوهش ،رتبه بندی صنایع از نظر تعداد حواس بکار رفته در تعیین برند بود که با توجه به اطلاعات بدست آمده از بین 12 صنعت شرکت کننده در این پژوهش تنها صنعتی که هر 5 حس را در برندینگ خود بکار برده است مربوط به صنعت نوشیدنی می باشد و کم ترین تعداد حواس بکار رفته مربوط به صنعت رسانه است که تنها حس بینایی و شنوایی را در تعیین برند خود بکار برده اند.رتبه بندی صنایع از لحاظ تعداد حواس بکار رفته در برندینگ در جدول زیر به ترتیب از بالا به پایین آورده شده ،جدول زیر رتبه حواس در صنایع مختلف را نشان می دهد.
جدول 2-6- رتبه بندی حواس در صنایع مختلف
1
نوشیدنی ها
2
محصولات زود مصرف
3
رستوران ها
4
اتومبیل سازی
5
محصولات لوکس
6
پوشاک
7
الکترونیک
8
خدمات تجاری، نرم افزار کامپیوتر
9
خدمات مالی
10
خدمات اینترنتی
11
رسانه

بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه که اهمیت حواس پنجگانه را در برندینگ از دیدگاه مدیران و کارشناسان بازاریابی و برندینگ می سنجند بالاترین رتبه را حس شنوایی با تفاوت اندکی با حس بینایی کسب کرد .در این پژوهش پس از حس شنوایی و بینایی ،به ترتیب حواس لامسه ،بویایی و چشایی قرار می گیرد.
3) خرداد پور دیلمانی (1389) تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر موسیقی در اثربخشی تبلیغات تلویزیونی »در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده است.فرضیات این تحقیق عبارتند از :
1- بین ریتم شاد موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری وجود دارد.
2- بین ملودی محبوب جامعه و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری وجود دارد.
3- بین صدای تقلید شده و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین موسیقی فیلم و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین موسیقی اختصاص داده شده برای یک نام تجاری خاص و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین سبک موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری وجود دارد.
7- بین سرعت اجرای یک قطعه موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری وجود دارد.
تمامی فرضیات مطرح شده مورد پذیرش واقع شدند و به این نتیجه رسید که موسیقی بر اثربخشی تبلیغات تلویزیونی تاثیر دارد.با توجه به رتبه بندی آماری از طریق آزمون فریدمن،تاثیر هریک از شاخص های موسیقی بررسی شده در این تحقیق به ترتیب زیر است:
1- تاثیر موسیقی فیلم و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
2- تاثیر ملودی محبوب مردم جامعه و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
3- تاثیر سبک موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
4- تاثیر ریتم شاد موسیقی و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
5- تاثیر موسیقی اختصاص داده شده برای یک نام تجاری خاص و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
6- تاثیر صدای تقلید شده و اثربخشی تبلیغات تلویزیونی.
4) صمصام شریعت، آتش پور و کامکار (1386 ) مقاله ای باعنوان«مقایسه ی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان» انجام داده اند.هدف از انجام این پژوهش تعیین و مقایسه عومل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات بوده است در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه بررسی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات استفاده گردید.پرسشنامه های پژوهش را که اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید،534 نفر از مردم شهر اصفهان و تعداد 64 نفر متخصص تبلیغات تکمیل کرده بودندداده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید و این نتایج حاصل شد :شبکه های تلویزیونی و ساختار انیمیشن کارتونی ،بسته بندی جذاب ،رنگ های مرتبط با محصول و نوآوری ،توجه به احساس امنیت و نشانه های تداعی کننده ،اطلاع رسانی از کیفیت ،پیشینه و قیمت ،گویش ها و اصطلاحات متداول ،تنوع در محتوای پیام ها ،در رسانه تلویزیون ،پخش در ساعت 18 الی 23 و قبل ز شروع برنامه ها (در رسانه تصویری) عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم بودند.در مقایسه عوامل موثر از دیدگاه مردم و متخصصان تبلیغات،متخصصان استفاده از بیلبورد و رنگ های مرتبط ،انیمیشن کارتونی،اطلاع رسانی از جوایزو گواهینامه و پخش به صورت زیرنویس را در تبلیغات موثرتر از دیدگاه مردم در این زمینه دانسته و در مقابل مردم ؛ استفاده از تصاویر زنان و کودکان ،توجه به امنیت، اطلاع رسانی از قیمت، مزایا و پیشینه ،گویش ها و اصطلاحات متداول ،ضرب المثل ها و شعار تبلیغاتی مطلوب را موثرتر از دیدگاه متخصصان در این موارد می دانند.
5) قهرمانی (1385) پایان نامه ای تحت عنوان « شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید مشتریان سازمانی: مطالعه خریداران سازمان مبلمان اداری»را انجام اده است که به بررسی رفتار خرید مشتریان سازمانی مبلمان اداری پرداخته است. در این راستا با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین در این زمینه ،تعداد 14 شاخص که احتمالا بر انتخاب خریداران سازمانی مبلمان اداری تاثیر می گذارند، را شناسایی می کند.از میان شاخص های استخراج شده،ترتیب اهمیت عوامل موثر برانتخاب خریداران سازمانی مبلمان اداری به شرح ذیل می باشد: قیمت، استحکام و دوام، برخورداری از ویژگی های ارگونومیکی،خدمات پس از فروش،ضمانت نامه،خوش قول بودن سازنده و برند.ضمنا شاخص های مواد اولیه بکار رفته در محصولات،نمای ظاهری و زیبایی،برخورداری از علامت استاندارد ایران،توصیه فروشندگان، خارجی بودن،لوکس و تجملاتی بودن و بسته بندی عواملی بودند که تاثیر آن ها بر تصمیم خرید سازمانی خریداران مبلمان اداری مورد تایید قرار نگرفت.
6)صفائیان(1389) پژوهشی با عنوان «شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم خرید مصرف کنندگان در خصوص انتخاب محصولات غذایی»انجام شده است که نتیجه این تحقیق مشخص کرد که عوامل تبلیغات ،عادت و جدید بودن محصول،تاثیری بر تصمیم خرید مصرف کنندگان برای خرید محصولات غذایی ندارند و عوامل کیفیت ،نشان استاندارد ملی ایران، گواهینامه ایزو ،قیمت ،نحوه نمایش کالا، وفاداری مشتریان ، بسته بندی ، توصیه دیگران،خوشنامی ، مارک تجاری و قدمت آن و ادراکات افراد بر تصمیم خرید محصولات غذایی توسط مشتریان موثر هستند .کیفیت موثرترین عامل و جدید بودن محصول کم اثرترین عامل در کل نمونه شناخته شدند. در ضمن بین سن و میزان تحصیلات با عامل خوشنامی رابطه معنی داری تایید شد و نیز بین میزان تحصیلات پاسخ دهندگان و عامل قیمت نیز رابطه معکوس معنی داری وجود داشت بدین معنی که با افزایش میزان تحصیلات توجه به عامل قیمت کمتر بوده است.
7) دادفر (1388) پژوهشی تحت عنوان «شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریدار خودروی سواری محصولات ایران خودرو »انجام شده است که این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خرید خریدار خودروی سواری محصولات ایران خودرو صورت گرفته است تا با شناسایی این عوامل در مجموع محصولی با شرایطی ارائه گردد که منجر به رضایت هرچه بیشتر مشتری و افزایش سهم بازار محصولات سواری ایران خودرو نیز افزایش اثربخشی تبلیغات صورت گرفته در مورد این محصولات گردد .در مجموع نتایج نشان میدهد که هر سه عامل خدمات پس از فروش ، شرایط فروش و کیفیت به ترتیب اولویت بر تصمیم خرید خریدار موثر می باشند.
8) رنجبریان و قلی زاده شغل آباد(1387) در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر کشور مبدأ بر تصمیم خرید مشتری،مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه اصفهان » اهمیت اطلاعات کشور مبدأ محصول را مورد بررسی قرار دادند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی ،فاکتورهای اصلی تبیین کننده اهمیت اطلاعات کشور مبدأ را در جامعه مورد بررسی ( ارزش اجتماعی ، کیفیت و اصالت محصول)مشخص کردند. همچنین متغیرهای جمعیت شناختی ،اهمیت استنباط شده از اطلاعات کشور مبدأ موثر را تحت تاثیر قرار می دهد. در بخش دوم این تحقیق ،ارزیابی دانشجویان از کیفیت محصولات چند کشور مختلف را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاکی از آن است که محصولات ژاپنی از نظر کیفیت ،بالاترین و محصولات ایرانی ،پایین ترین محصولات ارزیابی شده اند.
9)پتگر (1385) تحقیقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « بررسی نشانه شناختی تبلیغات تلویزیونی مواد غذایی با تکیه بر کارکرد زبانی»انجام داده است. برای بررسی از تبلیغات صدا و

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مصرف کننده، مصرف کنندگان، اثر میانجی، لوازم آرایشی Next Entries مقاله با موضوع تصمیم خرید، جامعه آماری، روش شناسی، روش تحقیق